Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
HMS-tjenesten / BHT Januar 2011

2 Risikovurdering - Hva skal vi har fokus på fremover?
Å kartlegge og vurdere risiko og sårbarhet er et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS-arbeid! - Hva skal vi har fokus på fremover? - Hvor skal vi sette inn tiltakene? - Hva trenger vi beredskap i forhold til? - Hvordan skal vi kunne ta de gode beslutningene? Hensikten: å identifisere de hendelsene som representerer de største farene eller truslene for vår virksomhet 2

3 Risikobegrepet Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens
Muligheten for å tape noe av verdi: - Mennesker (liv, helse, produktivitet) - Materielle verdier (bygninger, instrumenter, maskiner osv) - Produksjon/drift - Informasjon (data) - Kommunikasjon - Ytre miljø - Omdømme - Tillit hos aksjonærer, investorer, kunder, politisk opinion, befolkning osv I arbeidet med risikoanalyse forstår vi risiko som en tenkbar uønsket hendelse. 3

4 Risikobilde (bow-tie)
Barrierer (konsekvens-reduserende) Barrierer (sannsynlighets-reduserende) Konsekvenser Årsak Fare Uønsket hendelse Mulighet Risikopåvirkende faktorer Risikopåvirkende faktorer

5 Risikobilde (bow-tie)
Per blir frisk Per får plager Per dør Livsstil Kosthold Arv Miljø Operasjon Medisin Legesjekk Vaksine Per får en sykdom Risikopåvirkende faktorer: Kvalitet på legesjekk - Effekt av vaksine Risikopåvirkende faktorer: - Kvalitet på operasjon - Effekt av medisiner

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Utgangspunktet for analysen: - hvordan virksomheten drives operasjonelt - hvilke arbeidsoppgaver som er de mest sentrale Gjennom dialog med de ansatte er hensikten å få frem de hendelsene som kan true driften enten ved å ha konsekvenser for: - de ansatte - driftssituasjonen - økonomien - miljøet - omdømmet 6

7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Beskriv egen virksomhet (delprosesser, aktiviteter, arbeidsoppgaver). Identifiser områdene med størst sårbarhet og lag liste over mulige uønskede hendelser som kan inntreffe (brainstorming). Diskuter utsatte steder og årsaksforhold. Vurder sannsynlighet og konsekvens. Tallfestes (3X3). Risikoen knyttet til den enkelte uønskede hendelsen uttrykkes som S x K. Gjenta for alle potensielle uønskede hendelser. totaloversikt over risikoen forbundet med virksomheten kan rette tiltakene dit de vil ha størst skadeforebyggende effekt

8 Tallfesting Vi benytter en matrise med inndeling av sannsynlighet og konsekvens i tre nivåer: Sannsynlighet 1 liten (det vil si har ikke inntruffet) 2 middels (tenkelig, eller har inntruffet tidligere) 3 stor (har inntruffet flere ganger) Konsekvens 1 ubetydelig 2 betydelig 3 kritisk

9 Del-prosess/ aktivitet
Skjema for gjennomføring av risikoanalyse Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak Konsekvenser 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Konsekvens - person

10 3x3 matrise (visualiserer de uønskede hendelsenes risikonivå)
Sannsynlighet Stor (Har inntruffet flere ganger) 3 6 9 Middels (Tenkelig, eller har inntruffet tidligere) 2 4 Liten (Har ikke inntruffet) 1 Ubetydelig Betydelig Kritisk Konsekvens

11 Den samlede risikoen sorteres i 3 grupper:
GRØNN – akseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen normalt ikke nødvendig. GUL – middels risiko: Tiltak for å redusere risikoen bør vurderes. RØD – uakseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen er påkrevd.

12 Akseptkriterier (eksempel)
Sannsynlighet kan vurderes etter følgende skala: 1 liten: sjeldnere enn 1 gang hvert år 2 middels: hyppigere enn 1 gang hvert år 3 stor: månedlig eller hyppigere Konsekvens for økonomi (kostnader): 1 ubetydelig: kroner 2 betydelig: – kroner 3 kritisk: mer enn kroner Konsekvens for drift (driftsavbrudd): 1 ubetydelig: driftsstans i 0-3 timer 2 betydelig: driftsstans i 3 timer – 1 dag 3 kritisk: driftsstans i mer enn 1 dag forts.

