Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda kommune nina.kvalen@volda.kommune.no

2 Organisering seksjon innvandring Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov. 2012 Leiar S&U Arne Eliassen IKTInnvandring Innvandrarkontoret Smile  bakken bufellesskap Plan

3 Seksjon innvandring  Ansvarsområde  Busetjing av flyktningar  Bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige  Integrerings- og kvalifiseringstiltak  Introduksjonsprogram  Tolketeneste  Dialog og mangfaldsarbeid  Innkrevjing/søking på statlege tilskot Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov. 2012

4 Arbeidsoppgåver - 1  Busetje flyktningar jf. k-vedtak, inkl. einslege mindreårige og familiesameinte  Drift av bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige flyktningar  Enkeltvedtak om etablering for flyktningar og einslege mindreårige (prøveordning ifm. ordninga med minimumsløysinga i NAV)  Skaffe bustader til nykomne flyktningar og bistå med å skaffe privat bustad  Arbeide med bustadkarriere og burettleiing til flyktningar, einslege mindreårige familiesameinte Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov. 2012

5 Arbeidsoppgåver - 2  Integrerings- og kvalifiseringstiltak til flyktningar og einslege mindreårige  Miljøterapeutisk arbeid, miljøarbeid  Introduksjonsprogram jf. introduksjonslova  Enkeltvedtak, kartlegging, individuell plan, tett oppfølging av programrådgjevar, introduksjonsstønad, utbetalingar via bankaxept  NIR-ansvarleg, registreringar  Socio flyktning (brukarsystem flyktningar og einslege mindreårige)  Tverrfagleg samarbeid med kommunale, statlege, private og frivillige instansar/aktørar Seksjon innvandring pr. nov. 2012

6 Arbeidsoppgåver - 3  Dialog og mangfaldsarbeid  Drift av lokalt tolketeneste  Sektorovergipande forvaltar av tolkeutgifter i kommunen  Refusjonskrav til andre ved kjøp av tolketenester  Innkrevje/søke statlege tilskot  Sakshandsaming  Økonomi/budsjettarbeid/tertialrapportering  SSB-rapportering Seksjon innvandring pr. 14.09.12

7 Organisering, samarbeid og tilrettelegging  Likeverdige offentlege tenester  Samspill og møte mellom innvandrerbefolkningen og det offentlege tenestetilbodet i eit livsløpsperspektiv  Sektorintegrert fagansvar  Tverrfaglig samarbeid  Interkommunalt samarbeid/sammenslåing

8 Samfunnssystemet er segmentert og sektororganisert Målet er helhetlig kvalifisering  Helhetstenkning vil si at en instans kan ikke ha det fulle og hele ansvaret alene  Alle er spesialister på hver sine fagområder  Den enkelte instans har i utgangspunktet ansvar for oppgaver og tiltak innenfor eget ansvarsområde/arbeidsfelt  Sektoransvarsprinsippet  Oppgaver befinner seg i gråsoner mellom instansene  Viktig å koordinere innsatsen og tiltakene på tvers av forvaltningsnivå, sektorgrenser og organisasjoner Utfordringer:  Kommunen er ansvarlig for introduksjonsprogrammet, men har avgrenset makt utover eget område og til å bestemme hva andre offentlige, private og frivillige aktører og instanser skal gjøre og bidra med

9 Organisering  Hva er hensiktsmessig organisering når fokuset er målretting mot kvalifisering?  Valg av organisasjonsmodell må ta utgangspunkt i:  Intensjonene i introduksjonsordningen  Kommunal organisering  Tilgang på ressurser  Lokale forhold  Antall flyktninger som skal bosettes

10 Modeller for organisering  Sektoransvarsmodellen  Introduksjonsteam  Senter for kvalifisering  Interkommunalt samarbeid

11 Sektoransvarsmodellen  Bygger på sektoransvarsprinsippet  Fremmer fokus på likeverdige offentlige tjenester  Etatene opparbeider seg kunnskap og fagkompetanse  Flyktningene en naturlig del av etatenes brukergruppe  Fleksibel bruk av ressurser i små kommuner

12 Introteam  Samlokalisering av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet  Tett samarbeid/samlokalisering med voksenopplæringen/norskopplæringen  Øvrige kommunale tjenester ytes av det ordinære systemet

13 Introteam  Bosetting  Etablering og miljøarbeid  (boligformidling)  Kontaktpunkt/programoppfølging  Kartlegging  Individuelle planer  Introduksjonsstønad  Yrkesrettet praksis i samarbeid med NAV

