Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no 4. september 2009 Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no 4. september 2009 Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no 4. september 2009 Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

2 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet… •Ca 700 årsverk fordelt på ca 800 ansatte •Statsøkonomien vil få en ramme på nærmere 500Mnok •Eksternøkonomien innhenter vel 150Mnok •Utstrakt samhandling med Helse Nord, fylkeskommunen og kommunesektoren •Krevende finansieringssystem i sektoren •Ca 180 støttestillinger over statsøkonomien, totalt 250 •Dyr og komplisert infrastruktur •Areal

3 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Roller og fullmakter •Hva er nytt – organisatoriske rammer –Mer tidsriktig og kompleks organisering –Fakultetsstyret har ny sammensetning og funksjon –Dekan er enhetlig leder for fakultetet –Større fakultet med flere institutt –Enhetlig ledelse på institutt videreføres –Videre satsning på faglig strategisk styring og utvikling •Hva er ikke nytt –Regelverk, lover og hjemler –God forvaltningsskikk –Gode prosesser som skaper legitimitet i en kunnskapsorganisasjon –Ryddighet og avklaring av makt og myndighet

4 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Økonomikrisen DMF •Inngang 2008, neg. balanse på 20Mnok, forventet driftsunderskudd 16Mnok. Plan lansert med nedbemanning på 57 stillinger •Univ. styret juni 08 krevde ytterligere tiltak. Dette ble møtt med fokus på inntektssiden •Vendepunkt i univ. styremøte 18. september 2008 •Tilnærmet fullfinansiering av tannlegestudiet •Delvis tilbakeføring av hvileskjæret •Etter hvert virkning av investeringsstopp, ansettelsesstopp og sparetiltak (små annum, overhead, 4. år fin, egenfin stip.) •50Mnok i vitenskapelig utstyr siste periode, 25Mnok forskuttert •9Mnok i negativ balanse ved årsskiftet 2008/2009 •Fagmiljø tørker ut •Stillingsstopp har rammet blindt

5 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Ny budsjettfordelingsmodell •Universitetsstyresak S65-08 12. desember 2008 (Rammene for det nye fakultetet) •Interimsstyre 9. mars 2009, IH 07-09 (Organisasjons- og bemanningsplan for Helsefak) •Bør være klar for budsjettinnspill for 2010 •Om prosessen –Interimsstyre 19. mars 2009, IH13-09, mandat –Rammene: 6 Mål og 13 føringer… –Arbeidsgruppe •Liten og effektiv gruppe •Ledelsen ved dekanat, direktører •Økonomifaglig kompetanse •Helsefagmiljøet som det mest atypiske institutt •Tillitsvalgt •Egen arbeidsgruppe medisinerstudiepoengmidlene –Dialog, med ledergruppe og interimsstyret –Rapport ultimo august –Formell høring før planlagt fakultetsstyresak i september –Sentral modell utvikles parallelt

6 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Mål for ny budsjettfordelingsmodell •Må ivareta at overordnede mål, pålagt aktivitet og prioriteringer nås, herunder stimulere til økt resultatoppnåelse innenfor det nye universitetets kjernevirksomhet •Premiere kvalitet på forskning og legge til rette for at utvalgte forskningsmiljøer kan prioriteres •Sikre økt fokus på forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor praksis- og profesjonsfeltet

7 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Mål fortsetter •Premiere kvalitet i utdanningene og sikrer gjennomstrømning av studenter på alle nivåer •Stimulere til omstilling slik at det nye universitetet til enhver tid har en fagprofil som er oppdatert og svarer til samfunnets forventninger, samtidig som breddeuniversitetets kvaliteter skal ivaretas •Stimulere til økt samhandling med samfunns- og næringsliv i landsdelen

8 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Styrings- og ledelsesinformasjonssystemer Overordnet årshjul, budsjettmodellen rolle Budsjettfordeling Årsplan Budsjettinnspill Innspill utd. Meld Innspill forskn. meld Mål&disponeringsbrev Økonomistyring og månedlige dialogmøter Strategidokument, analyser, utredninger med mer Samfunnsutvikling, f. eks. samhandlingsreformen Forsknings og utd.- meldingsprosess Foreløpig disponeringsbrev

