Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet
KS-seminar desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda kommune

2 Organisering seksjon innvandring
Leiar S&U Arne Eliassen IKT Innvandring Innvandrarkontoret Smilebakken bufellesskap Plan Seksjon innvandring pr. nov Volda kommune

3 Seksjon innvandring pr. nov. 2012
Ansvarsområde Busetjing av flyktningar Bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige Integrerings- og kvalifiseringstiltak Introduksjonsprogram Tolketeneste Dialog og mangfaldsarbeid Innkrevjing/søking på statlege tilskot Seksjon innvandring pr. nov Volda kommune

4 Seksjon innvandring pr. nov. 2012
Arbeidsoppgåver - 1 Busetje flyktningar jf. k-vedtak, inkl. einslege mindreårige og familiesameinte Drift av bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige flyktningar Enkeltvedtak om etablering for flyktningar og einslege mindreårige (prøveordning ifm. ordninga med minimumsløysinga i NAV) Skaffe bustader til nykomne flyktningar og bistå med å skaffe privat bustad Arbeide med bustadkarriere og burettleiing til flyktningar, einslege mindreårige familiesameinte Seksjon innvandring pr. nov Volda kommune

5 Seksjon innvandring pr. nov. 2012
Arbeidsoppgåver - 2 Integrerings- og kvalifiseringstiltak til flyktningar og einslege mindreårige Miljøterapeutisk arbeid, miljøarbeid Introduksjonsprogram jf. introduksjonslova Enkeltvedtak, kartlegging, individuell plan, tett oppfølging av programrådgjevar, introduksjonsstønad, utbetalingar via bankaxept NIR-ansvarleg, registreringar Socio flyktning (brukarsystem flyktningar og einslege mindreårige) Tverrfagleg samarbeid med kommunale, statlege, private og frivillige instansar/aktørar Seksjon innvandring pr. nov

6 Seksjon innvandring pr. 14.09.12
Arbeidsoppgåver - 3 Dialog og mangfaldsarbeid Drift av lokalt tolketeneste Sektorovergipande forvaltar av tolkeutgifter i kommunen Refusjonskrav til andre ved kjøp av tolketenester Innkrevje/søke statlege tilskot Sakshandsaming Økonomi/budsjettarbeid/tertialrapportering SSB-rapportering Seksjon innvandring pr

7 Organisering, samarbeid og tilrettelegging
Likeverdige offentlege tenester Samspill og møte mellom innvandrerbefolkningen og det offentlege tenestetilbodet i eit livsløpsperspektiv Sektorintegrert fagansvar Tverrfaglig samarbeid Interkommunalt samarbeid/sammenslåing

8 Samfunnssystemet er segmentert og sektororganisert
Målet er helhetlig kvalifisering Helhetstenkning vil si at en instans kan ikke ha det fulle og hele ansvaret alene Alle er spesialister på hver sine fagområder Den enkelte instans har i utgangspunktet ansvar for oppgaver og tiltak innenfor eget ansvarsområde/arbeidsfelt Sektoransvarsprinsippet Oppgaver befinner seg i gråsoner mellom instansene Viktig å koordinere innsatsen og tiltakene på tvers av forvaltningsnivå, sektorgrenser og organisasjoner Utfordringer: Kommunen er ansvarlig for introduksjonsprogrammet, men har avgrenset makt utover eget område og til å bestemme hva andre offentlige, private og frivillige aktører og instanser skal gjøre og bidra med

9 Organisering Hva er hensiktsmessig organisering når fokuset er målretting mot kvalifisering? Valg av organisasjonsmodell må ta utgangspunkt i: Intensjonene i introduksjonsordningen Kommunal organisering Tilgang på ressurser Lokale forhold Antall flyktninger som skal bosettes

10 Modeller for organisering
Sektoransvarsmodellen Introduksjonsteam Senter for kvalifisering Interkommunalt samarbeid

11 Sektoransvarsmodellen
Bygger på sektoransvarsprinsippet Fremmer fokus på likeverdige offentlige tjenester Etatene opparbeider seg kunnskap og fagkompetanse Flyktningene en naturlig del av etatenes brukergruppe Fleksibel bruk av ressurser i små kommuner

12 Introteam Samlokalisering av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet
Tett samarbeid/samlokalisering med voksenopplæringen/norskopplæringen Øvrige kommunale tjenester ytes av det ordinære systemet

13 Introteam Bosetting Etablering og miljøarbeid (boligformidling)
Kontaktpunkt/programoppfølging Kartlegging Individuelle planer Introduksjonsstønad Yrkesrettet praksis i samarbeid med NAV

