Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhet og beredskap I NÆRMILJØET Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Oslo 9. mars 2013 Ivar Johannes Knai Seniorrådgiver DSB Analyse og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhet og beredskap I NÆRMILJØET Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Oslo 9. mars 2013 Ivar Johannes Knai Seniorrådgiver DSB Analyse og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhet og beredskap I NÆRMILJØET Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Oslo 9. mars 2013 Ivar Johannes Knai Seniorrådgiver DSB Analyse og nasjonal beredskap (ANB)

2 DSBs arbeid med samfunnssikkerhet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2 •DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet •DSB skal systematisk identifisere og synliggjøre risiko og sårbarhet i samfunnet •Skal være pådriver i forebygging, beredskap, håndtering •Etablere et Nasjonalt risikobilde som felles planleggingsgrunnlag (for alle sektorer og forvaltn.nivåer) •Felles forståelse for samfunnssikkerhetsutfordringene Norge står over for

3 Samfunnssikkerhet ”Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger.” Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet: Veien til et mindre sårbart samfunn

4 Samfunns- sikkerhet Nasjonal sikkerhet Bærekraftig utvikling Ordinær ulykkes- forebygging Human security Helhetlig perspektiv

5 SIVILSAMFUNNETS styrker bestemmer sikkerheten i samfunnet  J. Peter Burgess skriver at det er i sivilsamfunnet de viktigste ressursene for å ivareta sikkerhet og tåle alvorlige hendelser (påkjenninger) finnes, og at:  «Borgerne – innbyggerne – ikke må ses på som passive mottakere av sikkerhet fra Staten og profesjonelle instanser!»  Svenske forskere - i lys av erfaringer med stormene Gudrun, Per og etter erfaringene fra flodbølgekatastrofen og Estonia-forliset: «..kriser håndteres i en stor del av de berørte og i de sosiale nettverk de inngår i. Krisehåndteringen skjer - med eller uten hjelp fra profesjonelle aktører.» Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5

6 En sann historie fra Småland:  Bøndene Örjan og Tore kjører, et par år etter orkanen Gudrun, hjem mot sin bygd, ser ut over det oppdyrkede, flomutsatte landskapet:  «Tror du det blir oversvømmelser igjen i høst?» «Ikke godt å si, det var nære på at min tante fikk vann i kjelleren for ett år siden.»  «Transformatoren ved Åkroken var nære på å bli satt under vann!» «Vi burde rense opp elveløpet som nå er fylt av trestammer og rot.» «Kommunen burde egentlig gjøre noe.»  «Tenk om vi starter en egen Risk-gruppe i bygda vår? Her er flere aktuelle organisasjoner som Hembygsforeningen og folk med mye kunnskap.»  Det er også mange andre ting som kan skje; tenk om det er strømbrudd som etter Gudrun - og stor flom samtidig!»  «Har du tenkt på hva de transporterer til C-fabrikken – om en tankbil skulle velte måtte vi evakuere skolen og halve bygda!»  «Vi må teste ut ideen vår. Jeg ringer Kalle i Hembygdsforeningen og Anna i Røde kors – og så kan vi kalle inn alle aktuelle foreninger.» Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6

7 Forskning Doktorgradsstipendiatene Guldåker, Kristoffersson, Eriksson  «Vår vurdering er at den nasjonale sikkerhet, beredskap og krisehåndtering kan forbedres ved at man forsøker å ta utgangspunkt i og involvere medborgere og lokale foreninger.»  Studerte arbeidet til den etablerte Risk-gruppen i Småland som i innledende møte spurte:  Hvilke typer risiko finnes i vår bygd – i vårt nærmiljø?  Hvordan kan disse påvirke innbyggerne?  Hvilke risikoforhold kan innbyggerne selv forebygge eller skaffe mer informasjon om?  På andre møte identifiserte gruppen bl.a. strømbrudd, togavsporing, flom, skogbrann, bygningsbranner, mangel på drivstoff m.fl. – bestemte seg for å fokusere på flomfaren først. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 Erfaringer – rense elveløpet (forebygge flom):  Myndighetene peker på grunneiernes eget ansvar, finner ikke hjemmel for å bruke offentlige midler og gjør oppmerksom på miljøregler og alle andre lover og forskrifter som må overholdes.  Gruppen konstaterer at myndighetene egentlig ikke har forstått sin rolle når det gjelder sikkerhet og beredskap – og at gruppen selv lærer mye «samfunnsfag» og «jus»  En av deltakerne sier i intervju: «Fortsetter vi å akseptere at myndighetene lager flere og flere lover og forskrifter blir det slutt ingen som kan eller våger å gjøre noen ting – til slutt finnes det ingen mennesker som våger ta beslutninger og handle – vi er handlingslammet!» Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8

