Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord

2 ”Akutt syke eldre”- hvorfor? •Vi trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helsehjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av samhandlingsreformen. •Vi har ikke nok kunnskap om pasientgruppen til å vite hva vi bør gjøre. Pasientgruppen blir ikke godt nok fulgt opp med systematisk vurdering i kommunene. Endringer i funksjonsnivå blir ikke fanget opp, pasientenes funksjonsnivå svekkes ytterligere og utviklingen til akutt funksjonssvikt som ofte ender med innleggelse i sykehus. (Næss, 2011)

3 ”Akutt syke eldre” ”Akutt syke eldre – hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året?” •Studien gjennomføres for å registrerer pasientforløpet hos multisyke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse i Sykehuset i Vestfold og tilbake til kommunehelsetjenesten. •Det er en deskriptiv studie av funksjonsnivå forut for innleggelsen og gjennom forløpet, årsak til sykehusinnleggelse, hvilke utredning og behandling pasienten får, liggetid i sykehus og hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det påfølgende året.

4 ”Akutt syke eldre” Metodisk tilnærming •Studien baseres på både kvalitative og kvantitative data som innhentes fra tilgjengelige registre og eksisterende pasientdokumentasjon, og samt på data om pasienten innhentet spesielt for studien. Inklusjonskriterier •Pasienter over 75 år som har hjemmesykepleie eller korttids institusjonsplass, og behandles for en eller flere lidelser. Utvalg •250 pasienter som kommer til Akuttmottaket fra de seks deltakende kommunene. Prosjektperiode •01.03.2012 – 28.02.2014 (?)

5 Etiske vurderinger •Det innhentes skriftlig samtykke fra deltakende pasienter, og vi kontakter pårørende til pasienter med kognitiv svikt. •Studien er vurdert av regional etisk komiteé (REK) og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

6 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe: Lisbeth Sommervoll, klinikksjef, Medisinsk klinikk Runar Danielsen, avdelingssjef, Avdeling for sykepleie, Medisinsk klinikk Irene Jørgensen, samhandlingssjef, SiV Anne Rosslund, seksjonsleder Hjemmebaserte tjenester, Utviklingssenteret Sandefjord kommune Prosjektmedarbeidere: Hege Elisabeth Holtar, geriatrisk koordinator, Medisinsk klinikk Margrete Klemmetsby, sykepleier/lungekoordinator, Medisinsk klinikk Janne Charlotte Nordhaug, sykepleier, Akuttmottaket Ingrid Kjærnes, sykepleier, Medisinsk klinikk Marte Wang-Hansen, lege i spesialutdanning, SiV Lara Hvidsten, spesialist i geriatri, SiV (fom 011112) Gløer Gløersen, farmasøyt, Sykehusapotekene Ansten Due, fysioterapeut, SiV Prosjektleder: Marit Dahl Mikkelsen, seksjonsleder, Medisinsk klinikk Veileder: Gro Næss, Høgskolen i Vestfold, stipendiat UiO Biveileder: Torgeir Bruun Wyller, professor geriatri, OUS

7 Kommunesamarbeid KommuneArb stedSykepleierKomunekontakt for prosjektet NøtterøyBjønnesåsen bo- og behandlingssenter Inger Marie MoripenLise Olafsen TønsbergNes bo- og behandlingssenter Heidi Margareth Ramm Mona Elin Siljehaug Ingerd Saasen Backe HortenHjemmesykepleienBjørg Anita TorhaugAnne Nilsen HolmestrandHjemmesykepleienKarianne BrathlieGina Iren Andersen SykehjemSiri Kobro BackeHeidi Nålby ReHjemmesykepleieLiv Kristin HornHilde Tufte SandefjordSykehuset i Vestfold og Sandefjord kommune Kari Lise NylenEllinor Bakke Yddal HjemmesykepleieAnita Lie Haugen

8 Økonomi og ressurser •ca 2 mill. kroner fra SiV –prosjektleder –prosjektsykepleier - sykepleiere –veileder –geriater –fysioterapeut –utstyr –publisering –o.a •700 000,- fra Helsedialog (Helse Sør Øst). –400 000,- overført fra ”Ny drift Larvik” i 2011 •Lønnsmidler kommune og veileder –300 000,- til farmasøytressurs 2012. •500 000,- samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet til Utviklingssenteret i Sandefjord – lønnsmidler til kommunene.