14 Introduksjonsprogram
Individnivå: Informasjon om introduksjonsprogram Gjennomføre kartlegging Utarbeide individuell plan (mål og delmål) Heldags- og helårlige aktiviteter Fatte vedtak etter loven Programrådgiver Samordne tiltak Sikre progresjon Sikre tiltakskjeding Veiledning, oppfølging, koordinering Hjelpe til å skaffe skattekort Kontroll av oppmøte, fravær, timeliste Registrering i NIR Overganger/avslutning av program Systemnivå: Planer og rutiner for programmet Resultatmåling Heldags og helårlig program Tilgang på relevante kvalifiseringstiltak for god tiltakskjeding Tverrfaglig samarbeid (samarbeidsavtaler) Interkommunalt samarbeid Superbruker NIR Beregne/utbetale introduksjonsstønad

15 Samarbeidsparter Deltaker Programrådgiver Norskopplæring, lærere
Lokalt næringsliv; praksisplasser, hospitering NAV: arbeid (informasjon, tiltak), sosial (økonomisk veiledning), trygdeordninger Helsepersonell Lønnskontor: Utbetaling av introduksjonsstønad Grunnskoleopplæring for voksne, videregående skole, høgskoler/universitet Godkjenningsinstanser (Samordna opptak, NOKUT m.v.) Skattekontor (folkeregistrering, skattekort) Politi, lensmannskontor Barnehage, grunnskole, SFO Frivillighetssentral, frivillige lag og organisasjoner, trosamfunn Privatpersoner, frivillige i lokalbefolkningen

16 Tverrfaglig samarbeid og samhandling
Pådriver, samarbeide, samhandle, koordinere offentlig, privat og frivillig innsats/tiltak: - Norskopplæring, lærere, skolekontor - Grunnskole for voksne - Helsestasjon, fastlege, - NAV - Barnehage - Grunnskole for barn - SFO - Barnevern - Eiendomsavdeling - Kulturkontor - Pleie- og omsorg - Psykiatritjeneste - Skattekontor, folkeregistrer - Politi - IMDi, UDI, mottak - Videregående skole - Høgskole - Lånekassen - Post og bank - Næringsliv - Innkjøpsavtaler butikker - Forsikringsselskap - Sykehus, helseinstitusjoner - Tolketjenester/-firma - Trossamfunn - Bibliotek - Fritidsklubb - Frivillighetssentralen - Lag og organisasjoner - Nabolag, grendelag - Media, lokalaviser - Begravelsesbyrå

17 Samarbeidsarena Introteam
Programrådgivere / leder hver 14. dag (interkommunale møter av og til) Individnivå: Gjennomgang av individuelle planer med Arbeids-/utdanningsretta løp Introtiltak og progresjon Søknader frå deltakere Måloppnåelse og resultat Tilbud i permisjonstiden Saker til fagmøte og NAV-møte Boveiledning: Info om aktuelle moduler/tema Aktiviteter/kurs: Info og ansvarsfordeling Oppdatering av deltakerliste

18 Målet med Introteamet Samkjøre programrådgivningen
Få veiledning på deltakernivå Idèutveksling Spisse kompetansen til programrådgiverne: Arbeids-/utdanningsretta tiltak: Marianne Buretta tiltak: Inger Stine Nettverks-/foreldreretta tiltak: Rønnaug

19 Samarbeidsarena forts..
Programmøter Deltaker Programrådgiver Lærer NAV Helsepersonell Faste ukentlige møter (1 dag pr. uke) Møter ved behov Minimum kvartalsvis

20 Samarbeidsarena forts..
Faste samarbeidsmøter med: Norskopplæringa (1 g/u) Grunnskoleopplæringa (1 g/mnd) NAV (1 g/mnd) (Samarbeidsavtale) Helsestasjonen (1 g/mnd) Kommunepsykolog (1 g/mnd) Tenesta for psykisk helse (innkalles v/behov) Eigedomsavdelinga (2 g/mnd) Barnevern (1 g/mnd, ledernivå 2 g/år) Møter med andre offentlige, private, frivillige aktører, næringsliv

21 Tilrettelegging av introduksjonsprogrammet
Sikre grunnleggende kvalifisering Heldags / helårlig 37,5 t/u / 47 uker Inntil 2 år Introduksjonsstønad Individuell plan Minstekrav til innhold: norskopplæring samfunnskunnskap tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet

22 Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Språkretta tiltak Arbeidsretta tiltak Utdanningsretta tiltak Helseretta tiltak Foreldreretta tiltak Nettverksfremjande tiltak Buretta tiltak Seksjon innvandring pr. nov

23 Tiltak i introduksjonsprogrammet
Språkretta tiltak Norskopplæring og samfunnskunnskap Språkpraksis Utdanningsretta tiltak Godkjenning av utdanning Realkompetansevurdering Grunnskole, delfag vgs. Arbeidsretta tiltak Arbeidspraksis AMO-kurs Etablererkurs Boretta tiltak Helseretta tiltak Familieretta tiltak Nettverksfremmende tiltak