14 Introduksjonsprogram Individnivå: Informasjon om introduksjonsprogram Gjennomføre kartlegging Utarbeide individuell plan (mål og delmål) Heldags- og helårlige aktiviteter Fatte vedtak etter loven Programrådgiver Samordne tiltak Sikre progresjon Sikre tiltakskjeding Veiledning, oppfølging, koordinering Hjelpe til å skaffe skattekort Kontroll av oppmøte, fravær, timeliste Registrering i NIR Overganger/avslutning av program Systemnivå: Planer og rutiner for programmet Resultatmåling Heldags og helårlig program Tilgang på relevante kvalifiseringstiltak for god tiltakskjeding Tverrfaglig samarbeid (samarbeidsavtaler) Interkommunalt samarbeid Superbruker NIR Beregne/utbetale introduksjonsstønad

15 Samarbeidsparter  Deltaker  Programrådgiver  Norskopplæring, lærere  Lokalt næringsliv; praksisplasser, hospitering  NAV: arbeid (informasjon, tiltak), sosial (økonomisk veiledning), trygdeordninger  Helsepersonell  Lønnskontor: Utbetaling av introduksjonsstønad  Grunnskoleopplæring for voksne, videregående skole, høgskoler/universitet  Godkjenningsinstanser (Samordna opptak, NOKUT m.v.)  Skattekontor (folkeregistrering, skattekort)  Politi, lensmannskontor  Barnehage, grunnskole, SFO  Frivillighetssentral, frivillige lag og organisasjoner, trosamfunn  Privatpersoner, frivillige i lokalbefolkningen

16 Tverrfaglig samarbeid og samhandling Pådriver, samarbeide, samhandle, koordinere offentlig, privat og frivillig innsats/tiltak: - Norskopplæring, lærere, skolekontor - Grunnskole for voksne - Helsestasjon, fastlege, - NAV - Barnehage - Grunnskole for barn - SFO - Barnevern - Eiendomsavdeling - Kulturkontor - Pleie- og omsorg - Psykiatritjeneste - Skattekontor, folkeregistrer - Politi - IMDi, UDI, mottak - Videregående skole - Høgskole - Lånekassen - Post og bank - Næringsliv - Innkjøpsavtaler butikker - Forsikringsselskap - Sykehus, helseinstitusjoner - Tolketjenester/-firma - Trossamfunn - Bibliotek - Fritidsklubb - Frivillighetssentralen - Lag og organisasjoner - Nabolag, grendelag - Media, lokalaviser - Begravelsesbyrå

17 Samarbeidsarena Introteam  Programrådgivere / leder hver 14. dag (interkommunale møter av og til)  Individnivå:  Gjennomgang av individuelle planer med  Arbeids-/utdanningsretta løp  Introtiltak og progresjon  Søknader frå deltakere  Måloppnåelse og resultat  Tilbud i permisjonstiden  Saker til fagmøte og NAV-møte  Boveiledning: Info om aktuelle moduler/tema  Aktiviteter/kurs: Info og ansvarsfordeling  Oppdatering av deltakerliste

18 Målet med Introteamet  Samkjøre programrådgivningen  Få veiledning på deltakernivå  Idèutveksling  Spisse kompetansen til programrådgiverne:  Arbeids-/utdanningsretta tiltak: Marianne  Buretta tiltak: Inger Stine  Nettverks-/foreldreretta tiltak: Rønnaug

19 Samarbeidsarena forts..  Programmøter  Deltaker  Programrådgiver  Lærer  NAV  Helsepersonell  Faste ukentlige møter (1 dag pr. uke)  Møter ved behov  Minimum kvartalsvis

20 Samarbeidsarena forts..  Faste samarbeidsmøter med:  Norskopplæringa (1 g/u)  Grunnskoleopplæringa (1 g/mnd)  NAV (1 g/mnd) (Samarbeidsavtale)  Helsestasjonen (1 g/mnd)  Kommunepsykolog (1 g/mnd)  Tenesta for psykisk helse (innkalles v/behov)  Eigedomsavdelinga (2 g/mnd)  Barnevern (1 g/mnd, ledernivå 2 g/år)  Møter med andre offentlige, private, frivillige aktører, næringsliv

21 Tilrettelegging av introduksjonsprogrammet  Sikre grunnleggende kvalifisering  Heldags / helårlig  37,5 t/u / 47 uker  Inntil 2 år  Introduksjonsstønad  Individuell plan  Minstekrav til innhold:  norskopplæring  samfunnskunnskap  tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet

22 Integrerings- og kvalifiseringstiltak  Språkretta tiltak  Arbeidsretta tiltak  Utdanningsretta tiltak  Helseretta tiltak  Foreldreretta tiltak  Nettverksfremjande tiltak  Buretta tiltak Seksjon innvandring pr. nov. 2012

23 Tiltak i introduksjonsprogrammet  Språkretta tiltak  Norskopplæring og samfunnskunnskap  Språkpraksis  Utdanningsretta tiltak  Godkjenning av utdanning  Realkompetansevurdering  Grunnskole, delfag vgs.  Arbeidsretta tiltak  Arbeidspraksis  AMO-kurs  Etablererkurs  Boretta tiltak  Helseretta tiltak  Familieretta tiltak  Nettverksfremmende tiltak

