Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Motiverende Intervju

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Motiverende Intervju"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Motiverende Intervju
Hva er Motiverende Intervju? Gunnhild Bagøien Overlege St Olavs Hospital Psykisk Helsevern avd Østmarka 2006 Gunnhild Bagøien 2006

2 HVORFOR ENDRER MENNESKER ATFERD?
W. R. Miller : HVORFOR ENDRER MENNESKER ATFERD? Stiller motsatt spørsmål av det vanlige, nemlig hvorfor mennesker ikke endrer atferd når dent har så høye omkostninger Gunnhild Bagøien 2006

3 Millers betraktninger rundt endring :
Skjer ofte uten formell behandling (naturlig endring; de fleste som slutter med rusmidler/tobakk gjør det uten profesjonell hjelp) ( Vaillant ,1983) Stadier for endring er de samme med/uten profesjonell hjelp Gunnhild Bagøien 2006

4 Millers betraktninger rundt endring :
Konstruktiv atferdsendring skjer når en person forbinder det som viktig i forhold til indre ønsker og verdier Rådgivning kan fascilitere en naturlig endringsprosess Gunnhild Bagøien 2006

5 Bakgrunn – Miller: 1 – 2 sesjoner MI for å føre pasienten til et høyere stadium av motivasjon før behandling Observerte effekt (reduksjon av rusmiddelbruk) etter intervensjonen Fant at grad av empati hos behandler kunne forutsi resultat (reduksjon i alkoholinntak) på tvers av type behandling (Miller et al. 1980) Gunnhild Bagøien 2006

6 Hva er motiverende intervju - en definisjon:
“ er en klient-sentrert,rådgiverstyrt, samtalestil som har til hensikt å fremme atferdsendring ved å hjelpe pasienten til å utforske og løse ambivalens.” Miller & Rollnick (1995) Gunnhild Bagøien 2006

7 Hva er motiverende intervju?
TEKNIKK VS. HOLDNING MI må forstås som en mellommenneskelig holdning heller enn et sett av teknikker en bruker på klienten for å oppnå bestemte mål Det settes krav til behandleren som empatisk, bekreftende og samarbeidende med klienten Klienten er ekspert på seg selv Gunnhild Bagøien 2006

8 Hva er motiverende intervju ?
Lytting med empatisk forståelse Vekke pasientens egen bekymring og motivasjon Minimalisere forsvar og motstand Oppmuntre til håp og optimisme Gunnhild Bagøien 2006

9 MI er utviklet av William R. Miller, PhD ( Emeritus Distinguished Professor of Psychology and Psychiatry, University of New Mexico, USA) Stephen Rollnick, PhD (University of Wales college of Medicine) Lærebok: ”Motivational Interviewing” (2. end. 2002) Gunnhild Bagøien 2006

10 Norge: Barth, Børtveit og Prescott: ”Endringsfokusert rådgivning”
(Gyldendal, 2001) Prescott og Børtveit: ” Helse og atferdsendring ” (2004) Gunnhild Bagøien 2006

11 MI- TEORETISKE RØTTER Carl Rogers (1953): Relasjonsbygging Empati/reflekterende lytting Prochaska og Di Clemente transteoretisk modell om stadier, prosesser og nivå av menneskelig endring Gunnhild Bagøien 2006

12 Stadier i endring Prochaska og DiClemente: transteoretisk modell
Studier: intervju av røykere ( som fikk profesjonell hjelp eller sluttet selv): Fasemodell : kjennetegn ved en persons tanker, følelser og atferd i ulike stadier av en endringsprosess Rådgivning må ta hensyn til i hvilken fase i endringsprosessen pasienten befinner seg Gunnhild Bagøien 2006

13 Gunnhild Bagøien 2006

14 MI – 4 prinsipper E empati, nøyaktig lytting D diskrepans
R rull med motstand S styrke mestringstillit (self-efficacy) Gunnhild Bagøien 2006

15 1: EMPATI Aksept fasciliterer endring Ambivalens er normalt
Nøyaktig lytting er fundamentet Gunnhild Bagøien 2006

