Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda kommune

2 Organisering seksjon innvandring Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov Leiar S&U Arne Eliassen IKTInnvandring Innvandrarkontoret Smile  bakken bufellesskap Plan

3 Seksjon innvandring  Ansvarsområde  Busetjing av flyktningar  Bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige  Integrerings- og kvalifiseringstiltak  Introduksjonsprogram  Tolketeneste  Dialog og mangfaldsarbeid  Innkrevjing/søking på statlege tilskot Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov. 2012

4 Arbeidsoppgåver - 1  Busetje flyktningar jf. k-vedtak, inkl. einslege mindreårige og familiesameinte  Drift av bufellesskap og oppfølgingsteneste for einslege mindreårige flyktningar  Enkeltvedtak om etablering for flyktningar og einslege mindreårige (prøveordning ifm. ordninga med minimumsløysinga i NAV)  Skaffe bustader til nykomne flyktningar og bistå med å skaffe privat bustad  Arbeide med bustadkarriere og burettleiing til flyktningar, einslege mindreårige familiesameinte Volda kommune Seksjon innvandring pr. nov. 2012

5 Arbeidsoppgåver - 2  Integrerings- og kvalifiseringstiltak til flyktningar og einslege mindreårige  Miljøterapeutisk arbeid, miljøarbeid  Introduksjonsprogram jf. introduksjonslova  Enkeltvedtak, kartlegging, individuell plan, tett oppfølging av programrådgjevar, introduksjonsstønad, utbetalingar via bankaxept  NIR-ansvarleg, registreringar  Socio flyktning (brukarsystem flyktningar og einslege mindreårige)  Tverrfagleg samarbeid med kommunale, statlege, private og frivillige instansar/aktørar Seksjon innvandring pr. nov. 2012

6 Arbeidsoppgåver - 3  Dialog og mangfaldsarbeid  Drift av lokalt tolketeneste  Sektorovergipande forvaltar av tolkeutgifter i kommunen  Refusjonskrav til andre ved kjøp av tolketenester  Innkrevje/søke statlege tilskot  Sakshandsaming  Økonomi/budsjettarbeid/tertialrapportering  SSB-rapportering Seksjon innvandring pr

7 Organisering, samarbeid og tilrettelegging  Likeverdige offentlege tenester  Samspill og møte mellom innvandrerbefolkningen og det offentlege tenestetilbodet i eit livsløpsperspektiv  Sektorintegrert fagansvar  Tverrfaglig samarbeid  Interkommunalt samarbeid/sammenslåing

8 Samfunnssystemet er segmentert og sektororganisert Målet er helhetlig kvalifisering  Helhetstenkning vil si at en instans kan ikke ha det fulle og hele ansvaret alene  Alle er spesialister på hver sine fagområder  Den enkelte instans har i utgangspunktet ansvar for oppgaver og tiltak innenfor eget ansvarsområde/arbeidsfelt  Sektoransvarsprinsippet  Oppgaver befinner seg i gråsoner mellom instansene  Viktig å koordinere innsatsen og tiltakene på tvers av forvaltningsnivå, sektorgrenser og organisasjoner Utfordringer:  Kommunen er ansvarlig for introduksjonsprogrammet, men har avgrenset makt utover eget område og til å bestemme hva andre offentlige, private og frivillige aktører og instanser skal gjøre og bidra med

9 Organisering  Hva er hensiktsmessig organisering når fokuset er målretting mot kvalifisering?  Valg av organisasjonsmodell må ta utgangspunkt i:  Intensjonene i introduksjonsordningen  Kommunal organisering  Tilgang på ressurser  Lokale forhold  Antall flyktninger som skal bosettes

10 Modeller for organisering  Sektoransvarsmodellen  Introduksjonsteam  Senter for kvalifisering  Interkommunalt samarbeid

11 Sektoransvarsmodellen  Bygger på sektoransvarsprinsippet  Fremmer fokus på likeverdige offentlige tjenester  Etatene opparbeider seg kunnskap og fagkompetanse  Flyktningene en naturlig del av etatenes brukergruppe  Fleksibel bruk av ressurser i små kommuner

12 Introteam  Samlokalisering av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet  Tett samarbeid/samlokalisering med voksenopplæringen/norskopplæringen  Øvrige kommunale tjenester ytes av det ordinære systemet

13 Introteam  Bosetting  Etablering og miljøarbeid  (boligformidling)  Kontaktpunkt/programoppfølging  Kartlegging  Individuelle planer  Introduksjonsstønad  Yrkesrettet praksis i samarbeid med NAV

