Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunnhild Bagøien 2006 Hva er Motiverende Intervju? Gunnhild Bagøien Overlege St Olavs Hospital Psykisk Helsevern avd Østmarka 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunnhild Bagøien 2006 Hva er Motiverende Intervju? Gunnhild Bagøien Overlege St Olavs Hospital Psykisk Helsevern avd Østmarka 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunnhild Bagøien 2006 Hva er Motiverende Intervju? Gunnhild Bagøien Overlege St Olavs Hospital Psykisk Helsevern avd Østmarka 2006 gunnhild.bagoien@ntnu.no

2 Gunnhild Bagøien 2006  W. R. Miller : HVORFOR ENDRER MENNESKER ATFERD?

3 Gunnhild Bagøien 2006 Millers betraktninger rundt endring :  Skjer ofte uten formell behandling ( naturlig endring ; de fleste som slutter med rusmidler/tobakk gjør det uten profesjonell hjelp ) ( Vaillant,1983)  Stadier for endring er de samme med/uten profesjonell hjelp

4 Gunnhild Bagøien 2006 Millers betraktninger rundt endring :  Konstruktiv atferdsendring skjer når en person forbinder det som viktig i forhold til indre ønsker og verdier  Rådgivning kan fascilitere en naturlig endringsprosess

5 Gunnhild Bagøien 2006 Bakgrunn – Miller:  1 – 2 sesjoner MI for å føre pasienten til et høyere stadium av motivasjon før behandling  Observerte effekt (reduksjon av rusmiddelbruk) etter intervensjonen  Fant at grad av empati hos behandler kunne forutsi resultat (reduksjon i alkoholinntak) på tvers av type behandling ( Miller et al. 1980)

6 Gunnhild Bagøien 2006 Hva er motiverende intervju - en definisjon: “ er en klient-sentrert,rådgiverstyrt, samtalestil som har til hensikt å fremme atferdsendring ved å hjelpe pasienten til å utforske og løse ambivalens. ” Miller & Rollnick (1995)

7 Gunnhild Bagøien 2006 Hva er motiverende intervju? TEKNIKK VS. HOLDNING  MI må forstås som en mellommenneskelig holdning heller enn et sett av teknikker en bruker på klienten for å oppnå bestemte mål  Det settes krav til behandleren som empatisk, bekreftende og samarbeidende med klienten  Klienten er ekspert på seg selv

8 Gunnhild Bagøien 2006 Hva er motiverende intervju ?  Lytting med empatisk forståelse  Vekke pasientens egen bekymring og motivasjon  Minimalisere forsvar og motstand  Oppmuntre til håp og optimisme

9 Gunnhild Bagøien 2006 MI er utviklet av  William R. Miller, PhD ( Emeritus Distinguished Professor of Psychology and Psychiatry, University of New Mexico, USA)  Stephen Rollnick, PhD (University of Wales college of Medicine)  Lærebok: ”Motivational Interviewing” (2. end. 2002)

10 Gunnhild Bagøien 2006 Norge:  Barth, Børtveit og Prescott: ”Endringsfokusert rådgivning” (Gyldendal, 2001)  Prescott og Børtveit: ” Helse og atferdsendring ” (2004)

11 Gunnhild Bagøien 2006 MI- TEORETISKE RØTTER  Carl Rogers (1953): Relasjonsbygging Empati/reflekterende lytting  Prochaska og Di Clemente transteoretisk modell om stadier, prosesser og nivå av menneskelig endring

12 Gunnhild Bagøien 2006 Stadier i endring  Prochaska og DiClemente: transteoretisk modell  Studier: intervju av røykere ( som fikk profesjonell hjelp eller sluttet selv):  Fasemodell : kjennetegn ved en persons tanker, følelser og atferd i ulike stadier av en endringsprosess  Rådgivning må ta hensyn til i hvilken fase i endringsprosessen pasienten befinner seg

13 Gunnhild Bagøien 2006

14 MI – 4 prinsipper  E empati, nøyaktig lytting  D diskrepans  R rull med motstand  S styrke mestringstillit (self-efficacy)