9 Forskningsspørsmål •Hva kjennetegner akutt syke eldres helsesituasjon, og hva er den utløsende årsaken til innleggelsen? Kjennetegn ved helsesituasjonen vil beskrives gjennom registrering av: –Innleggelses- og utskrivningsdiagnose –Fysisk funksjonsnivå •Barthel •Gangfunksjon (”Timed up and go”) •Gripestyrke –Ernæringstilstand –Kognitiv funksjon (MMSE og IQCODE)

10 Forskningsspørsmål •Hvordan overføres kunnskap om pasienten til sykehuset ved innleggelse fra kommunehelsetjenesten? Vi kartlegger: –Opplysninger om tidligere funksjonsnivå og sykdom –Legemiddelbehandling –Aktuell endring i funksjonsnivå forut for innleggelsen –Helsehjelp i kommunen før innleggelse •Hvilke behov for helsehjelp identifiseres under innleggelsen og hvordan blir disse ivaretatt under innleggelsen? Helsehjelp vil i denne sammenheng bety: –Alle iverksatte undersøkelser, vurderinger og tiltak som dokumenteres i pasientens journal under oppholdet.

11 Forskningsspørsmål •Hvordan formidles gjennomført helsehjelp i sykehus og behovet for videre oppfølging til kommune? Kommunikasjon fra sykehus til primærhelsetjeneste vil bli vurdert ut fra: –Epikriser –Sykepleiersammenfatninger •Hvordan videreføres vurderinger og iverksatt behandling når pasienten kommer til kommunen? Vi vil vurdere dette ved å undersøke i hvilken grad sykehusets vurderinger er synliggjort i pasientens vedtak om helsehjelp i kommunen, eller gjort eksplisitt i kommunens EPJ.

12 Forskningsspørsmål •Hva kjennetegner pasientens funksjonsnivå tre uker etter utskrivelse? Dette vil bli vurdert på samme måte som under innleggelsen, supplert med vurderinger gjort i IPLOS. –Fysisk funksjonsnivå •Barthel •Gangfunksjon (”Timed up and go”) •Gripefunksjon –Ernæringstilstand –Kognitiv funksjon (MMSE) –IPLOS

13 Forskningsspørsmål •Hva kjennetegner helsehjelpen pasienten får det påfølgende året? Behov for helsehjelp vil i denne sammenheng bety: –Endring i vedtak om kommunal helsehjelp –Antall sykehusopphold ila påfølgende år og ev poliklinisk konsultasjon –Antall endringer i legemiddelbehandlingen vil også kartlegges

14 Fremdrift tom 14.08.12 •156 pasienter inkludert – Forsinket ifht plan Antall pasienter over 75 år fra aktuelle kommuner med hjemmesykepleie – foreligger ikke oversikt fra kommunene –1144 pasienter > 75år innlagt fra kommunene i perioden – 703 fra de seks samarbeidende kommunene (441 fra andre kommuner) – 445 av 703 hadde ikke hjemmesykepleie –258 aktuelle pasienter •102 aktuelle pasienter ikke inkludert pga: –40 pasienter ville ikke delta –40 for syke – ikke forespurt –7 pasienter (eller pårørende) trukket seg etter utskrivelse –15 aktuelle pasienter ikke forespurt »rask utreise »ferieavvikling •14 av de inkluderte pasienter er døde – ca 9% •Per 29.10 - 225 pasienter inkludert

15 Forskning og fagutvikling •Bruk av data i kvalitetsutvikling/endringsprosesser i sykehus og i kommunene, og i samhandlingen mellom dem. •Lege har fått stipendiatstillinger ved SiV med utgangspunkt i data studien. •Prosjektsykepleier - master innen ”Aldring og helse” med utgangspunkt i data fra studien. •Farmasøyt – videre arbeid med data –Mulig farmasøyt postdoc •Fra kommunene - Sykepleier til master? •Kontakt med Høyskolen i Vestfold ifht flere masteroppgaver?

16 Noen andre samhandlingstiltak •Ambulant team Larvik •Lungekoordinator og geriatrikoordinator •Kompetanseoverføring – –undervisningsopplegg for KOLS først ut i samarbeid med kommunene •Behandlingslinje KOLS •Kreftsatsning – behandlingslinjer – bl.a. lungekreft •Pasientsikkerhetskampanjen –Trygg kirurgi –Legemiddelsamstemming – nye rutiner! –Forebygge: trykksår - fall – uvi – infeksjon med svk –Slagbehandling •Dokumentasjon –krav til innhold i epikrise –krav til sykepleiesammenfatning –krav til informasjon om pasientene inn på SiV??