14 Introduksjonsprogram Individnivå: Informasjon om introduksjonsprogram Gjennomføre kartlegging Utarbeide individuell plan (mål og delmål) Heldags- og helårlige aktiviteter Fatte vedtak etter loven Programrådgiver Samordne tiltak Sikre progresjon Sikre tiltakskjeding Veiledning, oppfølging, koordinering Hjelpe til å skaffe skattekort Kontroll av oppmøte, fravær, timeliste Registrering i NIR Overganger/avslutning av program Systemnivå: Planer og rutiner for programmet Resultatmåling Heldags og helårlig program Tilgang på relevante kvalifiseringstiltak for god tiltakskjeding Tverrfaglig samarbeid (samarbeidsavtaler) Interkommunalt samarbeid Superbruker NIR Beregne/utbetale introduksjonsstønad

15 Samarbeidsparter  Deltaker  Programrådgiver  Norskopplæring, lærere  Lokalt næringsliv; praksisplasser, hospitering  NAV: arbeid (informasjon, tiltak), sosial (økonomisk veiledning), trygdeordninger  Helsepersonell  Lønnskontor: Utbetaling av introduksjonsstønad  Grunnskoleopplæring for voksne, videregående skole, høgskoler/universitet  Godkjenningsinstanser (Samordna opptak, NOKUT m.v.)  Skattekontor (folkeregistrering, skattekort)  Politi, lensmannskontor  Barnehage, grunnskole, SFO  Frivillighetssentral, frivillige lag og organisasjoner, trosamfunn  Privatpersoner, frivillige i lokalbefolkningen

16 Tverrfaglig samarbeid og samhandling Pådriver, samarbeide, samhandle, koordinere offentlig, privat og frivillig innsats/tiltak: - Norskopplæring, lærere, skolekontor - Grunnskole for voksne - Helsestasjon, fastlege, - NAV - Barnehage - Grunnskole for barn - SFO - Barnevern - Eiendomsavdeling - Kulturkontor - Pleie- og omsorg - Psykiatritjeneste - Skattekontor, folkeregistrer - Politi - IMDi, UDI, mottak - Videregående skole - Høgskole - Lånekassen - Post og bank - Næringsliv - Innkjøpsavtaler butikker - Forsikringsselskap - Sykehus, helseinstitusjoner - Tolketjenester/-firma - Trossamfunn - Bibliotek - Fritidsklubb - Frivillighetssentralen - Lag og organisasjoner - Nabolag, grendelag - Media, lokalaviser - Begravelsesbyrå

17 Samarbeidsarena Introteam  Programrådgivere / leder hver 14. dag (interkommunale møter av og til)  Individnivå:  Gjennomgang av individuelle planer med  Arbeids-/utdanningsretta løp  Introtiltak og progresjon  Søknader frå deltakere  Måloppnåelse og resultat  Tilbud i permisjonstiden  Saker til fagmøte og NAV-møte  Boveiledning: Info om aktuelle moduler/tema  Aktiviteter/kurs: Info og ansvarsfordeling  Oppdatering av deltakerliste

18 Målet med Introteamet  Samkjøre programrådgivningen  Få veiledning på deltakernivå  Idèutveksling  Spisse kompetansen til programrådgiverne:  Arbeids-/utdanningsretta tiltak: Marianne  Buretta tiltak: Inger Stine  Nettverks-/foreldreretta tiltak: Rønnaug

19 Samarbeidsarena forts..  Programmøter  Deltaker  Programrådgiver  Lærer  NAV  Helsepersonell  Faste ukentlige møter (1 dag pr. uke)  Møter ved behov  Minimum kvartalsvis

20 Samarbeidsarena forts..  Faste samarbeidsmøter med:  Norskopplæringa (1 g/u)  Grunnskoleopplæringa (1 g/mnd)  NAV (1 g/mnd) (Samarbeidsavtale)  Helsestasjonen (1 g/mnd)  Kommunepsykolog (1 g/mnd)  Tenesta for psykisk helse (innkalles v/behov)  Eigedomsavdelinga (2 g/mnd)  Barnevern (1 g/mnd, ledernivå 2 g/år)  Møter med andre offentlige, private, frivillige aktører, næringsliv

21 Tilrettelegging av introduksjonsprogrammet  Sikre grunnleggende kvalifisering  Heldags / helårlig  37,5 t/u / 47 uker  Inntil 2 år  Introduksjonsstønad  Individuell plan  Minstekrav til innhold:  norskopplæring  samfunnskunnskap  tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet

22 Integrerings- og kvalifiseringstiltak  Språkretta tiltak  Arbeidsretta tiltak  Utdanningsretta tiltak  Helseretta tiltak  Foreldreretta tiltak  Nettverksfremjande tiltak  Buretta tiltak Seksjon innvandring pr. nov. 2012

23 Tiltak i introduksjonsprogrammet  Språkretta tiltak  Norskopplæring og samfunnskunnskap  Språkpraksis  Utdanningsretta tiltak  Godkjenning av utdanning  Realkompetansevurdering  Grunnskole, delfag vgs.  Arbeidsretta tiltak  Arbeidspraksis  AMO-kurs  Etablererkurs  Boretta tiltak  Helseretta tiltak  Familieretta tiltak  Nettverksfremmende tiltak

