Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lese for å lære - i alle fag - på alle trinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lese for å lære - i alle fag - på alle trinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lese for å lære - i alle fag - på alle trinn.
RSK Vest-Finnmark Lese for å lære - i alle fag - på alle trinn. Gerd Fredheim Gerd Fredheim. 2013

2 Å begynne på skolen er for mange barn ensbetydende med å lære å lese.
Noen barn avslører skriftspråkets hemmeligheter før de begynner på skolen, mens for andre barn kan denne prosessen by på utfordringer. Gerd Fredheim. 2013

3 Å gå på skolen er for mange barn ensbetydende med å lære.
Lesing skal fungere som en kilde til opplevelse og læring. I de tilfeller hvor lesingens hensikt er å tilegne seg kunnskaper via tekst, kan også denne prosessen by på utfordringer for en del elever. Å kunne skrive seg til kunnskap og forståelse blir også en viktig del av læringsprosessen. Gerd Fredheim. 2013

4 Ulike trender - og deres hensikter
Ansvar for egen læring Cooperativ Learning Læringsstiler Læringsstrategier Genrepædagogik Uansett hvilken benevning vi setter på vår undervisning, så har alle disse trender hatt ett og samme mål: Å justere vår undervisning og på den måten øke elevenes læringsutbytte. Gerd Fredheim. 2013

5 Læringsmål 03.10.13 * Lesingen og læringens FØR, UNDER og ETTER
- Bruk av kolonnenotat * Lesestrategi i møte med tekststykker - Sju viktige punkt * Språk- og begrepstrening - Ordkart * Organiseringstrategiene: - Kolonnenotat - Styrkenotat - Venndiagram * Skriving av fagtekst - Fra brainstorming til spoletekst (ev. fortsettelse ) Gerd Fredheim. 2013

6 Literacy skills Children today are expected to display litteracy skills far beyond those measured in the past. As society becomes increasingly reliant on knowledge and information, what it means to be literate is changing rapidly. The future of today`s students depend on how well they can comprehend and thoughtfully use a wide variety of texts, assess the credibility of sources and substance critically; and apply the knowledge they gain through reading to their personal, professional and civic lives. Allan E. Farstrup Executive director of International Reading Association Reading Today. December 2005/January 2006 Gerd Fredheim. 2013

7 Lese og skrive for å lære
Lese for å: Oppleve Gjøre Lære Skrive for å: Kommunisere et budskap Rydde i egne tanker og ideer Lære Gerd Fredheim. 2013

8 Læringsstrategier Lesestrategier
I følge Kunnskapsløftet (norsk læreplan av 2006) skal elevene: Stimuleres til å velge egne læringsstrategier. Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere egen læring. Kunne velge hensiktsmessige lesestrategier. Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekster i ulikt tempo og på ulikt vis. NB. Mine understrekninger Gerd Fredheim. 2013

9 Læringsstrategier --- evne til å organisere og regulere egen læring, anvende tid effektivt og løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere og erverve ny kunnskap og viten. St.meld.nr. 30 ( ). Kultur for læring Gerd Fredheim. 2013

10 Læringsstrategienes 4 hovedkategorier
Ivar Bråten defienerer læringsstrategier som bevisste tanker og handlinger en person utfører for å nå betsemte mål. Lærinngsstrategiene deles gjerne i fire hovedkategorier: * Hukommelsesstrategier * Utdypingsstrategier * Organiseringsstrategier * Metakognitive strategier Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Elstad og Turmo. 2006 Gerd Fredheim. 2013

11 Lesingen og læringens FØR, UNDER og ETTER
* Mål Hva skal du lære? * Oversikt over lærestoffet. Antall sider Hva lærer du ved å lese overskrift, underoverskrifter, billedtekts, grafiske framstillinger, fotnoter m. m.? * Bakgrunnskunnskap/forkunnskaper Tenk over hva tror du at du kan om dette fra før. Skriv gjerne noen stikkord. UNDER * Les ett avsnitt om gangen. Still spørsmål til deg selv om du forstår det du nå har lest * Ta notater mens du leser. Hvilken notatteknikk hjelper deg til å forstå og huske det du leser? ETTER * Gjør ferdig notatene dine * Med bakgrunn i det du har notert, kan du gjenfortelle innholdet i det du leste til en medelev, eller du kan bruke notatene når du oppsummerer det du leste i en spoletekst. * Egenvurdering. Måloppnåelse: Ja, delvis eller ikke? Forklar hvorfor. Gerd Fredheim. 2013

12 Førlesingsstrategier Planlegging og klargjøring
The information gained during overwieving permits the good reader to gauge which part of the text should be read more carefully than others, and which ones should not be read at all. Pressley, 1998, s. 50 Gerd Fredheim. 2013

