Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makropresentasjon ” 2.torsdag ” 8. desember 2005 Global økonomi– Tilliten er forsterket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makropresentasjon ” 2.torsdag ” 8. desember 2005 Global økonomi– Tilliten er forsterket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makropresentasjon ” 2.torsdag ” 8. desember 2005 Global økonomi– Tilliten er forsterket

2 Side 2 Hovedtrekk siste periode  Veksten er tilbake på skinnene igjen, til tross for høye energipriser og usikkerhet i forbindelse med de amerikanske konsumentene  3.kvartalstallene bekrefter fortsatt høy vekst. Den globale veksten fra 3.kvartal i fjor ser nå ut til å bli 3,4%  USA: 3,7% å/å, (4,3% årsbasis)  EMU: 1,6% å/å (2,6% årsbasis)  Japan: 2,9% å/å (1,7% årsbasis)  Utviklingen i Europa går sakte i riktig retning  Oljeprisen har falt litt tilbake fra toppnivåene, og frykten for videre oppgang har blitt mindre  Tegnene på tiltagende inflasjon blir stadig tydeligere, men ingen sentralbanker dramatiserer ennå. Den europeiske sentralbanken har startet rentehevingen

3 Side 3 Diverse indekser, november 2005

4 Side 4 Diverse indekser, hittil i 2005

5 Side 5 Føringer framover  Tiltagende inflasjon  Fortsatt god vekst i global økonomi  Avhengig av USA med høy vekst og netto import  Husholdningene i Japan og Europa kan bidra mye  Tyngdekraften vil innhente oljeprisen, og markedsbalansen vil veie tyngst, ikke kortsiktig, men kanskje i løpet av 2006 eller 2007  Flere frykter en likviditetsboble hvor søken etter avkastning er så intens at risikopremien forsvinner i alle aktivaklasser, og når vil den eventuelt sprekke?

6 Side 6 Sammensetning av globale BNP - geografi  Kjøpekraftveid er USA den største bidragsyteren i global BNP  Når det gjelder vekstbidrag er Kina og India med sine 19 % av BNP, like viktige som USA, Europa og Japan som samlet utgjør 49% av BNP Kilde : CIA

7 Side 7 Sammensetning av globale BNP- sektor  Sammensetningen av BNP i de forskjellige landene er relativt lik  Privat forbruk utgjør mellom 55 og 70%  De amerikanske konsumentene står alene for ca 15% av global BNP, kineserne står for kun 5,6% Kilde : CIA Fordeling mellom sektorer Andel av global BNP

8 Side 8 Konklusjon USA  De makroøkonomiske effektene av Katrina ble små, oljeprisstigningen ga trolig størst effekt  Veksten i 3.kvartal ble rekordhøy  Tilliten blant husholdningene er tilbake  Bedriftene har styrket tillit til framtiden  Sentralbanken har endret ordlyden litt: Renten er nå i nedre del av båndet for en nøytral rente  Konsumentene vil fortsatte kunne velte lasset ved brått å øke sin sparing. Boligmarkedet er trolig en nøkkelfaktor

9 Side 9 USA: Sterk BNP-vekst i 3.kvartal  Katrina traff kysten av USA i starten av sept. og medførte et fall i industriproduksjonen på 1,3% i september  Likevel var BNP-veksten i 3.kvartal på hele 4,3%  Igjen var det bedriftsinvesteringer og privat forbruk som bidro mest til veksten

10 Side 10 USA: Fortsetter sin lange vekstrekke  Den lange perioden med stabilt høy vekst fortsetter i USA  For 10.kvartal på rad kan landet vise til en vekst på over 3,3%  Siden 1950 har dette kun skjedd én gang tidligere. Det var i perioden 1983-1985

11 Side 11 USA: Industrien blomstrer  Etter et kraftig fall i industriproduksjonen i september viser tall fra oktober at produksjonen nå er tilbake  Videre vekst underbygges godt av bedriftssentimentet og andre tillitsindikatorer  Amerikanske selskaper har historisk lav gjeld og fortsatt god tilgang på arbeidskraft

12 Side 12 USA: Bedriftssentimentet fortsatt høy  Alle de regionale tillitsindikatorene indikerer fortsatt høy vekst, og konklusjonen understøttes av ISM  ISM for november viste en nedgang fra 59,1 til 58,1, dvs nivået er fortsatt veldig høyt

