Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon
Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon? Siviløkonomstudiet Øystein D. Fjeldstad

2 Vi er på vei inn i et nytt kunnskaps- og nettverks-samfunn
hvor verdi skapes med kunnskap som den kritiske ressurs for problemløsing og innovasjon … hvor Internettet og annen infocom teknologi krymper verden ved å åpne for helt nye former for samhandling mellom mennesker og virksomheter... Imidlertid er de fleste redskap for forretningsvirksomhet standardkost og JIT samkjørt ledelse av distribusjons-kjeder og kanaler CAPM og avskriving av fysiske aktiva hierarki med entydig ansvarsfordeling tilpasset utfordringene fra vareproduserende industriforetak

3 Tre typer verdiskaping
Verdikjeden: lage produkter Verdiverksted: løse problemer Telefon:formidle direkte kommunikasjon mellom aktører Bank: formidle indirekte penger mellom investor og lånertager Verdinettverk: formidle samhandling

4 3 Verdikonfigurasjoner
VerdiKJEDEN - omformer råvarer til produkter - kjedet teknologi eks. Samlebånd, produksjon og raffinering VerdiVERKSTEDET - løser klienters problemer - intensiv teknologi eks. Design, konsulentvirksomhet, oljeleting VerdiNETTVERKET - sammenkobler kunder - formidlende teknologi eks. Telekom, bank, forsikring, transport

5 Hva kjøper kunden i de ulike konfigurasjonene?
Verdikjede: Produktet Verdinettverk: tilgang til de andre kundene Klubben Verdiverksted: Kompetente mennesker

6 Verdi-kjede diagram Støtte aktiviteter Primær aktiviteter
Infrastruktur Støtte aktiviteter Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp/anskaffelser Primær aktiviteter Inn- Logistikk Produksjon Ut- Logistikk Salg& Markdsfg Service

7 Rafinering og petrokjemi Distibusjon og detaljsalg
Verdikjeder i olje Produksjon Rafinering og petrokjemi Distibusjon og detaljsalg Source: Statoil Primærvirksomhet er verdikjedeorientert: Hvor skapes mest verdi

8 Verdi-verksted diagram
Infrastruktur Personal Teknologiutvikling Innkjøp Problemsøking og akvisisjon Problemløsing Valg Oppfølging/ Etterprøving Iverksetting

9 Verdiverksteder olje Leteaktivitet Feltutbygging Engineering tjenester
……. Source: Statoil Interne vs. eksterne kunder? Source: Statoil

10 Hvordan styre verdiskaping?
Konfigurasjon og styring av: Kjede - “Effektivitetsmaskin” - Kapasitetsutnyttelse, flyt og variasjon Verksted - “Problem løser” - spesialisering, fag-integrasjon og kunnskaps-”utnyttelse” Nettverk - “Sammenbinder” - dekning, tjenestespektrum og kapasitetsutnyttelse(sgrad) “Yield” Hva er viktig i innovasjon?

11 Verdikjeden skaper og kombinerer komponenter til produkter:
Prosess innovasjoner: Kapasitetsutnyttelse: “Job shop scheduling” + lagerstyring = MRP Flyt: ”Just in Time” (JIT) og interorganisatoriske systemer (IOS) Variasjon: ”Flexible Manufacturing”: Parameterisering, modularisering og intelligens i produksjonsutstyret - Kundene foretar egenkonfigurering (Dell, Cisco) Produktinnovasjoner: Funksjonalitet Kostnad/Ytelse Differensiert tilpassing Brand

12 Verdi verksteder utvikler kunnskap og løser problemer i kompetanse-team
Prosess innovasjoner Diagnostiske verktøy - måleinstrumenter Prosjektstyringsverktøy (CPM og PERT) Design og simuleringsverktøy (BSS) Gruppestøtte - kommunikasjon og identifikasjon av mennesker og teknologi - muliggjøre problemløsing forskjøvet i tid og sted Prototypeverktøy, tverr-funksjonelle team og iterativ design er fundamentale gjennombrudd i verdiverksteds-teknologi - frikopling fra lite hensiktsmessig kjedetenkning som styreinstrument Kompetanse innovasjoner: Nyansettelser Fusjoner / oppkjøp / allianser Krevende oppdrag som tøyer grenser og gir læring Kurs?

13 Verdi-nettverk diagram
Infrastruktur Personalforvaltning Teknologiutvikling Innkjøp Markedsføring & kontraktstyring Tjenestelevering Infrastrukturdrift

14 Hvordan skapes verdi i telekommunikasjon?
Avtale abonnement Utvikle nett og tjenester Betjene kunder Installasjon Drifte infrastruktur

15 Verdinettverk etablerer noder og tilbyr (inter-) konnektivitet
Prosessinnovasjoner: Automatisere transaksjonsprosessering Kapasitetsreservasjon på noder som ikke er direkte knyttet: AT&T: Automatiske sentraler, AA: Multi-flight reservasjonssystemer, BofA: Interbank sjekk-avregning Følge individuelle kunders bruk av nettverk og differensiering gjennom prisdiskriminering - “Yield Management” Fremtid?: Prising basert på organiserte nettverksklynger: Konsernbank- og flyavtaler, Virtual Private Networks (VPN) Støtte forbedret interkonnektivitet - fra kryss reservasjon og drift til kryss-firma planlegging og tilpasning: (AT&T/BT; Star Alliance, BancOne) Nettverksinnovasjoner - ” scope and range”: Nye nettverk (f.eks. Nextra, StepStone) Nye tjenester blant medlemmene (f.eks. WAP)

16 Verdiskaping og innovasjon
Ulike verdi-proposisjoner: Verdi kommer fra ulike kilder og effektivitet har ulike kilder => Ulike former for innovasjon Viktige forskjeller i tilsynelatende like aktiviteter som f.eks. markedsføringens rolle og form Ulike krav til strategi, organisering og ledelse Konfigurasjon som strategi - Substitusjon som radikal innovasjon


Laste ned ppt "Ulike typer verdiskaping, effektivitet og innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google