Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astrid Grydeland Ersvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astrid Grydeland Ersvik"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Astrid Grydeland Ersvik
Helsesøster som samfunnsaktør Årsmøte/fagdag LaH NSF Møre og Romsdal 18.januar 2013 Astrid Grydeland Ersvik Leder LaH NSF

3 Agenda: Nytt fra LaH NSF
Hvordan kan dere gi ledere, politikere og administrasjon et godt beslutningsgrunnlag? Mer konkret: et verktøy for å lage en sak eller en presentasjon

4 Nytt fra LaH NSF Gla’meldinger fra myndighetsnivå:
Det blir nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten Forskriftsarbeidet fortsetter Nasjonalt tilsyn med helsestasjonen i 2013

5 Hva jobber vi blant annet med:
Utprøving av etterutdanningstilbudet Helsesøster som samfunnsaktør Sluttevaluering Pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste Spesialistgodkjenning (HOD/Hdir) Pilot regnskapsføring lokale faggrupper

6 Hva jobber vi blant annet med:
Media: Undervektige barn og unge (Aftenposten, Dagbladet Magasinet) «Skrikekurer» (Aftenposten, blogg Folkehelsearbeidere, Vårt Land Klamydiatesting, Adresseavisen Slankepress, NRK, regionsaviser Høringer, noen aktuelle: Barneloven: beskyttelse mot vold og overgrep Barnevernloven: bla. styrket rettssikkerhet for barna i barnevernet Markedsføring av usunn mat Retningslinjer for barselomsorgen Adopsjonsloven Om kjærlighet og kjøletårn Innspill til NSF Valgkamp 2013 Oppfølging av Utviklingsstrategien

7 Helsesøsterkongressen
Målet for kongressen er å bedre forståelsen for kulturmangfoldet helsesøstre møter i et samfunn i endring. Første påmeldingsfrist: 12.februar Poster? Frist Årets helsesøster/Gylne penn? Frist

8 Datoer å merke seg: 23.-25.april 2014: 23.-24.oktober 2013:
Helsesøsterkongress 2014, Stavanger Balansekunst i hverdagen; fysisk aktivitet, vekt og ernæring oktober 2013: Lederkonferanse, Oslo

9 Oppfordringer! Artikler og Lederstafett i hver utgave av Tidsskriftet. Ta tastaturet fatt og skriv! Send til innen 6.januar, 6.mai, 6.september. Bruk nettsiden!

10 Helsesøster – en tydelig samfunnsaktør
- fordi barn og unge trenger oss!

11 Kilder: Didaktisk relasjonsmodell, Smart-modell: Athenae AS
Stikkordmanus: Retorisk Institutt Øvrige kilder: Spesialistgodkjenning av helsesøstre, LaH NSF

12 Helsesøster som samfunnsaktør- case
De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument og henvisning til aktuelt lov- og rammeverk.

13 Helsesøster som samfunnsaktør, læringsmål
Kunnskaper: kunne begrunne behov for ressurser Ferdigheter: kunne skrive en sak Holdninger: anerkjenne rollen som samfunnsaktør

14 Helsesøster som samfunnsaktør, metodikk
Didaktisk relasjonsmodell Smart-modellen (målformulering) Modell for saksfremlegg Case i grupper Eksempler i plenum METODENE JEG SKAL GI DERE EN SMAKEBIT AV, ER: DET MÅ SIES AT DERE KUN FÅR ET OVERFLADISK INNBLIKK I DISSE METODENE. EN FULLGOD OPPLÆRING I DETTE VILLE KREVD FLERE DAGER. DEN DIDAKTISKE RELASJONSMODELLEN OG SMART-MODELLEN HAR VI KONSEKVENST BENYTTET I LAHS PILOTPROSJEKT , OG I PILOTKOMMUNENE – BLANT ANNET SOM HJELPEMIDDEL FOR Å UTVIKLE KOMPETANSEPLANER OG VURDERE KOMPETANSETILTAK. MODELLEN FOR SAKSFREMLEGG ER NY OGSÅ FOR MEG. DET KAN VÆRE EN NYTTIG, RYDDIG OG EFFEKTIV MÅTE Å STRUKTURERE ARBEIDET MED ET SAKSFREMLEGG PÅ – ENTEN DET SKAL SKJE MUNTLIG ELLE ROGSÅ SKRIFTLIG. DET ER INGEN ABSOLUTT FASIT, MEN ET BIDRAG TIL STRUKTUR – SOM HAR VIST SEG Å VÆRE EFFEKTIV I MANGE SAMMENHENGER. DERE SKAL FÅ JOBBE LITT SAMMEN OG TIL SLUTT SKAL VI DELE NOEN AV ERFARINGENE DERE GJØR DERE UNDERVEIS I DAG.