24 Tilrettelegging - fokus på deltakers kvalifiseringsbehov

25 Norskopplæring og samfunnskunnskap  Rett og plikt til 600 timer opplæring – vilkår for bosettingstillatelse, statsborgerskap.  550 t/norsk, 50 t/samfunnskunnskap  Kan få ytterligere 2400 timer opplæring  Avsluttene språkprøve  Opplæringsmetoder:  Klasseromsundervisning  Nettbasert undervisning  Språkpraksis  Elevbedrift  Aktivitetsgrupper  Temaundervisning  Ekskursjoner  Samtale-/diskusjonsgrupper  Individuell opplæringsplan  Mål, tidsramme

26 Norskopplæring og samfunnskunnskap  Interkommunalt samarbeid Volda/Hareid  40-50 flyktningar/innvandrarar fra Volda  40-50 bebuarar fra Volda mottak  5 grupper à 8-23 elever  Nye elever og grupper gjennom hele året  Plassering på spor, inndeling etter nivå  21 t/v klasseundervisning, 5 t/v selvstudium  Helårs kvalifisering for deltakere i introduksjonsprogram  Torsdag og fredag er språkpraksisdager 2 dg/v undervisning for asylsøkere  4 grupper à 14-15 elever  Norskopplæring for arbeidsinnvandrere (egenbetaling)  20 ukers kveldskurs  Skoleårkurs m/nettbasert opplæring i kombinasjon med samlinger Ressurssenteret i Hareid

27 Språkpraksis  Språktrening utenfor klasserommet i ordinært arbeidsliv  En metode i norskopplæringen i en tidlig fase  Kombineres med norskopplæring på skole  3 dager skole  2 dager språkpraksis  Oppfølging av lærerne på arbeidsplassen  Fadder på arbeidsplassen  Deltakerne får introduksjonsstønad  Kommunen/norskopplæringen er ansvarlig

28 Språkpraksis i skobutikk i Volda

29 Målsetting med språkpraksis  Styrke norskferdighetene  Styrke motivasjonen for å lære norsk  Gi innblikk i norsk arbeidsliv og kultur  Gi bedre norskopplæring med tilknytning til egen erfaring  Gi et realistisk bilde av hva som forventes av arbeidstakere i Norge  Bidra til bevisstgjøring av framtidsplaner  Få muligheter til å bygge nettverk  Få referansepersoner og attest  Styrke lærernes kompetanse i bruk av praksisplasser som del av læringsmiljøet

30 Navn deltaker:Adresse:Postnr./sted: 6100 VOLDA Fødselsnr. (11 siffer):Telefon:Mobil: Arbeids-/språkpraksissted: Volda omsorgssenter, Adresse: Barstadmarka 2 Postnr./sted: 6100 Volda TelefonTelefon Dagleg leiar: E-post adresse:Kontaktperson i bedriften: Avtaleperiode: Klokkarstova, Volda omsorgssenter: 4.periode: 23.02.06-30.06.06: tor, fre (2d/v) Sentralkjøkkenet, Volda omsorgssenter: 1.periode: 31.03.05-01.07.05: tor, fre (2d/v) 2.periode: 08.08.05-31.12.05: tor, fre (2d/v) 3.periode: 01.01.06-22.02.06: tor, fre (2d/v) Programrådgiver/kontaktperson i Volda kommune: Nina Kvalen kontor 70 05 87 11 Mobil 91 36 47 87 Bedriftsbesøk av lærer Antall timer pr. uke: 7 t/pr. dag kl. 08.00 – 15.30 Beskrivelse av arbeidsoppgaver: Ta del i det daglig arbeidet på Klokkarstova, primært kjøkkenet, med aktuelle arbeidsoppgaver. Opplæring:  Lære norsk språk gjennom deltakelse i arbeid og gjennom kontakt med kollegaer.  Lære om norsk arbeidsliv, system, tankegang, holdninger, plikter og rettigheter.  Informasjon om taushetsplikt Andre vilkår: Evalueringsmøte: Fredag 23.06.06 kl. 13.30 på Klokkarstova, Volda omsorgssenter Dato: 21.02.06 ___________________ ____________________ __________________ Arbeidsgiver:Deltaker: Volda kommune: ARBEIDSAVTALE - SPRÅKPRAKSISPLASS For deltaking i Volda kommune sitt introduksjonsprogram

31 Samtalegruppe med pensjonister i norskopplæringen

32 Grunnskuleopplæring for vaksne  Deltakarar som har utdanning som mål  Utdanningsretta løp  1-2 årig eksamensretta løp  Kombinere norskopplæring / grunnskuleopplæring  Basisfag i norskopplæringa  Kombinere språkpraksis/praksisplass

33 Arbeidspraksis  Tilbys deltakere som har nådd tilstrekkelig språknivå  Skal styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller videre utdanning  Hel-/deltid; kan kombineres med norskopplæring  NAV ansvarlig

34 Målsetting med arbeidspraksis  Å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet  Å gi tilbud om opplæring og oppdatering  Å tilby arbeidsgiver arbeidskraft over en prøveperiode  Å rekruttere arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn til norsk arbeidsliv  Å ta i bruk innvandrernes medbrakte kompetanse - til beste for samfunn og individ  Deltakeren får referanse for videre jobbsøking

35 Hva innebærer arbeidspraksis  NAV er ansvarlig og inngår avtale med en arbeidsgiver  Deltakeren får relevant arbeidserfaring  Deltakeren er ekstraordinær arbeidskraft og skal ikke fortrenge ordinær arbeidskraft  Fadder i bedriften med hovedansvar for oppfølgingen  Praksisperiode fra 6-10 mnd.

