Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger i praktisk forbedringsarbeid Marie Hylen Klippenberg og Bjørnar Nyen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger i praktisk forbedringsarbeid Marie Hylen Klippenberg og Bjørnar Nyen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger i praktisk forbedringsarbeid Marie Hylen Klippenberg og Bjørnar Nyen

2 2Målinger i praktisk forbedringsarbeid Lære av egne data ”De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir”. Fritt oversatt etter Raymond G.Carey (2002)

3 3Målinger i praktisk forbedringsarbeid •Vite – –Hva vi leverer –For læring og utvikling –Om tiltak skaper bedring •Vise – –pasienter, ledelse og andre hvordan våre tjenester er for eksempel: –Informere pasienter hvor lang ventetid de kan regne med –Informere ledelsen hvordan pasienttilfredsheten er –Informere publikum hvordan tjenesten har utviklet seg Hvorfor måle?

4 4Målinger i praktisk forbedringsarbeid Eksempel ventetid hos fastlege •Spørreundersøkelse blant pasientene: –Stort sett godt fornøyd –En del misnøye med ventetiden på venterommet før de kom inn til avtalt time hos lege •En av legene bestemte seg for å se nærmere på dette

5 5Målinger i praktisk forbedringsarbeid Forbedringssirkelen (PUKK) – før endring PU KK UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Også kalt: Demings sirkel, PDSA-sirkelen

6 Ventetid p å venterom for pasienter med timeavtale Antall pasienter158 Gjennomsnittlig ventetid19,4 min Median ventetid17 min Minste ventetid0 Maksimal ventetid50 min Range50 Standardavvik12,1

7 Ventetid p å venterom for pasienter med timeavtale Antall pasienter158 Gjennomsnittlig ventetid19,4 min Median ventetid17 min Minste ventetid0 Maksimal ventetid50 min Range50 Standardavvik12,1

8 8Målinger i praktisk forbedringsarbeid PU KK UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Forbedringssirkelen (PUKK) – andre runde

9 9Målinger i praktisk forbedringsarbeid

10 10Målinger i praktisk forbedringsarbeid PU KK UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Forbedringssirkelen (PUKK) – vedlikehold

11 11Målinger i praktisk forbedringsarbeid Ulike typer statistikk •Tradisjonell statistisk analyse er bra for til mange ting, bl.a. til forskning •Statistisk prosesskontroll er en gren av statistikk som –gjør bruk av tidsserier –gjør bruk grafisk presentasjon av data for bedre forståelse og bedre kommunikasjon –egner seg spesielt godt til bruk i forbedringsarbeid –ikke er utviklet primært for forskning

12 12Målinger i praktisk forbedringsarbeid Målinger Spørsmål som alle tjenesteytere bør stille: 1.Hvordan opplever brukerne våre tjenester? 2.Er nivået av resultater tilfredsstillende? 3.Leverer vi ”stabile” nok tjenester?

13 13Målinger i praktisk forbedringsarbeid Noen få indikatorer

14 14Målinger i praktisk forbedringsarbeid Flere indikatorer

15 15Målinger i praktisk forbedringsarbeid Eksempel – data samlet opp. Ny prosedyre innført fra januar 1999 19991998

16 16Målinger i praktisk forbedringsarbeid Samme data satt inn i en tidsserie

17 17Målinger i praktisk forbedringsarbeid Variasjon ”Alt” varierer •To typer variasjon: –Naturlig/normal variasjon – en variasjon innenfor det som kan kalles ”tilfeldig” –Spesiell variasjon – når prosessen ikke er stabil, at den forstyrres av noe utenfra

18 18Målinger i praktisk forbedringsarbeid

19 19Målinger i praktisk forbedringsarbeid Diagrammene i SPC To hovedtyper 1.Run-diagram viser observasjonsrekka langs tidsaksen og MEDIAN-verdien 2. 2. Kontroll-diagram viser observasjonsrekka langs tidsaksen, gjennomsnittsverdien og øvre og nedre kontrollgrense som uttrykk for grad av variasjon av enkeltobservasjonene. Det finnes mange ulike typer kontroll-diagram

