Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial dialog Hvor står vi nå?  elektrisitet  gass  sykehus  lokal og regional regjering  nasjonal og europeisk administrasjon  avfall  vann 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial dialog Hvor står vi nå?  elektrisitet  gass  sykehus  lokal og regional regjering  nasjonal og europeisk administrasjon  avfall  vann "— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sosial dialog Hvor står vi nå?  elektrisitet  gass  sykehus  lokal og regional regjering  nasjonal og europeisk administrasjon  avfall  vann  sosiale tjenester Fremskritt, prioriteter og problemer EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

3 Sosial dialog Elektrisitet Dialog siden 1995, med formell komité nedsatt i 2000 Opprinnelig fokus på helse sikkerhet og opplæring- – nyligere: fjernarbeid, livslang læring, likhet og mangfold, fremtidige ferdighetsbehov, utvidelse, stress og bedrifters sosiale ansvar, sosial dialog in Sørøst-Europa. Et hovedtema har vært innvirkningen av liberalisering på sysselsetting – komiteen overbeviste Europakommisjonen om å gjennomføre en detaljert studie av sysselsetting og innvirkning av omstrukturering. (ECOTEC 2007). Felles posisjon vedtatt. Aktuelle saksområder omfatter: Bedrifters sosiale ansvar, demografisk endring og ferdigheter, sosiale aspekter av EUs energifellesskap med Sørøst-Europa; 3. liberaliseringspakke. Oppfølging av stressavtale planlagt. Foreslått samtykke til den intersektorielle avtalen om vold på arbeidsplassen. Ingen enighet oppnådd om utslippshandel eller forsyningssikkerhet. Diskusjon i Den faste komité om oppfølging og iverksetting av fellesuttalelser. EPSUs konferanse om kollektive forhandlinger og sosial dialog 2007 Fremtidsutsiktene for europeiske industrielle samarbeidsforhold innenfor den offentlige tjenestesektoren

4 Sosial dialog gass Dialog siden 1998, med formell komité nedsatt i 2007 Opprinnelig fokus på helse, sikkerhet og opplæring Et viktig anliggende har vært innvirkningen av liberalisering på sysselsetting – første uttalelse vedtatt om den detaljerte kommisjonsstudien av sysselsetting og innvirkningen av omstrukturering (ECOTEC 2007). Fellesuttalelse vedtatt om å samtykke i den intersektorielle avtalen om vold på arbeidsplassen og iverksettingsprosessen. Aktuelle anliggender omfatter: Demografisk endring og ferdigheter, sosiale aspekter av EUs Energifellesskap med Sørøst-Europa; 3. liberaliseringspakke. Et forhold som som gir grunn til bekymring er lav deltakelse fra arbeidsgiversiden. EPSUs konferanse om kollektive forhandlinger og sosial dialog 2007 Fremtidsutsiktene for europeiske industrielle samarbeidsforhold innenfor den offentlige tjenestesektoren

5 Sosial dialog Lokal og regional regjering Arbeidsprogram 2006-2007: Utveksling av synspunkter på demografisk endring og forvaltning av menneskelige ressurser Fellesuttalelse om sosial dialog Fellesuttalelse om grønnbok om arbeidsrett- forbindes med en fleksibilitets- og sikkernets- (“flexicurity”) debatt Prosjekt om omstrukturering av lokale tjenester (bedriftsinterne, outsourcing/insourcing, offentlig-private partnerskap, interkommunalt samarbeid), sosial dialog og innvirkning på sysselsetting Retningslinjer for planer om likestilling mellom kjønnene Første diskusjoner om vold på arbeidsplassen fra tredjepart EPSUs konferanse om kollektive forhandlinger og sosial dialog 2007 Fremtidsutsiktene for europeiske industrielle samarbeidsforhold innenfor den offentlige tjenestesektoren

6 Sosial dialog Nasjonal og europeisk administrasjon Dialog siden 1991, men formell komité ennå ikke nedsatt Fagforeningsrepresentasjons-problemet løst i 2005 med dannelsen av TUNED Juni 2007: EUs ministre for offentlig administrasjon samtykker i handlingsplan for utprøving av sosial dialog i 2008-2009 :  Forretningsorden  Arbeidsprogram  Evaluering under fransk og svensk EU-presidentskap  Neste trinn: Vedtak av de ovenfor nevnte punkter av EUs Generaldirektør for offentlig administrasjon 10-11 desember 2007 og iverksetting av arbeidsprogrammet:  Felles posisjon om Kommisjonens initiativ som har innvirkning på nasjonal administrasjon, f.eks. den reviderte Lisboa-strategien for vekst, sysselsetting og bedre markedsregulering.  Demografiske utfordringer: Felles analyse som fokuserer på rekruttering/bibehold, opplæring, forvaltning av mennesklige ressurser og likhets-/mangfoldsmålsettinger.  Bygge tillit til politisk ledelse. EU-finansiert sosial dialog-prosjekt og registrering av god praksis for å forbedre nasjonale administrasjoner.  Vold på arbeidsplassen fra tredjeperson. Deltaker som observatør i flersektorielle forhandlinger. EPSUs konferanse om kollektive forhandlinger og sosial dialog 2007 Fremtidsutsiktene for europeiske industrielle samarbeidsforhold innenfor den offentlige tjenestesektoren

