Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF Kari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF Kari."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF Kari Opsahl, ET- HIOA

2 Presentasjonens tittel30.06.2014

3 MÅL • Å skape en felles forståelse av - den kanadiske modellen (CMOP-E, CPPF, COPM, CMCE) - aktivitetanalyse (PRPP, EVA) som brukes i Ergoterapeututdanningen

4 Metode: Kurset ble arrangert i bolker relatert til studentenes praksis - og besto av workshops på HIOA og utprøving i klinikken – gikk over et helt år. Vår & sommer Intro: cmop-e Klinikk work shop Klinikk Erfarings- utveksling Høst & Vinter Intro: aktivitets analyse Klinikk work shop KlinikkEvaluering

5 Teori • Sosiokulturelt perspektiv på læring; læring av hverandre i et fellesskap Fra formidling av kunnskap til produksjon av kunnskap Læring skjer når klinikere, studenter og lærere deltar og samarbeider

6 Resultater • MÅL • Organisering • Profesjonalitet • Etterutdanning • Dokumentasjon og fagspråk

7 Konklusjon Felles forståelse, kompetanse og samarbeid mellom høgskolen og praksis, er de viktigste resultatene av denne etterutdanningen

8 Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem

9 Prosjektdannelse og mål • Prosjektets deltakere • Mål: Utforske den kliniske nytten av utvalgte EVA analyseskjemaer • Enhetlig begrepsbruk — Struktur i dokumentasjon — Økt fokus på aktivitetsperspektivet i journalnotat

10 Metode: 3 seminardager kombinert med utprøving i praksis. Utarbeider manual, hjelpekort og mal for elektronisk dokumentasjon.. Høst 2011 Seminar:manualKlinikkSeminar: Status og justering KlinikkSeminar:evalueringVår2012Seminar:manualKlinikkSeminar: KlinikkSeminar:Evaluering

11 Erfaringer — EVA-skjema kan brukes til ulike pasientgrupper og mange aktiviteter — Dokumentasjon — Mer strukturert, lik i form og terminologi, aktivitetsfokus — Positiv tilbakemelding fra tverrfaglige team — Student veiledning og læring — Administrasjon - Nyttig med hjelpekort, manual og mal i DIPS Erfaring er det du får når du ikke får det du håper på …

12 I fortsettelsen — Rapport — Artikler — Ergoterapeuten — Vitenskapelig tidsskrift — Formidling — COTEC — NETF – 2013 — Lokale fagseminarer — Videreføring/Implementering — Oppfølging ved deltakende foretak — Innføring nye steder (OUS) — Brukermanual med eksempler og maler på nett. — Utfordringer — Integrering i praksisperioder — Kvalitetssikring ved klinisk bruk — Validering

13 — — OBSERVERT UTFØRELSE — — — — Motoriske ferdigheter — — Kroppsholdning: stabiliserer, retter opp, plasserer — — Mobilitet: går, rekker, bøyer — — Koordinasjon: koordinerer, manipulerer, har flyt — — Tilpasset kraft: flytter, transporterer, løfter, justerer, griper — — Utholdenhet: holder ut, holder tempo — — — — Prosessferdigheter — — Oppmerksomhet: holder tempo, holder oppmerksomhet — — Søker og anvender kunnskap: velger, anvender, håndterer, — — er målrettet, søker kunnskap — — Organisering av tid: begynner, fortsetter, — — gjør i rekkefølge, avslutter — — Organisering av gjenstander og rom: søker/lokaliserer, — — samler, organiserer, rydder, navigerer, orienterer seg — — Tilpassing/justering av adferd: legge merke til/reagerer på, — — tilpasser handling, tilpasser omgivelser, tar lærdom av — — — — Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter — — Kroppsspråk: berører, bruker øyne, bruker ansiktsuttrykk, — — gestikulerer, flytter seg, orienterer kroppen, inntar stillinger — — Informasjonsutveksling: artikulerer, står frem/sier fra, — — spør, engasjerer, uttrykker, modulerer, deler, snakker, — — opprettholder — — Relasjoner: samarbeider, tilpasser seg, holder fokus, — — relaterer, respekterer — — AKTUELLE FORKLARINGER — — (for vurderingsnotat) — — — — Aktivitetsdiagnose: — — Beskrivelse, forklaring, indikasjoner (årsak) og kontekst, — — evnt. patologi (medisinsk) — — — — Årsaksforhold (kroppsfunksjoner): — — Sansing: eks. syn, hørsel, lukt, taktil sans, leddsans, balanse — — Persepsjon: eks. oppfattelse av: form, objekt, retning, — — rom, kropp, tid, mengde — — Kognisjon: hukommelse, oppmerksomhet, — — konsentrasjon, problemløsing, språk, — — regneferdighet — — Fysiske funksjoner: eks. muskelstyrke, — — bevegelsesutslag, kondisjon, respirasjon — — — — Vurdering: — — Selvstendighet, sikkerhet, effektivitet, anstrengelse — — Behov for videre vurdering/tiltak