24 Tilrettelegging - fokus på deltakers kvalifiseringsbehov

25 Norskopplæring og samfunnskunnskap  Rett og plikt til 600 timer opplæring – vilkår for bosettingstillatelse, statsborgerskap.  550 t/norsk, 50 t/samfunnskunnskap  Kan få ytterligere 2400 timer opplæring  Avsluttene språkprøve  Opplæringsmetoder:  Klasseromsundervisning  Nettbasert undervisning  Språkpraksis  Elevbedrift  Aktivitetsgrupper  Temaundervisning  Ekskursjoner  Samtale-/diskusjonsgrupper  Individuell opplæringsplan  Mål, tidsramme

26 Norskopplæring og samfunnskunnskap  Interkommunalt samarbeid Volda/Hareid  flyktningar/innvandrarar fra Volda  bebuarar fra Volda mottak  5 grupper à 8-23 elever  Nye elever og grupper gjennom hele året  Plassering på spor, inndeling etter nivå  21 t/v klasseundervisning, 5 t/v selvstudium  Helårs kvalifisering for deltakere i introduksjonsprogram  Torsdag og fredag er språkpraksisdager 2 dg/v undervisning for asylsøkere  4 grupper à elever  Norskopplæring for arbeidsinnvandrere (egenbetaling)  20 ukers kveldskurs  Skoleårkurs m/nettbasert opplæring i kombinasjon med samlinger Ressurssenteret i Hareid

27 Språkpraksis  Språktrening utenfor klasserommet i ordinært arbeidsliv  En metode i norskopplæringen i en tidlig fase  Kombineres med norskopplæring på skole  3 dager skole  2 dager språkpraksis  Oppfølging av lærerne på arbeidsplassen  Fadder på arbeidsplassen  Deltakerne får introduksjonsstønad  Kommunen/norskopplæringen er ansvarlig

28 Språkpraksis i skobutikk i Volda

29 Målsetting med språkpraksis  Styrke norskferdighetene  Styrke motivasjonen for å lære norsk  Gi innblikk i norsk arbeidsliv og kultur  Gi bedre norskopplæring med tilknytning til egen erfaring  Gi et realistisk bilde av hva som forventes av arbeidstakere i Norge  Bidra til bevisstgjøring av framtidsplaner  Få muligheter til å bygge nettverk  Få referansepersoner og attest  Styrke lærernes kompetanse i bruk av praksisplasser som del av læringsmiljøet

30 Navn deltaker:Adresse:Postnr./sted: 6100 VOLDA Fødselsnr. (11 siffer):Telefon:Mobil: Arbeids-/språkpraksissted: Volda omsorgssenter, Adresse: Barstadmarka 2 Postnr./sted: 6100 Volda TelefonTelefon Dagleg leiar: E-post adresse:Kontaktperson i bedriften: Avtaleperiode: Klokkarstova, Volda omsorgssenter: 4.periode: : tor, fre (2d/v) Sentralkjøkkenet, Volda omsorgssenter: 1.periode: : tor, fre (2d/v) 2.periode: : tor, fre (2d/v) 3.periode: : tor, fre (2d/v) Programrådgiver/kontaktperson i Volda kommune: Nina Kvalen kontor Mobil Bedriftsbesøk av lærer Antall timer pr. uke: 7 t/pr. dag kl – Beskrivelse av arbeidsoppgaver: Ta del i det daglig arbeidet på Klokkarstova, primært kjøkkenet, med aktuelle arbeidsoppgaver. Opplæring:  Lære norsk språk gjennom deltakelse i arbeid og gjennom kontakt med kollegaer.  Lære om norsk arbeidsliv, system, tankegang, holdninger, plikter og rettigheter.  Informasjon om taushetsplikt Andre vilkår: Evalueringsmøte: Fredag kl på Klokkarstova, Volda omsorgssenter Dato: ___________________ ____________________ __________________ Arbeidsgiver:Deltaker: Volda kommune: ARBEIDSAVTALE - SPRÅKPRAKSISPLASS For deltaking i Volda kommune sitt introduksjonsprogram

31 Samtalegruppe med pensjonister i norskopplæringen

32 Grunnskuleopplæring for vaksne  Deltakarar som har utdanning som mål  Utdanningsretta løp  1-2 årig eksamensretta løp  Kombinere norskopplæring / grunnskuleopplæring  Basisfag i norskopplæringa  Kombinere språkpraksis/praksisplass

33 Arbeidspraksis  Tilbys deltakere som har nådd tilstrekkelig språknivå  Skal styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller videre utdanning  Hel-/deltid; kan kombineres med norskopplæring  NAV ansvarlig