15 Didaktisk relasjonsmodell
DA SKAL VI SE PÅ DIAMANTEN, ELLER DEN DIDAKTISKE RELASJONSMODELLEN. DEN ER ET NYTTIG ANALYSEVERKTØY BÅDE I FORHOLD TIL DET CASET DERE SKAL JOBBE MED ETTERPÅ, I FORHOLD TIL UTARBEIDELSE AV KOMPETANSEPLANER – OG I FORHOLD TIL UTVIKLING AV ENKELTTILTAK. JEG GIR HER EKSEMPLER PÅ HVORDAN DERE KAN BENYTTE MODELLEN I FORHOLD TIL PROSESSEN MED Å LAGE EN SAK. FORMÅL HVEM SKAL SAKEN – I DETTE TILFELLET – RETTE SEG MOT, HVILKEN SITUASJON TAR DEN UTGANGSPUNKT I, OG HVA ØNSKER MAN Å OPPNÅ MED DEN SAKEN SOM NÅ SKAL FREMMES? TIL HJELP I MÅLFORMULERINGENE, SKAL VI SE PÅ SMART-MODELLEN (NESTE SLIDE). SÅ TILBAKE TIL DIAMANTEN, OG INNHOLDSDELEN: BESKRIV I STIKKORD HVA INNHOLDET I SAKEN SKAL VÆRE – DERE SKAL SENERE FÅ BESKRIVE DETTE GRUNDIGERE. DENNE SAKEN OMHANDLER…. DEN TAR UTGANGSPUNKT I ….. SITUASJON, KOMMUNALE VERDIER, LOVGRUNNLAG, KOMMUNALT PLANVERK ARBEIDSMETODER: SKAL DERE JOBBE I GRUPPER, BRUKE REFLEKSJONSNOTAT, FORDELE OPPGAVER OG ANSVAR, HVEM SKAL LEGGE FREM RAMMEFAKTORER: RESSURSER, ØKONOMI, PERSONELL, TID, LOKALITETER, TILGANG MM DELTAKERFORUSETNINGER: DE SOM DELTAR I PROSESSEN - HVEM ER DERE, HVA ER STYRKENE I DETTE ARBEIDET? DE SOM SKAL FÅ PRESENTASJONEN – HVEM ER DE, HVA KAN OG VET DE, HVILKE MENINGER KAN DE TENKES Å HA? EVALUERING EVALUERING UNDERVEIS FOR Å EVT. KORRIGERE ARBEIDET EVALUERING AV SLUTTPRODUKTET: SAKEN7PRESENTASJONEN OG RESULTATET. OPPNÅDDE VI DET VI ØNSKET? HVIS IKKE, HVORFOR? Modellen ble utviklet av Bjørndal og Lieberg ved Universitetet i Oslo i 1978

16 SMART-MODELLEN, til hjelp i målformuleringen
HVA I PRAKSIS S - SPESIFIKT Er det tydelig hva som skal oppnås? Ikke en god hensikt, men et tydelig mål M - MÅLBART Hvordan vet vi om målet er nådd – lar det seg måle? A - AKSEPTERT Er dette noe dere er enige om – er det akseptert at det er dit vi skal? R – REALISTISK Er det mulig å oppnå målsettingen – og ligger det en utfordring i dette som gir dere noe å strekke seg etter? T – TIDSAVGRENSET Angir målet noe om når dette skal være gjennomført?

17 Eksempel Prosess Presentasjon
Mål: etablere en ny helsesøsterstilling Innhold: saksfremlegg og presentasjon i kommunestyret Arbeidsmetoder: refleksjon, stikkordmanus, innhente statistikk, fakta/forskning, Rammefaktorer: tidsramme til forberedelse og fremlegg, ansvarsfordeling, evt. økonomi, teknikk Deltakerforutsetninger: kunnskap om tjeneste, lov og rammeverk, lokale forhold. Behov for ekstern bistand? Hvem presenterer? Evaluering: underveis – er vi der vi skal? Mål: etablere en ny helsesøsterstilling Innhold: fakta, statistikk, ROS-analyse Arbeidsmetoder: saksfremlegg og presentasjon i kommunestyret Rammefaktorer: tidsramme, teknikk, hvem presenterer Deltakerforutsetninger: politikere i ulik alder/begge kjønn, med begrenset kunnskap om tjenesten, stramt kommunebudsjett Evaluering: på selve saksfremlegget, på resultat

18 Helsesøster som samfunnsaktør- case
Grupper a 3 Diamanten-15 min De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument for en ny helsesøsterstilling, og med henvisning til aktuelt lov- og rammeverk.