36 Tiltakskjede krever god organisering og godt samarbeid  Kartlegging  Individuell plan  Norsk/Samf.k.  Praksis/tiltak  Arbeid/utdanning

37 AktivitetReferatAnsvarlegGjennomført 1. Målsetting norskopplæring 2. Progresjon 3. Språkpraksis 4. Norskprøve 5. Vidare skulegang 6. Godkjenning av utdanning 7. Andre kvalifiserande tiltak 8. Endring i individuell plan el kartleggingsskjema 9. Neste programmøte DELTAKAR:_________________________ REFERAT FRÅ PROGRAMMØTE DATO: ____________

38 Prosjekt ”Felles mål om arbeid”  Bakgrunn  Vanskeleg for flyktningar å komme inn på arbeidsmarknaden  Vanskar med å skaffe tilstrekkeleg med praksisplassar  Mål  Forpliktande samarbeidsavtalar med arbeidsgjevarar innanfor både privat og offentleg sektor.

39 Prosjektaktiviteter  Etablering av min. 4 forpliktande samarbeidsavtalar med næringslivet  Etablering av arbeidstreningsplassar i samarbeid med Styrk Arbeid (Presteholmen)  Gründerkurs retta mot innvandrarar  Bedriftsutvikling som strategi for integrering av innvandrarar i arbeidslivet  Korleis bedrifter og verksemder kan gjere seg dyktige på å la innvandrarar sleppe til på deira arbeidsplass?  Korleis dekke næringslivets behov for arbeidskraft?

40 Prosjektaktiviteter forts...  Samarbeid med pleie og omsorg og vgs om tilpassa utdanningsløp for innvandrarar i helsefagarbeidarutdanninga  Stor framtidig arbeidskraftbehov  Stor interesse for å arbeide innafor sektoren  Utvikling av eit fagnorsktilbod for deltakarar i introduksjonsprogram som ønskjer språkpraksis / arbeid i pleie og omsorg  Bransjenorsk (VOX-profiler)  Arbeids- og utdanningsretting i norskopplæringen  Lærekandidatordningen

41 Renholdskurs i kommunen  OM REINHOLDSYRKET  TEORI OM REINHOLDSFAGET  GJENNOMGANG AV TRALLE, UTSTYR, VASKETEKNIKKER  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, FØRSTEHJELP, BRANNRUTINER  ARBEIDSKONTRAKT, TAUSHETSPLIKT OG TIMELISTER  ARBEIDSKULTUR  TEORETISK OG PRAKTISK PRØVE

42

43 Metode  1. Kartlegging av arbeidsmarknaden  2. Utval av hovudsatsingsområde  3. Kvalifisering av aktuelle deltakarar  4. Metodeutvikling for tettare og betre oppfølging av flyktningar og arbeidstakarar Samarbeidpartar: NAV lokal/fylke, næringsliv, innvandrer-/flyktningkontor, utdannings- institusjonar (norskopplæring, vgs, fylke), IMDi

44 AB-tilretteleggar  1-årig prosjekt  Styrke NAV Volda/Ørsta sitt oppfølgingsarbeid av flyktningar  Særlig fokus mot oppfølging av brukarar med nedsett arbeidsevne  Lokalisering på Furene AS (arbeids- marknadsbedrift)  Nå målet om integrering i samfunnet og overgang til arbeid i større grad

45 Modell arbeidsretta løp FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Språkpraksis med overgang til arbeidspraksis (inntil 1 år) -Språkpraksis for de med arbeid som mål -God match -Praksis i kommunen før praksis i privat næringsliv (hvis mulig) NAV kurs når relevant Norskopplæring 1-6 mnd Basiskurs holdt av norskopplæringa/kom munen -Forbereding til praksis - Enkle fagkurs

46 ”Buretta” tiltak

47 BUSTADKARRIERE FOR FLYKTNINGAR Bakgrunn:  Framskaffe bustader til kvartalsvis busetjing av flyktningar  Tilgang på bustader flaskehalsen i busetjingsarbeidet  Mange flyktningar blir buande lenge i kommunal bustad

