Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmarkedet nasjonalt og regionalt Ola S. Danielsen Teamleder/ Rådgiver NAV Hadsel Rådgiversamling, 14. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmarkedet nasjonalt og regionalt Ola S. Danielsen Teamleder/ Rådgiver NAV Hadsel Rådgiversamling, 14. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmarkedet nasjonalt og regionalt Ola S. Danielsen Teamleder/ Rådgiver NAV Hadsel Rådgiversamling, 14. september 2011

2 NAV, 01.07.2014Side 2 Arbeidsmarkedet i august 2011  Total beholdning av arbeidssøkere; 323 916 – 71 344 helt ledige – 24 201 delvis ledige – 11 801 ordinære tiltaksdeltakere – 1 195 andre arbeidssøkere – 215 375 arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne – 26 045 ledige stillinger

3 NAV, 01.07.2014Side 3 Arbeidsmarkedet i august 2011  Norge; 71344 helt ledige pr 31.08.11. 2,7% av arbeidsstyrken. Nedgang på 6% siden august 2010.  Nordland; 3654 helt ledige (3,0%), stabilt  Vesterålen; 577 helt ledige (3,7%), ned 6% fra august 2010

4 NAV, 01.07.2014Side 4 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på kjønn  På landsbasis er 2,6% av kvinnelige arbeidssøkere helt ledig, mens andelen for menn er 2,8%.  I Nordland er kvinneandelen 2,7%, mens tilsvarende tall for menn er 3,4%.  Andelen kvinner stiger noe, mens andelen menn går tilbake 12% siste 12 mnd.

5 NAV, 01.07.2014Side 5 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på alder og kjønn  Jevn nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper siste året, totalt rundt 6%.  Størst andel ledige i 20-24 år (4,7%) og 25-29 år (4,3%), lavest i aldersklasser fra 50 år og oppover (1,7%).  Tilsvarende bilde for begge kjønn  Større andel menn er ledig, men utslagene er mindre enn på samme tid i fjor.

6 NAV, 01.07.2014Side 6 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på yrker  Høyest andel ledige innen barne- og ungdomsarbeid (4,2%), industri (3,9%) og reiseliv og transport (3,8%).  Lavest innen ledelse og ingeniør/ IKT-fag (1,1%) og innen undervisning, samt helse/pleie/omsorg og akademiske yrker (1,4%).  Positiv utvikling innen bygg og anlegg (-21% til 3,5%), ingeniør/IKT-fag (-20%) og industri (-15%).  Negativ trend innen barne- og ungdomsarbeid (+12%) og undervisning (+10%)

7 NAV, 01.07.2014Side 7 Arbeidsmarkedet i august 2011  Situasjonen i ”annerledeslandet” Norge ; – langvarig høykonjunktur – langvarig lav ledighet – stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft – ”tradisjonelle” eksportører av arbeidskraft er i ferd med å ”stenge kranene” – verdens friskeste folk med verdens høyeste sykefravær – stigende antall, men synkende andel uføre – langvarig lavt rentenivå – eksportrettede virksomheter frykter sterk krone

8 NAV, 01.07.2014Side 8 Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011  Undersøkelsen har blitt gjennomført hver år siden 1994, og omfatter alle bedrifter med over 100 ansatte, samt et representativt utvalg av de med mellom 3 og 100 ansatte.  Undersøkelsen omfatter alle bransjer og totalt 769 bedrifter besvarte undersøkelsen, en svarprosent på 70.  Undersøkelsen har til hensikt kartlegge bedriftenes behov for arbeidskraft kommende år, samt å avdekke evt. rekrutteringsproblemer.  Bidrar til treffsikker bruk av virkemidler, både overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere, og danner grunnlag for nasjonale og regionale arbeidsmarkedsprognoser.

9 NAV, 01.07.2014Side 9  Vi ser en svakt økende optimisme i markedet, og etterspørselen etter arbeidskraft øker noe.  Bedriftene i Nordland stipulerer et arbeidskraftbehov på i overkant av 3 800 nye arbeidstakere i løpet av 2011, og kunne ansatt om lag 1 000 personer i dag hvis personale med riktig kompetanse hadde vært tilgjengelig.  Størst optimisme finner vi blant bedrifter knyttet til ulik produksjon, eiendomsdrift og tjenesteyting, bygge-/ anleggsvirksomhet, nærings- og nytelsesmidler samt bergverksdrift og utvinning. Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011

