Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TietoEnator © 2003presentationPage 1 Gerica Ressursstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TietoEnator © 2003presentationPage 1 Gerica Ressursstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 TietoEnator © 2003presentationPage 1 Gerica Ressursstyring

2 TietoEnator © 2003presentationPage 2 Gerica Ressursstyring  Integrasjon fagsystem (eksempelvis Cosdoc, Profil,.....) – Enveis-kommunikasjon av ansatt og ukeplan  Gerica PRO –Integrert del (erstatter eksisterende personalmodul).  Lønn/personalsystem –Personec, NLP(sting), Agresso, UNIQUE Ansatt,.....

3 TietoEnator © 2003presentationPage 3 Planlegging Systemskisse RS MIIS LIS www.minArbeidsplan.no Vikarbooking SMS PRS rapporter Timelister Ajourhold GRS – database regne ark Tekst behandle r regnskap system L-P system eMail SMS Pasient- system Timebok Pasient- system Spiss

4 TietoEnator © 2003presentationPage 4 Gerica Ressursstyring  Gerica Ressursstyring består av hovedmodulene –Gerica Ressursstyring AUTORISASJON –Gerica Ressursstyring PLANLEGGING –Gerica Ressursstyring AJOURHOLD –Gerica Ressursstyring minArbeidsplan –Gerica Ressursstyring TIDREGISTRERING –Gerica PRS webRapporter

5 TietoEnator © 2003presentationPage 5 Gerica Ressursstyring Autorisasjon  Brukere, alle bruker av systemet må legges inn i autorisasjonsmodulen. Der knyttes bruker til en organisasjonsenhet og en eller flere brukergrupper  Brukergruppen definerer hvilke dialoger bruker skal ha tilgang til. Den identifiserer også hvilken tilgang bruker skal ha med hensyn til om bruker skal kunne lese data og oppdatere data. Det skilles på –ingen tilgang –Egen person –Egen organisasjonsenhet –Samtlige  Validering av passord, passordskifte med mer gjøres og av denne modulen

6 TietoEnator © 2003presentationPage 6 Gerica Ressursstyring Planlegging  Bemanningsplan  Hovedplan  Avviksplan  Fleksiplan

7 TietoEnator © 2003presentationPage 7 Gerica Ressursplanlegging Grovskisse av arbeidsflyten Bemanningsplan Hovedplan Faste tillegg Egenskaper Til plan Ressursplan

8 TietoEnator © 2003presentationPage 8 Gerica Ressursstyring bemanningsplan Bemanningsplanen kan være fra 1 til 53 uke lang. En definerer de vaktyper en ønsker og systemet vil avregne disse mot angitt ressursplan En har mulighet til å definere konetansekrav som skal knyttes til en bemanningsplan. Eventuelle krav kan benyttes til gap analyser iforbindelse med for eksempel vikarbooking.

9 TietoEnator © 2003presentationPage 9 Gerica Ressursstyring hovedplan Hovedplan er det berepet som benytter for turnus, tjenesteplan. Systemet støtter planlegging for alle typer personell inklusive leger. Det finnes en rekke rapporter knyttet til planen, blandt annet kostnadsberegning, kompetansegap, mm

10 TietoEnator © 2003presentationPage 10 Gerica Ressursstyring avviksplan Avviksplan benyttes for å legge planer for kortere datoavgrensede perioder. Funksjonaliteten støtter utarbeidelse av planer for både HH perioder og ferie.

11 TietoEnator © 2003presentationPage 11 Gerica Ressursstyring fleksiplan Fleksiplan muliggjør stor fleksibilitet i planleggingsprosessen. Funksjonaliteten støtter planperioder på opp til 80 uker, den enkelte ansatt kan via minArbeidsplan legge inn sine egne ønsker. Der finnes funksjonalitet som større båder helge/høytidsplaner og ferieplaner Fleksiplan kan utarbeides mpå grunnlag av hovedplan, arbeidsplan eller uten plan i bunnen.

12 TietoEnator © 2003presentationPage 12 Rapporter  Hovedplan/avviksplan  Plan og sluttverdier for leger  Plan for stilling  Vakttypefordeling  Planoppsett mot planlagt bemanning  Kostnad plan  Beregning av ubekvem arbeidstid

13 TietoEnator © 2003presentationPage 13

14 TietoEnator © 2003presentationPage 14 Legeplaner Legeplaner bygger på de samme prinsipp som øvrige planer. Det finnes tilleggsfunksjonalitet som dekker de spesielle forhold som er nedfelt i legenes avtaler. -Vakttillegg -Utvidet arbeidstid -Avspasering -M.m.