17 Sykepleiesammenfatningsnotat ut til kommunene

18 SiV epikrisemal 20.02.2012 Skal sendes med pasienter ved utreise dersom de har kommunal helsetjeneste – sykehjem eller hjemmesykepleie. •Diagnosekode •Prosedyrekode •CAVE •Årsak til innleggelse –Skal: Aktuell sykehistorie, igangsatt behandling av andre for aktuell lidelse •Tidligere sykdommer –Skal: Kroniske sykdommer som ha betydning ved aktuell innleggelse –Kan: Hereditær disposisjon, andre tidligere sykdommer, rus status •Familie / sosialt / bruk av kommunale tjenester –Skal: Sosial status, bruk av kommunale tjenester • Funn og undersøkelsesresultater •Skal: Patologiske funn ved klinisk undersøkelse / patologiske prøvesvar skal bemerkes. •Kan: Andre opplysninger i aktuell klinisk status, nevrologisk status, rectalexplorasjon –Supplerende undersøkelser. •Patologiske prøvesvar innen radiologi, klinisk kjemisk, patologi og mikrobiologi •Andre relevante prøvesvar •Forløp og behandling –Skal: Omtale av gjennomførte prosedyrer, konklusjoner om utredning, diagnose og igangsatt behandling, vurdering av betydning av patlogiske funn –Kan: Andre relevante opplysninger vedrørende aktuelle opphold

19 SiV epikrisemal •For utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal pleie – og omsorgstjeneste skal følgende være vurdert og dokumentert: –1.problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart –2.øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart –3.dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for –4.det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten –5.pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert. •Plan for videre utreding og oppfølging –Skal •Plan for kontroll, kontroll ved SiV, kontroll av fastlege, ingen kontroll, behandlingsavklaring •Legemiddelinformasjon - SNEKS mal –Skal føres i denne rekkefølgen: •Som før – oversikt over legemiddel og dose: Som før indikerer ikke at legemiddelindikasjon eller dosering er medisinsk vurdert ved oppholdet, men er kun en stadfestelse av hvilke medikamenter pasienten faktisk står på. •Ny – indikasjon •Endret – begrunnelse •Kur – oppstart – dose – varighet •Slutt – begrunnelse •Sykemelding •Koordinator / Pasientansvarlig lege Koordinator kan være lege eller sykepleier. Koordinator skal ha funksjon tilnærmet lik pasientansvarlig lege i dag med ansvar for koordinering av tjenester for kronikere/komplekse pasienter.

20 ”Akutt syke eldre” - Forskningsspørsmål •Hva kjennetegner akutt syke eldres helsesituasjon, og hva er den utløsende årsaken til innleggelsen? •Hvordan overføres kunnskap om pasienten til sykehuset ved innleggelse fra kommunehelsetjenesten? •Hvilke behov for helsehjelp identifiseres under innleggelsen og hvordan blir disse ivaretatt under innleggelsen? •Hvordan formidles gjennomført helsehjelp i sykehus og behovet for videre oppfølging til kommune? •Hvordan videreføres vurderinger og iverksatt behandling når pasienten kommer til kommunen? •Hva kjennetegner pasientens funksjonsnivå tre uker etter utskrivelse? •Hva kjennetegner helsehjelpen pasienten får det påfølgende året?

21 Gro Næss 2011 21 Hvilke behov for helsehjelp identifiseres?

22 Gro Næss 2011 22 Antall foreskrevne medikamenter hos pasienten

23 Gro Næss 2011 23 Sykepleiere kjenner ikke diagnosen bak forordnet legemiddel de gir

24 Vurdert Ihht styrende dokumentasjon Sjekkliste utfylt Ingen tiltak nødvendig Tiltak Se behandlingsplan Legemiddel- gjennomgang Medikamentell behandling til eldre Sjekkliste før legemiddelgjennom gang Etter behov Ernæringstilstand Prosedyre ernæringsscreenin g og tiltak Ernæringsscreening VBP funksjonsområde 4 ernæring- væske - elektrolyttbalanse ForvirringAkutt forvirring Forvirring - Confusjon assessment method (CAM).docx Etter behov Fallrisiko Fall hos pasienter forebygging og tiltak FallrisikovurderingVBP Fallforebygging Sår-sirkulasjon Decubitusrisiko P:\1 Medisin Larvik\Rutiner\Tryk ksår Vurdering trykkssårrisiko.ppt Sengeleie Med 5 A Andre PPS Smertevurdering PPS akutt smerte PPS kronisk smerte VAS skalaVBP Smerte lindrende enhet Aktivitet ADL-Barthel Barthel.docEtter behov Sirkulasjon BT ktr Ortostatisk BT ? Pasientforløp sjekkliste, Medisinsk post Larvik


Laste ned ppt "”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google