10 NAV, 01.07.2014Side 10  Det oppleves rekrutteringsproblemer i mer enn 40 yrker, cirka en tredel av de yrker det utlyses stillinger i.  Yrker innen omsorgsarbeid, håndverk og industri opplever størst problemer med rekruttering av kvalifisert personale.  I 2011 er det 33 % av bedriftene som oppgir at de hadde visse rekrutteringsproblemer. Dette er 3 prosentpoeng mer enn i 2010.  Videre er det 16 % som i 2011 oppgir at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Det er 4 prosentpoeng mer enn i 2010. Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011

11 NAV, 01.07.2014Side 11  Størst mangel på arbeidskraft innen – eiendomsdrift/ foretningsmessig tjenesteytring (1 174) – bygg og anlegg (740) – helse- og sosiale tjenester (467) – varehandel/ motorvognreparasjoner (307) – transport og lagring (255)  Minst mangel på arbeidskraft er det innen industri, bergverk, petroleumssektoren, undervisning, samt bank og forsikring. Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011

12 NAV, 01.07.2014Side 12 Yrker med rekrutteringsproblemer  I alt 43 yrker slo ut med et rekrutteringsbehov på minst 25 medarbeidere, en økning på 4 yrker sammenlignet med 2010.  300 medarbeidere – omsorg/hjelpepleiere  250 medarbeidere – rørleggere og VVS-montører  225 medarbeidere – tømrere  200 medarbeidere – lastebil-/vogntogførere  125 medarbeidere – elektrikere, elektronikere og sykepleiere  100 medarbeidere – vernepleiere, geologer/geofysikere  75 medarbeidere – selgere, snekkere, bakere/konditorer, sveisere, forsikringskonsulenter  50 medarbeidere – Sivilingeniører, leger, universitetslektorer, bygningsingeniører, telekomingeniører, dekksoffiserer og loser, frisører, anleggsgartnere, industrimekanikere, maskinførere, vogntogførere  25 medarbeidere – systemutviklere, sivilingeniører (geofag o.l.), utdanningsmetodikere, elkraftingeniører, maskiningeniører, dataingeniører, kokker, omsorgspersonale, lakkerere, bilmekanikere, automatikere, energimontører, instrumentmakere, sjåfører, anleggsmaskinførere, rengjøringspersonale i bedrifter

13 NAV, 01.07.2014Side 13 Yrker hvor det er rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning  Yrker med universitets- og høgskoleutdanning: Sykepleiere, leger, psykologer, ingeniører (elektro, bygg og anlegg), sivilingeniører, før- og grunnskolelærere, saksbehandlere i off. adm, systemutviklere og programmerere  Praktiske håndverksyrker med fagutdanning: Tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere, kokker, servitører, frisører, lastebil- og vogntogførere, anleggsmaskinførere, kobber- og blikkenslagere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere  Praktiske yrker i industrien med fagbrev: Sveisere og platearbeidere.

14 NAV, 01.07.2014Side 14 Yrker hvor det er rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning (forts.)  Yrker ofte uten spesielle utdanningskrav: Butikkmedarbeidere, hjelpearbeidere og renholdere  Det er fortsatt behov for personer med akademisk utdanning og ikke minst praktisk fagutdanning.

15 NAV, 01.07.2014Side 15 Sysselsatte i Nordland etter yrke (2010)

16 NAV, 01.07.2014Side 16 Hvordan blir aldersfordelingen i befolkningen i Nordland fram til 2030? Dette viser at antallet personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) går nedover i de nærmeste årene. Behovet for ungdom inn i arbeidslivet er økende år for år uavhengig av konjunkturer.

17 NAV, 01.07.2014Side 17 Tilgang ledige stillinger

18 NAV, 01.07.2014Side 18 ”Nordland i dag” – i utkanten av arbeidslivet 238 000 innbyggere I utkanten av arbeidsstyrken ca 47 000 personer: 19 000 –uførepensjon 8 500 - arbeidsavklaringspenger 8 000- sykepenger 3 500 –dagpenger / arb.ledighet 750 - overgangsstønad 650 – individstønad 6 500 – sosialhjelp ……………………. Ca 35 000 alderspensjonister inkl. AFP I arbeidsstyrken: 120 000 personer


Laste ned ppt "Arbeidsmarkedet nasjonalt og regionalt Ola S. Danielsen Teamleder/ Rådgiver NAV Hadsel Rådgiversamling, 14. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google