24 Tilrettelegging - fokus på deltakers kvalifiseringsbehov

25 Norskopplæring og samfunnskunnskap
Rett og plikt til 600 timer opplæring – vilkår for bosettingstillatelse, statsborgerskap. 550 t/norsk, 50 t/samfunnskunnskap Kan få ytterligere 2400 timer opplæring Avsluttene språkprøve Opplæringsmetoder: Klasseromsundervisning Nettbasert undervisning Språkpraksis Elevbedrift Aktivitetsgrupper Temaundervisning Ekskursjoner Samtale-/diskusjonsgrupper Individuell opplæringsplan Mål, tidsramme

26 Norskopplæring og samfunnskunnskap
Ressurssenteret i Hareid Norskopplæring og samfunnskunnskap Interkommunalt samarbeid Volda/Hareid 40-50 flyktningar/innvandrarar fra Volda 40-50 bebuarar fra Volda mottak 5 grupper à 8-23 elever Nye elever og grupper gjennom hele året Plassering på spor, inndeling etter nivå 21 t/v klasseundervisning, 5 t/v selvstudium Helårs kvalifisering for deltakere i introduksjonsprogram Torsdag og fredag er språkpraksisdager 2 dg/v undervisning for asylsøkere 4 grupper à elever Norskopplæring for arbeidsinnvandrere (egenbetaling) 20 ukers kveldskurs Skoleårkurs m/nettbasert opplæring i kombinasjon med samlinger

27 Språkpraksis Språktrening utenfor klasserommet i ordinært arbeidsliv
En metode i norskopplæringen i en tidlig fase Kombineres med norskopplæring på skole 3 dager skole 2 dager språkpraksis Oppfølging av lærerne på arbeidsplassen Fadder på arbeidsplassen Deltakerne får introduksjonsstønad Kommunen/norskopplæringen er ansvarlig

28 Språkpraksis i skobutikk i Volda

29 Målsetting med språkpraksis
Styrke norskferdighetene Styrke motivasjonen for å lære norsk Gi innblikk i norsk arbeidsliv og kultur Gi bedre norskopplæring med tilknytning til egen erfaring Gi et realistisk bilde av hva som forventes av arbeidstakere i Norge Bidra til bevisstgjøring av framtidsplaner Få muligheter til å bygge nettverk Få referansepersoner og attest Styrke lærernes kompetanse i bruk av praksisplasser som del av læringsmiljøet

30 ARBEIDSAVTALE - SPRÅKPRAKSISPLASS
For deltaking i Volda kommune sitt introduksjonsprogram Navn deltaker: Adresse: Postnr./sted: 6100 VOLDA Fødselsnr. (11 siffer): Telefon: Mobil: Arbeids-/språkpraksissted: Volda omsorgssenter, Adresse: Barstadmarka 2 Postnr./sted: 6100 Volda Telefon Telefon Dagleg leiar: E-post adresse: Kontaktperson i bedriften: Avtaleperiode: Klokkarstova, Volda omsorgssenter: 4.periode: : tor, fre (2d/v) Sentralkjøkkenet, Volda omsorgssenter: 1.periode: : tor, fre (2d/v) 2.periode: : tor, fre (2d/v) 3.periode: : tor, fre (2d/v) Programrådgiver/kontaktperson i Volda kommune: Nina Kvalen kontor Mobil Bedriftsbesøk av lærer Antall timer pr. uke: 7 t/pr. dag kl – 15.30 Beskrivelse av arbeidsoppgaver: Ta del i det daglig arbeidet på Klokkarstova, primært kjøkkenet, med aktuelle arbeidsoppgaver. Opplæring: Lære norsk språk gjennom deltakelse i arbeid og gjennom kontakt med kollegaer. Lære om norsk arbeidsliv, system, tankegang, holdninger, plikter og rettigheter. Informasjon om taushetsplikt Andre vilkår: Evalueringsmøte: Fredag kl på Klokkarstova, Volda omsorgssenter Dato: ___________________ ____________________ __________________ Arbeidsgiver: Deltaker: Volda kommune:

31 Samtalegruppe med pensjonister i norskopplæringen

32 Grunnskuleopplæring for vaksne
Deltakarar som har utdanning som mål Utdanningsretta løp 1-2 årig eksamensretta løp Kombinere norskopplæring / grunnskuleopplæring Basisfag i norskopplæringa Kombinere språkpraksis/praksisplass

33 Arbeidspraksis Tilbys deltakere som har nådd tilstrekkelig språknivå
Skal styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller videre utdanning Hel-/deltid; kan kombineres med norskopplæring NAV ansvarlig

34 Målsetting med arbeidspraksis
Å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet Å gi tilbud om opplæring og oppdatering Å tilby arbeidsgiver arbeidskraft over en prøveperiode Å rekruttere arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn til norsk arbeidsliv Å ta i bruk innvandrernes medbrakte kompetanse - til beste for samfunn og individ Deltakeren får referanse for videre jobbsøking

35 Hva innebærer arbeidspraksis
NAV er ansvarlig og inngår avtale med en arbeidsgiver Deltakeren får relevant arbeidserfaring Deltakeren er ekstraordinær arbeidskraft og skal ikke fortrenge ordinær arbeidskraft Fadder i bedriften med hovedansvar for oppfølgingen Praksisperiode fra 6-10 mnd.