13 Side 13 USA: Flaskehalsene blir mer synlige  Veksten skjer imidlertid ikke lengre uten kostnader, og signalene på flaskehalser i økonomien blir flere  Priskomponenten for både ISM og Chicago PMI er på rekordnivå. Chicago på det høyeste på 27 år  Priskomponenten viser utviklingen i betalte priser for industrien

14 Side 14 USA: Sterkere dollar  Siden nyttår har den amerikanske dollaren styrket seg markant  Det er riktignok en reversering av bevegelsen de foregående 2 årene, men det endrer ikke faktum at amerikanske varer har blitt dyrere  Kanskje dette kan bidra til å forklare hvorfor bilindustrien sliter

15 Side 15 USA: Verden er ikke så ille likevel  De amerikanske konsumentene har innsett at de har bra  Det brutale fallet i tilliten til økonomien og framtiden kan delvis forklares med stigning i bensinprisen

16 Side 16 USA: Veksten i detaljhandelen faller  Veksttakten i forbruket i september er lavere enn i august, men veksten er fortsatt høy  Dette er uansett historikk, og den samlede veksten i 3.kvartal var høy  Høy omsetning av biler i juli gjør at nivået i sept er lavere enn julinivået (-1,4%)

17 Side 17 USA: Hva nå?  Tilliten blant konsumentene er tilbake, og oljeprisen har totalt falt nesten 25% fra toppen => Sannsynligheten for tillitssvikt er mindre  Vi tror at så lenge boligmarkedet holder seg oppe vil også konsumentene være positive  Vi har signaler på noe fallende etterspørsel etter brukte boliger, mens det selges flere nye boliger enn aldri før. Summen er positiv

18 Side 18 Konklusjon Europa  Utviklingen går i riktig retning, men det er ingen ting som tyder på at Europa vil bli et vekstlokomotiv med det første  Tegn til lysning i industriindikatorene. Vi har tatt fram skjemaene på 3-trinnsraketten igjen  Økende eksport  Økende industriproduksjon  Økende privat forbruk  Det private forbruket bedres, bedriftene tjener mer penger og investerer mer enn på lenge

19 Side 19 Europa: God vekst i BNP i 3.kvartal  Veksten i 3.kvartal var mye høyere enn forventet, og private investeringer og privat forbruk bidrar  Dette indikerer at bedriftene begynner å levere, og trinn 2 er i gang

20 Side 20 Europa: Trinn 1: Eksport  Både eksporten og importen har en veldig positiv trend  Importen påvirkes mer av økende energikostnader enn eksporten, slik at gapet vil øke igjen hvis oljeprisen faller  Eksporten har økt med en årlig rate på over 7% de siste 2 årene

21 Side 21 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon  Siden starten av 2002 har veksten i industriproduksjonen i Europa vært svært lav  Samlet vekst i regionen på nesten 4 år har vært 4,5%, dvs. omtrent 1% i året  Veksttakten har økt noe de to siste årene, men ikke mye

22 Side 22 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon  Vi har sett en gradvis bedring i tillitsindikatorene i Europa, og tilliten er nå høyere enn historiske gjennomsnittsverdier  Selv om nivåene ikke er veldig høye, så indikeres det en årlig vekst i industriproduksjonen på rundt 2 prosent

23 Side 23 Europa: Trinn 2: Industriproduksjon  De siste årene har industriordrene vokst mer enn industriproduksjon  Etterslepet skyldes ordre med lang leveringstid, men varene skal leveres => Økende industriproduksjon

24 Side 24 Europa: Trinn3: Privat Forbruk  Veksten i det private forbruket i Europa har vært svak, men ikke fraværende  Årsveksten i det siste kvartalet var på 3,7%  Sammenlignet med USA er gapet stort

25 Side 25 Europa: Trinn 3: Privat forbruk  Arbeidsledigheten i Europa er høy, og nivået er egnet til å skremme forbrukerne til sparing  Retningen er imidlertid positiv, og kan utløse en positiv sirkel