13 Vet elevene at de skal anvende sine forkunnskaper?
Hva en elev får ut av en bestemt tekst, er langt på vei bestemt av hva eleven vet om tekstens innhold fra før, det vil si av hans eller hennes forkunnskaper. Ja, antakelig er det ingen annen enkeltfaktor som har så stor betydning for hva personer forstår og husker av det de leser, som de forkunnskapner de bringer med seg til teksten. Braaten 2007 Gerd Fredheim. 2013

14 Strategilæring 1 Det som først og fremst karakteriserer eksperter på læring, er stor grad av egenaktivitet for å tilegne seg ny kunnskap. Aktiviteten dreier seg om både handlinger og tanker for å innhente, bearbeide og organisere nytt stoff----. Strategier skal også hjelpe til med å integrere ny kunnskap med det vi kan fra før, og med å lagre denne kunnskapen slik at den lett kan hentes fram fra minnet sener. Bråten og Olausen, 1999 Gerd Fredheim. 2013

15 Strategilæring 2 --- det synes som om svake lesere i liten grad utnytter den bakgrunnskunnskapen de måtte ha om temaet. De tar som regel fatt på lesingen uten å stille spørsmål ved innholdet og uten å reflektere over det de leser underveis. Videre leser de uten å bearbeide eller organisere stoffet, ta notater eller snakke med andre om det de har lest (Austad, 1999 b). Lese- og skrivevansker Fra teori til IKT-baserte tiltak. 2. utgave. 2009 Ann-Mari Knivsberg og Ellen Heber Gerd Fredheim. 2013

16 Læringsstrategier i matematikk
Læringsstrategier som er spesielle for matematikk Hvilke oppgavespesifikke læringsstrategier har elevene for å løse oppgaver og få oversikt over lærestoffet? Mange elever sliter med å vite hvordan de skal angripe en tekstoppgave og hvilke regnearter de skal bruke. Elevene kan få kjennskap til en del spørsmål de kan stille for å komme i gang med oppgaven. St.meld.nr. 22, Motivasjon-Mestring-Muligheter. Ungdomstrinnet NB. Mine understrekninger Gerd Fredheim. 2013

17 Tekststykker i matematikk
Hvordan kan et tekststykke være bygget opp? Spørsmål Løpende tekst Bilde eller illustrasjon Skjult informasjon Unødvendig informasjon 7 viktige punkt når du skal løse et tekststykke Les stykket Sett rød strek under spørsmålet Sett blå strek under viktig informasjon Tegn Regn ut Skriv tekstsvar Kan svaret være riktig? For de eldste elevene tar jeg også med punktet Overslagsregning Gerd Fredheim. 2013

18 Lesing av fagtekster Bedre Skole 04/08
Slik vi ser det, er ikke arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet noe ekstra som kommer i tillegg til det arbeidet faglærerne gjør, men en del av opplæringen i faget. Når vi skal lære et fag, må vi lære de begrepene som faget har utviklet over tid, og som benyttes når man leser, skriver og snakker i og om faget. Fagspråket må eleven lære ved å omgås fagets tekster, for eksempel i læreboka. Og han må lære det av noen som kan faget, og gjør han oppmerksom på det. Bedre Skole 04/08 Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakke Gerd Fredheim. 2013

19 Ordkart Lese for å lære, side 53-54
Ordkart er et tankekart bygget opp rundt spørreordene HVA, HVORDAN og HVILKE. Ved å fokusere på disse spørreordene blir elevene bevisstgjort på å: * Kategorisere ordet * Beskrive ordets egenskaper * Finne eksempler/illustrere eller sette ordet inn i en sammenheng Lese for å lære, side 53-54 Gerd Fredheim. 2013

20 Lineære organiseringsstrategier
Kolonnenotat og styrkenotat tilhører gruppen organiseringsstrategier. Dette er lineære organiseringsstrategier som både gir eleven oversikt over lærestoffet samt mulighet for å reorganisere kunnskaper. Elever. Lærere. Læringsstrategier, side Gerd Fredheim. 2013

21 Styrkenotat 1. Danmark 2. Historie 3. Mange felles år med Norge
Eksempel: 1. Danmark 2. Historie 3. Mange felles år med Norge 4. Konger/dronninger 4. Kriger 2. Geografi 3. Norden 4. Syd for Norge 2. Kultur 3. Museer 4. Glyptoteket 4. Thorvaldsens samlinger Gerd Fredheim. 2013

22 Venn-diagram John Venn 1834 - 1923
He was a British logician made famous by his logical diagrams. These are known as Venn Diagrams, and are often used in teaching elementary mathematics. Venn wrote three books on logic. The second book introduced Venn Diagrams. Venn diagrams illustrate exclusive and inclusive circles. Lese for å lære, side 14-17 Gerd Fredheim. 2013