36 Tiltakskjede krever god organisering og godt samarbeid
Individuell plan Praksis/tiltak Tiltakskjeding viser behovet for god organisering og godt samarbeid. Det er en utfordring for ledere, mellomledere, enhetsledere og førstelinjen. Tiltakskjede-tenkningen illustrerer også behovet for faglig utvikling og dyktiggjøring av arbeidet i hvert ledd av kjeden for at helheten, dvs. det individuelt tilpassede tilbudet til deltageren, blir best mulig. Kartlegging Norsk/Samf.k. Arbeid/utdanning

37 DELTAKAR:_________________________ REFERAT FRÅ PROGRAMMØTE DATO: ____________
Aktivitet Referat Ansvarleg Gjennomført 1. Målsetting norskopplæring 2. Progresjon 3. Språkpraksis 4. Norskprøve 5. Vidare skulegang 6. Godkjenning av utdanning 7. Andre kvalifiserande tiltak 8. Endring i individuell plan el kartleggingsskjema 9. Neste programmøte

38 Prosjekt ”Felles mål om arbeid”
Bakgrunn Vanskeleg for flyktningar å komme inn på arbeidsmarknaden Vanskar med å skaffe tilstrekkeleg med praksisplassar Mål Forpliktande samarbeidsavtalar med arbeidsgjevarar innanfor både privat og offentleg sektor.

39 Prosjektaktiviteter Etablering av min. 4 forpliktande samarbeidsavtalar med næringslivet Etablering av arbeidstreningsplassar i samarbeid med Styrk Arbeid (Presteholmen) Gründerkurs retta mot innvandrarar Bedriftsutvikling som strategi for integrering av innvandrarar i arbeidslivet Korleis bedrifter og verksemder kan gjere seg dyktige på å la innvandrarar sleppe til på deira arbeidsplass? Korleis dekke næringslivets behov for arbeidskraft?

40 Prosjektaktiviteter forts...
Samarbeid med pleie og omsorg og vgs om tilpassa utdanningsløp for innvandrarar i helsefagarbeidarutdanninga Stor framtidig arbeidskraftbehov Stor interesse for å arbeide innafor sektoren Utvikling av eit fagnorsktilbod for deltakarar i introduksjonsprogram som ønskjer språkpraksis / arbeid i pleie og omsorg Bransjenorsk (VOX-profiler) Arbeids- og utdanningsretting i norskopplæringen Lærekandidatordningen

41 Renholdskurs i kommunen
OM REINHOLDSYRKET TEORI OM REINHOLDSFAGET GJENNOMGANG AV TRALLE, UTSTYR, VASKETEKNIKKER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, FØRSTEHJELP, BRANNRUTINER ARBEIDSKONTRAKT, TAUSHETSPLIKT OG TIMELISTER ARBEIDSKULTUR TEORETISK OG PRAKTISK PRØVE

42

43 Metode 1. Kartlegging av arbeidsmarknaden
2. Utval av hovudsatsingsområde 3. Kvalifisering av aktuelle deltakarar 4. Metodeutvikling for tettare og betre oppfølging av flyktningar og arbeidstakarar Samarbeidpartar: NAV lokal/fylke, næringsliv, innvandrer-/flyktningkontor, utdannings-institusjonar (norskopplæring, vgs, fylke), IMDi

44 AB-tilretteleggar 1-årig prosjekt
Styrke NAV Volda/Ørsta sitt oppfølgingsarbeid av flyktningar Særlig fokus mot oppfølging av brukarar med nedsett arbeidsevne Lokalisering på Furene AS (arbeids-marknadsbedrift) Nå målet om integrering i samfunnet og overgang til arbeid i større grad

45 Modell arbeidsretta løp
FASE 4 NAV kurs når relevant FASE 3 Språkpraksis med overgang til arbeidspraksis (inntil 1 år) Språkpraksis for de med arbeid som mål God match Praksis i kommunen før praksis i privat næringsliv (hvis mulig) FASE 2 FASE 1 Basiskurs holdt av norskopplæringa/kommunen Forbereding til praksis Enkle fagkurs Norskopplæring 1-6 mnd