48 FORMÅL  Identifisere hindringar i bustadsosialt arbeid  Utarbeide og prøve ut alternative metodar for å lukkast i det bustadsosiale arbeidet  Utvikle rutiner og metodar for å få fleire flyktningar inn på den private bustadmarknaden  Kartleggje ”leige-før-eige”-ordninga

49 Sjølvselvstendig bustadkarriere – verktøy for burettleiing  Modul 1: Informasjon om bustaden  Modul 2: Etablering  Modul 3: Økonomi  Modul 4: Praktisk butrening  Modul 5: Frå kommunal til privat bustad  Modul 6: Flytting  Implementert i introduksjonsprogrammet og EM-arbeidet  Individuelt / grupper

50 FASE 1: ANKOMSTFASE Modul 1 – Informasjon om bustaden (busetjingsdagen)  Individuelt / repeterast v/behov  Utdeling av liste med viktige telefonnummer  Kva er og korleis bruker du (rask gjennomgang ved busetjing):  Brannalarm  Pulverapparat  Komfyr/vifte  Vaskemaskin  Varmtvasstank  Stoppekran  Olje/vedomn  Låsing av ytterdør  Varmekablar  Søppel Modul 2 – Etablering (dei to første vekene etter busetjing)  Individuelt / grupper  Branntryggleik  Melde flytting til folkeregisteret og postkontoret  Søppelhandtering  Leigekontrakt  Opprette konto i bank

51 FASE 2: BUTRENINGSFASE Modul 3 – Økonomi  Individuelt / grupper  NRK – lisens  Breiband  TV pakke  Straum  Forsikring  Budsjett/sparing/BSU  Opplæring i bruk av nettbank (individuell gjennomgong)  Bustønad  Min-ID Modul 4 – Praktisk butrening  Individuelt / grupper  Vedlikehald  Korleis bruke og reingjere elektriske artiklar?  Korleis reingjere inne i bustaden?  Tørking / vasking av kle  Lufting  Naboskap

52 FASE 3: OVERGANGSFASE Modul 5 – Frå kommunal til privat bustad  Individuelt / grupper  Buformer  Korleis skaffe bustad?  Bustønad  Leigekontrakt  Støtteordningar Modul 6 – Flytting  Individuelt / grupper  Melde flytting til folkeregister og post  Vask deg fri

53 Modul 3 - Økonomi Ansvarleg for gjennomføring: Programrådgjevar/ Primærkontakt  Tid for gjennomføring: I løpet av dei to første månadane og repetering ved behov det første busetjingsåret.  Eventuelle samarbeidspartar: Aktuell bank, husbankansvarleg i kommunen, aktuelt kraftselskap. Kvifor må du lære dette?  Du må vite om dine faste utgifter og inntekter for å kunne ha oversikt over økonomien din.  Du må også vite kvifor ein betalar NRK – lisens og når og kor mykje du må betale.  Dei fleste heimar i Noreg har tilgang på internett. Du må vite korleis du skaffar deg internettilgang og kor mykje det kostar.  Dersom du ynskjer mange TV-kanalar må du betale ekstra. Du treng då å vite om ekstrautgiftene og korleis du skaffar deg dei kanalane du ynskjer.  Du må vite korleis du skal lese av straum og korleis du vel kraftselskap.  Du må lære deg korleis du handterer kontoen din ved hjelp av nettbank, slik at du kan betale rekningane dine.  Det kan vere at du har rettar gjennom husbanken. Mange har rett til å få stønad til å betale litt av husleiga si. Du vil få eit informasjonsmøte av husbankansvarleg i kommunen.

54 GJENNOMFØRING OG IMPLEMENTERING  Individuelt  Gruppebasert  Deltakarar i INTRO  EM i bufelleskapet og oppfølgings- tenesta

55 Individuell kvalifiseringsplan burettleiing

56 Å bo i Norge  Nettbasert informasjonsmodul fra Husbanken  Praktisk gjennomgang av hvordan håndtere søppel, post, reklame, strømavlesning, lufting, inneklima, elektriske apparater, brannvarslere m.v.

57 Helseretta tiltak  Psykisk og fysisk helse  Individuell oppfølging / helsesamtaler  Samtalegrupper  Fysioterapi, ergoterapi  Fysisk aktivitet, trening, kosthold  Aktiv i Volda; aktivitetsplan  Frisklivssentral; frisklivsresept  Individuelt / grupper  Frisklivstrening ute og inne  Bassengtrening, styrketrening, Innersvingen  Bra Mat-kurs  Dametrim (lavterskeltilbud)

58 ”Bra mat” - kurs for bedre helse

59 ”Bra mat” – kurs for bedre helse  Tenke forebyggende  Unngå livsstilsproblemer  Kunnskap om mat og matvaner  Inspirasjon til å endre levevaner  Bygger på norske anbefalinger om ernæring og helse  Fokus på endring av kosthold og at ”små steg” fører fram til et langsiktig mål  Deltakerne skal finne løsninger som passer for seg og sin familie Målgruppe  Foreldre til overvektige barn  Personer med diabetes  Innvandrere – kvinner og menn