15 TietoEnator © 2003presentationPage 15 Gerica Ressursstyring Ajourhold  Arbeidsplan  Fravær  Mertid  Vikarer  Timeliste  eMail  SMS  Ferieregnskap

16 TietoEnator © 2003presentationPage 16 Gerica Ressursstyring Ajour Grovskisse av arbeidsflyten Timeliste Avvik Hovedplaner Ajourhold

17 TietoEnator © 2003presentationPage 17 Gerica Ressursstyring arbeidsplan Arbeidsplanen er et av hovedbildene i systemet. Dialogen gir i utgangspunktet oversikt over alle ansatte på en organisasjonsenhet. En kan legge på filter slik at kun et utvalg av de ansatte vises. Dialogen tilpasses av den enkelte bruker med hensyn til synlige kolonner, kolonnebredde. Dager med avvik vises med grå bakgrunn, dager/avvik med kommentarer er med fet skrift, med mer.

18 TietoEnator © 2003presentationPage 18 I tilknytning til ajourhold finnes det funksjonalitet som arbeidsbok, ukeplaner og arbeidsplaner. En kan får frem ferieoversikt, kompetanseoversikt, avviksoversikter/logger med mer. Sytemet har blant annet mulighet til å legge kommentarer på alle dager og avvik. En har overgang til de forskjellig dialogene for avviksregistering samt dialoger for vaktbytter, vakanshåndtering og bytte av arbeidsplaner.

19 TietoEnator © 2003presentationPage 19 Gerica Ressursstyring Avvik Alle typer avvik registreres i systemet. Der er funksjonalitet som støtter delvis sykemeldinger, fritak for vakter, ferie, permisjoner osv. Systemet utfører kontroller i forhold til inkluderende arbeidsliv, arbeidsgiver periode, sykelønnsrettigheter, det tar også hensyn til kronisk sykebarn, eneforsørger, kronisk egen sykdom osv. Fravær overføres automatisk til Lønn/personalsystem Alle avviksregistrering som er lønnspåvirkende vil systemet lønnsberegne automatisk ihht den ansattes trariffavtale slik at all lønn produseres automatisk. Alle registreringer kontrolleres mot lov og avtaleverk, evt. brudd varsles og hvis det er gjort tillatt kan det overstyres. Når timeliste er godkjent overføres lønnstransaksjoner automatisk til Lønnsystemet..

20 TietoEnator © 2003presentationPage 20 I stedet for eller i tillegg til den beregning som systemet utfører ihht lov og avtaleverk kan det legges inn lønnstransaksjoner. Denne funksjonaliteten benyttes hvis en skal kompensere den ansatte på en annen måte enn det lov og avtaleverk tilsier

21 TietoEnator © 2003presentationPage 21

22 TietoEnator © 2003presentationPage 22

23 TietoEnator © 2003presentationPage 23 Gerica Ressursstyring vikarbehov Når en har merket vikarbehov, kan en sende melding til ønskede personer på SMS, eMail samt at behovet vises i minArbeidsplan. Det er egne dialoger for vikarpool, der en angir hvilke org.enheter en ønske å arbeide på, perioder en ikke er tilgjengelig, med mer. En har oversikt over hvilke behov som er meldt og en kan se status. Systemet viser hvilke personer som ønske en vakt og hvem som har fått tildelt vakten.

24 TietoEnator © 2003presentationPage 24 Bekreftelse Ønske om vakt Vikarbehov Ønske om vakt Bekreftelse Skisse over dataflyten i en vikarbookingsprosess.

25 TietoEnator © 2003presentationPage 25 Gerica Ressursstyring timeliste Systemet beregner automatisk all lønn som skal gis med bakgrunn i en avviksregistrering ihht den ansattes tarifftilhørighet. I tillegg kan systemet beregne alle tillegg som skal gis for vakter etter plan Alle tillegg vil være ferdig kontert ihht det regelverk som er satt opp. En kan og registere andre tillegg enn det som systemet automatisk generer. Evetuelle tillegg som er angitt i sluttverdier plan overføres som faste tillegg med start og sluttdato. Når transaksjonene er godkjent overføres de automatisk til lønnsystemet

26 TietoEnator © 2003presentationPage 26 Timelisten gir den ansatte detaljert informasjon om • Planlagt arbeid og hvilken kompensasjon som systemet beregner ihht angitt tariffavtale • Alle avvik som er registrert og eventuell lønnskompensasjon for der enkelte avvik • Oversikt over akkumulatorer, både denne periode og hittil i år, for merarbeid, overtid, helge/høytid og ferie • oversikt over hvilke transaksjoner som blir overført til lønn

27 TietoEnator © 2003presentationPage 27

28 TietoEnator © 2003presentationPage 28 Arbeidsliste Arbeidslisten gir mulighet til å fordele arbeidsoppgaver (faste eller tilfeldige) til den enkelte ansatt I utskriften kan en velge om det er kun ansatte med oppgaver som skal listes, en kan også velge å ta med avvik som er registert, med mer.