46 ”Buretta” tiltak

47 BUSTADKARRIERE FOR FLYKTNINGAR
Bakgrunn: Framskaffe bustader til kvartalsvis busetjing av flyktningar Tilgang på bustader flaskehalsen i busetjingsarbeidet Mange flyktningar blir buande lenge i kommunal bustad

48 FORMÅL Identifisere hindringar i bustadsosialt arbeid
Utarbeide og prøve ut alternative metodar for å lukkast i det bustadsosiale arbeidet Utvikle rutiner og metodar for å få fleire flyktningar inn på den private bustadmarknaden Kartleggje ”leige-før-eige”-ordninga

49 Sjølvselvstendig bustadkarriere – verktøy for burettleiing
Modul 1: Informasjon om bustaden Modul 2: Etablering Modul 3: Økonomi Modul 4: Praktisk butrening Modul 5: Frå kommunal til privat bustad Modul 6: Flytting Implementert i introduksjonsprogrammet og EM-arbeidet Individuelt / grupper

50 FASE 1: ANKOMSTFASE Modul 1 – Informasjon om bustaden
(busetjingsdagen) Individuelt / repeterast v/behov Utdeling av liste med viktige telefonnummer Kva er og korleis bruker du (rask gjennomgang ved busetjing): Brannalarm Pulverapparat Komfyr/vifte Vaskemaskin Varmtvasstank Stoppekran Olje/vedomn Låsing av ytterdør Varmekablar Søppel Modul 2 – Etablering (dei to første vekene etter busetjing) Individuelt / grupper Branntryggleik Melde flytting til folkeregisteret og postkontoret Søppelhandtering Leigekontrakt Opprette konto i bank

51 FASE 2: BUTRENINGSFASE Modul 3 – Økonomi Individuelt / grupper
NRK – lisens Breiband TV pakke Straum Forsikring Budsjett/sparing/BSU Opplæring i bruk av nettbank (individuell gjennomgong) Bustønad Min-ID Modul 4 – Praktisk butrening Individuelt / grupper Vedlikehald Korleis bruke og reingjere elektriske artiklar? Korleis reingjere inne i bustaden? Tørking / vasking av kle Lufting Naboskap

52 FASE 3: OVERGANGSFASE Modul 5 – Frå kommunal til privat bustad
Individuelt / grupper Buformer Korleis skaffe bustad? Bustønad Leigekontrakt Støtteordningar Modul 6 – Flytting Individuelt / grupper Melde flytting til folkeregister og post Vask deg fri

53 Modul 3 - Økonomi Ansvarleg for gjennomføring: Programrådgjevar/ Primærkontakt Tid for gjennomføring: I løpet av dei to første månadane og repetering ved behov det første busetjingsåret. Eventuelle samarbeidspartar: Aktuell bank, husbankansvarleg i kommunen, aktuelt kraftselskap. Kvifor må du lære dette? Du må vite om dine faste utgifter og inntekter for å kunne ha oversikt over økonomien din. Du må også vite kvifor ein betalar NRK – lisens og når og kor mykje du må betale. Dei fleste heimar i Noreg har tilgang på internett. Du må vite korleis du skaffar deg internettilgang og kor mykje det kostar. Dersom du ynskjer mange TV-kanalar må du betale ekstra. Du treng då å vite om ekstrautgiftene og korleis du skaffar deg dei kanalane du ynskjer. Du må vite korleis du skal lese av straum og korleis du vel kraftselskap. Du må lære deg korleis du handterer kontoen din ved hjelp av nettbank, slik at du kan betale rekningane dine. Det kan vere at du har rettar gjennom husbanken. Mange har rett til å få stønad til å betale litt av husleiga si. Du vil få eit informasjonsmøte av husbankansvarleg i kommunen.

54 GJENNOMFØRING OG IMPLEMENTERING
Individuelt Gruppebasert Deltakarar i INTRO EM i bufelleskapet og oppfølgings- tenesta

55 Individuell kvalifiseringsplan burettleiing

56 Å bo i Norge Nettbasert informasjonsmodul fra Husbanken
Praktisk gjennomgang av hvordan håndtere søppel, post, reklame, strømavlesning, lufting, inneklima, elektriske apparater, brannvarslere m.v.