20 20Målinger i praktisk forbedringsarbeid Et rundiagram er et linjediagram + medianen

21 21Målinger i praktisk forbedringsarbeid RUN og MEDIAN Run er ett eller flere p å hverandre f ø lgende datapunkter p å samme side av medianen MEDIAN er middeltallet i en rangordnet distribusjon (alts å det ” midterste ” tallet) Tallrekke Rangordnet Median 3, 13, 2, 158, 11 2, 3, 11, 13, 158 11 3, 13, 389, 2, 158, 11 2, 3, 11, 13, 158 11 (11+13)/2 = 12

22 22Målinger i praktisk forbedringsarbeid Oppgave - praktisk eksempel •Bakgrunn: Ruspoliklinikk •Mål: Systematisere og bedre kartleggingen av psykisk helse hos henviste med rusproblemer •Hva: Laget program for kartlegging og utarbeidet en sjekkliste (16 punkter) for å måle om programmet ble fulgt. Målet var 50% bedring av kartleggingen. •Målinger: 20 pasienter i kronologisk rekkefølge før oppstart av prosjekt for å finne dagens praksis. •Tiltak: Opplæring og veiledning om kartleggingen. •Deretter ble 20 nye pasienter skåret (fra pas.-nr. 21) •Oppgave: Sett opp tallene i et run diagram for de 20 første pasientene og regn ut og tegn inn medianen.

23 23Målinger i praktisk forbedringsarbeid Et I-diagram er et linjediagram med gjennomsnitt og kontrollgrenser. Kontrollgrensene er et uttrykk for variasjonen i datamaterialet

24 24Målinger i praktisk forbedringsarbeid Kontrolldiagrammer: •Mer sensitive enn run-diagram •Mer kraftfulle, kan estimere yteevnen av en stabil prosess •Må velge riktig type diagram •Trenger datamaskin

25 25Målinger i praktisk forbedringsarbeid Tester på spesiell variasjon •Det er utarbeidet diverse tester for påvisning av signaler om spesiell variasjon i SPC-diagrammer, basert på enkel statistisk tenkning •Testene er laget for datasett på mellom 20 og 30 punkter –Test 1: sporadiske avvik (punkt utenfor kontrollgrensene) –Test 2: Nivåskifte (mange punkter på rad på samme side av senterlinjen) –Test 3: Trend (mange stigende eller synkende punkter på rad) –Det finnes en rekke andre tester!

26 26Målinger i praktisk forbedringsarbeid Statistisk prosesskontroll Hva oppnås ved oppsett og analyse av data i en tidsserie ? 1.Nivåkontroll (i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet?) 2.Variasjonskontroll (stabile og forutsigbare tjenester?) 3.Forbedringskontroll (sikre at forbedringer dokumenteres)

27 27Målinger i praktisk forbedringsarbeid Eksempel fra preoperativ poliklinikk AUS – få ned antall strykninger, bedre pasientforløp Primære mål •Få ned antallet strykninger pga ”pas. ikke medisinsk klargjort” •Forbedre og sikre et godt pasientforløp før operasjon Sekundært mål •Få ned liggetiden Målinger •Bruke pågående registrering av strykninger før og etter oppstart •Måle nedgang i liggetid etter at sammedagskirurgi er startet

28 Pasientflyt preoperativ poliklinikk Møter på preoperativ poliklinikk. 1-2 uker før planlagt operasjon etter å ha tatt blodprøver, hatt tilsyn (indremedisinsk m.m.) Undersøkes av kirurg, journal skrives og eventuelle tilsyn rekvireres Anestesitilsyn på bakgrunn av journal, prøvesvar, samtale og undersøkelse. Hvis medisinske u.s. mangler, bestilles dette Journal er skrevet, ferdig utredet ikke skrevet Informasjon av kirurg og ernæringsfysiolog + evt.. andre Pasienten klareres av anestesilege, inntakskontoret får beskjed, pasienten settes på operasjonsprogrammet Vanskelig å få time på kort varsel forbedringspotensial e Journal? Informasjon og utfylling av papirer v/sykepleier