29 TietoEnator © 2003presentationPage 29 SMS tilknytninger i Gerica Ressursstyring I tillegg til at systemet sender SMS i tilknytning til vikarbehov og bekreftelse på vikariat/ekstravakt kan en sende meldinger til en eller flere. En kan også opprette egne grupper som får samme melding Ny funskjonalitet - katastofeinkalling -

30 TietoEnator © 2003presentationPage 30 ferieønsker Registrerte ferieønsker kan tas inn i planmodulen eller legges direkte inn i arbeidsplanen som et avvik Den ansatte kan legge inn feriønsker og prioritere disse

31 TietoEnator © 2003presentationPage 31 Gerica Ressursstyring ferie Det finnes fullstendig ferieregnskap som er tilpasset ferieloven for alle typer personell. Avvikles ferie utover antall trekkdager som er trukke i ferieavregningsmånden vil systemet lage trekk feriedag(er). Systemet kan og konfigureres til å lage ferietrekket

32 TietoEnator © 2003presentationPage 32 Gerica Ressursstyring minArbeidsplan  Personalia  Vakter  Planlagt arbeid  Permisjon  Ferie

33 TietoEnator © 2003presentationPage 33 www.MinArbeidsplan.no På MinArbeidsplan.no kan den ansatte • ajourføre personalia • Får oversikt over ferie samt registrere ferieønsker • Få oversikt over registrerte vikarbehov og melde seg som interessert • ajourføre vikarpoolopplysninger • Få oversikt over avvik som er registrert • registrere og se status på permisjonssøknader • gjøre oppslag på genererte timelister • sende og motta meldinger

34 TietoEnator © 2003presentationPage 34

35 TietoEnator © 2003presentationPage 35

36 TietoEnator © 2003presentationPage 36

37 TietoEnator © 2003presentationPage 37

38 TietoEnator © 2003presentationPage 38

39 TietoEnator © 2003presentationPage 39

40 TietoEnator © 2003presentationPage 40

41 TietoEnator © 2003presentationPage 41

42 TietoEnator © 2003presentationPage 42  Innsynsrapport, med mulighet til å melde andringer  Registrering av egne avvik  ……..

43 TietoEnator © 2003presentationPage 43 Gerica Ressursstyring Tidregistrering Arbeidstagere kan registrere når de kommer og når de går i en egen modul. Avviker registrering fra planlagt arbeid vi det, hvis avviket er større enn definerte greseverdier eller utenfor fleksitidsgrenser, genereres avvik. Dette gjelder både fravære og merarbeid.  Fleksitid  Avregning

44 TietoEnator © 2003presentationPage 44 Gerica Ressursstyring tidregistrering På bakgrunn av oppsatte grenseverdier vil mudulen regulere fleksisaldo. Er registrering utenfor det tidsrom som er angitt som fleksitidsperiode vil registrering bli som ert avvik og legges automatisk inn i Gerica Ressursstyring ajourhold.

45 TietoEnator © 2003presentationPage 45 Gerica Ressursstyring webRapporter  Rapportene bestiller på PRSweb.  Melding om ferdig rapport sendes til angitt eMailadresse med en link til rapportene.  Rapportene overføres til bruker kryptert og passordbeskyttet  Rapportene er i både MS Word og MS Excel format.

46 TietoEnator © 2003presentationPage 46

47 TietoEnator © 2003presentationPage 47 Operativ LedelsesInformasjon System

48 TietoEnator © 2003presentationPage 48 Menyer  Aktivitet der data som gjenspeiler aktiviteten finnes  Personal som gjenspeiler ressursforbruk data  Økonomi somm inneholder data som påvirker økonomi  Rapporter som inneholder tilgjengelige rapporter  Simulering der en kan simulere endringer og lage prognoser  Budsjett, regnskap omfatter periodiserte data  Konstanter, kontoplan, Budgrupper og koder omfatter systemets grunndata  Firmainfo, Orgenheter, kategorier og Rap.inst er funksjoner som beskriver oppbygging av disse datatypene

49 TietoEnator © 2003presentationPage 49 Aktivitet Aktivitet dialogen Importerer data fra produksjonsystemet. De data som hentes er data som synliggjør aktivitet. Det er i tillegg data som er felles, mulig å registrere data som er spesiell for enheten.