13 Akseptkriterier (eksempel) forts.
Konsekvens for personer ( negativ påvirkning på personell): 1 ubetydelig: ingen / ubetydelig personskade eller personpåvirkning 2 betydelig: hendelser medfører sykefravær 3 fare for invaliditet / død Konsekvenser for omdømme (tap av omdømme): 1 ubetydelig: ingen fare for omdømmetap 2 betydelig: negativ interesse fra naboer / interessenter / lokalmedier 3 kritisk: søksmål, negativ interesse fra riksmedier Konsekvenser for miljø (skade på ytre miljø): 1 ubetydelig: ingen miljøkonsekvenser 2 betydelig: brudd på regelverk for miljøforhold 3 kritisk: anmeldelse til miljømyndigheter eller politi

14 Ulike risikobilder Brann Strømbrudd Svelging Eksplosjon Vannlekkasje
Sprut Innbrudd Utslipp Skålding Dataavbrudd Datahacking Smitte Havari Lynnedslag Underslag Sabotasje Naturskade/flom Personopplysninger på avveie Spionasje Komponentsvikt Brudd på forretningsskikk Trusler Forsinkelse Brudd på konfidensialitet Vold Påkjørsel Hendelse hos nabovirksomhet Tyveri Fall Hendelse i media Hærverk Kutt Drukning 14

15 Mulige farlige / uønskede hendelser
- ”Worst case” - Hverdagshendelser ”Det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje….” Aristoteles ( f. Kr)

16 Hva er en uønsket hendelse?
Den er uønsket (og skal helst ikke forekomme) Den er utilsiktet Den innebærer en forandring av dagens situasjon Den beskriver en negativ innvirkning på virksomheten vår og / eller det produktet / den tjenesten vi leverer Den er ikke en tilstand Den er ikke en årsak Den skal ikke beskrive hyppighet eller konsekvens

17 Sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygge)
Reduksjon av risiko Sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygge) Konsekvensreduserende tiltak (skadebegrensende tiltak eller beredskapstiltak) Opplæring Kompetanse Instrukser og rutiner Kontroll Dokumentasjon Kvalitetssikring Utskifting av utstyr, vedlikehold Verneutstyr Renhold og orden System Merking Alarmering / vakthold Oppfølgings- og kontrolltiltak Back-up-mulighet Førstehjelpsutstyr Ekstra bekledning Rengjøring Alarmsystem / vakthold Beredskapsplaner Øvelser Forsikring - Forsikring

18 Hvorfor risikoanalysere?
- Oppfylle en rekke lover og forskrifter. Risikoanalyse er et fantastisk forbedringsverktøy! Fornyet innsikt i egen hverdag og virksomhet Resulterer i prioritert liste over de relevante risikoforholdene godt utgangspunkt for tiltaksplaner og budsjettarbeid, virksomhetsplanlegging, mål- og strategiarbeid, utarbeidelse av beredskapsplaner og instrukser, utvikling av kvalitetssikringssystemer med instrukser og rutiner!!! Mulighet til å forbedre måten vi organiserer og tilrettelegger egen hverdag og virksomhet på (hver gang vi gjør analysen!!) risikoen reduseres samtidig som vi hever kvaliteten på det vi leverer Mulighet til å avverge de ikke-planlagte, uheldige hendelsene og omstendighetene som ofte preger hverdagen Økt pålitelighet, større driftssikkerhet, fortrinn og styrke for virksomheten!

19

20

21

22 Empire State Building 1930.

23 “The Empire State building was built in 1930
“The Empire State building was built in Safety will only be invented in the 1990’s”

24 “Wow, these impact wrenches are fantastic, pity about the noise. ”…
“Wow, these impact wrenches are fantastic, pity about the noise.”….”What ?”

25 “Don’t look where I point, listen to where I think this beam must go”

26 “Just a jump to the left and I’ll be safely on those loose scaffold boards”

27 Lunch Time, time to unwind and stress-relieve.

28 Ag-shame, the top of the Chrysler building is way down there.”

29 “If this spanner slips and hits me on the nose…will I bleed before hitting the sidewalk?”

30 “Yeah! Boss. The nuts are all here!”

31 “Safety. , yeah, I’ve heard of it…
“Safety?, yeah, I’ve heard of it…..it’s that little lever on a machine-gun, to prevent you from shooting the people you actually like.”

32 Del-prosess/ aktivitet
Prioritering Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Registrering Påkjørsel gravemaskin I eller ved sjakt Uoppmerksomhet uerfarenhet, dårlig sikt 1 3 Krav om erfaren fører og godt vedlikeholdt maskin, sikkerhetsklær, verneutstyr, god planlegging sammen med fører, Slag med grabb I eller ved sjakt Uoppmerksomhet, feltarbeidere forlater posisjonen sin Krav om erfaren fører, og maskin i god teknisk stand. Sikkerhetsklær og verneutstyr. Nøye planlegging med fører. Øyekontakt under arbeid. Konsekvens - omdømme Risikonivå Sannsynlighet Konsekvens - økonomi Konsekvens - miljø Konsekvens - drift Konsekvens - person