57 Helseretta tiltak Psykisk og fysisk helse
Individuell oppfølging / helsesamtaler Samtalegrupper Fysioterapi, ergoterapi Fysisk aktivitet, trening, kosthold Aktiv i Volda; aktivitetsplan Frisklivssentral; frisklivsresept Individuelt / grupper Frisklivstrening ute og inne Bassengtrening, styrketrening, Innersvingen Bra Mat-kurs Dametrim (lavterskeltilbud)

58 ”Bra mat” - kurs for bedre helse

59 ”Bra mat” – kurs for bedre helse
Tenke forebyggende Unngå livsstilsproblemer Kunnskap om mat og matvaner Inspirasjon til å endre levevaner Bygger på norske anbefalinger om ernæring og helse Fokus på endring av kosthold og at ”små steg” fører fram til et langsiktig mål Deltakerne skal finne løsninger som passer for seg og sin familie Målgruppe Foreldre til overvektige barn Personer med diabetes Innvandrere – kvinner og menn

60 Fem om dagen

61 Dametrim

62 Foreldreretta tiltak ICDP – Foreldreveiledning Samarbeid hjem-skole
Kurs for to afrikanske grupper: Somaliere og eritreere To tolker; en på hvert språk To veiledere: En etnisk norsk og en med afrikansk bakgrunn Samarbeid hjem-skole Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter

63 Fokus på nettverket Hassan Helsepersonell Familie/Venner
Frivillig arbeid (frivillighetssentralen) Lag og org. Hassan Naboer Helsepersonell Flyktningguide Lærer Arbeidskolleger Programrådgiver Kulturarena (bibliotek)

64 Nettverksfremmende tiltak / deltakelse i lokalmiljø
Flyktningguide Vennekontaktfamilie Deltakelse i eksisterende lag og organisasjonsliv Uformelle møteplasser; kafè, bibliotek, kino, fritidsklubb, svømmehall

65 Flyktningguide En frivillig avtale mellom guide og flyktning
Et bindeledd til lokalsamfunnet Orientere om det norske samfunnet Bygge sosiale nettverk Aktuelle tema for møter/samtaler: Arbeidsliv Utdanning/skole Nærmiljøet; kulturtilbud, lag, organisasjoner, butikker, grendelag Praktisk norsktrening Foreldrerollen Utfordringar: Skaffe nok guider, god oppfølging av guider Aktuelle tema for møter/samtalar: Arbeidsliv Utdanning/skule Nærmiljø; kulturtilbod, lag, organisasjonar, butikkar, grendelag Praktisk norsktrening

66

67 Tilbud i permisjonstiden
Bakgrunn: Mange deltakere i permisjon Fødselspermisjon Helseproblemer: Mestrer ikke hverdagens krav Fra 37,5 t/u til ”dvaletid” i tidlig kvalifiseringsfase Lav deltakelse på ulike arena Lite nettverk, isolasjon Språklig tilbakegang Gi mulighet for læring og en meningsfull hverdag Folkehelsearbeid i alle kommunale virksomheter Frisklivssentralen Aktiv i Volda Alle skal leve et godt liv og mestre egen livssituasjon

68 Tilbud i permisjonstiden
Overordnet mål: Overgang til arbeid/utdanning etter fullført introduksjonsprogram Delmål: Tiltakskjeding program/permisjon Gi et målrettet kvalifiseringstilbud i permisjonstiden Sikre progresjon, unngå dødtid i kvalifiseringen Forberede til oppstart og deltakelse i intro Forebygge kvalifiseringsproblemer i overgangen til heldags/ helårs program Aktiv deltakelse i samfunnet Bygge nettverk Lære norsk språk Komme i gang med mosjon og fremme egen helse sammen med andre Styrke foreldre til å være gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna sine

69 Myndiggjøring – metodisk tilnærming
Ved å mobilisere egne ressurser skal de sette seg selv i stand til å møte kvalifiseringsutfordringer i samfunnet Ansvar for egen kvalifisering Mennesket vil og kan sitt eget beste Veilede til Aktiv i Volda vs. passiv Permisjonstiden en unik periode å forberede seg på deltakelse i heldags/helårs program samtidig som en har helseproblemer, små barn m.v.

70 Tilnærming Relasjonsbygging
Hjemmebesøk – møte målgruppa på deres hjemmebane og premisser Kartlegge mestringspotensiale, ønsker og behov Fokus på mestringsopplevelser At de kan selvtillit, tro på seg selv At de kan lykkes i aktiv deltakelse i samfunns- og yrkeslivet At de er viktige og gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna Gradvis opptrapping av aktiviteter fram mot oppstart i introduksjonsprogrammet

71 Verktøy Kartlegging Individuell aktivitetsplan Aktivitetsbank
Skreddersys for den enkelte Motiverende, meningsfull Aktivitetsbank Oversikt over ”Tilbud i permisjonstiden” 4 domener: Språk-/samfunnsretta tiltak Boretta tiltak Nettverksfremmende tiltak Helseretta tiltak Foreldreretta tiltak Frisklivssentralen Aktiv i Volda Aktivitetsplan Frisklivsresept