34 Målsetting med arbeidspraksis  Å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet  Å gi tilbud om opplæring og oppdatering  Å tilby arbeidsgiver arbeidskraft over en prøveperiode  Å rekruttere arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn til norsk arbeidsliv  Å ta i bruk innvandrernes medbrakte kompetanse - til beste for samfunn og individ  Deltakeren får referanse for videre jobbsøking

35 Hva innebærer arbeidspraksis  NAV er ansvarlig og inngår avtale med en arbeidsgiver  Deltakeren får relevant arbeidserfaring  Deltakeren er ekstraordinær arbeidskraft og skal ikke fortrenge ordinær arbeidskraft  Fadder i bedriften med hovedansvar for oppfølgingen  Praksisperiode fra 6-10 mnd.

36 Tiltakskjede krever god organisering og godt samarbeid  Kartlegging  Individuell plan  Norsk/Samf.k.  Praksis/tiltak  Arbeid/utdanning

37 AktivitetReferatAnsvarlegGjennomført 1. Målsetting norskopplæring 2. Progresjon 3. Språkpraksis 4. Norskprøve 5. Vidare skulegang 6. Godkjenning av utdanning 7. Andre kvalifiserande tiltak 8. Endring i individuell plan el kartleggingsskjema 9. Neste programmøte DELTAKAR:_________________________ REFERAT FRÅ PROGRAMMØTE DATO: ____________

38 Prosjekt ”Felles mål om arbeid”  Bakgrunn  Vanskeleg for flyktningar å komme inn på arbeidsmarknaden  Vanskar med å skaffe tilstrekkeleg med praksisplassar  Mål  Forpliktande samarbeidsavtalar med arbeidsgjevarar innanfor både privat og offentleg sektor.

39 Prosjektaktiviteter  Etablering av min. 4 forpliktande samarbeidsavtalar med næringslivet  Etablering av arbeidstreningsplassar i samarbeid med Styrk Arbeid (Presteholmen)  Gründerkurs retta mot innvandrarar  Bedriftsutvikling som strategi for integrering av innvandrarar i arbeidslivet  Korleis bedrifter og verksemder kan gjere seg dyktige på å la innvandrarar sleppe til på deira arbeidsplass?  Korleis dekke næringslivets behov for arbeidskraft?

40 Prosjektaktiviteter forts...  Samarbeid med pleie og omsorg og vgs om tilpassa utdanningsløp for innvandrarar i helsefagarbeidarutdanninga  Stor framtidig arbeidskraftbehov  Stor interesse for å arbeide innafor sektoren  Utvikling av eit fagnorsktilbod for deltakarar i introduksjonsprogram som ønskjer språkpraksis / arbeid i pleie og omsorg  Bransjenorsk (VOX-profiler)  Arbeids- og utdanningsretting i norskopplæringen  Lærekandidatordningen

41 Renholdskurs i kommunen  OM REINHOLDSYRKET  TEORI OM REINHOLDSFAGET  GJENNOMGANG AV TRALLE, UTSTYR, VASKETEKNIKKER  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, FØRSTEHJELP, BRANNRUTINER  ARBEIDSKONTRAKT, TAUSHETSPLIKT OG TIMELISTER  ARBEIDSKULTUR  TEORETISK OG PRAKTISK PRØVE

42

43 Metode  1. Kartlegging av arbeidsmarknaden  2. Utval av hovudsatsingsområde  3. Kvalifisering av aktuelle deltakarar  4. Metodeutvikling for tettare og betre oppfølging av flyktningar og arbeidstakarar Samarbeidpartar: NAV lokal/fylke, næringsliv, innvandrer-/flyktningkontor, utdannings- institusjonar (norskopplæring, vgs, fylke), IMDi

44 AB-tilretteleggar  1-årig prosjekt  Styrke NAV Volda/Ørsta sitt oppfølgingsarbeid av flyktningar  Særlig fokus mot oppfølging av brukarar med nedsett arbeidsevne  Lokalisering på Furene AS (arbeids- marknadsbedrift)  Nå målet om integrering i samfunnet og overgang til arbeid i større grad

45 Modell arbeidsretta løp FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Språkpraksis med overgang til arbeidspraksis (inntil 1 år) -Språkpraksis for de med arbeid som mål -God match -Praksis i kommunen før praksis i privat næringsliv (hvis mulig) NAV kurs når relevant Norskopplæring 1-6 mnd Basiskurs holdt av norskopplæringa/kom munen -Forbereding til praksis - Enkle fagkurs

46 ”Buretta” tiltak

47 BUSTADKARRIERE FOR FLYKTNINGAR Bakgrunn:  Framskaffe bustader til kvartalsvis busetjing av flyktningar  Tilgang på bustader flaskehalsen i busetjingsarbeidet  Mange flyktningar blir buande lenge i kommunal bustad

