Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjernejournal - orientering om utredning høsten 2009 Brukerforum SSP 10.12.09 Ellen Strålberg:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjernejournal - orientering om utredning høsten 2009 Brukerforum SSP 10.12.09 Ellen Strålberg:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjernejournal - orientering om utredning høsten 2009 Brukerforum SSP 10.12.09 Ellen Strålberg: est@helsedir.no

2 | | 2 Tema for denne presentasjonen • Bakgrunn • Internasjonale løsninger og erfaringer • Utredning høst 2009 • Helsedirektoratets anbefalinger

3 | | 3 Bakgrunn • 22.2.09: NSEPs utarbeidet en rapport om nasjonal kjernejournal på oppdrag fra Nasjonal IKT • 7.5.09: Nasjonal IKT oppfordret Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en mer detaljert utredning av økonomiske, juridiske og tekniske forhold • 4.6.09: Helse- og omsorgsdepartementet ba Helsedirektoratet gjennomføre en nærmere utredning med utgangspunkt i rapporten fra Nasjonal IKT • 15.10.09: Helsedirektoratet oversendte foreløpige anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet • 11.12.09: Helsedirektoratet skal oversende sluttrapport

4 | | 4 Men – det startet lenge før det! 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 Satsnings- forslag til statsbudsjettet for: Nasjonale strategier: 20062007 2008 2009 2010 2011 Samspill 2.0 2008 - 2013 S@mspill 2007 2004 - 2007 ”Behov for IT- løsninger for deling av kjerneinformasjon” Fyrtårnsprosjekt 2004 Rapporten: ”Oppsummert pasientinformasjon” Nasjonal IKT, 2009 NST: Felles medisinliste/nettbasert legemiddelkort Samhandlingsreformen, 2009 ”Utrede utvikling Av nasjonal kjernejournal” 2010

5 | | 5 Internasjonale løsninger og erfaringer - Sverige

6 Internasjonale løsninger og erfaringer - Danmark • En rekke frittstående nasjonale løsninger: • Landspatientregister (eLPR) • e-journal • Medicinprofilen (PEM) • notifikation om prøvesvar • … • Man har nå også igangsatt utvikling av en ”National Pasientindeks” (NPI), som vil søke fram informasjon fra de eksisterende datakildene og presentere dem i ett brukergrensesnitt • Når pasientoversikten er etablert, vil man kunne dele pasientdata på tvers av regions- og sektorgrenser

7 | | 7 • Fælles Medicinkort: en løsning der betyder, at alle borgere får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. • I praksis betyder det At alle ordinerende læger får adgang til at se og opdatere den aktuelle medicinering, så en korrekt medicinering kan finde sted. Ud over lægen får borgeren også selv mulighed for, via sundhed.dk, at se sit eget medicinkort. Internasjonale løsninger og erfaringer - Danmark

8 | | 8 Internasjonale løsninger og erfaringer - Skottland • Pasientsikkerhet – key driver • Emergency Care Summary • Enkelt datasett: • Pasientidentifikasjon • Allergier • Medisineringshistorie • Vurderer nye muligheter på sikt: • Tilgang til epikriser, lab-resultater • Utvidet datasett • Utvidelse av brukertyper • Pasienttilgang

9 | | 9 Den skotske Emergency Care Summary er evaluert på oppdrag fra EU- kommisjonen, som en av ti ”good practice cases”

10 | | 10 Top Tips fra Skottland 1. Make sure it’s legal 2. Ensure political support 3. Ensure public support 4. Ensure clinical support 5. Minimise the technology element 6. Start small, rather than big bang, and to it in steps 7. Plan for a disaster 8. Above all, think purpose and benefits

