Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning IMT2243 7. Februar 2006 Tema : u Kravspesifisering : produktet og prosessen u Viewpoint – en ”myk” tilnærming, gunstig i den innledende runde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning IMT2243 7. Februar 2006 Tema : u Kravspesifisering : produktet og prosessen u Viewpoint – en ”myk” tilnærming, gunstig i den innledende runde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning IMT2243 7. Februar 2006 Tema : u Kravspesifisering : produktet og prosessen u Viewpoint – en ”myk” tilnærming, gunstig i den innledende runde med brukerkrav u Tradisjonell analysemetode : Strukturert Analyse F En arbeidsmetode som går dypere inn i spesifiseringen Pensum :Kap. 7 i Sommerville, Art.saml. ”SASD-modellen”

2 Kravspesifisering Kravspesifisering = arbeidet med å få frem en beskrivelse av oppdragsgiverens / kundens samlede krav til den nye programvaren på en strukturert, oversiktlig og forståelig måte. Beskrivelsen skal være på en form som blir forstått av de som skal utvikle løsningen. Målformuleringern i emnebeskrivelsen viser at dette temaet er svært sentralt i emnet : ”Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av datasystemer. De skal være i stand til å reflektere over IT-systemenes betydning for verdiskapningen i virksomheter og ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser. De skal kunne anvende metoder og teknikker for kravspesifisering og analyse. ”

3 Kravspeksifikasjonen Ved utarbeidelsen av kravspesifikasjonsdokumentet står man overfor en avveining mellom å u lage beskrivelser som er lesbare for mange interessenter og relativt raske å sette opp u anvende strengt formalistiske spesifikasjonsteknikker som gir utvetydige krav Svært ofte praktiserer man bruk av ”Strukturert naturlig språk” i kombinasjon med anvendelse av enkelte grafiske notasjoner innen deler av spesifikasjonen.

4 Forts. Kravspesifikasjonen Kravspesifikasjonsdokumentet bør dekke : u Funksjonelle krav u Ikke-funksjonelle krav (operasjonelle) u Grensesnitt mot brukere, andres systemer og enheter u Avgrensninger Dokumentet er sentralt som : u Beslutningsgrunnlag for evt. videreføring av prosjektet. u Vedlegg til en kontrakt mellom kunde og leverandør u Utgangspunkt for alt designarbeid. I design finner man ut ”HVORDAN” beskrivelsene i kravspesifikasjonen best løses. u Grunnlag for all testing (Planlegging, Utforming, Gjennomføring og oppfølging)

5 Kravspesifiseringsprosessen

6 Involverte i prosessen Det er mange involverte parter i selve analysearbeidet - sluttbrukere, utviklere, ledere, leverandører - en analyseekspert bør ”dra i trådene” De involverte har et sterkt varierende forhold til og kunnskap om data Stor variasjon i motivasjonen hos deltagerne Arbeid i grupper, kombinert med individuell forberedelse Kreativitet innen et strukturert rammeverk en utfordring

7 Viewpoints – en “myk” spesifiseringsmetode n En arbeidsmetode der man forsøker å finne flest mulige aktuelle perspektiver på den nye løsningen n For hvert viewpoint (perspektiv) forsøker man å identifisere dette viewpointet’s krav til programvaren n God måte å få i gang arbeidet på, da fokusen er så intuitiv at alle kan delta konstruktivt uten ”forkunnskaper”

8 Fremgangsmåte for Viewpoints 1. Identifisere ulike viewpoints 2. Strukturere viewpoints F Gruppere i viewpoint F Avdekke overlapp og konflikter i viewpoints F Lage hierarki 3. Dokumentere med viewpointbeskrivelser Metoden egner seg som en oppstart før man går dypere inn i en Strukturert Analyse eller Objektorientert Analyse

9 Steg 1 : Identifisering Brainstorming for å komme opp med ulike forhold rundt løsningen Se etter interessenter, brukergrupper, tjenester, komponenter, personer, organisasjonsenheter, hendelser, tilstander osv. rundt systemet Forsøk deretter å finne ut hvilke av disse som er viewpoints. Grupper / kategoriser også de andre ”idéene” som er dukket opp (ønskede tjenester, operative krav, komponenter, tilstander osv.)