9 Hva skaper sikkerhet og beredskap i nærmiljøet? Hvilke variabler bestemmer/avgjør evne til å skape ….…..?  Økonomisk utviklingsnivå; – ressurser, fordeling  Sosial kapital; – tillit, støtte, opplevd fellesskap, organisering (frivillige org.), kjennskap til mennesker og ressurser  Lokalsamfunnets/nærmiljøets kompetanse; - kompetanse/kompetansedeling/«empowerment», kollektiv handlekraft, fleksibilitet og kreativitet, kritisk refleksjon og problemløsning (dialog, arenaer for diskusjon)  Informasjon og kommunikasjon; - tilgang til troverdig informasjon/kunnskap, informasjonsferdigheter og infrastruktur, ansvarlige media, «narratives» (historie/kultur) Norris, Stevens, Pfefferbaum m.fl. (2008). Community Resilience as a Metaphore, Theory, Set of Capasities, and Strategy for Disaster Rediness. Am J Community Psychol (2008) 41:127-150. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10 Bygge sikkerhet i nærmiljøet gjennom:  Identifisere og redusere risiko  Engasjere lokalbefolkning i forebygging av risiko  Skape/støtte organisering av lokalsamfunnet - og kople disse (bygge opp, kople sammen og utnytte lokal kompetanse og ressurser)  Skape og beskytte høyt nivå av sosial støtte  Planlegge for ikke å ha en plan (takle det ukjente) gjennom bl.a. varierte samarbeidserfaringer; - oppøve fleksibilitet, beslutningsevne og lokal handlekraft, ha oversikt over informasjonskilder og lokal kompetanse og ressurser. Norris, Stevens, Pfefferbaum m.fl. (2008). Community Resilience as a Metaphore, Theory, Set of Capasities, and Strategy for Disaster Rediness. Am J Community Psychol (2008) 41:127-150. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10

11 Samfunns- sikkerhet Nasjonal sikkerhet Bærekraftig utvikling Ordinær ulykkes- forebygging Human security Helhetlig perspektiv

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet Hva er det viktig å sikre? Hva må vi sikre oss mot?

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13 Kritisk samfunnsfunksjon Basiskapabilitet 1. Ivareta nødvendig matforsyningEvne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig mat 2. Ivareta nødvendig drikkevannsforsyning Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig drikkevann 3. Ivareta befolkningens behov for varme Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig energi til oppvarming av boliger Evne til å kunne tilby nødvendig midlertidig husly 4. Ivareta nasjonal sikkerhetEvne til å overvåke, forebygge og avverge trusler mot nasjonal sikkerhet 5. Ivareta styring og kriseledelseEvne til å overvåke og begrense risiko for ulykker og naturhendelser Evne til å ivareta sentral krisehåndtering Evne til å ivareta regional koordinering og krisehåndtering Evne til å ivareta lokal krisehåndtering Evne til å gi befolkningen god informasjon om aktuell risiko, kriser og krisehåndtering 6. Opprettholde demokratisk rettsstatEvne til å sikre at Stortinget, Konge og regjering og domstolene kan utøve sin virksomhet mest mulig uhindret 7. Opprettholde trygghet for liv og helse Evne til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester Evne til å yte assistanse til mennesker utsatt for hendelser som truer liv og helse Evne til å opprettholde grunnleggende sikkerhetsnivå i virksomheter med potensial for store ulykker 8. Opprettholde lov og ordenEvne til å håndheve lovverk og andre bestemmelser, avverge kriminelle handlinger og sikre ro og orden 9. Opprettholde finansiell trygghetEvne til å opprettholde finansiell stabilitet Evne til å sikre befolkningen tilgang til nødvendige betalingsmidler Evne til å sikre at finansielle transaksjoner ikke kommer på avveie eller stopper opp 10. Opprettholde grunnleggende sikkerhet for lagret informasjon Evne til å opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i sentrale person- og eiendomsregistre og finansielle registre 11. Sikre miljømessige og kulturelle verdier Evne til å avverge eller begrense skadelige stoffers innvirkning på naturmiljøet ved akutte hendelser Evne til å sikre kulturelle verdier og symboler av nasjonal betydning mot alvorlig skade eller ødeleggelse