60 Fem om dagen

61 Dametrim

62 Foreldreretta tiltak  ICDP – Foreldreveiledning  Kurs for to afrikanske grupper: Somaliere og eritreere  To tolker; en på hvert språk  To veiledere: En etnisk norsk og en med afrikansk bakgrunn  Samarbeid hjem-skole  Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter

63 Familie/Venner Hassan Arbeidskolleger Lærer Naboer Helsepersonell Lag og org.Frivillig arbeid (frivillighetssentralen) Kulturarena (bibliotek) Flyktningguide Programrådgiver Fokus på nettverket

64 Nettverksfremmende tiltak / deltakelse i lokalmiljø  Flyktningguide  Vennekontaktfamilie  Deltakelse i eksisterende lag og organisasjonsliv  Uformelle møteplasser; kafè, bibliotek, kino, fritidsklubb, svømmehall

65 Flyktningguide  En frivillig avtale mellom guide og flyktning  Et bindeledd til lokalsamfunnet  Orientere om det norske samfunnet  Bygge sosiale nettverk  Aktuelle tema for møter/samtaler:  Arbeidsliv  Utdanning/skole  Nærmiljøet; kulturtilbud, lag, organisasjoner, butikker, grendelag  Praktisk norsktrening  Foreldrerollen

66 www.youtube.com/watch?v=PB452pBiq6k&feature=player_embedded http://

67 Tilbud i permisjonstiden Bakgrunn:  Mange deltakere i permisjon  Fødselspermisjon  Helseproblemer: Mestrer ikke hverdagens krav  Fra 37,5 t/u til ”dvaletid” i tidlig kvalifiseringsfase  Lav deltakelse på ulike arena  Lite nettverk, isolasjon  Språklig tilbakegang  Gi mulighet for læring og en meningsfull hverdag  Folkehelsearbeid i alle kommunale virksomheter  Frisklivssentralen  Aktiv i Volda  Alle skal leve et godt liv og mestre egen livssituasjon

68 Tilbud i permisjonstiden Overordnet mål: Overgang til arbeid/utdanning etter fullført introduksjonsprogram Delmål:  Tiltakskjeding program/permisjon  Gi et målrettet kvalifiseringstilbud i permisjonstiden  Sikre progresjon, unngå dødtid i kvalifiseringen  Forberede til oppstart og deltakelse i intro  Forebygge kvalifiseringsproblemer i overgangen til heldags/ helårs program  Aktiv deltakelse i samfunnet  Bygge nettverk  Lære norsk språk  Komme i gang med mosjon og fremme egen helse sammen med andre  Styrke foreldre til å være gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna sine

69 Myndiggjøring – metodisk tilnærming  Ved å mobilisere egne ressurser skal de sette seg selv i stand til å møte kvalifiseringsutfordringer i samfunnet  Ansvar for egen kvalifisering  Mennesket vil og kan sitt eget beste  Veilede til Aktiv i Volda vs. passiv  Permisjonstiden en unik periode å forberede seg på deltakelse i heldags/helårs program samtidig som en har helseproblemer, små barn m.v.

70 Tilnærming  Relasjonsbygging  Hjemmebesøk – møte målgruppa på deres hjemmebane og premisser  Kartlegge mestringspotensiale, ønsker og behov  Fokus på mestringsopplevelser  At de kan selvtillit, tro på seg selv  At de kan lykkes i aktiv deltakelse i samfunns- og yrkeslivet  At de er viktige og gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna  Gradvis opptrapping av aktiviteter fram mot oppstart i introduksjonsprogrammet

71 Verktøy  Kartlegging  Individuell aktivitetsplan  Skreddersys for den enkelte  Motiverende, meningsfull  Aktivitetsbank  Oversikt over ”Tilbud i permisjonstiden”  4 domener: 1. Språk-/samfunnsretta tiltak 2. Boretta tiltak 3. Nettverksfremmende tiltak 4. Helseretta tiltak 5. Foreldreretta tiltak  Frisklivssentralen  Aktiv i Volda  Aktivitetsplan  Frisklivsresept