7 Sosial dialog Sykehus  Uformell sosial dialog på dette området siden sent på 1990-tallet, med formell komité nedsatt i september 2006  Saker på arbeidsprogrammet inkluderer bibehold av arbeidskraft, grenseoverskridende rekruttering av helsearbeidere, nye ferdighetsbehov.  I tillegg arbeider EPSU og HOSPEEM med et prosjekt for å styrke den sosiale dialogen i sykehussektoren i EU, med særlig fokus på de nye EU-medlemslandene.  På dagsordenen står også: EC-planene for helsetjenester.  EPSU og HOSPEEM forhandlet frem en helsetjenesteerklæring som bekrefter prinsippene for helseomsorg i Europa. EPSUs konferanse om kollektive forhandlinger og sosial dialog 2007 Fremtidsutsiktene for europeiske industrielle samarbeidsforhold innenfor den offentlige tjenestesektoren

8 Sosial dialog Andre sektorer Ingen konkrete fremskritt er blitt gjort innenfor andre sektorer – prioritetene er ulike og ressursene mangler. EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

9 Sosial dialog Andre sektorer Gass – med endringer i ledelsen av Eurogass kan fremskritt skje, og prosessen for å nedsette en formell komité er i gang. Avfall – EPSU Kongressen entes om at diskusjoner med arbeidsgiverorganisasjonen FEAD, planlagt i 2006, skal ha prioritet. Vann – Aktivitetenes fokus har i meget stor grad vært på anti-privatisering. Sosiale tjenester –EPSU Kongressen entes om at det skal gis høy prioritet at EPSU får en sterkere stemme innenfor denne sektoren. Vernede arbeidsplasser – innspill fra arbeidsgivere innenfor sektoren, men ikke gitt prioritet av EPSUs forbund. EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

10 Sosial dialog Kommisjonens synspunkt “Som en drivkraft for modernisering av Europas økonomi og den europiske sosialmodellen, har den sosiale dialogen en helt avgjørende, unik posisjon i Europas demokratiske styre.” “Den er et redskap for å fremme de grunnleggende verdiene deltakelse og ansvar..” “…utgjør et egnet rammeverk for moderniseringsforvaltning”. EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

11 Sosial dialog Kommisjonens synspunkt “Den sosiale dialogen er virkelig et banebrytende eksempel på forbedret meningsutveksling og anvendelsen av subsidiaritet i praksis, og er alment anerkjent som en faktor som gir et helt vesentlig bidrag til bedre styring, som et resultat av sosialpartnernes nærhet til arbeidsplassens realiteter.” Sosialpartnerne er annerledes enn andre organisasjoner”på grunn av deres mulighet til å delta i kollektive forhandlinger.” EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

12 Sosial dialog Det aktuelle klimaet  Liberalisering topper Kommisjonens dagsorden  Ikke noe substansielt på den sosiale dagsordenen  Ikke press på arbeidsgivere for å enes om et positivt arbeidsprogram  Så sosial dialog handler ikke om “bedre styre”, men mer om “moderniseringsforvaltning” EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

13 Sosial dialog Hva er egentlig sektoriell sosial dialog ? 1.Sosiale aspekter av sektorpolitikk 2.Sektorielle aspekter av sosialpolitikk 3.Autonome områder 4.Felles tilnærming til Kommisjonen 5.Offentlige tjenester 6.Øve press for å få kollektive forhandlinger på dagsordenen Punkt 1-5 er det EPSU dikuterer med arbeidsgivere, mens punkt 6 beskriver retningen vi kjemper for at den sosiale dialogen skal ta. EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

14 Sosial dialog …Og hva er målsettingen? 1.Forbedring av gjensidig forståelse 2.Informasjons- og konsultasjonsprosess 3.Kapasitetsbygging 4.Fellesaksjoner 5.Avtaler EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

15 Sosial dialog Er det gjort fremskritt? Fellesuttalelser, erklæringer, studier om: •Likhet og mangfold •Helse og sikkerhet •Sysselsetting •Modernisering •Omstrukturering I tillegg til enighet om arbeidsprogrammer EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

16 Sosial dialog Koherens og koordinering  Kongressens rolle – vurdering av fremgang og strategisk fastsetting av prioriteter for de neste fem årene  Hovedstyrets rolle – overvåking og samtykke  De faste komiteers rolle – viktige for innspill til sosial dialog-komiteene, tilbakemelding og handling EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

17 Sosial dialog Utfordringer På arbeidsgiversiden:  representasjon  deltakelse  engasjement  forhandlingsmandat  fremgangsmåte  innhold EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

18 Sosial dialog Utfordringer På fagforeningssiden:  ressurser  representasjon  deltakelse  engasjement  mandat  det nasjonale nivået EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

19 Sosial dialog Sosial dialog – som fungerer bedre •Nedsette nye komiteer, forbedre arbeidet til eksisterende komiteer •Presse på for flere bindende avtaler – hvordan kan vi påvirke arbeidsgivere til å akseptere dette? •Deltakelse og engasjement i sosial dialog-komiteer og faste komiteer •Bedre koordinering av felles kollektive forhandlingsanliggender EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog

20 Sosial dialog Sosial dialog – som fungerer bedre •Legge press på Europakommisjonen for å legge press på arbeidsgivere på områder som deltakelse og engasjement •Bygge på dialogen på nasjonalt nivå og føre den videre på Europa-nivå •Kommunikasjon – forbedre informasjonsflyten til medlemmene; etablere en mer markert identitet for den sektorielle sosiale dialogen; tydeligere tale fra hovedstyret. •Sette klarere prioriteter for sosial dialog-dagsordenen EPSUs hovedstyre 20. februar 2006 Spesialsesjon om sosial dialog


Laste ned ppt "Sosial dialog Hvor står vi nå?  elektrisitet  gass  sykehus  lokal og regional regjering  nasjonal og europeisk administrasjon  avfall  vann "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google