33 Del-prosess/ aktivitet
Arkeologenes arbeid i felt Befaring / registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Registrering Kollaps av sjakt I sjakt For dyp sjakt, for bratte vegger 1 2 3 Sette maks dybde på sjakt. Krav om erfaren fører. God kommunikasjon mellom fører og feltarbeidere Elektrisk støt Ikke nok kjennskap til grunnen. Uavklart ansvarsforhold mellom fører og arkeolog. Ikke sendt gravemelding. 6 Sikre innsending av gravemelding gjennom retningslinje. Avklar ansvarsforhold. Befinne seg i skytefelt under skyting På skytefelt, inn-/ ut mark Reguleringsplan viste ikke at området var skytefelt. Rutinesvikt hos grunneier. Sjekk med kommunen i tillegg til reguleringsplan. Skriftlig henvendelse med spørsmål om aktivitet. Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Konsekvens - person

34 Del-prosess/ aktivitet
Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Registrering Befinne seg i sprengnings-felt Utmark Dårlig research påforhånd 2 3 6 1 Må klarere områdene med flere instanser før ut i felt. befaring (krafsing, prøvestikking) Uhell, over-belastning Mark, fjell Ensformig, tungt arbeid. Langt til vann. Bæring av fylte bøtter og tunge redskaper 4 Har i dag faste pauser og er bevisst. Tørrsoller om nødvendig. Bør variere stilling/ teknikk. Opplæring fysioterapeut. La maskinen gjøre tyngste jobben. Utstyr/redskap tilpasset kvinner. Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Konsekvens - person

35 Del-prosess/ aktivitet
Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Transport Kutt, skade fra redskap / utstyr i bil På vei Usikret redskap 1 2 3 Ingen løse redskaper i kupeen. Sikres bak i bagasjerom. Befaring Angrep fra store dyr Innmark Ikke forberedt 6 Sjekk med grunneier. Planlegg fluktmuligheter, følg alltid med hvor dyrene er. Opplæring; adferd i forhold til ulike dyr. Gå seg vill/ fast Høgfjell Dårlig vær, uhell 4 Ikke gå alene. Kart kompass, opplæring. Satelitttelefon, GPS, Værvarsel. Vann/mat. Førstehjelps- utstyr. Synlige klær Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Konsekvens - person

36 Del-prosess/ aktivitet
Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Befaring Fall i ulendt terreng Fjell, utmark Dårlig sikt, uflaks 2 4 Ikke gå alene, GPS, satellitt telefon, godt synlige klær, Ha med førstehjelp- Utstyr. Ekstra proviant, klær? 1. synfaring Angrep fra sinte grunneiere Grunneier uvitende om besøket 2 ? 4? Ta kontakt med grunneier selv, og ikke regn med at tiltakshaver gjør det. Gjennomgå hvordan håndtere slike situasjoner. Ofte alene. Arbeid i jord Smitte Tetanus-bakterien kommer inn i sår/kutt i hud. Ikke hansker, ikke sårbehandling Vaksinasjon stivkrampe. Hansker, sårbehandling, medisinkoffert, rens av sår. Opplæring. Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Sannsynlighet Konsekvens - person

37 Del-prosess/ aktivitet
Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak 1-3 1-9 - Forslag til tiltak Arbeid i jord Smitte toxoplasmose for gravide Inntak av mat skitten på overflaten 2 3 6 1 Gravide: hansker, ikke spise i feltet uten spesiell hygiene Feltarbeid Flåttbitt Tildekking. Sjekk for flått i etterkant av feltarbeid. Vaksine. Prioritering Konsekvens - omdømme Risikonivå Konsekvens - økonomi Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - miljø Konsekvens - person

38 Hendelsene som innebærer størst risiko for arkeologene ute i feltet er at:
de skal bli angrepet av store dyr spesielt under befaring gravide skal bli smittet av toxoplasmose som er farlig for foster de skal komme i kontakt med strømførende kabler i grunnen de uforvarende går inn i usikrede områder (skytefelt, sprengingsområder) = uakseptabel risiko og tiltak for å redusere risikoen er påkrevd

39 Arkeologenes arbeid i felt
Prioritering 1 Elektrisk støt Befinne seg inne i aktivt skytefelt eller sprengningsfelt Angrep fra store dyr Flåttbitt Toxoplasmose smitte (gravide) 2 Gå seg vill / fast Fall i ulendt terreng Angrep fra aggressiv grunneier Smitte (tetanus) 3 Påkjørsel gravemaskin Slag med grabb Kollaps av sjakt 4 Overbelastning (fysisk) Kutt, skade fra redskap i bil

40 ”Overraskelser bør aldri komme uventet.”
Helge Krog ( ) 40

41 RISIKO!


Laste ned ppt "RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google