Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011

2 30.06.2014 Risikovurdering Å kartlegge og vurdere risiko og sårbarhet er et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS-arbeid! - Hva skal vi har fokus på fremover? - Hvor skal vi sette inn tiltakene? - Hva trenger vi beredskap i forhold til? - Hvordan skal vi kunne ta de gode beslutningene? Hensikten: å identifisere de hendelsene som representerer de største farene eller truslene for vår virksomhet

3 30.06.2014 Risikobegrepet Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Muligheten for å tape noe av verdi: - Mennesker (liv, helse, produktivitet) - Materielle verdier (bygninger, instrumenter, maskiner osv) - Produksjon/drift - Informasjon (data) - Kommunikasjon - Ytre miljø - Omdømme - Tillit hos aksjonærer, investorer, kunder, politisk opinion, befolkning osv I arbeidet med risikoanalyse forstår vi risiko som en tenkbar uønsket hendelse.

4 30.06.2014 Risikobilde (bow-tie) Fare Uønsket hendelse Mulighet Årsak Konsekvenser Barrierer (sannsynlighets- reduserende) Barrierer (konsekvens- reduserende) Risikopåvirkende faktorer

5 30.06.2014 Risikobilde (bow-tie) Per får en sykdom Livsstil Kosthold Arv Miljø Per blir frisk Per får plager Per dør Risikopåvirkende faktorer: -Kvalitet på legesjekk - Effekt av vaksine Risikopåvirkende faktorer: - Kvalitet på operasjon - Effekt av medisiner Vaksine Legesjekk Medisin Operasjon

6 30.06.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Utgangspunktet for analysen: - hvordan virksomheten drives operasjonelt - hvilke arbeidsoppgaver som er de mest sentrale Gjennom dialog med de ansatte er hensikten å få frem de hendelsene som kan true driften enten ved å ha konsekvenser for: - de ansatte - driftssituasjonen - økonomien - miljøet - omdømmet

7 30.06.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 1.Beskriv egen virksomhet (delprosesser, aktiviteter, arbeidsoppgaver). 2.Identifiser områdene med størst sårbarhet og lag liste over mulige uønskede hendelser som kan inntreffe (brainstorming). 3.Diskuter utsatte steder og årsaksforhold. 4.Vurder sannsynlighet og konsekvens. Tallfestes (3X3). 5.Risikoen knyttet til den enkelte uønskede hendelsen uttrykkes som S x K. 6.Gjenta for alle potensielle uønskede hendelser. totaloversikt over risikoen forbundet med virksomheten kan rette tiltakene dit de vil ha størst skadeforebyggende effekt

8 30.06.2014 Tallfesting Vi benytter en matrise med inndeling av sannsynlighet og konsekvens i tre nivåer: Sannsynlighet 1liten (det vil si har ikke inntruffet) 2middels (tenkelig, eller har inntruffet tidligere) 3 stor (har inntruffet flere ganger) Konsekvens 1 ubetydelig 2betydelig 3kritisk

9 Skjema for gjennomføring av risikoanalyse Del- prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsakKonsekvenser1-3 1-9-Forslag til tiltak SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømme RisikonivåPrioritering

10 3x3 matrise (visualiserer de uønskede hendelsenes risikonivå) Stor (Har inntruffet flere ganger) 3369 Middels (Tenkelig, eller har inntruffet tidligere) 2246 Liten (Har ikke inntruffet) 1123 123 UbetydeligBetydeligKritisk Sannsynlighet Konsekvens

11 30.06.2014 Den samlede risikoen sorteres i 3 grupper: GRØNN – akseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen normalt ikke nødvendig. GUL – middels risiko: Tiltak for å redusere risikoen bør vurderes. RØD – uakseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen er påkrevd.

12 30.06.2014 Akseptkriterier (eksempel) Sannsynlighet kan vurderes etter følgende skala: 1liten: sjeldnere enn 1 gang hvert år 2middels: hyppigere enn 1 gang hvert år 3 stor: månedlig eller hyppigere Konsekvens for økonomi (kostnader): 1ubetydelig: 0-100 000 kroner 2betydelig: 100 000 – 1 000 000 kroner 3kritisk: mer enn 1 000 000 kroner Konsekvens for drift (driftsavbrudd): 1ubetydelig: driftsstans i 0-3 timer 2betydelig: driftsstans i 3 timer – 1 dag 3kritisk: driftsstans i mer enn 1 dag forts.