9 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Modellens oppbygging…. •Enkel •Sammenheng mellom kostnads- og inntektskomponenter •Dynamisk, ingen skjermede enheter •Transparent, 1:1 effekter, ingen målforskyvning •Styrings- og ledelseselementer

10 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Modellen som styrings- og ledelsesverktøy •Resultatmidler føres til produserende enhet - incitament •Kobling mellom inntekts- og kostnadskomponenter – dynamikk •Fastsetting av ressursenheter – faglig prioritering, flytting av aktivitet, 1. stillinger tildeles av dekan •Faglige fellesressurser får utviklings- og etableringsmidler •Programstyret i medisin får egne utviklingsmidler, tett kobling med linjeledelse og tett kobling mellom økonomi og programstyret

11 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Styrings- og ledelsesinformasjonssystemer •DBH, nasjonalt perspektiv – brukes i nasjonal budsjettfordelingsmodell i sektoren •FRIDA, nasjonalt perspektiv – brukes i nasjonal budsjettfordelingsmodell i sektoren •Aktivitetsregnskapet •Undervisningsforpliktelser med studieoppbygnings- og studentinformasjon •Bemanningsplan fase II (Fremtidens kompetansebehov, rekruttering, seniortiltak, likestilling og NOKUT krav) •Skape legitimitet i organisasjonen og bidra til rasjonell begrunnet styring

12 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Ny budsjettfordelingsmodell og forholdet til totalomsetningen For institutt: •Modellen fordeler kun post 50 •Øremerkede midler •Forholdet til eksternøkonomien –Prissaken –Skape handlingsrom i statsøkonomien –Øke totalinntektene –Modellen har forventninger til dekningsbidrag, f. eks. 3,5% til fakultetsadministrasjonen •Avsetninger Andre netto innt Andel Undervisningskomponent Andel av basis Resultatmidler Strategiske Netto ekst.øk Andel Forskningskomponent Sentrale strategiske og øremerkede midler Fakultære strategiske og øremerkede midler Belastning av statsutgifter Overhead Basis

13 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Beskrivelse av inntektsmodellen •Inntektskomponenter –Undervisningskomponent •Resultatbasert komponenter –Forskningskomponent •Resultatbasert komponenter •Strategisk komponent –Basiskomponenter •Størrelsesforhold (435Mnok) –Utdanningskomponent (20%) –Forskningskomponent (17%) –Basis (59%) –Ekstern økonomi (4%)

14 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Modellens oppbygging Debet Lønn Drift Investering Kreditt Utdanningskomponenten 95% institutt (26,5% medisinerutdanningen fellespott institutt) 5% fakultetsadministrasjonen Forskningskomponenten 1) 91,8% institutt 8,2% fakultetsadministrasjonen Formidlingskomponenten 85% institutt 15% fakultetsadministrasjonen Basistildeling # ressursenheter av 0,5Mnok 1)Ph.d, Eu, NFR 15% publisering, rekr.stillinger 5% vit. utstyr og annet 3,5%

15 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Fordeling av post 50 - Statsbevilgningen

16 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Særlige forhold - forskningsinfrastruktur •Oppstartskapital –Investering og kompetansebygging •Årlig drift •Delprosess II/fusjonsprosessen –Enhetlig faglig ledelse, brukerråd, styringsgruppe og årlige budsjett/regnskap •Prissaken –Direkte driftskostnader –Indirekte driftskostnader –Lønn •Husleie inkl. bygningstekniske installasjoner og drift •Investeringskostnader •Midler til drift (15Mnok) deles ut til instituttene

17 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Modellens oppbygging - Faglige fellesressurser Debet Rek 6 377 Komparativ medisin 3 000 EM 1 800 FUGE 5 000 Anatomisk 1 600 IKT 6 800 Internasjonal helse 1 000 Biobank 1 000 Medialab 1 000 Glassvask 390 Verksted 2 340 TICE 2 000 Marbio 500 Overgangstipend 1 030 Totalt 33 837 Kreditt 6 377 Øremerket REK 1 930 Øremerket FUGE 1 930 Øremerket TICE 500 Øremerket Marbio 994 Øremerket strat. forskningsbevilgning 7 106 Ressursenheter I kroner 15 000 Prissaken 33 837 Totalt

