Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling, 14. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling, 14. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling, 14. september 2011
Arbeidsmarkedet nasjonalt og regionalt Ola S. Danielsen Teamleder/ Rådgiver NAV Hadsel PRESENTASJON; NAV HADSEL/ AETAT SIDEN AUGUST 2000, MYE SALG OG KUNDEBEHANDLING FØR DET… JOBBET MED ”ALLE” FAGOMRÅDER KNYTTET TIL ARBEIDSMARKEDET; OPPFØLGING/ AEV, TILTAK/ INDIVIDSTØNAD, DAGPENGER, ATTFØRING/ AAP OG SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING. HAR OGSÅ JOBBET MED OPPLÆRING… HAR OGSÅ VÆRT ET KNAPT ÅR I ARBEIDSLIVSSENTERET. NAV HADSEL; 11 STATLIGE ”HODER”, 7 KOMMUNALE 2 TEAM MED HOVEDOPPGAVE OPPFØLGING (AG OG AT) OG FORBEREDENDE SAKSBEHANDLING, SAMT SAMHANDLING MED ET UTALL AKTØRER SPREDT UTOVER DET GANSKE LAND/ UTLAND OG PÅ ULIKE NIVÅER INNEN UTDANNING, HELSE, KOMMUNE… FORVALTER LANGT OVER 20 ULIKE YTELSER; DP, IND.STØNAD, SOS.HJ., SYKEP, AAP, UP OG ANDRE PENSJONER SOM ER DE STORE LIVSOPPHOLDSYTELSENE, MEN OGSÅ GRAVFERDSSTØNAD, BARNEBIDRAG, BARNETRYGD, M.M.M…. LOKALISERT PÅ RÅDHUSET SIDEN ETABLERINGEN I 2008. NAV I VESTERÅLEN; TILSTEDE I ALLE KOMMUNER, 6 KTR OG I OVERKANT AV 90 ANSATTE (INKL. LØDINGEN, MEN IKKE FORVALTN.) NAV NASJONALT; STOR REFORM, STOR ETAT, STORE UTFORDRINGER, I KONTINUERLIG ENDRING/ UTVIKLING, ANTALL ANSATTE ??

2 Arbeidsmarkedet i august 2011
Total beholdning av arbeidssøkere; helt ledige delvis ledige ordinære tiltaksdeltakere 1 195 andre arbeidssøkere arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne ledige stillinger

3 Arbeidsmarkedet i august 2011
Norge; helt ledige pr ,7% av arbeidsstyrken Nedgang på 6% siden august 2010. Nordland; 3654 helt ledige (3,0%), stabilt Vesterålen; 577 helt ledige (3,7%), ned 6% fra august 2010 NU SKA VI IKKJE GRAV OSS NED I TALL, MEN NÅKKA MÅ VI HA SOM GRUNNLAG FØR DENNAN SEANSEN… ANDELEN LANGTIDSLEDIGE (26 UKER +) GÅR NED FOR BEGGE KJØNN, MEST FOR MENN, MEN ANDELEN SUPERLANGTIDSLEDIGE (104 UKER+) ØKER STERK! LANGTIDSELDIGE UTGJØR GANSKE NØYAKTIG HALVPARTEN AV REGISTRERTE HELT LEDIGE!

4 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på kjønn
På landsbasis er 2,6% av kvinnelige arbeidssøkere helt ledig, mens andelen for menn er 2,8%. I Nordland er kvinneandelen 2,7%, mens tilsvarende tall for menn er 3,4%. Andelen kvinner stiger noe, mens andelen menn går tilbake 12% siste 12 mnd. INGEN TALL FOR VESTERÅLEN ELLER KOMMUNENE… LOKALT JOBBA VI IKKJE MYKKJE MED FOKUS PÅ KJØNNSFORSKJELLAN I ARBEIDSMARKEDET, MEN FRA ET STATISTIKKSYNSPUNKT E DET KLART INTERESSANT.

5 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på alder og kjønn
Jevn nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper siste året, totalt rundt 6%. Størst andel ledige i år (4,7%) og år (4,3%), lavest i aldersklasser fra 50 år og oppover (1,7%). Tilsvarende bilde for begge kjønn Større andel menn er ledig, men utslagene er mindre enn på samme tid i fjor.

6 Arbeidsmarkedet i august 2011 Fordelt på yrker
Høyest andel ledige innen barne- og ungdomsarbeid (4,2%), industri (3,9%) og reiseliv og transport (3,8%). Lavest innen ledelse og ingeniør/ IKT-fag (1,1%) og innen undervisning, samt helse/pleie/omsorg og akademiske yrker (1,4%). Positiv utvikling innen bygg og anlegg (-21% til 3,5%), ingeniør/IKT-fag (-20%) og industri (-15%). Negativ trend innen barne- og ungdomsarbeid (+12%) og undervisning (+10%)

7 Arbeidsmarkedet i august 2011
Situasjonen i ”annerledeslandet” Norge ; langvarig høykonjunktur langvarig lav ledighet stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft ”tradisjonelle” eksportører av arbeidskraft er i ferd med å ”stenge kranene” verdens friskeste folk med verdens høyeste sykefravær stigende antall, men synkende andel uføre langvarig lavt rentenivå eksportrettede virksomheter frykter sterk krone MED FÅ UNNTAK HAR LEDIGHETEN I LANDET HOLDT SEG UNDER 3% SIDEN HØSTEN IKKE OVER 1,8% MELLOM SEPTEMBER 2007 OG NOVEMBER 2008.

