Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 1 Sørsamisk Kompetansebibliotek •Skisseprosjekt •Behov, prosess, resultat og plan for videre arbeider.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 1 Sørsamisk Kompetansebibliotek •Skisseprosjekt •Behov, prosess, resultat og plan for videre arbeider."— Utskrift av presentasjonen:

1 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 1 Sørsamisk Kompetansebibliotek •Skisseprosjekt •Behov, prosess, resultat og plan for videre arbeider.

2 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 2 Behov •Sijti Jarnge har behov for utvikling av institusjonens egen virksomhet og i fellesskap med andre institusjonene. •For at utvikles til et kompetansesenter, må vi få Sørsamisk Kompetansebibliotek på plass. •Behovene er ytterligere aktualisert i og med at Sametinget setter sørsamisk språk som en av de viktigste satsingsområdene. Vi må få samisk språksenter på plass. Det er planlagt at språksenteret skal være en viktig del av Sørsamisk Kompetansebibliotek.

3 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 3 Behov •Når det nye bygget er på plass vil kontoret og undervisningsrommet for språksenteret være integrert i bibliotekbyggets andre etasje. •Biblioteket vil også ha mulighet for at studenter, skoleklasser og andre kan studere i kortere eller lengre tid ved biblioteket. Det er planlagt lesesal, grupperom, studiecelle, arbeidsplasser i biblioteket og gjestekontor. •Dette innebærer økt virksomhet og økt bemanning. •Sørsamisk Kompetansebibliotek skal dekke hele det sørsamiske området som spesialbibliotek.

4 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 4 Behov •Det er stor interesse fra det sørsamiske miljøet, høgskolene og andre utdanningsinstitusjoner at vi bygger opp et godt bibliotek-/opplæringsmiljø. •Det eksisterende bygget og bibliotekbygget vil utfylle hverandres behov for stimulere til øket aktivitet. Vi vil nå våre målsettinger med bl.a. økt kulturaktivitet og gjennom studie- og kursvirksomhet og derav kunne høyne kompetansenivået blant sørsamene. •Vi vil også kunne yte et bedre tilbud og få ytterligere utvikling av samarbeidet med Bokbussen og Sameskolen. Dette er to svært viktige samarbeidspartnere i dag og skal tas med på råd også når den videre utforming finner sted..

5 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 5 Sørsamisk Kompetansesenter •For at Sijti Jarnge skal fremstå som Sørsamisk Kompetansesenter må vi utvide våre arealer med bortimot 1000 m2. Dette arealbehovet framkom i målprosessen der en gjennomgikk behov, mulighet for sambruk av arealer og endte ut med et romprogram. •Underveis i prosessen har en vært tro mot grunnideen om beste utnytting av arealene, sambruk og felles utadrettet virksomhet for funksjonene – et kompetansesenter.

6 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 6 Bruksmessig vil vi beskrive det framkomne resultat slik •Første etasje: •Hoveddelen av det nye bygget er selve biblioteket med utstillingsareal (bokreoler), de nødvendige arbeidsplasser (skranke, utpakning, registrering m.m.), kontorer, leseplasser, lesesal, pc-plasser, musikkavdeling, studiecelle/ mikrofilmrom, sittegrupper m.m.. I forbindelse med bibliotekarealet er det avsatt et fleksibelt utstillingsreal på ca 70 m2. •I tillegg er det i første etasje også inngangsparti med hall, toaletter, renholdssentral, heis og en overbygd gang til eksisterende bygg.

7 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 7 Bokbuss/ kulturbuss garage •Samtidig skal bok/ kulturbussen ha sitt utgangspunkt herfra. •Bok/ kulturbuss folket skal ha eget kontor og nær utpakkingsareal i forbindelse med biblioteket. •Kontoret for bokbusspersonalet er planlagt i eksisterende bygg.

8 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 8 Sørsamisk Kompetansesenter •Andre etasje: •Auditorium m/AV-utstyr •2 grupperom •Gjestekontor •Språksenterkontor •Toaletter •Hall m/gang, heis og trappeoppgang.