14

15

16 — Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse — — Observasjonen er basert på EVA-Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse. — — Aktivitet: Koke en kjele med vann og trekke en kanne med te. Servere en kopp. Kjent aktivitet som utføres daglig og pasienten ønsker å utføre. På treningskjøkken hvor pasienten blir vist rundt før gjennomføring, rullator tilgjengelig. — — Målsetting: Avdekke eventuelle aktivitetsproblem som en del av helhetlig vurdering i forhold til boevne/utskriving til eget hjem. — — Motoriske ferdigheter — Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og utholdenhet. Hun støtter seg til kjøkkenbenk under gange uten rullator. Hun stabiliserer kroppen under gange, retter seg opp og plasserer seg hensiktsmessig ved kjøkkenbenken. Mister balansen og holder på å falle underveis der terapeuten må gripe inn for å ta i mot. Må sitte for å ta seg inn. Ønsker å fortsette aktiviteten uten bruk av rullator, reiser seg, tar et skritt og holder igjen på å falle, men tar seg inn. Pasienten når både objekter plassert høyt i skapet ved å strekke seg og objekter nederst i skapet på bakkenivå ved å bøye seg. Hun flytter objekter rundt på kjøkkenbenken, koordinerer, løfter og griper disse godt. Pasienten holder tempo, men blir fort utmattet. — — Prosessferdigheter — Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing. Pasienten har problem med å lokalisere utstyr hun trenger og leter lite hensiktsmessig, ser i samme skap gjentatte ganger, men er målrettet og finner til slutt det hun trenger. Velger en stor kjele, bruker en teskje til å ta teblader i tekanne. Pasienten holder tempo, organiserer ved å samle alt i samme område på kjøkkenbenken, utfører delhandlingene i rekkefølge og navigerer langs kjøkkenbenken. Rydder ved å lukke igjen skap og skuffer underveis. — — Kommunikasjonsferdigheter — Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner. Forholder seg til instruksjon og samtaler upåfallende med adekvat stemmeleie og kroppsspråk. — — Vurdering og konklusjon — Pasienten vurderes til å ikke være trygg eller selvstendig i denne aktiviteten grunnet hennes store falltendens. Hun har noe vansker med å holde oppmerksomheten med påfølgende nedsatt korttidshukommelse som hemmer henne til å forholde seg til informasjon. Hun er noe ukritisk til egen funksjon der hun ikke tar hensyn til sin fallfare der hun ikke viser evne til å tilpasse seg eller benytte hjelpemidler. — Medisinsk bakgrunn for hennes fall bør utredes nærmere. Det anbefales opptreningsopphold på institusjon før eventuell hjemreise der det er nødvendig med hjemmebesøk fra ergoterapeut for sikkerhetsvurdering.


Laste ned ppt "Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF Kari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google