72 Aktivitetsbank / 4 domener Språk- / samfunns- / boretta tiltak Nettverks- fremmende tiltak Helseretta tiltakForeldreretta tiltak Samtalegruppe for kvinner Samarbeid med pensjonister, studenter, Sanitetslaget Flyktningguide – vise vei inn i det norske samfunnet Kostholdskurs og trening for innvandrerkvinner Dametrim ICDP-kurs Mor-Barn gruppe for innvandrerkvinner Nettbasert norskopplæringVennekontaktfamilie Søndagsmiddag ”Bra mat”-kurs for bedre helse Praktisk matlagingskurs TrilleTur Småbarnstreff 4 nye ord hver dag Glose-/skrivebok Samfunnskunnskap på morsmålet Hjelper på fotball-/ handballskole Bli kjent i Volda; Off. kontorer, lag og org., kino, bibliotek, uformelle møteplasser Frivilligsentralen Sanitetslag Trosamfunn Røde Kors Turer i nærmiljøet Mosjonsdagbok Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO og fritid, foreldremøter Hospitering i barnehage/ skole Årshjul for viktige hendelser i Norge Kafèbesøk Røde Kors kafeen Bli kjent med mangfoldet av idrettsaktiviter Gjøre lekser sammen med barna Telebygget ungdomshus Boretta tiltak, ”Å bo”; søppel, post, reklame, lufting, inneklima, lese av strømmåler StrikkeklubbVanngymnastikk for gravide Svømmekurs Barnepassbank Step-in besteforeldre Intro.-aktiviteter i lokalsamfunnet Byttedag for klær og utstyr EldretrimFamiliebading

73 Aktivitetsplan for NN i perioden.…… MÅL: Bygge nettverk, komme i form, lære norsk, aktiviteter sammen med barna. MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08:00 Gjennomgang av ukeplanen i barnehagen med førskolelærer 12:00-13:30 Bli kjent i Volda. Gå rute etter avtale. Avslutte med kafétur 14:00 Samtale med lærer om skole og SFO for barnet 11:30: TrilleTur Oppmøte Helsestasjonen. Avslutning på Sanitetshuset. 10:30-12:30: Småbarnstreff i Frikirka. Ta med niste og kr. 10,- til kaffe/te 4 nye ord: Brød Bake Kake Kjeks 4 nye ord: Fisk Kjøtt Poteter Ris 4 nye ord: Frukt Eple Banan Appelsin 4 nye ord: Jakke Genser Sko Støvler 4 nye ord: Sykkel Ball Ski Akebrett LørdagSøndag 10:00-15:00 Familiebading i varmtvannsbassenget. Kr. 100,- pr. familie. 15:00 Treffe vennekontaktfamilien

74 Tilbud i permisjonstida  Ta utgangspunkt i det vi har  Finne ut hva vi mangler  Mobilisere grasrota  Etablere nettverk  Lav terskel  Lav pris

75 Språk-/lokalsamfunns-/nettverksfremmende tiltak Samtalegruppe for kvinner

76 Nettverksfremmende/helse-/foreldreretta tiltak TrilleTur

77 TrilleTur for småbarnsforeldre  Oppstart 2005 av helsestasjonen/folkehelsekoordinator  Hver torsdag kl. 11:30  Først 1 time TrilleTur med oppmøte på helsestasjonen  Avsluttes med sosialt samvær m/kaffe og te på helsestasjonen  TrilleTur – et tilbud for:  Foreldre i permisjon  Hjemmeværende med småbarn  De som ønsker sosial omgang og fysisk aktivitet  Mor og far  Nye og etablerte innbyggere i kommunen  Å bli kjent med andre småbarnsforeldre  Å utveksle erfaringer om hverdagen med sped-/småbarn  Folkehelsekoordinator eller helsesøster deltar  Ruta legges opp etter vær/føreforhold  Fart/lengde blir tilpasses gruppa

78 TrilleTur skaper God Helse  Gå på tur sammen med andre  Bli bedre kjent i bygda og kommunen  Mulighet for å ”lufte” tankene sine  Komme i bedre fysisk form  Gir barnet en god hvil i frisk luft  Stimulerer sanseapparatet til voksne og barn Sagt av deltakere: ”Et puff til å komme seg ut på tur, og en kjekk møteplass for å bli kjent med andre i bygda”. ”Kjenner at jeg trenger å trene meg opp igjen”.

79 Foreldreretta tiltak – Fotballskole  Foreldre bidrar som hjelpere når 230 barn deltar på fotballskole; på kjøkkenet, vakter, rigging, rydding

80 Foreldreretta tiltak – ICDP (International Child Development Program)  Forlengelse av prosjektet ”Fleirkulturell barndom i Ørsta og Volda”  Foreldreveiledningsprogram  Mål: Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge  Foreldre er eksperter på egne barn, men vil på ulike tidspunkt ha behov for og ønske om å diskutere spørsmål om barn og foreldrerollen med andre foreldre og fagfolk  Styrke foreldrerollen i en ny kultur og livssituasjon  Ta fram positive sider ved egen kultur og ta vare på dem  Lære om norsk kultur  To veiledere:  En med samme etnisk bakgrunn/språkbakgrunn som foreldrene  En med etnisk norsk bakgrunn  Kurset er en bevisstgjøring av barns utvikling og metoder en kan bruke for å skape en positiv praksis

81 Kursinnhold ICDP 8 tema, 13 samlinger à 2 timer + hjemmeoppgaver  Vis positive følelser, at du er glad i barnet ditt.  Juster deg til barnet og følg barnets initiativ.  Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale.  Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre.  Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at det har en felles opplevelse av det som er rundt dere.  Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med følelser og entusiasme.  Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet.  Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og sette grenser på en positiv måte. Samling 13: Oppsummering/evaluering