19 Didaktisk relasjonsmodell
Modellen ble utviklet av Bjørndal og Lieberg ved Universitetet i Oslo i 1978

20 Pause fra

21 Stikkordmanus Disposisjon fremlegg Disposisjon forberedelse 1
INNLEDNING 4 2 BAKGRUNN 3 TESE/BUDSKAP ARGUMENTER (påstand + bevis) MOTARGUMENT 5 AVSLUTNING

22 Tese/budskap Mitt budskap er løsningen på et problem
Kort, klart og konkret BUDSKAPET ER DET LOV Å FREMFØRE MED ET SMIL! I EN SKRIFTLIG SAK ER DET VANSKELIGERE Å BRUKE SMIL, MEN BUDSKAPET MÅ HA EN SCHWUNG! ET OPTIMALT BUDSKAP BØR VÆRE PÅ MAX. 7 ORD (MEN INGEN ABSOLUTTER).

23 Argumenter (3 - logos, ethos, pathos)
Påstand A Kommunen bryter lov og forskrift Bevis A1 Tilbyr ikke… Bevis A2 Nye oppgaver Bevis A3 Ingen ressursøkning siden…. Påstand B Helsesøster har kompetanse barn og unge trenger Bevis B1 Skreddersydd utdanning Bevis B2 Tett på målgruppen Bevis B3 Statistikk/fakta Påstand C Bevis C1 Bevis C2 Bevis C3 Motargument Utgifter/andre mer presserende behov Bevis R1 Bevis R2 Bevis R3 ARGUMENTENE BØR VÆRE FÅ OG GODE – HELST TRE. TRE HAR VIST SEG Å VÆRE MAX DET VI KLARER Å HUSKE I ETTERKANT. ET ARGUMENT BESTÅR AV EN PÅSTAND OG BEVIS; OGSÅ HER MAX. 3 ARGUMENTENE BØR BÅDE APELLERE TIL FORNUFTEN (LOGOS) OG HJERTET (ETHOD/PATHOS). I KOMMUNALE SAKSFREMLEGG BØR NOK LOGOS DOMINERE…., MEN I ET MUNTLIG FREMLEGG KAN DU TILLATE DEG Å APELLERE MER TIL FØLELSENE OG HJERTET – MEN IKKE OVERDRIV! KOM OGSÅ EVT. MOTSTAND I FORKJØPET OG BELYS ET FORVENTET MOTARGUMENT, FØR BEVIS MOT DETTE.

24 Bruk konkrete eksempler!
Manglende måling av hodeomkrets første leveuker-uoppdaget hjernesvulst Kun vi ser barn regelmessig første leveår. For lang tid mellom: oppdager ikke vold, omsorgssvikt Forsinkede vaksiner – smitterisiko Vær etterrettelig, faktabasert og troverdig! Det er lov (og klokt) å også appellere til hjertet…. IKKE VÆR REDD FOR Å BRUKE KONKRETE EKSEMPLER.

25 Bakgrunn Skape velvilje, tillit og troverdighet
Presentere problemer/trusler, kjente fakta Etablere et felles ståsted Kontroversiell tese/budskap trenger noe lengre bakgrunn BAKGRUNNEN ER DEN SAKLIGE, FAKTABASERTE DELEN AV FREMLEGGET. HER SKAL DU VÆRE «TRAUST METEOROLOG» – DVS. IKKE KOMME MED PÅSTANDER ELELR STERKE UTSAGN, MEN FAKTA. DU SKAL SKAPE VELVILJE, TROVERDIGHET OG TILLIT TIL AT DU KAN DET DU SNAKKER ELLER SKRIVER OM.

26 Innledning Skape interesse! Skriftlig: I muntlige presentasjoner;
vær gjerne personlig, direkte, gjør stoffet du skal presentere gjenkjennelig, Spør Eks. dere har sikkert et bilde av helsesøster som… Vet dere hvor mange barn som hver dag… Skriftlig: lokale eksempler (anonymiserte) konkret gjenkjennelig SÅ SKAL DU SKRIVE INNLEDNINGEN! NÅ HAR DU GRUNNLAGET FOR SAKEN DU SKAL LEGGE FREM. INNLEDNINGENS OPPGAVE ER Å SKAPE INTERESSE.