48 FORMÅL  Identifisere hindringar i bustadsosialt arbeid  Utarbeide og prøve ut alternative metodar for å lukkast i det bustadsosiale arbeidet  Utvikle rutiner og metodar for å få fleire flyktningar inn på den private bustadmarknaden  Kartleggje ”leige-før-eige”-ordninga

49 Sjølvselvstendig bustadkarriere – verktøy for burettleiing  Modul 1: Informasjon om bustaden  Modul 2: Etablering  Modul 3: Økonomi  Modul 4: Praktisk butrening  Modul 5: Frå kommunal til privat bustad  Modul 6: Flytting  Implementert i introduksjonsprogrammet og EM-arbeidet  Individuelt / grupper

50 FASE 1: ANKOMSTFASE Modul 1 – Informasjon om bustaden (busetjingsdagen)  Individuelt / repeterast v/behov  Utdeling av liste med viktige telefonnummer  Kva er og korleis bruker du (rask gjennomgang ved busetjing):  Brannalarm  Pulverapparat  Komfyr/vifte  Vaskemaskin  Varmtvasstank  Stoppekran  Olje/vedomn  Låsing av ytterdør  Varmekablar  Søppel Modul 2 – Etablering (dei to første vekene etter busetjing)  Individuelt / grupper  Branntryggleik  Melde flytting til folkeregisteret og postkontoret  Søppelhandtering  Leigekontrakt  Opprette konto i bank

51 FASE 2: BUTRENINGSFASE Modul 3 – Økonomi  Individuelt / grupper  NRK – lisens  Breiband  TV pakke  Straum  Forsikring  Budsjett/sparing/BSU  Opplæring i bruk av nettbank (individuell gjennomgong)  Bustønad  Min-ID Modul 4 – Praktisk butrening  Individuelt / grupper  Vedlikehald  Korleis bruke og reingjere elektriske artiklar?  Korleis reingjere inne i bustaden?  Tørking / vasking av kle  Lufting  Naboskap

52 FASE 3: OVERGANGSFASE Modul 5 – Frå kommunal til privat bustad  Individuelt / grupper  Buformer  Korleis skaffe bustad?  Bustønad  Leigekontrakt  Støtteordningar Modul 6 – Flytting  Individuelt / grupper  Melde flytting til folkeregister og post  Vask deg fri

53 Modul 3 - Økonomi Ansvarleg for gjennomføring: Programrådgjevar/ Primærkontakt  Tid for gjennomføring: I løpet av dei to første månadane og repetering ved behov det første busetjingsåret.  Eventuelle samarbeidspartar: Aktuell bank, husbankansvarleg i kommunen, aktuelt kraftselskap. Kvifor må du lære dette?  Du må vite om dine faste utgifter og inntekter for å kunne ha oversikt over økonomien din.  Du må også vite kvifor ein betalar NRK – lisens og når og kor mykje du må betale.  Dei fleste heimar i Noreg har tilgang på internett. Du må vite korleis du skaffar deg internettilgang og kor mykje det kostar.  Dersom du ynskjer mange TV-kanalar må du betale ekstra. Du treng då å vite om ekstrautgiftene og korleis du skaffar deg dei kanalane du ynskjer.  Du må vite korleis du skal lese av straum og korleis du vel kraftselskap.  Du må lære deg korleis du handterer kontoen din ved hjelp av nettbank, slik at du kan betale rekningane dine.  Det kan vere at du har rettar gjennom husbanken. Mange har rett til å få stønad til å betale litt av husleiga si. Du vil få eit informasjonsmøte av husbankansvarleg i kommunen.

54 GJENNOMFØRING OG IMPLEMENTERING  Individuelt  Gruppebasert  Deltakarar i INTRO  EM i bufelleskapet og oppfølgings- tenesta

55 Individuell kvalifiseringsplan burettleiing

56 Å bo i Norge  Nettbasert informasjonsmodul fra Husbanken  Praktisk gjennomgang av hvordan håndtere søppel, post, reklame, strømavlesning, lufting, inneklima, elektriske apparater, brannvarslere m.v.

57 Helseretta tiltak  Psykisk og fysisk helse  Individuell oppfølging / helsesamtaler  Samtalegrupper  Fysioterapi, ergoterapi  Fysisk aktivitet, trening, kosthold  Aktiv i Volda; aktivitetsplan  Frisklivssentral; frisklivsresept  Individuelt / grupper  Frisklivstrening ute og inne  Bassengtrening, styrketrening, Innersvingen  Bra Mat-kurs  Dametrim (lavterskeltilbud)

58 ”Bra mat” - kurs for bedre helse

59 ”Bra mat” – kurs for bedre helse  Tenke forebyggende  Unngå livsstilsproblemer  Kunnskap om mat og matvaner  Inspirasjon til å endre levevaner  Bygger på norske anbefalinger om ernæring og helse  Fokus på endring av kosthold og at ”små steg” fører fram til et langsiktig mål  Deltakerne skal finne løsninger som passer for seg og sin familie Målgruppe  Foreldre til overvektige barn  Personer med diabetes  Innvandrere – kvinner og menn

