Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Sykepleierforbund Vestfold Lisbeth Rudlang – Fylkesleder Inger Stulen – Rådgiver Morten Falkenberg – Rådgiver Tlf 02409 NSF Vestfold er på FB! www.sykepleierforbundet.no/vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Sykepleierforbund Vestfold Lisbeth Rudlang – Fylkesleder Inger Stulen – Rådgiver Morten Falkenberg – Rådgiver Tlf 02409 NSF Vestfold er på FB! www.sykepleierforbundet.no/vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk Sykepleierforbund Vestfold Lisbeth Rudlang – Fylkesleder Inger Stulen – Rådgiver Morten Falkenberg – Rådgiver Tlf 02409 NSF Vestfold er på FB! www.sykepleierforbundet.no/vestfold

3 Nyttig informasjon fra Norsk Sykepleierforbund Tirsdag 8. april 2014 Avgangskullet Institutt for sykepleievitenskap, Bachelor HBV, Campus Vestfold Hva kan NSF tilby? Møte med arbeidsgiver som sykepleierstudent/sykepleier

4 NSF Over 100.000 sykepleiere og studenter er medlemmer – det gir et slagkraftig fellesskap I Vestfold har vi ca. 4160 medlemmer 110 tillitsvalgte som ivaretar medlemmer på arbeidsplassen

5 Forbundsledelsen for perioden 2011 - 2015 Forbundsleder Eli Gunhild By Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth 2. nestleder Karen Bjøro

6 Hva har NSF å by på? •Vi kjenner ditt yrke og jobber for deg • Vi er opptatt av fag og utdanning • Vi jobber for å utvikle sykepleietjenesten i fremtiden • Vi forhandler om lønn for deg både sentralt og lokalt • Vi gir råd om lønns- og arbeidssosiale vilkår på de forskjellige arbeidsplassene

7 Hva har NSF å by på? • Medlemsbutikk • Tilbud om medlemsskap i NSF´s 34 faggrupper • Meget gunstige bank og forsikringstilbud • Stipender til reise, utdanning og forskning • Halv pris på kontingenten de første to årene du er nyutdannet • Norges beste fagtidsskrift - 19 nummer av Sykepleien i året •”Medlemskontakten” i Vestfold • Tilbud om fagkurs og sykepleierkongresser • Hjelp ved jobbsøking

8 Rådet for sykepleieetikk • Sykepleierforbundet har et eget råd for sykepleieetikk • Medlemmer får bistand i vanskelige etiske problemstillinger • Ledes av Berit Daae Hustad

9 NSFs Student •Krav om veiledning fra kvalifisert fagperson; høgskolelektorene ut i praksis. •Mer testing underveis i studieløpet av studentenes praktiske ferdigheter. •Nasjonal prøve ved avsluttende studieløp i bachelorutdanningen.

10 NSF Studentundersøkelse •Rekruttering •Heltid

11 Medlemsportalen Fra student til arbeidstaker  Går automatisk fra status som student til nyutdannet sykepleier  Halv kontingent de to første årene  Sykepleierforbundet.no → Min side  Registrere ny arbeidsplass og adresseendring

12 Medlemsportalen  Du mottar en infopakke i posten, les denne  Forsikring inngår, men kan reserveres fra den  Bestille trekkbevis hos medlemstjenester ved lengre vikariat, eller faste stillinger  Har du flere arbeidsgivere, bruk faktura

13 Hvor kan du gå for å få råd/ veiledning og hjelp?  Hovedtillitsvalgt/ tillitsvalgt på arbeidssteder, Fylkeskontoret – felles tlf.nr: 02409 www.sykepleierforbundet.no www.sykepleierforbundet.no

14 Sykepleiers ansvarsområde, rolle og yrkesfunksjon Det er behov for sykepleiere i alle deler av helsetjenesten: •På sykehus •I sykehjem •I pasientens eget hjem •Kommunehelsetjenesten • Bedriftshelsetjenesten • Innen ledelse • På høgskoler og universitet • I forvaltning og politikk

15 Ut i jobb, tips fra NSF Hvor finne ledige stillinger? •Internett •Lokalaviser •Landsdekkende aviser •Tidsskriftet Sykepleien •Internutlysninger på arbeidsplasser

16 Ut i jobb, tips fra NSF •NAV om målrettet jobbsøknad •http://www.nav.nohttp://www.nav.no Jobb og arbeidsliv//Arbeidssøker//Om jobbsøk// Jobbsøkertips//Lag en god CV

17 Ut i jobb, tips fra NSF •NAV om hvordan lage en god CV •http://www.nav.nohttp://www.nav.no •Jobb og arbeidsliv//Arbeidssøker//Om jobbsøk// Jobbsøkertips//Skriv en målrettet jobbsøknad

18 Ut i jobb- tips fra NSF Jobbsøknad viktig utgangspunkt for intervju. Intervju er nyttig for begge parter:  Gir arbeidsgiver et godt grunnlag til å foreta tilsetting  Gir søker et godt grunnlag i forhold til valg av jobb  Varer ca. 1 time  Viktig at du er godt forberedt  Du møter vanligvis 2-3 personer; nærmeste leder, tillitsvalgt og evt. annen personalansvarlig

19 Ut i jobb, tips fra NSF Under intervjuet • Førsteinntrykket kan være avgjørende • Unngå enveis kommunikasjon • Forbered deg på utfyllende kommentarer til din egen søknad. - Kan du spørre om hva arbeidsgiver kan tilby? • Standardspørsmål : Nevn tre gode og tre dårlige egenskaper ved deg selv • Kan arbeidsgiver spørre om alt?