15 Gunnhild Bagøien 2006 1: EMPATI  Aksept fasciliterer endring  Ambivalens er normalt  Nøyaktig lytting er fundamentet

16 Gunnhild Bagøien 2006 1: EMPATI  Nøyaktig lytting uttrykkes gjennom kommunikasjonsferdighetene: åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer  T må ha evne til å sette seg inn i pasientens situasjon, og formidle denne innlevelsen til pas. på en måte som oppleves støttende uten å overidentifisere seg  Grad av empati hos behandler bestemmer resultatet

17 Gunnhild Bagøien 2006 AMBIVALENS  aksepteres som vanlig og nødvendig del av endringsprosess  ses på som ”motoren” i endrings-prosessen  energien fra pasientens opplevelse av motsetninger mellom gode – mindre gode sider ved atferden  Utfordringen er å utforske og løse ambivalens ved å utvikle diskrepans mellom nåtid og fremtid

18 Gunnhild Bagøien 2006 Ambivalenssamtalen tar alltid utgangspunkt i det som er det aktuelle  Det gode med …  Dersom du forandrer på...hva er mest negativt?  Dersom du ikke forandrer på …, hva er positivt?  Det som ikke er fullt så bra med …  Dersom forandrer på …, hva er mest positivt?  Dersom du ikke forandrer på..., hva er negativt?

19 Gunnhild Bagøien 2006 2: DISKREPANS  Uoverensstemmelse mellom opplevelse av 2 tilstander: ”slik jeg har det nå i forhold til hvordan jeg ønsker å ha det”

20 Gunnhild Bagøien 2006 2: DISKREPANS  Det er pasienten som skal finner grunner til og argumentere for endring, ikke rådgiver  Endring motiveres av erfart diskrepans mellom aktuell atferd og viktige personlige mål og verdier, nåtid - fremtid

21 Gunnhild Bagøien 2006 2: DISKREPANS  MI virker ved selektivt å utløse endrings- snakk; selv-motiverende tale 1. Ulemper med nåværende tilstand 2. Fordeler med endring 3. Optimisme i fht endring 4. Intensjoner til endring

22 Gunnhild Bagøien 2006 3: RULL MED MOTSTAND  Motstand er naturlige aspekter ved forandring  Unngå å argumentere for endring  Personen er hovedkilden til svar og løsninger  Invitere til nye perspektiver uten å fremtvinge dem  Motstand er signal for behandler til å endre respons (minimalisere, skifte fokus)

23 Gunnhild Bagøien 2006 4: STØTTE TRO PÅ EGEN MESTRING  Støtte tro på egen mestring  Personens egen tro på mulighet av endring – motiverende faktor  Personen selv ansvarlig for valg og gjennomføring av endring  Rådgivers tro på endring kan bli et selvoppfyllende profeti  ”hente ut mestring” i tidl.erfaringer

24 Gunnhild Bagøien 2006 MI - anvendelsesområder Metaanalyse 2003, 31 studier: 15 minutter - 4 timer Motiverende intervju har vist reduksjon i rusmiddelbruk hos rusmiddelavhengige (alkohol og andre rusmidler ) (15+5 studier)  Endringer i kosthold og fysisk aktivitet (4 studier)( større effekt her enn på rusmidler)  Ingen effekt på røyking og HIV-risk atferd? (2+2 studier)  Spiseforstyrrelser (1studie) Burke et al.(2003), Journ of Cons and Clin Psych

25 Gunnhild Bagøien 2006 MI-anvendelsesområder  Metaanalyse 2005, 72 RCT studier  MI effektivt i ca 75 % av studiene  God effekt på atferdsendring innenfor en rekke ulike områder  MI utført av psykologer / psykiatere hadde effekt i 80% av studiene  MI utført av annet helsepersonell hadde effekt i 46% av studiene.  MI effektivt helt ned i intervensjoner av 15 minutters varighet (64% av disse korte iv viste effekt)  Mer enn ett møte med pasienten var mer effektivt.

26 Gunnhild Bagøien 2006 Effektmålinger SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ  BMI (body mass index)  Kolesterol (total blood cholesterol)  Blodtrykk (systolic blood pressure)  Promille (blood alcohol concentration and standard ethanol content ) IKKE SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ  Antall sigaretter pr. dag  HBA1c Rudbak,S, et.al,British Journ of Gen Pract, April 2005


Laste ned ppt "Gunnhild Bagøien 2006 Hva er Motiverende Intervju? Gunnhild Bagøien Overlege St Olavs Hospital Psykisk Helsevern avd Østmarka 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google