11 Utredning høst 2009 – tilnærming 1.Helhetsperspektiv: Vi må vurdere en løsning ut fra et helhetsperspektiv - både primær- og spesialisthelsetjenestens behov • Nasjonal IKTs rapport: god beskrivelse av behov med utgangspunkt i spesialisthelsetjenestens behov • Tre hovedelementer av informasjon som samlet sett ender opp som en kjernejournal; 1.Samlet oppdatert medisinliste/medikamentoversikt 2.Pasientsammendrag med kontaktoversikt 3.Sentral egenjournal • Trondheim kommunes ”fyrtårnsprosjekt” (”SUMO”): gir god bakgrunn for behovsbeskrivelser og erfaringer fra kommunal sektor. • Fokus på løsning for riktige, oppdaterte medisinopplysninger hos helsepersonell som samarbeider om behandling av pasienter 2. Dialog med sentrale aktører: • De foreløpige anbefalingene er diskutert med en rekke sentrale aktører gjennom workshops, møter og skriftlige innspill | | 11

12 Utredning høst 2009 – overordnete vurderinger • Formålet: skal være tydelig forankret i helsefaglige behov, og oppleves som nyttig for både berørte kliniske fagmiljøer i hele behandlingskjeden, samt pasienter og pårørende. • Likeledes skal formålet med utvikling av løsninger både på kort og lang sikt være tuftet på grunnleggende helsepolitiske mål. • Trinnvis innføringsprosess fram mot et langsiktig målbilde. Hvert trinn representerer innføring av en ny delløsning, der en tilfører ny funksjonalitet: • Beskriv målbildet på sikt… • men velg hensiktsmessige ”trinn” på veien dit! • Løsning på hvert trinn må oppleves som relevant og nyttig | | 12

13 Vårt forslag til formål: • Det overordnede formålet med en nasjonal kjernejournal er økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til livsviktig informasjon om pasienten. Tilgang til livsviktig informasjon må være mulig både på tvers av forvaltingsgrenser og uavhengig av geografisk tilhørighet, det vil si en nasjonal løsning. På kort sikt er formålet økt pasientsikkerhet ved legemiddelbruk, særlig hos eldre og kronisk syke og ved behandling av pasienter i akuttsituasjoner. Dette er aktuelt både i pleie- og omsorgssektoren, hos fastlegen, legevakten og på sykehus. • Dette er i tråd med: • Helsepolitiske mål: jf. også Samhandlingsreformen og Legemiddelmeldingen • Helsefaglige behov: jf. flere undersøkelser, samt bekreftende tilbakemeldinger i høstens dialogmøter

14 | | 14 Alternative tilnærminger til trinnvis innføring • NIKT-rapporten foreslår en gjennomføring gjennom en to- fase inndeling: • Fase 1: basis kjernejournal • Fase 2: utvidet kjernejournal • Er denne inndelingen hensiktsmessig, eller bør vi innføre innhold/funksjonalitet i flere trinn? Fase 1 Fase 2

15 Vår anbefaling • Trinn 1: oppdatert legemiddeloversikt for hver enkelt pasient • Trinn 2 til n: må spesifiseres og planlegges av forprosjektet, herunder vurdere om Trinn 1 kan inkludere ytterligere innhold/funksjonalitet • Hvert trinn må tilføre reell nytteverdi

16 Forslag om forprosjekt 2010 • Vi anbefaler oppstart av et forprosjekt som: • Skal planlegge et hovedprosjekt for innføring av en nasjonal kjernejournal • Organiseres med en kompetent og bredt sammensatt prosjektgruppe • Forutsetter nødvendig finansiering • Forslag til prosjektdirektiv er utarbeidet

17 Organisering av et program • Styringsgruppe • Referansegrupper • Programledergruppe m/sekretariat • 4 faste arbeidsgrupper

18 Organisering av den trinnvise innføringen

19 Hva skal den nasjonale løsningen hete? • Mange synspunkter, ingen opplagte kandidater? • Må gjenspeile formålet (samt innhold) • Må være forståelig og praktisk å bruke for pasienter • Vi står igjen med 4 alternativer: 1. Kjernejournal 2. Mitt helsekort (evt «e-Helsekort»; på sikt «Helsekort» i dagligtale). 3. Oppdatert Pasientinformasjon (OPI) eller Pasientsammendrag 4. Nasjonal pasientoversikt


Laste ned ppt "Kjernejournal - orientering om utredning høsten 2009 Brukerforum SSP 10.12.09 Ellen Strålberg:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google