72 Aktivitetsbank / 4 domener
Språk- / samfunns-/ boretta tiltak Nettverks-fremmende tiltak Helseretta tiltak Foreldreretta tiltak Samtalegruppe for kvinner Samarbeid med pensjonister, studenter, Sanitetslaget Flyktningguide – vise vei inn i det norske samfunnet Kostholdskurs og trening for innvandrerkvinner Dametrim ICDP-kurs Mor-Barn gruppe for innvandrerkvinner Nettbasert norskopplæring Vennekontaktfamilie Søndagsmiddag ”Bra mat”-kurs for bedre helse Praktisk matlagingskurs TrilleTur Småbarnstreff 4 nye ord hver dag Glose-/skrivebok Samfunnskunnskap på morsmålet Hjelper på fotball-/ handballskole Bli kjent i Volda; Off. kontorer, lag og org., kino, bibliotek, uformelle møteplasser Frivilligsentralen Sanitetslag Trosamfunn Røde Kors Turer i nærmiljøet Mosjonsdagbok Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO og fritid, foreldremøter Hospitering i barnehage/ skole Årshjul for viktige hendelser i Norge Kafèbesøk Røde Kors kafeen Bli kjent med mangfoldet av idrettsaktiviter Gjøre lekser sammen med barna Telebygget ungdomshus Boretta tiltak, ”Å bo”; søppel, post, reklame, lufting, inneklima, lese av strømmåler Strikkeklubb Vanngymnastikk for gravide Svømmekurs Barnepassbank Step-in besteforeldre Intro.-aktiviteter i lokalsamfunnet Byttedag for klær og utstyr Eldretrim Familiebading

73 Aktivitetsplan for NN i perioden.……
MÅL: Bygge nettverk, komme i form, lære norsk, aktiviteter sammen med barna. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:00 Gjennomgang av ukeplanen i barnehagen med førskolelærer 12:00-13:30 Bli kjent i Volda. Gå rute etter avtale. Avslutte med kafétur 14:00 Samtale med lærer om skole og SFO for barnet 11:30: TrilleTur Oppmøte Helsestasjonen. Avslutning på Sanitetshuset . 10:30-12:30: Småbarnstreff i Frikirka. Ta med niste og kr. 10,- til kaffe/te 4 nye ord: Brød Bake Kake Kjeks Fisk Kjøtt Poteter Ris Frukt Eple Banan Appelsin Jakke Genser Sko Støvler Sykkel Ball Ski Akebrett Lørdag Søndag 10:00-15:00 Familiebading i varmtvannsbassenget. Kr. 100,- pr. familie. 15:00 Treffe vennekontaktfamilien

74 Tilbud i permisjonstida
Ta utgangspunkt i det vi har Finne ut hva vi mangler Mobilisere grasrota Etablere nettverk Lav terskel Lav pris

75 Språk-/lokalsamfunns-/nettverksfremmende tiltak Samtalegruppe for kvinner

76 Nettverksfremmende/helse-/foreldreretta tiltak TrilleTur

77 TrilleTur for småbarnsforeldre
Oppstart 2005 av helsestasjonen/folkehelsekoordinator Hver torsdag kl. 11:30 Først 1 time TrilleTur med oppmøte på helsestasjonen Avsluttes med sosialt samvær m/kaffe og te på helsestasjonen TrilleTur – et tilbud for: Foreldre i permisjon Hjemmeværende med småbarn De som ønsker sosial omgang og fysisk aktivitet Mor og far Nye og etablerte innbyggere i kommunen Å bli kjent med andre småbarnsforeldre Å utveksle erfaringer om hverdagen med sped-/småbarn Folkehelsekoordinator eller helsesøster deltar Ruta legges opp etter vær/føreforhold Fart/lengde blir tilpasses gruppa

78 TrilleTur skaper God Helse
Gå på tur sammen med andre Bli bedre kjent i bygda og kommunen Mulighet for å ”lufte” tankene sine Komme i bedre fysisk form Gir barnet en god hvil i frisk luft Stimulerer sanseapparatet til voksne og barn Sagt av deltakere: ”Et puff til å komme seg ut på tur, og en kjekk møteplass for å bli kjent med andre i bygda”. ”Kjenner at jeg trenger å trene meg opp igjen”.