16 1: EMPATI Nøyaktig lytting uttrykkes gjennom kommunikasjonsferdighetene: åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer T må ha evne til å sette seg inn i pasientens situasjon, og formidle denne innlevelsen til pas. på en måte som oppleves støttende uten å overidentifisere seg Grad av empati hos behandler bestemmer resultatet Gunnhild Bagøien 2006

17 AMBIVALENS aksepteres som vanlig og nødvendig del av endringsprosess
ses på som ”motoren” i endrings-prosessen energien fra pasientens opplevelse av motsetninger mellom gode – mindre gode sider ved atferden Utfordringen er å utforske og løse ambivalens ved å utvikle diskrepans mellom nåtid og fremtid Ambivalens er ikke patologisk.R aksepterer og i noentilfeller forsterker ambivalensen for å fascilitere beslutninger om forandring.Vokte seg fra å forenkle verden slikat det framstilles at endring er bare av det gode. Gunnhild Bagøien 2006

18 Ambivalenssamtalen tar alltid utgangspunkt i det som er det aktuelle
Det som ikke er fullt så bra med … Dersom forandrer på …, hva er mest positivt? Dersom du ikke forandrer på ..., hva er negativt? Det gode med … Dersom du forandrer på ...hva er mest negativt? Dersom du ikke forandrer på …, hva er positivt? Gunnhild Bagøien 2006

19 2: DISKREPANS Uoverensstemmelse mellom opplevelse av 2 tilstander:
”slik jeg har det nå i forhold til hvordan jeg ønsker å ha det” Gunnhild Bagøien 2006

20 2: DISKREPANS Det er pasienten som skal finner grunner til og argumentere for endring, ikke rådgiver Endring motiveres av erfart diskrepans mellom aktuell atferd og viktige personlige mål og verdier, nåtid - fremtid Gunnhild Bagøien 2006

21 2: DISKREPANS MI virker ved selektivt å utløse endrings-snakk; selv-motiverende tale Ulemper med nåværende tilstand Fordeler med endring Optimisme i fht endring Intensjoner til endring Gunnhild Bagøien 2006

22 3: RULL MED MOTSTAND Motstand er naturlige aspekter ved forandring
Unngå å argumentere for endring Personen er hovedkilden til svar og løsninger Invitere til nye perspektiver uten å fremtvinge dem Motstand er signal for behandler til å endre respons (minimalisere, skifte fokus) Gunnhild Bagøien 2006

23 4: STØTTE TRO PÅ EGEN MESTRING
Personens egen tro på mulighet av endring – motiverende faktor Personen selv ansvarlig for valg og gjennomføring av endring Rådgivers tro på endring kan bli et selvoppfyllende profeti ”hente ut mestring” i tidl.erfaringer Gunnhild Bagøien 2006

24 MI - anvendelsesområder
Metaanalyse 2003, 31 studier: 15 minutter - 4 timer Motiverende intervju har vist reduksjon i rusmiddelbruk hos rusmiddelavhengige (alkohol og andre rusmidler) (15+5 studier) Endringer i kosthold og fysisk aktivitet (4 studier)( større effekt her enn på rusmidler) Ingen effekt på røyking og HIV-risk atferd? (2+2 studier) Spiseforstyrrelser (1studie) Burke et al.(2003), Journ of Cons and Clin Psych Gunnhild Bagøien 2006

25 MI-anvendelsesområder
Metaanalyse 2005, 72 RCT studier MI effektivt i ca 75 % av studiene God effekt på atferdsendring innenfor en rekke ulike områder MI utført av psykologer / psykiatere hadde effekt i 80% av studiene MI utført av annet helsepersonell hadde effekt i 46% av studiene. MI effektivt helt ned i intervensjoner av 15 minutters varighet (64% av disse korte iv viste effekt) Mer enn ett møte med pasienten var mer effektivt. Dansk meta – analyse 72 studier Gunnhild Bagøien 2006

26 Effektmålinger SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ BMI (body mass index)
Kolesterol (total blood cholesterol) Blodtrykk (systolic blood pressure) Promille (blood alcohol concentration and standard ethanol content) IKKE SIGNIFIKANT EFFEKT PÅ Antall sigaretter pr. dag HBA1c Rudbak,S, et.al ,British Journ of Gen Pract, April 2005 Gunnhild Bagøien 2006


Laste ned ppt "Hva er Motiverende Intervju"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google