Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord

2 ”Akutt syke eldre”- hvorfor?
Vi trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helsehjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av samhandlingsreformen. Vi har ikke nok kunnskap om pasientgruppen til å vite hva vi bør gjøre.  Pasientgruppen blir ikke godt nok fulgt opp med systematisk vurdering i kommunene. Endringer i funksjonsnivå blir ikke fanget opp, pasientenes funksjonsnivå svekkes ytterligere og utviklingen til akutt funksjonssvikt som ofte ender med innleggelse i sykehus. (Næss, 2011)

3 ”Akutt syke eldre” ”Akutt syke eldre – hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året?” Studien gjennomføres for å registrerer pasientforløpet hos multisyke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse i Sykehuset i Vestfold og tilbake til kommunehelsetjenesten. Det er en deskriptiv studie av funksjonsnivå forut for innleggelsen og gjennom forløpet, årsak til sykehusinnleggelse, hvilke utredning og behandling pasienten får, liggetid i sykehus og hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det påfølgende året.

4 ”Akutt syke eldre” Metodisk tilnærming
Studien baseres på både kvalitative og kvantitative data som innhentes fra tilgjengelige registre og eksisterende pasientdokumentasjon, og samt på data om pasienten innhentet spesielt for studien. Inklusjonskriterier Pasienter over 75 år som har hjemmesykepleie eller korttids institusjonsplass, og behandles for en eller flere lidelser. Utvalg 250 pasienter som kommer til Akuttmottaket fra de seks deltakende kommunene. Prosjektperiode – (?)

5 Etiske vurderinger Det innhentes skriftlig samtykke fra deltakende pasienter, og vi kontakter pårørende til pasienter med kognitiv svikt. Studien er vurdert av regional etisk komiteé (REK) og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

6 Prosjektorganisasjon
Styringsgruppe: Lisbeth Sommervoll, klinikksjef, Medisinsk klinikk Runar Danielsen, avdelingssjef, Avdeling for sykepleie, Medisinsk klinikk Irene Jørgensen, samhandlingssjef, SiV Anne Rosslund, seksjonsleder Hjemmebaserte tjenester, Utviklingssenteret Sandefjord kommune Prosjektmedarbeidere: Hege Elisabeth Holtar, geriatrisk koordinator, Medisinsk klinikk Margrete Klemmetsby, sykepleier/lungekoordinator, Medisinsk klinikk Janne Charlotte Nordhaug, sykepleier, Akuttmottaket Ingrid Kjærnes, sykepleier, Medisinsk klinikk Marte Wang-Hansen, lege i spesialutdanning, SiV Lara Hvidsten, spesialist i geriatri, SiV (fom ) Gløer Gløersen, farmasøyt, Sykehusapotekene Ansten Due, fysioterapeut, SiV Prosjektleder: Marit Dahl Mikkelsen, seksjonsleder, Medisinsk klinikk Veileder: Gro Næss, Høgskolen i Vestfold, stipendiat UiO Biveileder: Torgeir Bruun Wyller, professor geriatri, OUS

7 Kommunesamarbeid Kommune Arb sted Sykepleier
Komunekontakt for prosjektet Nøtterøy Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Inger Marie Moripen Lise Olafsen Tønsberg Nes bo- og behandlingssenter Heidi Margareth Ramm Mona Elin Siljehaug Ingerd Saasen Backe Horten Hjemmesykepleien Bjørg Anita Torhaug Anne Nilsen Holmestrand Karianne Brathlie Gina Iren Andersen Sykehjem Siri Kobro Backe Heidi Nålby Re Hjemmesykepleie Liv Kristin Horn Hilde Tufte Sandefjord Sykehuset i Vestfold og Sandefjord kommune Kari Lise Nylen Ellinor Bakke Yddal Anita Lie Haugen

8 Økonomi og ressurser ca 2 mill. kroner fra SiV
prosjektleder prosjektsykepleier - sykepleiere veileder geriater fysioterapeut utstyr publisering o.a ,- fra Helsedialog (Helse Sør Øst). ,- overført fra ”Ny drift Larvik” i 2011 Lønnsmidler kommune og veileder ,- til farmasøytressurs 2012. ,- samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet til Utviklingssenteret i Sandefjord – lønnsmidler til kommunene.