26 Side 26 Europa: Trinn3: Privat forbruk  Til tross for bedring i eksport og dermed vekst i sysselsettingen er det ennå ikke mulig å se noen bedring i husholdningenes tillit  Vi må normalt vente på tilliten før kjøpefesten starter, men europeerne har stor formue å ta av hvis tilliten kommer

27 Side 27 Europa: Vil renten stanse oppgangen?  Nei, det europeiske rentenivået er fortsatt svært lavt, og selv om renten er stigende, så har ECB lovet å være forsiktige  Dagens rentenivå er meget ekspansivt, og ECB sitter fortsatt med foten på gassen  Sentralbanksjef Trichet er klar på at renten heves fordi økonomien er bedret det siste halve året

28 Side 28 Konklusjon Asia  Japan blir mer selvgående  Veksten i 3.kvartal var god  Det er fortsatt investeringer og privat forbruk som drar  Kanskje japanerne endelig våkner etter 15 års dvale  Veksten i Kina holder frem  Drives av investeringer  Inflasjonen faller  Revalueringen av Reminbien fortsetter

29 Side 29 Japan: Veksten i 3.kvartal var god  De underliggende detaljene var også gode  Det offentlige bidrar i mindre og mindre grad til veksten, mens bedriftene og private i økende grad bidrar  Vi kan tro at dette er en trend som vil vedvare. Japanske bedrifter og husholdninger er i meget god stand (sammenlignet med det offentlige)

30 Side 30 Japan: Konsumentene ser lyset…. igjen  Dette er ikke første gangen de siste 15 årene at konsumentene har gjenvunnet tilliten, men kanskje det varer denne gangen?  Dette er i alle fall første gangen arbeidsmarkedet er med, ledigheten har falt fra nesten 5,5% til i overkant av 4,0% på 3 år

31 Side 31 Japan: Industrien går bedre  Trenden i den japanske industriproduksjonen har vært flat de siste 15 årene  Hvis vi isolerer de siste 3 årene ser bildet mye bedre ut  Foreløpig er det eksporten som har vært driveren, men den innenlandske etterspørselen vil trolig vokse

32 Side 32 Kina: Inflasjonsgåten  Hvordan kan en av de raskest voksende økonomiene i verden ha så lav inflasjon (snart deflasjon)?  Enda større blir gåten når vi vet at lønninger og eiendomspriser stiger raskt – og valutaen er underpriset

33 Side 33 Kina: BNP - investeringsdrevet  Kinesisk BNP i stor grad drevet av investeringene de siste årene og med en uvanlig høy investeringsandel

34 Side 34 Kina: Spareraten er svært høy  Grei sparesituasjon under kommunismen hvor det meste man trengte ble tatt hånd om av staten eller arbeidsgiveren (ofte den samme)  Omfattende ”privatisering” på 1990-tallet:  Svært begrenset sikkerhetsnett ved arbeidsledighet, langvarig sykdom etc.  Betaling for helsetjenester  Boligmassen ble solgt til beboerne på lave priser. Nå har man enten bolig eller ikke. I siste fall må man spare for å komme inn i boligmarkedet.  Må betale for utdannelse – helt ned på grunnskolenivå  De aller fleste må sørge for egen pensjon

35 Side 35 Kina: Ubalansert vekst  Bekymringer for at den høye investeringsandelen kan “knekke” – svært vanskelig å forutsi og time  Langsiktig ønske om å øke konsumets andel som vekstdriver.  Mange tiltak, særlig mot landsbygda:  Skattelette, økning av bunnfradrag  Strammere krav til utbetaling av lønn i tide  Lettere for landsbyboere å jobbe midlertidig i byene  Gjøre utdannelse billigere  Gjennomfører store reformer av helse og pensjonssystemet  Tiltakene tar tid – konsumentene er ikke klare til å ta over for investeringene på kort sikt

36 Side 36 Konklusjon Norge  Sykelen med renteheving har begynt, men sentralbanksjefen lover å ta det med ro framover, selv om ordlyden blir marginalt skarpere. I siste inflasjonsrapport predikeres det 0,75% økning hvert år de neste 3 årene  Effekten av produktivitetsvekst og økningen i arbeidstimer synes nå å tømmes. Dette vil gi  Fallende ledighet  Økende lønnspress  Norge har god og robust vekst, og det skal mer til enn renteoppgang for å stoppe økonomien  Bedriftene trykker mer på gassen  Låneveksten er tiltagende  Investeringene er på vei oppover