20 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsgivers vurdering av den enkelte… Dyktighet Initiativ Kommunikasjon og samarbeid Arbeidserfaring/-resultater Annen erfaring Arbeidskapasitet/tåle stress Pålitelighet Serviceinnstilling

21 Ut i jobb- tips fra NSF Etter intervjuet – Hva skjer?  Sjekk av referanser og internett, FB  Innstilling  Tilbud om stilling – skriftlig  Ansettelse – skriftlig arbeidsavtale, et viktig dokument

22 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsavtale  Er det nødvendig med skriftlig arbeidsavtale?  Hva bør du sjekke før du skriver under?  Hvilke lønn skal du ha?  Kan du stille lønnskrav?

23 Arbeidstid reguleres gjennom:  Lover  Tariffavtaler  Individuelle avtaler

24 Arbeidsmiljølovens formål - §1-1 ” Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon”  Vern mot fysiske og psykiske skadevirkninger  Velferdsmessig standard i tråd med utviklingen i samfunnet

25 Definisjon på arbeidstid: AML §10-1:  ”Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver”  ”Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver”

26 Arbeidstidsbestemmelser  Turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

27 Arbeidsplan/Turnusavtale  Når arbeidstaker arbeider til forskjellig tid på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan/turnus.  Den skal vise til hvilke tider, dager og uker arbeidet skal utføres for den enkelte arbeidstaker.  Utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes rettigheter  Kjent i god tid  Lett tilgjengelig for arbeidstaker  Den gode turnus – hva viser forskning?

28 Overtid/merarbeid  Er regulert i AML og tariffavtale/overenskomst  Skal ikke brukes som en fast ordning, men kun ved utforutsette hendelser - gjelder også merarbeid  Grenser for hvor mange timer som er lovlig overtid pr.døgn/uke/år  Det er lov å si nei til overtid/merarbeid pga helsemessige eller sosiale årsaker

29 Svært vellykket med alternativ turnus En ny rapport viser at utprøving av nye arbeidstidsordninger i fem bofellesskap i Bergen kommune gir økt trivsel for ansatte og ledere og bedre tjenester for brukerne. Framstegspartiet meiner at kommunen kan tena store pengar på å konkurranseutsetta heile pleie- og omsorgssektoren. I dag tek dei idéen sin til formannskapet. Nyhende frå Marsteinen Økt press på fleksible arbeidstidsordninger

30 Rett til heltid?  Arbeidsmiljøloven § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte  ”Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.”  ”Tvist om fortrinnsrett avgjøres av tvisteløsningsnemda.”

31 Deltid – venn eller fiende? • Over halvparten av sykepleierne jobber deltid – mange ufrivillig • Sykepleierforbundet kjemper for lovfestet rett til hel stilling.

32 Kampen om tredje hver helg…. » 2 % kan tenke seg å jobbe oftere enn hver tredje helg…

33 Skift/turnussaken •Turnusarbeid sidestilles med skiftarbeid •35.5 t/u – 33.6 t/u •Dette betyr at for hver nattetime en sykepleier jobber, vil det gi 15 min. redusert arbeidstid pr. time. •Hver søndagstime som jobbes, gir 10 min. i redusert arbeidstid pr. time. •Stor seier for NSF!

34 LØNN

35 Ut i jobb, tips fra NSF Når og hvordan kreve høyere lønn? •Ansettelse (rekruttering) •Endring av arbeidsoppgaver/ansvarsområder •Endring av kompetanse •Tilbud om annen jobb

36 Hva tjener en sykepleier? Minstelønn0 år4 år8 år10 år KS 1. mai 2013354 000361 000373 000405 100 Spekter 1. aug 2013356 000363 000375 000403.000

37 Hva tjener en spesialsykepleier? Minstelønn0 år4 år8 år10 år KS 1.mai 2012 372 600379 100385 300433 300 Spekter 1.aug 2012 380 000390 000406 000440 000

38 Ansiennitet •Regnes tidligst fra fylte 18 år •KS: –All praksis fra offentlig tjeneste godskrives fullt ut. –Privat praksis av betydning for stillingen •Spekter: All praksis teller med. Kontroller at du har fått korrekt dato, på kontrakt eller på lønnsslipp.

39 Kvelds- og nattillegg: KS (kommune): kl. 17 – 06 Fra kr. 45 – 56 avhengig av lønn Spekter: (sykehus) kl. 17 – 07 Fra kr. 62 - 70 avhengig av lønn

40 Lørdags- og søndagstillegg: KS/minst kr. 50 pr. time Spekter/kr. 40 pr. time Helge og høytidstillegg: 1 1/3 timelønn (133%) på helge- og høytidsdager og påskeaften samt kl. 12-24 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften

41 Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også plikter Alle arbeidsplasser har interne avvikssystem som dere må kjenne til.

42 Helsepersonelloven § 4 ” Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

43 Helsepersonelloven § 16 • Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter”.

44 Helsepersonelloven § 17 ” Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.”

45 Varsling •Arbeidsmiljøloven: § 2-4, § 2-5 og § 3-7 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten og vern mot gjengjeldelse, samt krav om tilrettelegging •Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 5.3 Sykepleieren melder fra og/eller varsler når pasienten utsettes for uforsvarlige eller kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. •Helsepersonelloven: § 17 Opplysninger som kan medføre fare for pasienten – plikter å melde fra.

46 Til slutt… Lykke til med innspurten på utdanningen og jobbsøking! Velkommen som kollega, medlem og gjerne fremtidig tillitsvalgt for NSF!


Laste ned ppt "Norsk Sykepleierforbund Vestfold Lisbeth Rudlang – Fylkesleder Inger Stulen – Rådgiver Morten Falkenberg – Rådgiver Tlf 02409 NSF Vestfold er på FB! www.sykepleierforbundet.no/vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google