14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14 Naturhendelser  Ekstremvær  Fjellskred  Pandemi  Tørke/energiknapphet  Flom  Romvær - solstorm  Vulkanutbrudd Island  Skogbrann Store ulykker  Atomulykke  Skipsulykke  Farlige stoffer  Offshoreulykke  Transportulykke farlige stoffer Tilsiktede handlinger  Terrorangrep  Cyberangrep  Sikkerhetspolitisk krise Risikoområder i Nasjonalt risikobilde 2012

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Takk for oppmerksomheten! Ivar.Knai@dsb.no Mer informasjon om Kritiske samfunnsfunksjoner, Nasjonalt risikobilde og kommunens ansvar som vedlegg til presentasjonen.

16 KIKS-prosjektet  Fremveksten av det høyteknologiske samfunnet har lagt grunnlag for utvikling, vekst og velstand. Samtidig har det medført økt sårbarhet.  Enkeltfeil og enkelthendelser i kritisk infrastruktur (kraftnett, ekomnett) kan få vidtrekkende konsekvenser fordi lokalsamfunn og virksomheter over hele landet er avhengig av leveranser fra de samme infrastruktursystemene.  Å styrke sikkerheten i infrastruktursystemene er derfor en viktig målsetning (redundans, beredskap osv.)  Samtidig er det viktig at funksjoner som er kritiske for samfunnssikkerheten er robuste nok til å kunne operere selv om det oppstår svikt i leveransene fra infrastruktursystemer. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17 Kritisk samfunnsfunksjon Basiskapabilitet 1. Ivareta nødvendig matforsyningEvne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig mat 2. Ivareta nødvendig drikkevannsforsyning Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig drikkevann 3. Ivareta befolkningens behov for varme Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig energi til oppvarming av boliger Evne til å kunne tilby nødvendig midlertidig husly 4. Ivareta nasjonal sikkerhetEvne til å overvåke, forebygge og avverge trusler mot nasjonal sikkerhet 5. Ivareta styring og kriseledelseEvne til å overvåke og begrense risiko for ulykker og naturhendelser Evne til å ivareta sentral krisehåndtering Evne til å ivareta regional koordinering og krisehåndtering Evne til å ivareta lokal krisehåndtering Evne til å gi befolkningen god informasjon om aktuell risiko, kriser og krisehåndtering 6. Opprettholde demokratisk rettsstatEvne til å sikre at Stortinget, Konge og regjering og domstolene kan utøve sin virksomhet mest mulig uhindret 7. Opprettholde trygghet for liv og helse Evne til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester Evne til å yte assistanse til mennesker utsatt for hendelser som truer liv og helse Evne til å opprettholde grunnleggende sikkerhetsnivå i virksomheter med potensial for store ulykker 8. Opprettholde lov og ordenEvne til å håndheve lovverk og andre bestemmelser, avverge kriminelle handlinger og sikre ro og orden 9. Opprettholde finansiell trygghetEvne til å opprettholde finansiell stabilitet Evne til å sikre befolkningen tilgang til nødvendige betalingsmidler Evne til å sikre at finansielle transaksjoner ikke kommer på avveie eller stopper opp 10. Opprettholde grunnleggende sikkerhet for lagret informasjon Evne til å opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i sentrale person- og eiendomsregistre og finansielle registre 11. Sikre miljømessige og kulturelle verdier Evne til å avverge eller begrense skadelige stoffers innvirkning på naturmiljøet ved akutte hendelser Evne til å sikre kulturelle verdier og symboler av nasjonal betydning mot alvorlig skade eller ødeleggelse