79 Foreldreretta tiltak – Fotballskole
Foreldre bidrar som hjelpere når 230 barn deltar på fotballskole; på kjøkkenet, vakter, rigging, rydding

80 Foreldreretta tiltak – ICDP (International Child Development Program)
Forlengelse av prosjektet ”Fleirkulturell barndom i Ørsta og Volda” Foreldreveiledningsprogram Mål: Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge Foreldre er eksperter på egne barn, men vil på ulike tidspunkt ha behov for og ønske om å diskutere spørsmål om barn og foreldrerollen med andre foreldre og fagfolk Styrke foreldrerollen i en ny kultur og livssituasjon Ta fram positive sider ved egen kultur og ta vare på dem Lære om norsk kultur To veiledere: En med samme etnisk bakgrunn/språkbakgrunn som foreldrene En med etnisk norsk bakgrunn Kurset er en bevisstgjøring av barns utvikling og metoder en kan bruke for å skape en positiv praksis

81 Kursinnhold ICDP 8 tema, 13 samlinger à 2 timer + hjemmeoppgaver
Vis positive følelser, at du er glad i barnet ditt. Juster deg til barnet og følg barnets initiativ. Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at det har en felles opplevelse av det som er rundt dere. Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med følelser og entusiasme. Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet. Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og sette grenser på en positiv måte. Samling 13: Oppsummering/evaluering

82 Mor-Barn gruppe på helsestasjonen Lavterskel barselgruppe for innvandrerkvinner et ledd i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Finansiering: Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/fylkeslegen 7 samlinger med følgende tema: Orientering om Mor-Barn gruppa. Samspill med små barn. Sanglek. Påkledning sommer/vinter Kvinnehelse og kjønnslemlestelse Mat til små barn: Vitaminer, sunt kosthold Trening. Hvorfor er trening viktig? Praktiske øvelser. Syke barn: Når tar en kontakt med lege. Feber. Barn og trygghet Ledes av helsesøster Tolk på fire av samlingene Annenhver tirsdag kl. 10:00-11:30

83 Kursinnhold ”Bra mat”-kurs
Faktainformasjon, diskusjon, matlaging og praktisk utprøving Deltakerne får kokebok og annet nyttig materiell Smaksprøver på sunne matvarer: frukt, grønt, grovt brød, sunt pålegg og norsk tradisjonskost som rakefisk, potetlefse og flatbrød gryterett fra Iran og innbakt tunfisk fra Somalia – anbefalt som ”Bra mat” 

84 Tema på ”Bra mat” - kurs Regelmessige måltid Fem om dagen
Fysisk aktivitet Mer fiber Mindre fett og salt Vann som tørstedrikk Varedeklarasjon Nøkkelhullmerking Pris 5 kurskvelder à 2 timer 13 utdanna kursledere i helseavdelinga

85 Volda Sanitetslag – ”fremme kvinners helse og velferd”
Møteplass for kvinner Språktrening Håndarbeid Velferdstiltak Helseretta tiltak Nettverksfremmende tiltak Kulturutveksling

86 Deltakerbevis Deltakeren får deltakerbevis når de avslutter introduksjonsprogrammet Hensikten er å kunne dokumentere hvilke tiltak og opplæring deltakeren har gjennomgått og omfanget av disse, samt resultater fra ev. tester

87 Namn: NN Oppstart program: 01.09.2010
VEDLEGG TIL DELTAKERBEVIS: TILTAK/AKTIVITETAR I INTRODUKSJONSPROGRAMMET Namn: NN Oppstart program: Adresse: ……… Volda Avslutning program: , med overgang til NAV tiltak F. dato: Tal på månadar i program: 24 AKTIVITET PERIODE Norskopplæring Hareid ressurssenter Språkpraksis Smilebakken bufellesskap, Volda Fag på vidaregåande skule Ulstein vgs: kveldskurs i engelsk, norsk, samfunnsfag og historie Arbeidspraksis Volda folkebibliotek Frivillig aktivitet Amnesty Volda Humanetisk forbund Andre kvalifiserande tiltak

88 Busetjing av flyktningar i Volda kommune
Mål: Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak Mål Resultat 2011 25 30 15 asy 9 fam 6 em 2010 45 46 7 off 25 asy 4 fam 10 em 2009 35 36 3 off 27 asy 6 fam 2008 31 9 off 14 asy 2 em 2007 27 18 off 8 asy 1 fam

89 Mål og resultat i Volda kommune sitt kvalifiseringsarbeid
Resultat introduksjons-programmet 2011 2010 2009 2008 2007 Tal deltakarar 51 39 30 31 Avslutta program 18 13 11 20 Deltok mindre enn to år 8 4 10 7 16 Slutta grunna flytting 1 3 Flytta etter fullført program 2 Stans av programmet grunna høyt fråver 6 Overgang til tiltak gjennom NAV + Annet 6+2 5+2 Overgang til grunnskule-opplæring for vaksne Overgang til ordinær utdanning/arbeid 6 (5+1) 33% 4 (4+0) 31% 7 (3+4) 63% 7 (2+5) 77% 7+7 70% Hovudmål: Sikre nykome innvandrarar grunnleggjande kvalifisering i samsvar med introduksjonslova Resultatmål: 70% av deltakarane som avsluttar sine introduksjonsprogra m skal ha overgang til ordinær utdanning eller arbeid

90 Nyttige linker


Laste ned ppt "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google