9 Forskningsspørsmål Hva kjennetegner akutt syke eldres helsesituasjon, og hva er den utløsende årsaken til innleggelsen? Kjennetegn ved helsesituasjonen vil beskrives gjennom registrering av: Innleggelses- og utskrivningsdiagnose Fysisk funksjonsnivå Barthel Gangfunksjon (”Timed up and go”) Gripestyrke Ernæringstilstand Kognitiv funksjon (MMSE og IQCODE)

10 Forskningsspørsmål Hvordan overføres kunnskap om pasienten til sykehuset ved innleggelse fra kommunehelsetjenesten? Vi kartlegger:  Opplysninger om tidligere funksjonsnivå og sykdom Legemiddelbehandling Aktuell endring i funksjonsnivå forut for innleggelsen Helsehjelp i kommunen før innleggelse Hvilke behov for helsehjelp identifiseres under innleggelsen og hvordan blir disse ivaretatt under innleggelsen? Helsehjelp vil i denne sammenheng bety: Alle iverksatte undersøkelser, vurderinger og tiltak som dokumenteres i pasientens journal under oppholdet.

11 Forskningsspørsmål Hvordan formidles gjennomført helsehjelp i sykehus og behovet for videre oppfølging til kommune? Kommunikasjon fra sykehus til primærhelsetjeneste vil bli vurdert ut fra: Epikriser Sykepleiersammenfatninger Hvordan videreføres vurderinger og iverksatt behandling når pasienten kommer til kommunen?  Vi vil vurdere dette ved å undersøke i hvilken grad sykehusets vurderinger er synliggjort i pasientens vedtak om helsehjelp i kommunen, eller gjort eksplisitt i kommunens EPJ.

12 Forskningsspørsmål Hva kjennetegner pasientens funksjonsnivå tre uker etter utskrivelse?  Dette vil bli vurdert på samme måte som under innleggelsen, supplert med vurderinger gjort i IPLOS. Fysisk funksjonsnivå Barthel Gangfunksjon (”Timed up and go”) Gripefunksjon Ernæringstilstand Kognitiv funksjon (MMSE) IPLOS

13 Forskningsspørsmål Hva kjennetegner helsehjelpen pasienten får det påfølgende året? Behov for helsehjelp vil i denne sammenheng bety: Endring i vedtak om kommunal helsehjelp Antall sykehusopphold ila påfølgende år og ev poliklinisk konsultasjon Antall endringer i legemiddelbehandlingen vil også kartlegges

14 Fremdrift tom 14.08.12 156 pasienter inkludert – Forsinket ifht plan
Antall pasienter over 75 år fra aktuelle kommuner med hjemmesykepleie – foreligger ikke oversikt fra kommunene 1144 pasienter > 75år innlagt fra kommunene i perioden 703 fra de seks samarbeidende kommunene (441 fra andre kommuner) 445 av 703 hadde ikke hjemmesykepleie 258 aktuelle pasienter 102 aktuelle pasienter ikke inkludert pga: 40 pasienter ville ikke delta 40 for syke – ikke forespurt 7 pasienter (eller pårørende) trukket seg etter utskrivelse 15 aktuelle pasienter ikke forespurt rask utreise ferieavvikling 14 av de inkluderte pasienter er døde – ca 9% Per pasienter inkludert

15 Forskning og fagutvikling
Bruk av data i kvalitetsutvikling/endringsprosesser i sykehus og i kommunene, og i samhandlingen mellom dem. Lege har fått stipendiatstillinger ved SiV med utgangspunkt i data studien. Prosjektsykepleier - master innen ”Aldring og helse” med utgangspunkt i data fra studien. Farmasøyt – videre arbeid med data Mulig farmasøyt postdoc Fra kommunene - Sykepleier til master? Kontakt med Høyskolen i Vestfold ifht flere masteroppgaver?

16 Noen andre samhandlingstiltak
Ambulant team Larvik Lungekoordinator og geriatrikoordinator Kompetanseoverføring – undervisningsopplegg for KOLS først ut i samarbeid med kommunene Behandlingslinje KOLS Kreftsatsning – behandlingslinjer – bl.a. lungekreft Pasientsikkerhetskampanjen Trygg kirurgi Legemiddelsamstemming – nye rutiner! Forebygge: trykksår - fall – uvi – infeksjon med svk Slagbehandling Dokumentasjon krav til innhold i epikrise krav til sykepleiesammenfatning krav til informasjon om pasientene inn på SiV??