27 Avslutning Gjenta tesen/budskapet Knytt til innledningen
Oppfordring til handling Eksempelvis: Vi foreslår derfor opprettelse av 100 % helsesøsterstilling. Dette med bakgrunn i de utfordringene vi har beskrevet…. En ny helsesøsterstilling vil bidra til …. (budskapet) TIL SLUTT SKRIVER DU AVSLUTNINGEN. HER GJENTAR DU BUDSKAPET DITT, KNYTT AN TIL DET DU SA I INNLEDNINGEN – OG LEGG INN EN OPPFORDRING TIL KONKRET HANDLING. EKSEMPELVIS….. LA OSS OPPSUMMERE DET VI NÅ HAR VÆRT GJENNOM: FØRST MÅ VI FORMULERE TESEN/BUDSKAPET SÅ KORT OG PRESIST SOM MULIG SÅ MÅ VI SAMLE ARGUMENTER, FOR UTEN ARGUMENTER KAN VI IKKE OVERBEVISE NOEN. DET KAN VÆRE NYTTIG Å SAMLE ARGUMENTER – SOM ALTSÅ BESTÅR AV PÅSTAND + BEVIS) BÅDE FOR OG I MOT EN SAK. PÅ DEN MÅTEN OPPDAGER VI SVAKHETENE OG RISIKOEN LIGGER I VÅR EGEN ARGUMENTASJON. DET ER VANLIG Å KOMBINERE NYTTEARGUMENTER (LOGOS) MED MORALSKE/FØLELSESMESSIGE ARGUMENTER (ETHOS/PATHOS). DET ER JO VANLIG Å HEVDE AT NOE ER PRAKTISK, BILLIG, LETT TILGJENGELIG, DRIFTSSIKKERT ELLER NØDVENDIG, OG AT DET SAMTIDIG GIR ANSEELSE, BEUNDRING, STATUS, NYTELSE ELLER LYKKE. HELLER ENN Å BRUKE EN MASSE ARGUMENTER BØR VI SATSE PÅ 3 SOM ER HOLDBARE OVERFOR MÅLGRUPPEN HUSK AT ARGUMENTER OG PÅSTANDER MÅ VÆRE UNDERBYGD MED KLARE BEVIS: FAKTA/STATISTIKK SITATER/REFLEKSJONER EKSEMPLER/SAMMENLIGNINGER ALLE EKSEMPLER BØR DREIE SEG OM NOE SOM TILHØRERNE SELV HAR OPPLEVD ELLER HØRT OM. SAMTIDIG BØR DE INNEHOLDE NOE NYTT OG SPENNENDE. EKSEMPLENE BØR IKKE VÆRE FOR OMSTENDELIGE. DE MÅ RASKT, KLART OG LOGISK KUNNE KOBLES TIL PÅSTANDEN HVIS DU BRUKER AUTORITETSBEVIS I FORM AV FAKTA ELLER STATISTIKK, MÅ DU ALDRI BLØFFE. DU MÅ VERIFISERE DINE FAKTA, ELLERS RISIKERER DU Å MISTE TROVERDIGHET. AVSLUTT MED OPPFORDRING TIL HANDLING ELLER OPPFØLGING. VÆR REALISTISK OG KONKRET! DA SKAL VI TA EN PAUSE FØR VI IGJEN GÅR SAMMEN I GRUPPER OG JOBBER OSS GJENNOM ET STIKKORDMANUS.

28 Pause fra

29 Helsesøster som samfunnsaktør- case
De siste årene har kommunen kuttet i en rekke lovpålagte oppgaver. Lag en sak til ledelsen/kommunestyret med faglige argument for en ny helsesøsterstilling, og med henvisning til aktuelt lov- og rammeverk. Grupper a 3 Stikkordmanus Oppsummering i plenum, 2-3 eksempler NÅ HAR DERE VED HJELP AV DIAMANTEN KARTLAGT MÅLGRUPPE OG FÅTT EN OVERSIKT OVER HVORDAN ARBEIDET MED SAKEN SKAL LEGGES OPP – DERE HAR EN PLAN! NÅ SKAL DERE JOBBE MED STIKKORDMANUSET, OG GI LITT MERE «KJØTT PÅ BEINA» TIL PLANEN, OG SELVE SAKEN. BRUK STIKKORDMANUSET, OG HUSK AT DERE I ARBEIDET MED DET SKAL STARTE MED: TESEN/BUDSKAPET ARGUMENTENE BUDSKAPET, SÅ INNLEDNINGEN, OG TIL SLUTT AVSLUTNINGEN NÅR DERE SKRIVER/HOLDER SELVE FREMLEGGET, KOMMER PUNKTENE I DENNE REKKEFØLGEN (NESTE SLIDE):

30 Stikkordmanus Disposisjon fremlegg 1 INNLEDNING (4) 2 BAKGRUNN (3) 3
TESE/BUDSKAP (1) 4 ARGUMENTER (påstand + bevis) MOTARGUMENT (2) 5 AVSLUTNING (5)

31 Helsesøster – en tydelig samfunnsaktør
- fordi barn og unge trenger oss!

32 God helg!


Laste ned ppt "Astrid Grydeland Ersvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google