9 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 9 Planleggingen av Sørsamisk Kompetansebibliotek. •Med det meldte behov ble det besluttet av Sijti Jarnges styre at planprosessen skulle igangsettes for å få fram et skisseprosjekt. •Plankomiteen er sammensatt for å få med bibliotekfaglig kunnskap fra så vel fylkeskommunen som Samisk spesialbibliotek, politisk og administrativ side i Hattfjelldal kommune, brukererfaring samisk bibliotek og samisk tradisjon og administrasjon.

10 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 10 Planleggingen av Sørsamisk Kompetansebibliotek. •Plankomiteen besto av følgende medlemmer: •Harald Balto – leder •Sølvi Andersen fra Hattfjelldal kommune •Anita Kulset fra Fylkesbiblioteket Nordland. •Liv Inger Lindi fra Samisk Spesialbibliotek Karasjok. •Bjørn E Davidsen fra Hattfjelldal kommune. •Arkitekter har vært: TOFT arkitekter ved: •Nela Hazshcharyk og Erik Toft. •Prosjektkoordinator har vært Nordland Teknikk Mosjøen AS ved: •Øystein Valberg og Finn Arne Johnsen.

11 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 11 Resultat •Arbeidet ble startet opp vinter 2007 og en har vurdert alternative planforslag for å nå de satte mål med hensyn på utforming, funksjoner og kostnader. •I møte 13. januar 2008 ble de siste justeringer foretatt og skisseprosjekt forelå med tegninger datert 01.februar 2008. •Resultat: •Planene møter de satte krav i målsettingen, med noe modning og justeringer framkommet underveis i prosessen. •” Plankomiteen anbefaler at skisseprosjektet legges til grunn for det videre arbeidet. ”

12 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 12 TOMTA og EKSISTERENDE BYGG På tomta ligger Sijti Jarnge/ samisk kultursenter. •Dette bygget er i seg selv arkitektonisk sterkt og formmessig sluttet, med et indre rom til ettertanke og opplevelse. •Tomta er sterkt naturpreget, selv om terrenget ble bearbeidet den gang dette bygget ble til. •Den ligger høyt i bygdas topografi, og bratt nedenfor ligger Sameskolen. •Granskogen er meget tett, og gjør inn- og utsyn vanskelig. Tynning av skogen forutsettes som et ledd i den fremtidige løsningen.

13 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 13 TOMTA og EKSISTERENDE BYGG •Utsiktsforholdene kan bli meget gode. •En skogsti løper over tomtas ytterkant, og er et viktig trekk i kulturlandskapet. •Nærområdet er opparbeidet med ulike innslag fra samisk kultur. •Publikumsparkering legges på et nedre nivå i møte med senteret. Parkering for handikappede tilrettelegges nært inngang. Personalparkering i et visst omfang skal innpasses i løsningen. •Snøbrøyting vil ikke representere noe problem

14 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 14 FORM og FUNKSJON •Utgangspunktet er bygningen til sørsamisk kompetansesenter fra tidlig på 80-tallet. •Det har vært en forutsetning å knytte seg til denne bygningen ut fra driftsmessige årsaker. •Den fysiske tilknytningen har vi ønsket å gjøre så forsiktig som mulig, for ikke å forstyrre dette byggets egenverdi. •Garasje for bokbussen har vært sentral i løsningen, og denne skal kunne oppføres som eget byggetrinn og senere sammenbygges biblioteket. •Det eksisterende byggets ledige areal har vært viktig å innlemme i den samlede arealvurdering. Slik har man spart mange kvadratmeter nybygg. Kontorer for bokbusspersonale samt spiserom for alle ansatte er lokalisert her.

