Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spille Hjertetru?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spille Hjertetru?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spille Hjertetru?

2 Norsk Sykepleierforbund Vestfold
Lisbeth Rudlang – Fylkesleder Inger Stulen – Rådgiver Morten Falkenberg – Rådgiver Tlf 02409 NSF Vestfold er på FB! NSF og Vestfold er på FB!

3 Nyttig informasjon fra Norsk Sykepleierforbund
Tirsdag 8. april 2014 Avgangskullet Institutt for sykepleievitenskap, Bachelor HBV, Campus Vestfold Hva kan NSF tilby? Møte med arbeidsgiver som sykepleierstudent/sykepleier

4 NSF Over sykepleiere og studenter er medlemmer – det gir et slagkraftig fellesskap I Vestfold har vi ca medlemmer 110 tillitsvalgte som ivaretar medlemmer på arbeidsplassen Litt om NSF; Hvem er NSF? Alle medlemmene, vi er NSF

5 Forbundsledelsen for perioden 2011 - 2015
Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth 2. nestleder Karen Bjøro Forbundsleder Eli Gunhild By

6 Hva har NSF å by på? Vi kjenner ditt yrke og jobber for deg
Vi er opptatt av fag og utdanning Vi jobber for å utvikle sykepleietjenesten i fremtiden Vi forhandler om lønn for deg både sentralt og lokalt Vi gir råd om lønns- og arbeidssosiale vilkår på de forskjellige arbeidsplassene

7 Hva har NSF å by på? Medlemsbutikk
Tilbud om medlemsskap i NSF´s 34 faggrupper Meget gunstige bank og forsikringstilbud Stipender til reise, utdanning og forskning Halv pris på kontingenten de første to årene du er nyutdannet Norges beste fagtidsskrift - 19 nummer av Sykepleien i året ”Medlemskontakten” i Vestfold Tilbud om fagkurs og sykepleierkongresser Hjelp ved jobbsøking 12. mai

8 Rådet for sykepleieetikk
Sykepleierforbundet har et eget råd for sykepleieetikk Medlemmer får bistand i vanskelige etiske problemstillinger Ledes av Berit Daae Hustad

9 NSFs Student Krav om veiledning fra kvalifisert fagperson; høgskolelektorene ut i praksis. Mer testing underveis i studieløpet av studentenes praktiske ferdigheter. Nasjonal prøve ved  avsluttende studieløp i bachelorutdanningen. Eksempler på politiske saker

10 NSF Studentundersøkelse
Rekruttering Heltid Viktig at dere besvarer undersøkelsen når dere får anledning. Medlemmer: Riktig kontaktinfo i deres profil, opplysningene som kommer frem brukes i politisk argumentasjon ift bl.a. heltid og rekruttering, herunder lønn og kompetanse. De av dere som deltar i us er med på å påvirke sykepleieres muligheter for heltid og sykepleieres lønn! Vi har en lokal us: de som leverer besvarelse ved utgangen får…

11 Fra student til arbeidstaker
Medlemsportalen Fra student til arbeidstaker Går automatisk fra status som student til nyutdannet sykepleier Halv kontingent de to første årene Sykepleierforbundet.no → Min side Registrere ny arbeidsplass og adresseendring Hver gang det skjer endring i din kontaktinfo, gå inn på ”min side”!!

12 Medlemsportalen Du mottar en infopakke i posten, les denne
Forsikring inngår, men kan reserveres fra den Bestille trekkbevis hos medlemstjenester ved lengre vikariat, eller faste stillinger Har du flere arbeidsgivere, bruk faktura

13 Hvor kan du gå for å få råd/ veiledning og hjelp?
Hovedtillitsvalgt/ tillitsvalgt på arbeidssteder, Fylkeskontoret – felles tlf.nr:

14 Sykepleiers ansvarsområde, rolle og yrkesfunksjon
Det er behov for sykepleiere i alle deler av helsetjenesten: På sykehus I sykehjem I pasientens eget hjem Kommunehelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten Innen ledelse På høgskoler og universitet I forvaltning og politikk