82 Mor-Barn gruppe på helsestasjonen Lavterskel barselgruppe for innvandrerkvinner - et ledd i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Finansiering: Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/fylkeslegen 7 samlinger med følgende tema: 1. Orientering om Mor-Barn gruppa. Samspill med små barn. Sanglek. 2. Påkledning sommer/vinter 3. Kvinnehelse og kjønnslemlestelse 4. Mat til små barn: Vitaminer, sunt kosthold 5. Trening. Hvorfor er trening viktig? Praktiske øvelser. 6. Syke barn: Når tar en kontakt med lege. Feber. 7. Barn og trygghet  Ledes av helsesøster  Tolk på fire av samlingene  Annenhver tirsdag kl. 10:00-11:30

83 Kursinnhold ”Bra mat”-kurs  Faktainformasjon, diskusjon, matlaging og praktisk utprøving  Deltakerne får kokebok og annet nyttig materiell  Smaksprøver på sunne matvarer:  frukt, grønt, grovt brød, sunt pålegg og norsk tradisjonskost som rakefisk, potetlefse og flatbrød  gryterett fra Iran og innbakt tunfisk fra Somalia – anbefalt som ”Bra mat” 

84 Tema på ”Bra mat” - kurs  Regelmessige måltid  Fem om dagen  Fysisk aktivitet  Mer fiber  Mindre fett og salt  Vann som tørstedrikk  Varedeklarasjon  Nøkkelhullmerking  Pris  5 kurskvelder à 2 timer  13 utdanna kursledere i helseavdelinga

85 Volda Sanitetslag – ”fremme kvinners helse og velferd”  Møteplass for kvinner  Språktrening  Håndarbeid  Velferdstiltak  Helseretta tiltak  Nettverksfremmende tiltak  Kulturutveksling

86 Deltakerbevis  Deltakeren får deltakerbevis når de avslutter introduksjonsprogrammet  Hensikten er å kunne dokumentere hvilke tiltak og opplæring deltakeren har gjennomgått og omfanget av disse, samt resultater fra ev. tester

87 VEDLEGG TIL DELTAKERBEVIS: TILTAK/AKTIVITETAR I INTRODUKSJONSPROGRAMMET Namn: NNOppstart program: 01.09.2010 Adresse: ………. 6100 VoldaAvslutning program: 31.08.2012, med overgang til NAV tiltak F. dato: Tal på månadar i program: 24 AKTIVITETPERIODE Norskopplæring Hareid ressurssenter01.09.10 - 30.06.11 Språkpraksis Smilebakken bufellesskap, Volda16.12.10 - 25.03.11 Fag på vidaregåande skule Ulstein vgs: kveldskurs i engelsk, norsk, samfunnsfag og historie 01.09.11 - 31.05.12 Arbeidspraksis Volda folkebibliotek17.11.11 - 31.08.12 Frivillig aktivitet Amnesty Volda Humanetisk forbund Andre kvalifiserande tiltak

88 Busetjing av flyktningar i Volda kommune MålResultat 20112530 15 asy 9 fam 6 em 20104546 7 off 25 asy 4 fam 10 em 20093536 3 off 27 asy 6 fam 20083031 9 off 14 asy 6 fam 2 em 20072527 18 off 8 asy 1 fam Mål: Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak

89 Mål og resultat i Volda kommune sitt kvalifiseringsarbeid Hovudmål:  Sikre nykome innvandrarar grunnleggjande kvalifisering i samsvar med introduksjonslova Resultatmål:  70% av deltakarane som avsluttar sine introduksjonsprogra m skal ha overgang til ordinær utdanning eller arbeid Resultat introduksjons- programmet 20112010200920082007 Tal deltakarar 51 393031 Avslutta program 181311 20 Deltok mindre enn to år 8410716 Slutta grunna flytting 10003 Flytta etter fullført program 10021 Stans av programmet grunna høyt fråver 00006 Overgang til tiltak gjennom NAV + Annet 6+25+2023 Overgang til grunnskule- opplæring for vaksne 324 Overgang til ordinær utdanning/arbeid 6 (5+1) 33% 4 (4+0) 31% 7 (3+4) 63% 7 (2+5) 77% 7+7 70%

90 Nyttige linker  http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Brosjyrer/ 20051/22-ulike-temahefter-om-introduksjonsordningen/ http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Brosjyrer/ 20051/22-ulike-temahefter-om-introduksjonsordningen/  http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/husbankens-arbeid- rettet-mot-flyktninger-og-innvandrere/a-bo/ http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/husbankens-arbeid- rettet-mot-flyktninger-og-innvandrere/a-bo/  http://kurs.intro.imdi.no/ http://kurs.intro.imdi.no/  http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprog ram/ http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprog ram/  http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprog ram/Innhold-i-program/ http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprog ram/Innhold-i-program/


Laste ned ppt "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google