18 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Særlige forhold - medisinerutdanningen 1.Fagområdet medisin 2.Det medisinske fakultet 3.Programstyret for medisin •Kobling programstyret og linjeledelse •Programstyret får egne utviklingsmidler •Ryddig forhold til fakultetsadministrasjonen

19 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Modellens oppbygging - Medisinerutdanningen Debet Utplassering 8 852 Sensur 400 Studiekonsulenter 1 927 Utvikling av studie 2 500 Totalt 13 679 Kreditt 11 542 utdanningskomponent kategori A 2 137 Refusjon sykehus, øremerket 13 679 Totalt

20 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

21 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Ekstrafoils, brukes kun hvis spørsmål

22

23 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kriterier 1.Modellen må basere seg på objektive og målbare kriterier. 2.Den resultatbaserte tildelingen må synliggjøres slik at den stimulerer til bedre resultater og virker motiverende. Den må ivareta fakultetets overordnede mål, pålagte aktiviteter og muliggjøre prioriteringer. 3.Modellen bør stimulere til og muliggjøre omstilling, slik at fakultetet til enhver tid har en forsknings- og fagprofil som er oppdatert i forhold til samfunnet og de pålagte oppgaver. 4.Enkel og transparent modell med forutsigbarhet. I dette ligger at den sentrale modellen videreføres ned til fagmiljøene med minst mulig endring i modellens enkelte komponenter. 5.Incentiver videreføres i utgangspunktet med 1:1 effekt. For stor eller liten effekt av incentivmidler kan gi målforskyvning.

24 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kriterier….. 6.Forholdet mellom bevilgnings- og eksternøkonomien må ses i en helhetlig sammenheng. Budsjettfordelingsmodellen fordeler kun statsbevilgningen over post 50, og det må det sikres at denne forvaltes etter gjeldende retningslinjer. Dette forutsetter ryddighet i den økonomiske samhandlingen med Helse Nord, eksterne prosjektmidler generelt og synliggjøring av eventuell subsidiering. En konsekvens av dette vil være at eksternøkonomien også må bidra i finansieringen av fakultetets fellestjenester og infrastruktur. 7.Fellestjenester og infrastruktur kan ikke forventes finansiert ved lik belastning for alle miljø. 8.Modellen må støtte opp om fagpolitisk styring og gi rom for strategiske valg, samt muligheten for strategisk å bygge ned avsetninger med minst mulig konsekvens for kjerneområdene; forskning og utdanning. Den bør også kunne ivareta positive avsetninger med strategisk fordelingseffekt. Modellen må dokumentere og synliggjøre politiske beslutninger slik at de ikke blir statisk og skjult. 9.Modellen må søke å gi akseptable driftsrammer for alle enheter, løse kjente problemer i dagens modeller og ivareta nye miljøer som psykologi og helsefag på en tilfredsstillende måte.

25 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Kriterier….. 10.Fakultetsadministrasjonen bør ikke ha en statisk finansiering over basis, men ha en mindre andel av flere inntektskomponenter slik at inntektene påvirkes av produksjonen og slik at utgiftskomponentene gjenspeiles i inntektskomponentene. Jmf Ph. D. resultatmidler finansieringssak (15 % ). 11.Forskningskomponenten (strategiske forskningsmidler – midler til stipendiatstillinger, vitenskapelig utstyr og øvrige forskningsmidler) føres i stor grad tilbake til det institutt de er produsert ved. Midlene vil da kunne ha en ”belønningseffekt” ved at de øker ved stor produksjon og bidrar til målsettingen om økte ressurser og prioritering av gode miljøer. 12.For undervisningskomponenten ønskes mest mulig av inntekter og aktivitet lagt til instituttene. Dette gir incentiv til å drive mest mulig kostnadseffektivt og rasjonelt. Videre flyttes ansvaret til produksjonsnivået. Samtidig må modellen ivareta behovet for samordning av undervisning på tvers av instituttene. Også medisinerutdanningen prøves løst etter en slik modell, med vekting av undervisningsformer som støtter opp om samordning og pedagogiske målsettinger. 13.Basistildelingen fordeles etter en synlig og kjent nøkkel som viser de politiske valg som tas (f. eks. etter en tenkt førstestillingsandel)

26 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no


Laste ned ppt "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no 4. september 2009 Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google