13 30.06.2014 Akseptkriterier (eksempel) forts. Konsekvens for personer ( negativ påvirkning på personell): 1ubetydelig: ingen / ubetydelig personskade eller personpåvirkning 2betydelig: hendelser medfører sykefravær 3fare for invaliditet / død Konsekvenser for omdømme (tap av omdømme): 1ubetydelig: ingen fare for omdømmetap 2betydelig: negativ interesse fra naboer / interessenter / lokalmedier 3kritisk: søksmål, negativ interesse fra riksmedier Konsekvenser for miljø (skade på ytre miljø): 1ubetydelig: ingen miljøkonsekvenser 2betydelig: brudd på regelverk for miljøforhold 3 kritisk: anmeldelse til miljømyndigheter eller politi

14 30.06.2014 Ulike risikobilder BrannStrømbruddSvelging EksplosjonVannlekkasjeSprut InnbruddUtslippSkålding DataavbruddDatahackingSmitte HavariLynnedslagUnderslag SabotasjeNaturskade/flomPersonopplysninger på avveie SpionasjeKomponentsviktBrudd på forretningsskikk TruslerForsinkelseBrudd på konfidensialitet VoldPåkjørselHendelse hos nabovirksomhet TyveriFallHendelse i media HærverkKuttDrukning

15 30.06.2014 Mulige farlige / uønskede hendelser - ”Worst case” - Hverdagshendelser ”Det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje….” Aristoteles (384-322 f. Kr)

16 30.06.2014 Hva er en uønsket hendelse? -Den er uønsket (og skal helst ikke forekomme) -Den er utilsiktet -Den innebærer en forandring av dagens situasjon -Den beskriver en negativ innvirkning på virksomheten vår og / eller det produktet / den tjenesten vi leverer -Den er ikke en tilstand -Den er ikke en årsak -Den skal ikke beskrive hyppighet eller konsekvens

17 30.06.2014 Reduksjon av risiko Sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygge) Konsekvensreduserende tiltak (skadebegrensende tiltak eller beredskapstiltak) - Opplæring - Kompetanse - Instrukser og rutiner - Kontroll - Dokumentasjon - Kvalitetssikring - Utskifting av utstyr, vedlikehold - Verneutstyr - Renhold og orden - System - Merking - Alarmering / vakthold - Oppfølgings- og kontrolltiltak - Back-up-mulighet - Førstehjelpsutstyr - Ekstra bekledning - Rengjøring - Alarmsystem / vakthold - Verneutstyr - Beredskapsplaner - Øvelser - Forsikring

18 30.06.2014 Hvorfor risikoanalysere? - Oppfylle en rekke lover og forskrifter. Risikoanalyse er et fantastisk forbedringsverktøy! -Fornyet innsikt i egen hverdag og virksomhet -Resulterer i prioritert liste over de relevante risikoforholdene godt utgangspunkt for tiltaksplaner og budsjettarbeid, virksomhetsplanlegging, mål- og strategiarbeid, utarbeidelse av beredskapsplaner og instrukser, utvikling av kvalitetssikringssystemer med instrukser og rutiner!!! -Mulighet til å forbedre måten vi organiserer og tilrettelegger egen hverdag og virksomhet på (hver gang vi gjør analysen!!) risikoen reduseres samtidig som vi hever kvaliteten på det vi leverer -Mulighet til å avverge de ikke-planlagte, uheldige hendelsene og omstendighetene som ofte preger hverdagen Økt pålitelighet, større driftssikkerhet, fortrinn og styrke for virksomheten!

19 30.06.2014

20

21

22 Empire State Building 1930.

23 “The Empire State building was built in 1930. Safety will only be invented in the 1990’s”

24 “Wow, these impact wrenches are fantastic, pity about the noise.”….”What ?”

25 “Don’t look where I point, listen to where I think this beam must go”

26 “Just a jump to the left and I’ll be safely on those loose scaffold boards”

27 Lunch Time, time to unwind and stress-relieve.

28 Ag-shame, the top of the Chrysler building is way down there.”

29 “If this spanner slips and hits me on the nose…will I bleed before hitting the sidewalk?”

30 “Yeah! Boss. The nuts are all here!”

31 “Safety?, yeah, I’ve heard of it…..it’s that little lever on a machine-gun, to prevent you from shooting the people you actually like.”

32 Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Registrering Påkjørsel gravemaskin I eller ved sjakt Uoppmerksomhet uerfarenhet, dårlig sikt 1 3 3 3 Krav om erfaren fører og godt vedlikeholdt maskin, sikkerhetsklær, verneutstyr, god planlegging sammen med fører, Registrering Slag med grabb I eller ved sjakt Uoppmerksomhet, feltarbeidere forlater posisjonen sin 1 3 3 3 Krav om erfaren fører, og maskin i god teknisk stand. Sikkerhetsklær og verneutstyr. Nøye planlegging med fører. Øyekontakt under arbeid. SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømme RisikonivåPrioritering

33 Arkeologenes arbeid i felt Befaring / registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Registrering Kollaps av sjakt I sjakt For dyp sjakt, for bratte vegger 1 2 3 3 Sette maks dybde på sjakt. Krav om erfaren fører. God kommunikasjon mellom fører og feltarbeidere Registrering Elektrisk støt I sjakt Ikke nok kjennskap til grunnen. Uavklart ansvarsforhold mellom fører og arkeolog. Ikke sendt gravemelding. 2 3 3 1 6 1 Sikre innsending av gravemelding gjennom retningslinje. Avklar ansvarsforhold. Registrering Befinne seg i skytefelt under skyting På skytefelt, inn-/ ut mark Reguleringsplan viste ikke at området var skytefelt. Rutinesvikt hos grunneier. 2 3 6 1 Sjekk med kommunen i tillegg til reguleringsplan. Skriftlig henvendelse med spørsmål om aktivitet. SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømmeRisikonivå Prioritering

34 Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Registrering Befinne seg i sprengnings-felt Utmark Dårlig research påforhånd 2 3 6 1 Må klarere områdene med flere instanser før ut i felt. Registrering befaring (krafsing, prøvestikking) Uhell, over- belastning Mark, fjellEnsformig, tungt arbeid. Langt til vann. Bæring av fylte bøtter og tunge redskaper 1 2 2 4 Har i dag faste pauser og er bevisst. Tørrsoller om nødvendig. Bør variere stilling/ teknikk. Opplæring fysioterapeut. La maskinen gjøre tyngste jobben. Utstyr/redskap tilpasset kvinner. SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømme Risikonivå Prioritering

35 Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Transport Kutt, skade fra redskap / utstyr i bil På vei Usikret redskap 1 2 2 3 Ingen løse redskaper i kupeen. Sikres bak i bagasjerom. Befaring Angrep fra store dyr Innmark Ikke forberedt 2 3 6 1 Sjekk med grunneier. Planlegg fluktmuligheter, følg alltid med hvor dyrene er. Opplæring; adferd i forhold til ulike dyr. Befaring Gå seg vill/ fast Høgfjell Dårlig vær, uhell 2 2 4 2 Ikke gå alene. Kart kompass, opplæring. Satelitttelefon, GPS, Værvarsel. Vann/mat. Førstehjelps- utstyr. Synlige klær SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljøKonsekvens - omdømmeRisikonivåPrioritering

36 Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Befaring Fall i ulendt terreng Fjell, utmark Dårlig sikt, uflaks 2 2 4 2 Ikke gå alene, GPS, satellitt telefon, godt synlige klær, Ha med førstehjelp- Utstyr. Ekstra proviant, klær? 1. synfaring Angrep fra sinte grunneiere Grunneier uvitende om besøket 2 2 ? 4? 2 Ta kontakt med grunneier selv, og ikke regn med at tiltakshaver gjør det. Gjennomgå hvordan håndtere slike situasjoner. Ofte alene. Arbeid i jord Smitte Tetanus-bakterien kommer inn i sår/kutt i hud. Ikke hansker, ikke sårbehandling 2 2 4 2 Vaksinasjon stivkrampe. Hansker, sårbehandling, medisinkoffert, rens av sår. Opplæring. Sannsynlighet Konsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljøKonsekvens - omdømmeRisikonivåPrioritering

37 Arkeologenes arbeid i felt Befaring og registrering Del-prosess/ aktivitet Uønsket hendelse StedÅrsak1-3 1-9-Forslag til tiltak Arbeid i jord Smitte toxoplasmose for gravide Inntak av mat skitten på overflaten 2 3 6 1 Gravide: hansker, ikke spise i feltet uten spesiell hygiene Feltarbeid Flåttbitt 3 2 6 1 Tildekking. Sjekk for flått i etterkant av feltarbeid. Vaksine. SannsynlighetKonsekvens - driftKonsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømmeRisikonivåPrioritering

38 30.06.2014 Hendelsene som innebærer størst risiko for arkeologene ute i feltet er at: -de skal bli angrepet av store dyr spesielt under befaring -gravide skal bli smittet av toxoplasmose som er farlig for foster -de skal komme i kontakt med strømførende kabler i grunnen -de uforvarende går inn i usikrede områder (skytefelt, sprengingsområder) = uakseptabel risiko og tiltak for å redusere risikoen er påkrevd

39 Arkeologenes arbeid i felt Prioritering 1Elektrisk støt 1Befinne seg inne i aktivt skytefelt eller sprengningsfelt 1Angrep fra store dyr 1Flåttbitt 1Toxoplasmose smitte (gravide) 2Gå seg vill / fast 2Fall i ulendt terreng 2Angrep fra aggressiv grunneier 2Smitte (tetanus) 3Påkjørsel gravemaskin 3Slag med grabb 3Kollaps av sjakt 4Overbelastning (fysisk) 4Kutt, skade fra redskap i bil

40 30.06.2014 ”Overraskelser bør aldri komme uventet.” Helge Krog (1889-1962)

41 RISIKO!


Laste ned ppt "RISIKOVURDERING Siv Heidi Eikemo Stavik Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver HMS-tjenesten / BHT Januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google