17 Sykepleiesammenfatningsnotat ut til kommunene

18 SiV epikrisemal Skal sendes med pasienter ved utreise dersom de har kommunal helsetjeneste – sykehjem eller hjemmesykepleie. Diagnosekode Prosedyrekode CAVE Årsak til innleggelse   Skal: Aktuell sykehistorie, igangsatt behandling av andre for aktuell lidelse  Tidligere sykdommer Skal: Kroniske sykdommer som ha betydning ved aktuell innleggelse Kan: Hereditær disposisjon, andre tidligere sykdommer, rus status  Familie / sosialt / bruk av kommunale tjenester  Skal: Sosial status, bruk av kommunale tjenester  Funn og undersøkelsesresultater Skal: Patologiske funn ved klinisk undersøkelse / patologiske prøvesvar skal bemerkes. Kan: Andre opplysninger i aktuell klinisk status, nevrologisk status, rectalexplorasjon Supplerende undersøkelser. Patologiske prøvesvar innen radiologi, klinisk kjemisk, patologi og mikrobiologi Andre relevante prøvesvar Forløp og behandling Skal: Omtale av gjennomførte prosedyrer, konklusjoner om utredning, diagnose og igangsatt behandling, vurdering av betydning av patlogiske funn Kan: Andre relevante opplysninger vedrørende aktuelle opphold 

19 SiV epikrisemal For utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal pleie – og omsorgstjeneste skal følgende være vurdert og dokumentert: 1.problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart 2.øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart 3.dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 4.det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten 5.pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert. Plan for videre utreding og oppfølging Skal Plan for kontroll, kontroll ved SiV, kontroll av fastlege, ingen kontroll, behandlingsavklaring Legemiddelinformasjon - SNEKS mal Skal føres i denne rekkefølgen: Som før – oversikt over legemiddel og dose: Som før indikerer ikke at legemiddelindikasjon eller dosering er medisinsk vurdert ved oppholdet, men er kun en stadfestelse av hvilke medikamenter pasienten faktisk står på. Ny – indikasjon Endret – begrunnelse Kur – oppstart – dose – varighet Slutt – begrunnelse Sykemelding  Koordinator / Pasientansvarlig lege  Koordinator kan være lege eller sykepleier. Koordinator skal ha funksjon tilnærmet lik pasientansvarlig lege i dag med ansvar for koordinering av tjenester for kronikere/komplekse pasienter.

20 ”Akutt syke eldre” - Forskningsspørsmål
Hva kjennetegner akutt syke eldres helsesituasjon, og hva er den utløsende årsaken til innleggelsen? Hvordan overføres kunnskap om pasienten til sykehuset ved innleggelse fra kommunehelsetjenesten? Hvilke behov for helsehjelp identifiseres under innleggelsen og hvordan blir disse ivaretatt under innleggelsen? Hvordan formidles gjennomført helsehjelp i sykehus og behovet for videre oppfølging til kommune? Hvordan videreføres vurderinger og iverksatt behandling når pasienten kommer til kommunen?  Hva kjennetegner pasientens funksjonsnivå tre uker etter utskrivelse?  Hva kjennetegner helsehjelpen pasienten får det påfølgende året?

21 Hvilke behov for helsehjelp identifiseres?
Gro Næss 2011

22 Antall foreskrevne medikamenter hos pasienten
Gro Næss 2011

23 Sykepleiere kjenner ikke diagnosen bak forordnet legemiddel de gir
Gro Næss 2011

24 Pasientforløp sjekkliste, Medisinsk post Larvik
Vurdert Ihht styrende dokumentasjon Sjekkliste utfylt Ingen tiltak nødvendig Tiltak Se behandlingsplan Legemiddel-gjennomgang Medikamentell behandling til eldre Sjekkliste før legemiddelgjennom gang Etter behov Ernæringstilstand Prosedyre ernæringsscreening og tiltak Ernæringsscreening VBP funksjonsområde 4 ernæring- væske - elektrolyttbalanse Forvirring Akutt forvirring Forvirring - Confusjon assessment method (CAM).docx Fallrisiko Fall hos pasienter forebygging og tiltak Fallrisikovurdering VBP Fallforebygging Sår-sirkulasjon Decubitusrisiko P:\1 Medisin Larvik\Rutiner\Trykksår Vurdering trykkssårrisiko.ppt Sengeleie Med 5 A Andre PPS Smertevurdering PPS akutt smerte PPS kronisk smerte VAS skala VBP Smerte lindrende enhet Aktivitet ADL-Barthel Barthel.doc Sirkulasjon BT ktr Ortostatisk BT ?


Laste ned ppt "”Akutt syke eldre” Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Re, Holmestrand, Horten,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google