60 Fem om dagen

61 Dametrim

62 Foreldreretta tiltak  ICDP – Foreldreveiledning  Kurs for to afrikanske grupper: Somaliere og eritreere  To tolker; en på hvert språk  To veiledere: En etnisk norsk og en med afrikansk bakgrunn  Samarbeid hjem-skole  Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter

63 Familie/Venner Hassan Arbeidskolleger Lærer Naboer Helsepersonell Lag og org.Frivillig arbeid (frivillighetssentralen) Kulturarena (bibliotek) Flyktningguide Programrådgiver Fokus på nettverket

64 Nettverksfremmende tiltak / deltakelse i lokalmiljø  Flyktningguide  Vennekontaktfamilie  Deltakelse i eksisterende lag og organisasjonsliv  Uformelle møteplasser; kafè, bibliotek, kino, fritidsklubb, svømmehall

65 Flyktningguide  En frivillig avtale mellom guide og flyktning  Et bindeledd til lokalsamfunnet  Orientere om det norske samfunnet  Bygge sosiale nettverk  Aktuelle tema for møter/samtaler:  Arbeidsliv  Utdanning/skole  Nærmiljøet; kulturtilbud, lag, organisasjoner, butikker, grendelag  Praktisk norsktrening  Foreldrerollen

66

67 Tilbud i permisjonstiden Bakgrunn:  Mange deltakere i permisjon  Fødselspermisjon  Helseproblemer: Mestrer ikke hverdagens krav  Fra 37,5 t/u til ”dvaletid” i tidlig kvalifiseringsfase  Lav deltakelse på ulike arena  Lite nettverk, isolasjon  Språklig tilbakegang  Gi mulighet for læring og en meningsfull hverdag  Folkehelsearbeid i alle kommunale virksomheter  Frisklivssentralen  Aktiv i Volda  Alle skal leve et godt liv og mestre egen livssituasjon

68 Tilbud i permisjonstiden Overordnet mål: Overgang til arbeid/utdanning etter fullført introduksjonsprogram Delmål:  Tiltakskjeding program/permisjon  Gi et målrettet kvalifiseringstilbud i permisjonstiden  Sikre progresjon, unngå dødtid i kvalifiseringen  Forberede til oppstart og deltakelse i intro  Forebygge kvalifiseringsproblemer i overgangen til heldags/ helårs program  Aktiv deltakelse i samfunnet  Bygge nettverk  Lære norsk språk  Komme i gang med mosjon og fremme egen helse sammen med andre  Styrke foreldre til å være gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna sine

69 Myndiggjøring – metodisk tilnærming  Ved å mobilisere egne ressurser skal de sette seg selv i stand til å møte kvalifiseringsutfordringer i samfunnet  Ansvar for egen kvalifisering  Mennesket vil og kan sitt eget beste  Veilede til Aktiv i Volda vs. passiv  Permisjonstiden en unik periode å forberede seg på deltakelse i heldags/helårs program samtidig som en har helseproblemer, små barn m.v.

70 Tilnærming  Relasjonsbygging  Hjemmebesøk – møte målgruppa på deres hjemmebane og premisser  Kartlegge mestringspotensiale, ønsker og behov  Fokus på mestringsopplevelser  At de kan selvtillit, tro på seg selv  At de kan lykkes i aktiv deltakelse i samfunns- og yrkeslivet  At de er viktige og gode rollemodeller og omsorgspersoner for barna  Gradvis opptrapping av aktiviteter fram mot oppstart i introduksjonsprogrammet

71 Verktøy  Kartlegging  Individuell aktivitetsplan  Skreddersys for den enkelte  Motiverende, meningsfull  Aktivitetsbank  Oversikt over ”Tilbud i permisjonstiden”  4 domener: 1. Språk-/samfunnsretta tiltak 2. Boretta tiltak 3. Nettverksfremmende tiltak 4. Helseretta tiltak 5. Foreldreretta tiltak  Frisklivssentralen  Aktiv i Volda  Aktivitetsplan  Frisklivsresept