23 Faglig læsning og skrivning
Faglig læsning og skrivning er stadig et emne, der skrives om og forskes meget i. Det er et viktigt område med betydning for læseres muligheder gennem hele livet, i og med det spiller en stor rolle for indlæringen i skoleforløbet. Henriette Rømme Lund Nationalt Videncenter for læsning Gerd Fredheim. 2013

24 Skrivning Skrivning Forbedrer elevernes
Læsning Læring i alle fag Skal være et lige så naturlig redskab i læringsprocessen som læsning. Henriette Romme Lunds oversettelse fra engelsk til dansk Tidsskriftet Viden om læsning. Nummer 12, 2012 Gerd Fredheim. 2013

25 Lære å skrive eller skrive for å lære?
Øveskriving Mye av skrivingen i skolen har vært såkalt øveskriving. Skriveoppgavene preges av utfylling, avskrift og kopiering, som for eksempel i skriftformingsoppgaver. Øveskriving har sin rettmessige plass i opplæringen, men vi bør ikke glemme å gi elevene flere muligheter til å skrive. Lære å skrive eller skrive for å lære? Ronny Johansen Høgskolelektor Høgskolen i Vestfold Gerd Fredheim. 2013

26 Omformuleringsprosess
Elevene forstår og husker ideer bedre når de må omforme ideene fra en form til en annen. Tydeligvis er det i denne omformuleringsprosessen at forfatterens ideer blir til leserens ideer, og dette gjør dem lettere å huske. Pearson og Fielding, 1991 Gerd Fredheim. 2013

27 Writing to Read If students are to make knowledge their own, they must struggle with the details, wrestle with the facts, and rework raw information and dimly understood concepts into language they can communicate to someone else. In short, if students are to learn, they must write. Writing to Read Graham, Steve and Hebert, Michael. Vanderbilt University Foreward by Vartan Gregorian Gerd Fredheim. 2013

28 Spoletekst Spoletekst blir gjerne beskrevet som et rammeverk for skriving av fagtekst. I den norske læreplanen er et av kompetansemålene at elevene etter 4. trinn skal kunne ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Gerd Fredheim. 2013

29 Spoletekst Reglene for å skrive spoletekst kan forklares på følgende måte: Innledning I innledningen setter du ned x antall påstander/argumenter eller tilkjennegir x antall utsagn/fokusområder som skal med i teksten. Hoveddel Her drøftes den enkelte påstand/det enkelte argument/utsagn i sitt avsnitt. Dersom innledningen inneholder x antall utsagn/fokusområder, belyses disse nå i hvert sitt avsnitt. Dersom det tilkjennegis tre fokusområder/settes ned tre påstander, skal hoveddelen inneholde tre avsitt. Aslutning Nå er tiden inne til å oppsummere/konkludere. De påstander/utsagn/fokusområder som er nevnt i innledningen, må nå få en konklusjon. Leseren må finne den røde tråden fra innledningen, via hoveddelen og frem til avslutningen. Gerd Fredheim. 2013

30 Innlæring av strategier
Det er viktig at strategiundervisningen strekker seg over et betydelig tidsrom, og at den starter med at læreren forklarer og demonstrerer strategibruken nøye før han eller hun gradvis overfører ansvaret for strategibruken til elevene selv. Ivar Bråten, 2007 Gerd Fredheim. 2013

31 Innlæring av ny strategi
Ved innlæring av en ny strategi er det helt avgjørende for læringsresultatet at læreren følger disse fire trinnene: * Presentere * Modellere * Lærerstyrt veiledning * På egen hånd Gerd Fredheim. 2013

32 A teacher A teacher should enable students to become aware of different kinds of teaching strategies, and direct them, to a flexible use, regarding the goal of reading and the type of reading material. Tatljana Jelenko Gerd Fredheim. 2013

33 Aktuell litteratur * Lese for å lære (bok for lærere)
* Lesing i fagene (elevbok for mellomtrinnet) * MER Lesing i fagene (elevbok for /9. trinn) * START Lesing og skriving i fagene (3. og 4. trinn) Bøkene kan bestilles direkte fra forlaget: Fra denne hjemmesiden kan det også lastes ned gratis lærerveiledning til de tre elevbøkene samt oversikt over de kompetansemålene i KO6 som den enkelte tekst er knyttet opp mot. Elevbøkene skriver jeg sammen med Marianne Trettenes. Februar 2014 kommer boka Lesing og skriving i matematikk (3.-4. trinn). * Barn. Foreldre. Læringsstrategier * Elever. Lærere. Læringsstrategier Dette er hefter som kan bestilles fra min mailadresse: Heftene koster kr.100,- pr. stk. Gerd Fredheim. 2013


Laste ned ppt "Lese for å lære - i alle fag - på alle trinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google