8 Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011
Undersøkelsen har blitt gjennomført hver år siden 1994, og omfatter alle bedrifter med over 100 ansatte, samt et representativt utvalg av de med mellom 3 og 100 ansatte. Undersøkelsen omfatter alle bransjer og totalt 769 bedrifter besvarte undersøkelsen, en svarprosent på 70. Undersøkelsen har til hensikt kartlegge bedriftenes behov for arbeidskraft kommende år, samt å avdekke evt. rekrutteringsproblemer. Bidrar til treffsikker bruk av virkemidler, både overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere, og danner grunnlag for nasjonale og regionale arbeidsmarkedsprognoser.

9 Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011
Vi ser en svakt økende optimisme i markedet, og etterspørselen etter arbeidskraft øker noe. Bedriftene i Nordland stipulerer et arbeidskraftbehov på i overkant av nye arbeidstakere i løpet av 2011, og kunne ansatt om lag personer i dag hvis personale med riktig kompetanse hadde vært tilgjengelig. Størst optimisme finner vi blant bedrifter knyttet til ulik produksjon, eiendomsdrift og tjenesteyting, bygge-/ anleggsvirksomhet, nærings- og nytelsesmidler samt bergverksdrift og utvinning.

10 Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011
Det oppleves rekrutteringsproblemer i mer enn 40 yrker, cirka en tredel av de yrker det utlyses stillinger i. Yrker innen omsorgsarbeid, håndverk og industri opplever størst problemer med rekruttering av kvalifisert personale. I 2011 er det 33 % av bedriftene som oppgir at de hadde visse rekrutteringsproblemer. Dette er 3 prosentpoeng mer enn i 2010. Videre er det 16 % som i 2011 oppgir at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Det er 4 prosentpoeng mer enn i 2010.

11 Bedriftsundersøkelsen i Nordland 2011
Størst mangel på arbeidskraft innen eiendomsdrift/ foretningsmessig tjenesteytring (1 174) bygg og anlegg (740) helse- og sosiale tjenester (467) varehandel/ motorvognreparasjoner (307) transport og lagring (255) Minst mangel på arbeidskraft er det innen industri, bergverk, petroleumssektoren, undervisning, samt bank og forsikring.

12 Yrker med rekrutteringsproblemer
I alt 43 yrker slo ut med et rekrutteringsbehov på minst 25 medarbeidere, en økning på 4 yrker sammenlignet med 2010. 300 medarbeidere – omsorg/hjelpepleiere 250 medarbeidere – rørleggere og VVS-montører 225 medarbeidere – tømrere 200 medarbeidere – lastebil-/vogntogførere 125 medarbeidere – elektrikere, elektronikere og sykepleiere 100 medarbeidere – vernepleiere, geologer/geofysikere 75 medarbeidere – selgere, snekkere, bakere/konditorer, sveisere, forsikringskonsulenter 50 medarbeidere – Sivilingeniører, leger, universitetslektorer, bygningsingeniører, telekomingeniører, dekksoffiserer og loser, frisører, anleggsgartnere, industrimekanikere, maskinførere, vogntogførere 25 medarbeidere – systemutviklere, sivilingeniører (geofag o.l.), utdanningsmetodikere, elkraftingeniører, maskiningeniører, dataingeniører, kokker, omsorgspersonale, lakkerere, bilmekanikere, automatikere, energimontører, instrumentmakere, sjåfører, anleggsmaskinførere, rengjøringspersonale i bedrifter

13 Yrker hvor det er rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning
Yrker med universitets- og høgskoleutdanning: Sykepleiere, leger, psykologer, ingeniører (elektro, bygg og anlegg), sivilingeniører, før- og grunnskolelærere, saksbehandlere i off. adm, systemutviklere og programmerere Praktiske håndverksyrker med fagutdanning: Tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere, kokker, servitører, frisører, lastebil- og vogntogførere, anleggsmaskinførere, kobber- og blikkenslagere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere Praktiske yrker i industrien med fagbrev: Sveisere og platearbeidere.

14 Yrker hvor det er rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning (forts.)
Yrker ofte uten spesielle utdanningskrav: Butikkmedarbeidere, hjelpearbeidere og renholdere Det er fortsatt behov for personer med akademisk utdanning og ikke minst praktisk fagutdanning.

15 Sysselsatte i Nordland etter yrke (2010)

16 Hvordan blir aldersfordelingen i befolkningen i Nordland fram til 2030?
Dette viser at antallet personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) går nedover i de nærmeste årene. Behovet for ungdom inn i arbeidslivet er økende år for år uavhengig av konjunkturer.

17 Tilgang ledige stillinger

18 ”Nordland i dag” – i utkanten av arbeidslivet 238 000 innbyggere
I utkanten av arbeidsstyrken ca personer: – uførepensjon arbeidsavklaringspenger sykepenger – dagpenger / arb.ledighet overgangsstønad 650 – individstønad – sosialhjelp ……………………. Ca alderspensjonister inkl. AFP I arbeidsstyrken: personer


Laste ned ppt "Rådgiversamling, 14. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google