72 Aktivitetsbank / 4 domener Språk- / samfunns- / boretta tiltak Nettverks- fremmende tiltak Helseretta tiltakForeldreretta tiltak Samtalegruppe for kvinner Samarbeid med pensjonister, studenter, Sanitetslaget Flyktningguide – vise vei inn i det norske samfunnet Kostholdskurs og trening for innvandrerkvinner Dametrim ICDP-kurs Mor-Barn gruppe for innvandrerkvinner Nettbasert norskopplæringVennekontaktfamilie Søndagsmiddag ”Bra mat”-kurs for bedre helse Praktisk matlagingskurs TrilleTur Småbarnstreff 4 nye ord hver dag Glose-/skrivebok Samfunnskunnskap på morsmålet Hjelper på fotball-/ handballskole Bli kjent i Volda; Off. kontorer, lag og org., kino, bibliotek, uformelle møteplasser Frivilligsentralen Sanitetslag Trosamfunn Røde Kors Turer i nærmiljøet Mosjonsdagbok Oppfølging av barn i barnehage, skole, SFO og fritid, foreldremøter Hospitering i barnehage/ skole Årshjul for viktige hendelser i Norge Kafèbesøk Røde Kors kafeen Bli kjent med mangfoldet av idrettsaktiviter Gjøre lekser sammen med barna Telebygget ungdomshus Boretta tiltak, ”Å bo”; søppel, post, reklame, lufting, inneklima, lese av strømmåler StrikkeklubbVanngymnastikk for gravide Svømmekurs Barnepassbank Step-in besteforeldre Intro.-aktiviteter i lokalsamfunnet Byttedag for klær og utstyr EldretrimFamiliebading

73 Aktivitetsplan for NN i perioden.…… MÅL: Bygge nettverk, komme i form, lære norsk, aktiviteter sammen med barna. MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08:00 Gjennomgang av ukeplanen i barnehagen med førskolelærer 12:00-13:30 Bli kjent i Volda. Gå rute etter avtale. Avslutte med kafétur 14:00 Samtale med lærer om skole og SFO for barnet 11:30: TrilleTur Oppmøte Helsestasjonen. Avslutning på Sanitetshuset. 10:30-12:30: Småbarnstreff i Frikirka. Ta med niste og kr. 10,- til kaffe/te 4 nye ord: Brød Bake Kake Kjeks 4 nye ord: Fisk Kjøtt Poteter Ris 4 nye ord: Frukt Eple Banan Appelsin 4 nye ord: Jakke Genser Sko Støvler 4 nye ord: Sykkel Ball Ski Akebrett LørdagSøndag 10:00-15:00 Familiebading i varmtvannsbassenget. Kr. 100,- pr. familie. 15:00 Treffe vennekontaktfamilien

74 Tilbud i permisjonstida  Ta utgangspunkt i det vi har  Finne ut hva vi mangler  Mobilisere grasrota  Etablere nettverk  Lav terskel  Lav pris

75 Språk-/lokalsamfunns-/nettverksfremmende tiltak Samtalegruppe for kvinner

76 Nettverksfremmende/helse-/foreldreretta tiltak TrilleTur

77 TrilleTur for småbarnsforeldre  Oppstart 2005 av helsestasjonen/folkehelsekoordinator  Hver torsdag kl. 11:30  Først 1 time TrilleTur med oppmøte på helsestasjonen  Avsluttes med sosialt samvær m/kaffe og te på helsestasjonen  TrilleTur – et tilbud for:  Foreldre i permisjon  Hjemmeværende med småbarn  De som ønsker sosial omgang og fysisk aktivitet  Mor og far  Nye og etablerte innbyggere i kommunen  Å bli kjent med andre småbarnsforeldre  Å utveksle erfaringer om hverdagen med sped-/småbarn  Folkehelsekoordinator eller helsesøster deltar  Ruta legges opp etter vær/føreforhold  Fart/lengde blir tilpasses gruppa

78 TrilleTur skaper God Helse  Gå på tur sammen med andre  Bli bedre kjent i bygda og kommunen  Mulighet for å ”lufte” tankene sine  Komme i bedre fysisk form  Gir barnet en god hvil i frisk luft  Stimulerer sanseapparatet til voksne og barn Sagt av deltakere: ”Et puff til å komme seg ut på tur, og en kjekk møteplass for å bli kjent med andre i bygda”. ”Kjenner at jeg trenger å trene meg opp igjen”.

79 Foreldreretta tiltak – Fotballskole  Foreldre bidrar som hjelpere når 230 barn deltar på fotballskole; på kjøkkenet, vakter, rigging, rydding

80 Foreldreretta tiltak – ICDP (International Child Development Program)  Forlengelse av prosjektet ”Fleirkulturell barndom i Ørsta og Volda”  Foreldreveiledningsprogram  Mål: Styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge  Foreldre er eksperter på egne barn, men vil på ulike tidspunkt ha behov for og ønske om å diskutere spørsmål om barn og foreldrerollen med andre foreldre og fagfolk  Styrke foreldrerollen i en ny kultur og livssituasjon  Ta fram positive sider ved egen kultur og ta vare på dem  Lære om norsk kultur  To veiledere:  En med samme etnisk bakgrunn/språkbakgrunn som foreldrene  En med etnisk norsk bakgrunn  Kurset er en bevisstgjøring av barns utvikling og metoder en kan bruke for å skape en positiv praksis