15 Ut i jobb, tips fra NSF Hvor finne ledige stillinger? Internett
Lokalaviser Landsdekkende aviser Tidsskriftet Sykepleien Internutlysninger på arbeidsplasser

16 Ut i jobb, tips fra NSF NAV om målrettet jobbsøknad http://www.nav.no
Jobb og arbeidsliv//Arbeidssøker//Om jobbsøk// Jobbsøkertips//Lag en god CV

17 Ut i jobb, tips fra NSF NAV om hvordan lage en god CV
Jobb og arbeidsliv//Arbeidssøker//Om jobbsøk// Jobbsøkertips//Skriv en målrettet jobbsøknad

18 Ut i jobb- tips fra NSF Jobbsøknad viktig utgangspunkt for intervju. Intervju er nyttig for begge parter: Gir arbeidsgiver et godt grunnlag til å foreta tilsetting Gir søker et godt grunnlag i forhold til valg av jobb Varer ca. 1 time Viktig at du er godt forberedt Du møter vanligvis 2-3 personer; nærmeste leder, tillitsvalgt og evt. annen personalansvarlig

19 Ut i jobb, tips fra NSF Under intervjuet
Førsteinntrykket kan være avgjørende Unngå enveis kommunikasjon Forbered deg på utfyllende kommentarer til din egen søknad. - Kan du spørre om hva arbeidsgiver kan tilby? Standardspørsmål : Nevn tre gode og tre dårlige egenskaper ved deg selv Kan arbeidsgiver spørre om alt?

20 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsgivers vurdering av den enkelte…
Dyktighet Initiativ Kommunikasjon og samarbeid Arbeidserfaring/-resultater Annen erfaring Arbeidskapasitet/tåle stress Pålitelighet Serviceinnstilling

21 Ut i jobb- tips fra NSF Etter intervjuet – Hva skjer?
Sjekk av referanser og internett, FB Innstilling Tilbud om stilling – skriftlig Ansettelse – skriftlig arbeidsavtale, et viktig dokument

22 Ut i jobb- tips fra NSF Arbeidsavtale
Er det nødvendig med skriftlig arbeidsavtale? Hva bør du sjekke før du skriver under? Hvilke lønn skal du ha? Kan du stille lønnskrav? Ta med en arbeidsavtale

23 Arbeidstid reguleres gjennom:
Lover Tariffavtaler Individuelle avtaler AML har andre arbeidstidsbestemmelser enn HTA/overenskomst

24 Arbeidsmiljølovens formål - §1-1
” Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon” Vern mot fysiske og psykiske skadevirkninger Velferdsmessig standard i tråd med utviklingen i samfunnet

25 Definisjon på arbeidstid:
AML §10-1: ”Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver” ”Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver” Uttrykket ”til disposisjon” må forstås slik at det forutsetter at arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeidsoppgaver i hht arbeidsavtalen. Står også definisjon av arbeidstid i HTA kap.1 § 4.1 s.11 og overenskomsten kap.III punkt 2.1 s. 14, og landsoverenskomst kap.1 § 4.1s 4 Fra overenskomsten i Spekter: ” med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid regnes i sin helhet med i arbeidstiden, mens hjemmevakt medregnes forholdsvis jf pkt 5. Kommer innom dette senere…

26 Arbeidstidsbestemmelser
Turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

27 Arbeidsplan/Turnusavtale
Når arbeidstaker arbeider til forskjellig tid på døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan/turnus. Den skal vise til hvilke tider, dager og uker arbeidet skal utføres for den enkelte arbeidstaker. Utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte som ivaretar medlemmenes rettigheter Kjent i god tid Lett tilgjengelig for arbeidstaker Den gode turnus – hva viser forskning? F1= markering i turnus for lovbestemt fridag( 35t) F2= ekstra ukefridag pga gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, ingen krav til lengde F3= fri på helge og høytidsdager uten trekk i lønn F4= avspasering av helgedagstillegg F5= erstatningsfri for F1 Husk å nevne at de må sjekke om arbeidsplassen har tariffavtale hvis det er en privat bedrift.