37 Side 37 Norge: Kronekursen  Kronen har trendet sterkere siden starten av 2004  Kronen er kun rundt 5% svakere enn nivået som skapte ramaskrik og industridød i 2002-2003

38 Side 38 Norge: Rentesetting  Til tross for den sterke kronen vil Gjedrem fortsette å heve renten i ”små og ikke hyppige skritt”  Sentralbanken ser at bedriftene begynner å få fart på opplåningen, og husholdningene ser ingen skyer på himmelen  Høy aktivitet innen olje og offshore gjør at det blir mindre effekt av kronestyrkelsen enn i 2002-2003

39 Side 39 Norge: Hvem har ansvaret for krona ?  Gjedrem: ”Ansvaret for kronekursen ligger hos politikerne, og ikke gjennom rentesettingen”  Det er klart at Gjedrem bereder grunnen for videre renteoppgang, og samtidig fordeler han ansvar både til regjeringen og LO

40 Side 40 Norge: Ingen skyer på himmelen  Økonomisk Rapports forventningsindikator viser at det norske folk ikke ser noen skyer på himmelen  En marginal reduksjon i tilliten til landets økonomi endrer ikke bildet fra 3.kvartal  Rentehevingen biter altså ikke riktig ennå, og det skulle bare mangle

41 Side 41 Norge: Vi øker fortsatt opplåningen  The sky is the limit  Inflasjonsjustert har husholdningene nesten doblet sin gjeld siden starten av 1988  Bremsene er ikke satt på ennå, siste måned ble gjelden økt med omtrent 15 milliarder

42 Side 42 Norge: Det samme gjør bedriftene  Den annualiserte veksten i bedriftenes gjeld i november var 30%. Veksten på NOK 16 mrd er den 3.høyeste siden 1987  Noe av forklaringen til denne veksten ligger trolig i offshore- investeringer, men også andre sektorer investerer kraftig

43 Side 43 Norge: Det går som det må…  Basert på den høye aktiviteten er det bare naturlig at arbeidsmarkedet bedres  Aetat kunne melde om en reduksjon i ledigheten på over 3000 november  I Aetats tall har tallet for helt ledige falt hver måned siden aug. 2004

44 Side 44 Norge: Ledigheten vil trolig falle raskere  Ledigheten spriker en del mellom Aetats og SSBs tall, men vi tror mest på Aetat  Det er fristende å si at novembertallene er starten på en trend  En fortsatt fallende produktivitetsvekst vil gi behov for et økende antall sysselsatte

45 Side 45 Norge: Rentekonklusjoner  Norges Bank ventes å fortsette den forsiktige hevingen av renten. Siden sist har arbeidsmarkedet vist en uventet styrking og kronen svekket seg noen prosent. Dette borger i alle fall ikke for lavere tempo  Forskjellen i løpende avkastning er stor (130 bp mellom 3 mnd Nibor og 3 års Swap), men risikoen for renteoppgang grunnet globalt inflasjonspress og konsekvensen ved renteoppgang gjør at vi velger kort framfor lang eksponering

46 Side 46 Globalt: Konklusjoner for allokering  Aksjemarkedet har vært sterkt de siste ukene, godt støttet av gode makrotall. Slik det ser ut vil makrobildet holde seg sterkt noen måneder til  De internasjonale markedene har til tross for veldig positiv makro beveget seg lite i år. Prisingen er derfor gunstig  Den kortsiktige triggeren for det norske markedet er oljeprisen, og vi forventer et fortsatt stramt oljemarked til over nyttår  Rentemarkedet gir lite direkteavkastning både i den lange og korte enden. Vi tror fortsatt at dominerende retningen for både lange og korte renter er oppover, og vi holder fast med undervekten i obligasjoner

47 Side 47 Konklusjon allokering  Renter  Pengemarked overvekt  Obligasjoner undervekt  Aksjer  Overvekt  Norge  Langsiktig positivt syn inntakt  Overvektet  Utland  Fortsatt overvekt Europa og Asia og undervekt USA  Overvektet


Laste ned ppt "Makropresentasjon ” 2.torsdag ” 8. desember 2005 Global økonomi– Tilliten er forsterket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google