15 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 15 FORM og FUNKSJON •Vi har ønsket å skape et bygg som har egenverdi uten å konkurrere med det eksisterende. Vi tror det er riktig å gi dette bygget et preg etter dagens tid, og ikke gjøre forsøk på å etterligne det eksisterende eller ”samiske” formtyper. •Derimot kan det samiske naturlig hentydes gjennom materialer, farger og små formmessige metaforer. •Løsningen legger opp til en buet, myk form mot eksisterende bygg. •Det nye bygget er lagt ut mot skrenten, slik at det kan fremstå som et synlig objekt i landskapet. Samtidig ”underordner” nybygget seg det eksisterende, uten å bli usynlig.

16 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 16 FORM og FUNKSJON •Inngangspartiet til kompetansebiblioteket legges med god synlighet fra atkomstvegen, der også parkeringen legges. •Gangveg leder opp til bygget. •Inngangspartiet forsterkes gjennom en steinfylling med bearbeidet overflate av naturstein. •Denne vil også være uteplass foran hovedinngangen.

17 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 17 PLANLØSNINGEN •Kjelleren består av arkiv, magasin/hvelv og teknisk rom. Heis og trapp, samt mulighet for blindkjeller / fremtidig lager. •1 etasje består av hovedinngang m/ fordeling til eks. bygg gjennom en mellomgang. Bibliotek med utstillingsareal, kontorer og lesesal, utlånsavdeling og pc-plasser med mer. •Bokbussgarasje med utpakningsareal er plassert direkte til bibliotek. •Bibliotekarealet er plassert mot syd og vest, lyset og utsikten. Ute terrasse mot vest med direkte utgang herfra. •Vestibyle med forgreininger til øvrige avdelinger. Trapp, heis og toaletter.

18 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 18 PLANLÖSNINGEN •2 etasje inneholder auditorium m/ AV- utstyr samt grupperom og kontorer. •MATERIALER •Utvendig: Vi ser for oss en løsning med ubehandlet panel av f. eks furu kjerneved som får gråne naturlig i takt med tiden. Vil passe godt inn i dette skogs- og naturmiljøet. Fargeinnslag i form av punkter her og der. •Innvendig løsning: Fleksibelt bibliotekareal. Enkle og funksjonelle løsninger. •TAKFORM •Bygget har flatt tak. Dette er formmessig den beste løsningen, og gir minst ”konkurranse” til den eksisterende bygningen. •TOTALT BTA Nybygg: 997 m2.

19 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 19 Økonomi. •Arealer: •Kjeller:198 m2 •1 etg:499 m2 •Garasje :117 m2 •2 etg:183 m2 •BTA:997 m2

20 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 20 Økonomi. •Kostnader for byggearbeidene. •På bakgrunn av det godkjente skisseprosjekt er byggekostnadene kalkulert til: •Kjeller, teknisk lav standard (ventilasjon, rør og lignende): 195 m2 •1.og 2. etg: 682 m2 •Ombygging eksisterende bygning (ca 100 m2) •Forventet prisstigning ved bygging i 2009. •Sum kr 24.300.000,- eks mva

21 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 21 Ökonomi. •Da ligger det inne følgende forutsetninger: •Garasje samt atkomstveg med snuplass for bokbuss, parkeringsplass og justeringer vann/avløp er utført innen annet budsjett og finansiering: •Garasje for bokbussen planlegges oppført i regi av Nordland Fylkeskommune i 2008. •De øvrige arbeider er omsøkt hos Hattfjelldal kommune og utgjør ca kr 700.000,- eks mva.

22 Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 22 Videre arbeider •Målsettingen er å komme i posisjon slik at prosjektet kan realiseres raskt. •Følgende arbeidsplan foreligger nå: •Godkjenning i styret for Sijti Jarnge. •Presentasjon for å komme inn på Sametingets kulturhusplan. •Finansiering. •Vedtak om realisering i styret for Sijti Jarnge. •Prosjektering. •Bygging. •Ferdigstilling og drift av Sørsamisk Kompetansebibliotek.


Laste ned ppt "Toft arkitekter as. Nordland Teknikk Mosjøen AS Mai 2008 1 Sørsamisk Kompetansebibliotek •Skisseprosjekt •Behov, prosess, resultat og plan for videre arbeider."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google