29 Et p-diagram er et kontrolldiagram der hvert punkt er forholdet mellom en teller og en nevner.

30 30Målinger i praktisk forbedringsarbeid Hva kan gå galt? Pasient godkjent Pasient vurdert til operasjon Tid Blodpr. svar?Venter på kirurg Venter på anestesilege Venter på journalskriving Mangler kardiologisk./med. tilsyn Mangler journal/papirer

31 31Målinger i praktisk forbedringsarbeid

32 32Målinger i praktisk forbedringsarbeid Eksempel fra STHF – strykninger ved operasjonsavd •Ved operasjonsavdelingen ønsket de å vurdere tiltak for å redusere antall strykninger på operasjons- programmet •De registrerte alle årsaker til alle strykninger i 2005 •Av 22 tenkte muligheter for strykninger opptrådte 17 i løpet av året •Paretoanalyse er et prioriteringsverktøy i forbedringsarbeid for å kunne skille ”de vitale få” årsakene til problemene fra ”de trivielle mange”

33 Prosent Årsak til strykning

34 34Målinger i praktisk forbedringsarbeid •En brukerundersøkelser hadde vist at noe av det pasienter var minst fornøyd med ved fastlegekontorer var vanskene med å komme gjennom på telefon •De gjorde en telefontrafikk-måling Eksempel – telefontrafikk ved fastlegekontor

35 35Målinger i praktisk forbedringsarbeid Vanlig telefon avslått kl 12-13

36 36Målinger i praktisk forbedringsarbeid

37 37Målinger i praktisk forbedringsarbeid Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy Dnlfs gjennombruddsprosjekt KEPP 2004-2005 Hovedmål Forbedre kvaliteten på den skriftlige kommunikasjonen mellom fastlegene i Tromsø og poliklinikken med 50 % Eksempel – henvisnings- og epikrisekvalitet

38 38Målinger i praktisk forbedringsarbeid Ønsker •Psyk.pol. ønsket seg god kvalitet på henvisningene for å bedre prioriteringsarbeidet i poliklinikken •Fastlegene ønsket seg tilbakemeldinger fra psyk.pol. tidlig i behandlingen for å bedre sin oppfølging av pasientene

39 39Målinger i praktisk forbedringsarbeid Målinger •De laget skåringsskjema for kvalitet på henvisninger og på foreløpige tilbakemeldinger •De brukte disse skåringsskjemaene på 20 gamle henvisninger og tilbakemeldinger og 20 nye (etter at de hadde introdusert malene) •De satte opp resultatene i SPC-diagrammer

40 40Målinger i praktisk forbedringsarbeid Eksempel – henvisnings- og epikrisekvalitet Ny mal innført

41 41Målinger i praktisk forbedringsarbeid Ny mal innført

42 42Målinger i praktisk forbedringsarbeid A P S D A P S D A P S D D S P A A P S D A P S D A P S D D S P A A P S D A P S D A P S D D S P A A P S D A P S D A P S D D S P A Fra enkeltprosjekter til endring av hele systemet Tilgjengelighet Samhandling Kliniske resultater A P S D A P S D A P S D D S P A Sikkerhet Legemidler

43 43Målinger i praktisk forbedringsarbeid Dataprogram og litteratur •EpiData Analysis: www.epidata.dkwww.epidata.dk •Brukerveiledning til SPC-modulen: www.gruk.nowww.gruk.no •Hefte om forbedringsarbeid og SPC: www.gruk.nowww.gruk.no •Carey RG. and Lloyd RC. “Measuring Quality Improvement in Healthcare: A Guide to Statistical Process Control Applications.” ASQ Quality Press, 2001 •Carey RG.. “Improving healthcare with control charts. Basic and advanced SPC methods and case studies”. ASQ Quality Press, 2003 •Lloyd RC. ”Quality Health Care. A guide to Developing and Using Indicators”, Jones and Bartlett Publishers, 2004.

44 44Målinger i praktisk forbedringsarbeid Sluttord •Målinger er en nødvendig del av systematisk forbedringsarbeid •Statistisk prosesskontroll (SPC) egner seg spesielt godt til bruk i forbedringsarbeid


Laste ned ppt "Målinger i praktisk forbedringsarbeid Marie Hylen Klippenberg og Bjørnar Nyen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google