28 Overtid/merarbeid Er regulert i AML og tariffavtale/overenskomst
Skal ikke brukes som en fast ordning, men kun ved utforutsette hendelser - gjelder også merarbeid Grenser for hvor mange timer som er lovlig overtid pr.døgn/uke/år Det er lov å si nei til overtid/merarbeid pga helsemessige eller sosiale årsaker Ferie er ikke en uforutsett hendelse

29 Økt press på fleksible arbeidstidsordninger
En ny rapport viser at utprøving av nye arbeidstidsordninger i fem bofellesskap i Bergen kommune gir økt trivsel for ansatte og ledere og bedre tjenester for brukerne. Svært vellykket med alternativ turnus Nyhende frå Marsteinen Framstegspartiet meiner at kommunen kan tena store pengar på å konkurranseutsetta heile pleie- og omsorgssektoren. I dag tek dei idéen sin til formannskapet.

30 Rett til heltid? Arbeidsmiljøloven § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte ”Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.” ”Tvist om fortrinnsrett avgjøres av tvisteløsningsnemda.”

31 Deltid – venn eller fiende?
Over halvparten av sykepleierne jobber deltid – mange ufrivillig Sykepleierforbundet kjemper for lovfestet rett til hel stilling.

32 Kampen om tredje hver helg….
2 % kan tenke seg å jobbe oftere enn hver tredje helg… Må baseres på frivillighet og økt kompensasjon

33 Skift/turnussaken Turnusarbeid sidestilles med skiftarbeid
35.5 t/u – 33.6 t/u Dette betyr at for hver nattetime en sykepleier jobber, vil det gi 15 min. redusert arbeidstid pr. time. Hver søndagstime som jobbes, gir 10 min. i redusert arbeidstid pr. time. Stor seier for NSF!

34 LØNN

35 Ut i jobb, tips fra NSF Når og hvordan kreve høyere lønn?
Ansettelse (rekruttering) Endring av arbeidsoppgaver/ansvarsområder Endring av kompetanse Tilbud om annen jobb

36 Hva tjener en sykepleier?
Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år KS 1. mai 2013 Spekter 1. aug 2013

37 Hva tjener en spesialsykepleier?
Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år KS 1.mai 2012 Spekter 1.aug 2012

38 Ansiennitet Regnes tidligst fra fylte 18 år KS:
All praksis fra offentlig tjeneste godskrives fullt ut. Privat praksis av betydning for stillingen Spekter: All praksis teller med. Kontroller at du har fått korrekt dato, på kontrakt eller på lønnsslipp.

39 Kvelds- og nattillegg:
KS (kommune): kl. 17 – 06 Fra kr. 45 – 56 avhengig av lønn Spekter: (sykehus) kl. 17 – 07 Fra kr avhengig av lønn Ta med overenskomst og HTA

40 Lørdags- og søndagstillegg:
KS/minst kr. 50 pr. time Spekter/kr. 40 pr. time Helge og høytidstillegg: 1 1/3 timelønn (133%) på helge- og høytidsdager og påskeaften samt kl på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften

41 Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også plikter
Alle arbeidsplasser har interne avvikssystem som dere må kjenne til.

42 Helsepersonelloven § 4 ”Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

43 Helsepersonelloven § 16 Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter”.

44 Helsepersonelloven § 17 ”Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.”

45 Varsling Arbeidsmiljøloven:
§ 2-4, § 2-5 og § 3-7 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten og vern mot gjengjeldelse, samt krav om tilrettelegging Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 5.3 Sykepleieren melder fra og/eller varsler når pasienten utsettes for uforsvarlige eller kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette. Helsepersonelloven: § 17 Opplysninger som kan medføre fare for pasienten – plikter å melde fra.

46 Til slutt… Lykke til med innspurten på utdanningen og jobbsøking!
Velkommen som kollega, medlem og gjerne fremtidig tillitsvalgt for NSF! Svar på spørreundersøkelsen når den kommer! Hva er spennende temaer for en studentkveld? Følg NSF Vestfold på FB!


Laste ned ppt "Spille Hjertetru?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google