18 Mat, Vann, Varme Trygghet Varmeforsyning Matvare- forsyning Varmeforsyning Nasjonal sikkerhet Lov og orden Finansiell trygghet Kriseledelse Liv og helse Kritiske innsatsfaktorer Kritiske samfunns- funksjoner Grunnleggende behov Infrastrukturer IT-nett Tele-nett Vegnett Jernbanenett Vann- og avløpsnett Drivstofflogistikk Kraftnett Havner Telekom IT-tjenester Transport Andre tjenester Arbeidskraft Energi Varer

19 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19 Kritisk allmenn innsatsfaktor Basiskapabilitet A. Ekom-tjenester A.1 Evne til å fremføre elektroniske data til/fra virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon A.2 Evne til å opprettholde nødvendig konfidensialitet og integritet ved overføring av elektroniske data B. Elforsyning B.1 Evne til å forsyne virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner med den elektriske kraft som er nødvendig for å opprettholde basisleveransene deres C. Vannforsyning C.1 Evne til å forsyne virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon med tilstrekkelig rent vann til å opprettholde basisleveransene deres D. Avløpshåndtering D.1 Evne til å betjene virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og befolkningen med nødvendige avløpstjenester E. Drivstofforsyning E.1 Evne til å forsyne samfunnet med drivstoff F. Vare- og persontransport F.1 Evne til å legge til rette for organisert vare- og persontransport over hele landet G. Satellittbaserte tjenester G.1 Evne til å betjene virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og befolkningen med nødvendige posisjonerings-, navigasjons- og tidssignaltjenester H. Meteorologiske tjenester H.1 Evne til å betjene virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og befolkningen med nødvendig meteorologisk informasjon

20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar20 Naturhendelser  Ekstremvær  Fjellskred  Pandemi  Tørke/energiknapphet  Flom  Romvær - solstorm  Vulkanutbrudd Island  Skogbrann Store ulykker  Atomulykke  Skipsulykke  Farlige stoffer  Offshoreulykke  Transportulykke farlige stoffer Tilsiktede handlinger  Terrorangrep  Cyberangrep  Sikkerhetspolitisk krise Risikoområder i Nasjonalt risikobilde 2012

21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar21 Influensapandemi Storm Gass- og oljeutblåsning Terrorangrep Atomulykke Industri- brann Gassutslipp Skipskollisjon Sikkerhetspolitisk krise Cyberangrep Solstorm Skogbrann Fjellskred Flom Vulkanutbrudd Energiknapphet Konsekvens Sannsynlighet

22 Kommunens ansvar: Sentralt lovverk  Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar22

23 Virkemidler - Plan og bygningsloven  Utdrag fra PBL § 3.1 –Fremme utvikling –Sikre jordressursene –Sikre landskap og kulturmiljøer –Legge til rette for næringsutvikling –Legge til rette for gode bomiljøer –Fremme befolkningens helse –Bidra til å forebygge kriminalitet –Ta klimahensyn –Fremme samfunnssikkerhet

24 Plan og bygningsloven (forts.)  Hindre ny sårbarhet med god arealplanlegging –PBL § 4-3 krav om ROS i alle planer for utbygging –PBL § 11-8 &12-6 hensynssoner –PBL § 12-7 bestemmelser i reguleringsplan –PBL § 28-1 sikker byggegrunn –TEK 10 § 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger  NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring –”Plan- og bygningsloven (PBL) inneheld eit breitt sett av verkemiddel som gjer han til ein viktig «verktøykasse» for kommunane sitt klimatilpassingsarbeid.” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar24

25 Første del: Alminnelig del  § 1-1 Lovens formål –første ledd: –Fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner –andre ledd: –Planlegging skal bidra til samordning og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser –fjerde ledd: –Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

26 Sivilbeskyttelsesloven Kapittel V. Kommunal beredskapsplikt § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse  Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

27 Forskriften § 2 – Helhetlig ROS  Forankring: Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.  Nærmere om ROSens innhold: o Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer o Også utenfor kommunens geografiske område o Risiko- og sårbarhetsfaktorenes påvirkning på hverandre o Kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur o Evnen til å gjenopprette og gjenoppta virksomheten o Behov for befolkningsvarsling og evakuering Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar27


Laste ned ppt "Sikkerhet og beredskap I NÆRMILJØET Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Oslo 9. mars 2013 Ivar Johannes Knai Seniorrådgiver DSB Analyse og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google