50 TietoEnator © 2003presentationPage 50 Personal Personaldialogen importerer data relatert til planlagt drift i tillegg til informasjon om forskyvninger og utlån av personell.

51 TietoEnator © 2003presentationPage 51 Økonomi Dialogen importerer data i to hovedgrupper. Data som omfatter kostnadere der en ikke kan bruke ressursene, som korte sykefravær, permisjon uten lønn, o.l. Data som er knyttet til kostnader med veikarer, ekstrahjelp, overtid, mm. Kostnadene beregnes og en viser fra dag til dag budsjettbalanse både inneværende månde og hittil i år.

52 TietoEnator © 2003presentationPage 52 Rapporter Systemet gir mulighet til å definere egne rapporter en kan rapportere på alle data i systemet i tillegg til noen beregnede verdier. En bestemmer selv farger og type grfer en ønsker at rapporten skal inneholde.

53 TietoEnator © 2003presentationPage 53 Evalueringsrapport  3 poster, 6 kontrollposter  Kostnader,  styringsinformasjon,  beslutningsstøtte,  brukertilfredshet

54 TietoEnator © 2003presentationPage 54 Olis - kostnader Kostnader redusert med 22 og 44 prosen mot kontroll 3 og 6 prosent

55 TietoEnator © 2003presentationPage 55 Olis - nytteverdi  Nytteverdi 26,7 av 33 -33 26,7 33 •bedre oversikt over aktivitet, bruk av personalressurser og økonomi ved min avdeling •synliggjøre postens situasjon ift. Ressursstyring •avdekke flaskehalser ifm. ressursstyring. •bedre ressursstyring ved min avdeling •bedre kontroll med aktivitet, personal og økonomi ved min avdeling

56 TietoEnator © 2003presentationPage 56 Olis - Forventninger Forventninger 13,2 av 26 -26 13,2 26 •Jeg prøver å styre etter belegget og leier ikke inn ekstravakter hvis det ikke er behov for det. Jeg bruker bakvakter som er mye rimeligere istedenfor å leie inn på 100% overtid, og jeg ser på hvordan jeg ligger an ift. bruk av overtid. •sammenligne aktivitet, personell og økonomi, for å få informasjon som forklarer ressursbruk, og vise hvor man kan gjøre innsparinger. •mer bevisst på hva ting koster. Flere av avdelingssykepleierne sa at de for første gang visste hva det koster å leie inn ekstravakter, overtid, sykefravær etc.

57 TietoEnator © 2003presentationPage 57 Olis - Brukertilfredshet Brukertilfredshet 54,7 (12-60) 12 54,7 60

58 TietoEnator © 2003presentationPage 58 Olis - Brukervennlighet  Brukervennlighet 16,3 (18) -18 16,3 18 •brukervennlig, lettvint å betjene og lett å forstå. •lett å lære, oversiktlig, lett å hente opp dokumenter, rapportene er pene, tallrapportene er lette å hente ut •gir mer liv og en annen type informasjon enn bare de faktiske tallene. Brukeren var stolt av å kunne vise frem rapportene.

59 TietoEnator © 2003presentationPage 59  Planer –ressursutnyttelse/ ansettelse –lov og avtaleverk –T-Trinn  HH-planer –Lov og avtaleverk –avspasering/utbetaling  Vikaravtaler –Lov og avtaleverk –overtid  Timelister –Korrekt beregning Kvalitativemålsettinger

60 TietoEnator © 2003presentationPage 60  Planlegging –30 - 50 %  Timeliste –25 - 50 % (avdeling) –50 - 75 % (sentralt)  Fraværsrapportering –20 - 50 %  Vikarbooking –10 - 50 % Kvantitativemålsettinger Tidsbesparende i tilknytning til

61 TietoEnator © 2003presentationPage 61 Utkast til besparelser  Timeliste –1000 timel., 6 trans., 2 min, 200 timer/mnd, 2400 time/rår  Planlegging –4 planer/post, 10 min, 50 poster, >30 timer  Vikarbooking –2 vikarer/uke, 2 min, 50 poster, 200 min/uke, 10400min/år, >170 timer/år  Fravær –2 fravær/uke, 2 min, 50 poster, 200 min/uke, 10400 min/år, >170 timer/år  Lov og avtaler –Overtid

62 TietoEnator © 2003presentationPage 62  Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "TietoEnator © 2003presentationPage 1 Gerica Ressursstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google