10 Viewpoints identification

11 Steg 2 : Strukturering Gruppér de ulike viewpoints, se etter overlappinger Knytt de aktuelle tjenester til det enkelte viewpoint Gi en kortfattet beskrivelse av viewpointet Sett opp et viewpoint-hierarki

12 Viewpoint service information

13 Detaljert kravanalyse

14 Metodebruk i analysen Vi skal gjennomgå to hovedretninger av metoder til bruk i analysefasen : u Strukturert Analyse (SA) u Objektorientert Analyse (OOA) Metodebruk ”strammer inn” arbeidet i analysefasen, og brukt riktig vil resultatet bli en økt forståelse for oppgaven og et bedre spesifikasjonsdokument for hva som skal inngå i løsningen.

15 Strukturert analyse Metoden går ut på å anvende et sett teknikker i arbeidet med å lage gode systemmodeller /beskrivelser under spesifiseringsarbeidet. SA ble utformet på en tid der fossefall-modellen hadde utstrakt anvendelse, og man ofte hadde rasjonalisering som hovedmål ved utvikling av nye IT- systemer. Metoden er fortsatt relevant å anvende i spesifiseringsarbeid spesielt når man arbeider etter en sekvensiell utviklingsmodell. Særlig gjelder dette utvikling av ”funksjonsfokuserte” og transaksjons- orienterte løsninger der kravene er stabile over tid.

16 Strukturert analyse Metoden går ut på å anvende et sett teknikker i arbeidet med å lage gode systemmodeller/beskrivelser : u Dataflytdiagrammer u DataDictionary u Datamodeller u Strukturert språk (Structured Definition Language) u Beslutningstrær SA er en funksjonsorientert metode : - finne funksjonene i systemet - kartlegge informasjonsflyten rundt funksjonene

17 Eksempel på en SYSTEMMODELL :

18 DataFlytDiagram n En teknikk (innen Strukturert Analyse) som benyttes til å lage en systemmodell u Funksjoner u Informasjonsflyt u Omgivelser n Tegning av DFD er den første og mest sentrale aktiviteten i en Strukturert Analyse n En systemmodell representert i et DFD gir en god oversikt og er forståelig for alle

19 DFD Prosess (funksjon) u Bearbeider/manipulerer input om til output u En prosessboble for hver funksjon i systemet u Navngis ut fra hva den ”gjør”

20 DFD Dataflyt (informasjonsflyt) u Viser hvordan data/informasjon flyter i systemet. u Vi fokuserer på logiske modeller og flyt av modeller. DFD anvendes også til å vise flyt av ”fysiske elementer”. u Modellen viser ikke rekkefølgen på flytene, bare retning u Navngis u Detaljspesifiseres i DataDictionary

21 DFD Datalager / register u Viser en samling av data som må ligge lagret i systemet u Viser ikke hvordan dataene skal lagres u Dataene ligger passive inntil de blir kalt opp u Unngå registre uten ”inn” og ”ut” flyt u Lengst mulig ned i DFD-strukturen

22 DFD Terminator / Ekstern enhet u Viser kilder til / mottaker av informasjonsflyt i vårt system u Kan være roller, interessenter, andre systemer etc.

23 Nivåhåndteringen i DFD u Kontekstdiagram F Viser omgivelsene til vårt system. Sentral informasjonsflyt til og fra systemet modelleres, og vil bidra til å klarlegge kravene til alle eksterne grensesnitt for vår løsning u Nivå 0 F Bryter ”systemboblen” fra kontekstdiagrammet ned i enkeltprosesser som samlet viser den sentrale funksjonalitet i systemet. u DFD x (tall fra 1 -..) F Er en detaljering av de mer komplekse dataprosessene på nivå 0

24 Tips ved utarbeidelse av DFD 1. Hold modellen på en side 2. Velg gode og meningsfulle navn - roller fremfor navn - navn på prosess = et verb + et objekt 3. Ikke lag modeller med mange elementer - mindre enn 10 prosesser - få registre (vi driver IKKE databasedesign her) 4. Ikke forsøk å ”si alt” med modellen, vis det viktige - lesbart og forståelig

25 Stegene videre innen Strukturert Analyse n Gå ikke videre med de andre teknikkene før dere har utarbeidet gode DFD’er på flere nivåer n I de påfølgende stegene anvendes teknikker som : u Data Dictionary – settes opp på Registre og Informasjonsflyter u Strukturert Språk som detaljspesifiserer hver Prosess u Beslutningstabeller som detaljspesifiserer beregninger etc. u Datamodell (Semantisk) som viser forhold mellom informasjonselementer


Laste ned ppt "Forelesning IMT2243 7. Februar 2006 Tema : u Kravspesifisering : produktet og prosessen u Viewpoint – en ”myk” tilnærming, gunstig i den innledende runde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google