Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus) www.nnk-rus.nowww.nnk-rus.no www.forebygging.nowww.forebygging.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus) www.nnk-rus.nowww.nnk-rus.no www.forebygging.nowww.forebygging.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus) www.nnk-rus.nowww.nnk-rus.no www.forebygging.nowww.forebygging.no

2 Hvordan kan IP styrkes? Rådgiver Terje Myller, Nordnorsk Kompetansesenter – Rus Konferanse ”Ungdom i svevet” Bodø, 3.-4. desember 2008

3 IP: Medvirke og samhandle •Langvarige og koordinerte tjenestebehov •Rettighet til å påvirke / medvirke til hjelp •Målføre brukers virkelighet •Sektorovergripende lovforskrift •Et verktøy for samhandling •Lite benyttet, men økende bruk •Staten satser tungt •Utfordring: Flere parallelle planer uten sammenheng 3

4 Forslag til endringer i bvloven •Plikt for bvtj å lage IP for barn som trenger langvarig, koordinert hjelp •Ettervern: Bvtj må begrunne hvorfor igangsatt tiltak ikke skal fortsette etter fylte 18, eller begrunne avslag på søknad om ettervern •Oppfølgingsansvar: Plikt til regelmessig evaluere igangsatte hjelpetiltak •Flere: Barne- og likestillingsdep. nettside

5 Samhandlingsreformen 2009 •Helse- og omsorgsdepartementet Minister Bjarne Håkon Hanssen: •”De med sammensatte lidelser er taperne i helsesystemet” (kronikk VG) •”Dårlig samhandling mellom kommune og sykehus, mellom kommuner, innen sykehuset, innen kommunen, mellom etater, mellom folk” (nettside HOD)

6 Samhandlingsreform forts. •”Jeg vil ikke fordele skyld, det er systemet som er feil” (kronikk VG) •”Store pengesummer bruker feil i helse- Norge” (kronikk VG) •”Hvis kommuner satser på forebygging, er det en ren utgift. Lukker de øynene, tar jo staten sykehusregninga seinere” (kronikk VG)

7 Samhandlingsreform forts. •Mandat: Hvilke økonomiske og juridiske systemer trengs for at rett samhandling skal skje? •”Flere pasienter bør behandles i kommunehelsetjenesten” (pressemld HOD, 21.10.08) •Overføring av oppgaver til kommunen? •Forslag til nytt system lanseres april 09 •Samhandlingsblogg på VG-nett

8 Ansvar og forankring •Alle tjenesteytere har plikt til å tilby IP •Kommunen har et større ansvar Organisering nødvendig: •Hvem tar imot / behandler søknader? •Hvilken enhet tar koordinatoransvar? •Hva med opplæring? •Hva med evaluering og kvalitetssikring? •Bør forankres i avtale mellom kommune, spes.h.tj og NAV

9 IP krever enkeltvedtak •Søknad > saksbehandling og vedtak etter regler i forvaltningsloven •Utløser rett til forhåndsuttalelse, innsyn i saken og klagerett (ikke fått IP eller fått mangelfull IP) •Fylkesmann klageinstans for sosiale tjenester – Helsetilsynet i fylket for helsetjenester

10 Bør en lage mal for IP? •Greit med standardisert søknad •Hvem sin plan – hvem sin mal? •En gul lapp eller 20 sider? •Staten anbefaler nå det enkle – gradvis oppbygging av planen •Bruker må delta aktivt - eierfølelse

11 Kjært barn bør ha flere navn •Ord kan fremmedgjøre •”Individuell plan” – systemspråk? •Anerkjennende kommunikasjon? •Hvem sin virkelighet refererer ord til? •IP er brukers plan, en egen plan •Evnt ”vår plan” – diskuter med bruker •Problem: Det er også systemets plan

12 Poenget med en plan? •”Er jeg satt under administrasjon?” •Ungdom har ofte annen risikovurdering •”What’s in it for me?” •Plan = Veikart (Bjørn Hauger i går) •”Vil bli president i Finland!” •Det realistiske bak det urealistiske •”Trenger lappen tilbake” – medførte planer for blodtester og økonomi

13 Hva skal kartlegges? •”Nei, han er kartlagt for lenge siden” •Mulighetsrommet, ikke personen •Totale ressurser, ikke hans ressurser •Forstå = knekke kulturelle koder •Tillit krever gjensidig forståelse

14 Ansvars/støttegruppe •Brukers gruppe, ikke hjelpetjenestens •Brukers trygghet står på spill •Unngå helt profesjonell gruppe – ”jeg mot alle” eller profesjonskamper •Utskifting av personell •”Gruppa er første steg mot nytt, sosialt nettverk” (Jon Storås, leder RIO)

15 ”IP – fra ord til handling” •NAV kontor, Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner •Mål: Felles forståelse og metodikk, og bedre samarbeid m 2.linje og brukere •Ett års varighet •Deltakelse av ledere og erfarne •Lokalt prosjektarbeid og styringsgruppe

16 ”IP – fra ord til handling” •Holdt IP-kurs og veiledning for koord. •Koordinatorforum i hver kommune •Produsert sentrale verktøy, f eks •Saltdal: Manual for bruk av IP •Fauske: Rutiner for behandling av søknader

17 ”IP – fra ord til handling” Prosjektleder Unni Borg, NAV Nordland: •Ukjent terreng – spennende prosess! •Vi oppdaget mange skott •Vi sluttet fort å tenke maler •Koordinator nøkkelrolle •NAV i koordinatorrolle er noe nytt •Fra 5 til 2 planer i NAV: IP og aktivitetsplan

18 ”IP – fra ord til handling” •2. linja burde vært mer med •Foreløpig mer ord enn handling… •Neste mål: Likt og enda enklere system www.kommune.nav.no/Nordland www.nnk-rus.no


Laste ned ppt "Nordnorsk Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus) www.nnk-rus.nowww.nnk-rus.no www.forebygging.nowww.forebygging.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google