81 Kursinnhold ICDP 8 tema, 13 samlinger à 2 timer + hjemmeoppgaver  Vis positive følelser, at du er glad i barnet ditt.  Juster deg til barnet og følg barnets initiativ.  Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale.  Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre.  Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at det har en felles opplevelse av det som er rundt dere.  Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med følelser og entusiasme.  Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet.  Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og sette grenser på en positiv måte. Samling 13: Oppsummering/evaluering

82 Mor-Barn gruppe på helsestasjonen Lavterskel barselgruppe for innvandrerkvinner - et ledd i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse Finansiering: Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/fylkeslegen 7 samlinger med følgende tema: 1. Orientering om Mor-Barn gruppa. Samspill med små barn. Sanglek. 2. Påkledning sommer/vinter 3. Kvinnehelse og kjønnslemlestelse 4. Mat til små barn: Vitaminer, sunt kosthold 5. Trening. Hvorfor er trening viktig? Praktiske øvelser. 6. Syke barn: Når tar en kontakt med lege. Feber. 7. Barn og trygghet  Ledes av helsesøster  Tolk på fire av samlingene  Annenhver tirsdag kl. 10:00-11:30

83 Kursinnhold ”Bra mat”-kurs  Faktainformasjon, diskusjon, matlaging og praktisk utprøving  Deltakerne får kokebok og annet nyttig materiell  Smaksprøver på sunne matvarer:  frukt, grønt, grovt brød, sunt pålegg og norsk tradisjonskost som rakefisk, potetlefse og flatbrød  gryterett fra Iran og innbakt tunfisk fra Somalia – anbefalt som ”Bra mat” 

84 Tema på ”Bra mat” - kurs  Regelmessige måltid  Fem om dagen  Fysisk aktivitet  Mer fiber  Mindre fett og salt  Vann som tørstedrikk  Varedeklarasjon  Nøkkelhullmerking  Pris  5 kurskvelder à 2 timer  13 utdanna kursledere i helseavdelinga

85 Volda Sanitetslag – ”fremme kvinners helse og velferd”  Møteplass for kvinner  Språktrening  Håndarbeid  Velferdstiltak  Helseretta tiltak  Nettverksfremmende tiltak  Kulturutveksling

86 Deltakerbevis  Deltakeren får deltakerbevis når de avslutter introduksjonsprogrammet  Hensikten er å kunne dokumentere hvilke tiltak og opplæring deltakeren har gjennomgått og omfanget av disse, samt resultater fra ev. tester

87 VEDLEGG TIL DELTAKERBEVIS: TILTAK/AKTIVITETAR I INTRODUKSJONSPROGRAMMET Namn: NNOppstart program: Adresse: ……… VoldaAvslutning program: , med overgang til NAV tiltak F. dato: Tal på månadar i program: 24 AKTIVITETPERIODE Norskopplæring Hareid ressurssenter Språkpraksis Smilebakken bufellesskap, Volda Fag på vidaregåande skule Ulstein vgs: kveldskurs i engelsk, norsk, samfunnsfag og historie Arbeidspraksis Volda folkebibliotek Frivillig aktivitet Amnesty Volda Humanetisk forbund Andre kvalifiserande tiltak

88 Busetjing av flyktningar i Volda kommune MålResultat asy 9 fam 6 em off 25 asy 4 fam 10 em off 27 asy 6 fam off 14 asy 6 fam 2 em off 8 asy 1 fam Mål: Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak

89 Mål og resultat i Volda kommune sitt kvalifiseringsarbeid Hovudmål:  Sikre nykome innvandrarar grunnleggjande kvalifisering i samsvar med introduksjonslova Resultatmål:  70% av deltakarane som avsluttar sine introduksjonsprogra m skal ha overgang til ordinær utdanning eller arbeid Resultat introduksjons- programmet Tal deltakarar Avslutta program Deltok mindre enn to år Slutta grunna flytting Flytta etter fullført program Stans av programmet grunna høyt fråver Overgang til tiltak gjennom NAV + Annet Overgang til grunnskule- opplæring for vaksne 324 Overgang til ordinær utdanning/arbeid 6 (5+1) 33% 4 (4+0) 31% 7 (3+4) 63% 7 (2+5) 77% %

90 Nyttige linker  /22-ulike-temahefter-om-introduksjonsordningen/ /22-ulike-temahefter-om-introduksjonsordningen/  rettet-mot-flyktninger-og-innvandrere/a-bo/ rettet-mot-flyktninger-og-innvandrere/a-bo/   ram/ ram/  ram/Innhold-i-program/ ram/Innhold-i-program/


Laste ned ppt "Organisering, samarbeid og tilrettelegging av introduksjonsprogrammet KS-seminar 3.-4. desember 2012 Gardermoen Nina Kvalen leiar seksjon innvandring Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google