Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF Kari Opsahl, ET- HIOA

2 Faglig utvikling krever et nært samarbeide mellom praksisfeltet og høgskolen. Vårt samarbeid startet for tjue år siden, mellom høgskolene i Oslo og Trondheim og Blakstad sykehus. Klinikere ønsket kontinuerlig oppdatering og høgskolen imøtekom dette - vi ønsket alle en felles arena for faglig utvikling. Erfaringene fra dette samarbeidet er videreutviklet gjennom prosjektet vi nå presenterer. På initiativ fra praksis, ble en etterutdanning for klinikere fra ulike fagfelt, studenter og lærere, organisert på HIOA. Teori og modeller ved ergoterapi utdanningen, var i fokus. Presentasjonens tittel 2

3 MÅL Å skape en felles forståelse av - den kanadiske modellen (CMOP-E, CPPF, COPM, CMCE) - aktivitetanalyse (PRPP, EVA) som brukes i Ergoterapeututdanningen Klinikere prioriterte den kanadiske modellen grunnet dens klientsentrerte fokus og fordi den er en av de sentrale modellene ved utdanningen. Et annet tema var aktivitetanalyse da det er så grunnleggende for ET. En australsk analysemodell (PRPP) og EVA, en Aktivitetsanalyse utviklet ved ET –HIOA , ble presentert. Målet var å skape en felles forståelse mellom lærere, studenter og klinikere. I tillegg bruker studentene disse modellene i praksis.

4 Metode: Vår & sommer Intro: cmop-e Klinikk work shop Erfarings-utveksling Høst & Vinter Intro: aktivitetsanalyse Evaluering Kurset ble arrangert i bolker relatert til studentenes praksis - og besto av workshops på HIOA og utprøving i klinikken – gikk over et helt år . Vår: Introduksjon til cmop-e - utprøving i klinikken - WorkShop Liz Townsand – utprøving i klinikken - Workshop, erfaringsutveksling hvordan klinikere og studenter og lærere brukte modellen i sin praksis Høst: en introduksjon til aktivitetanalyse - før utprøving i det kliniske feltet - WorkShop, dele erfaringer fra det kliniske feltet og utdanningen - Oppsummering og evaluering av hele kurset Blokker: Aktiverte alle deltakerne – diskusjon og samarbeid på samme arena, utviklet en identitet som aktiv i egen læringsprosses. Bruken av praksisperioder! Oppgaver som må gjøres, knyttet til pasientbehandling. Utprøving kommer brukere tilgode 4

5 Teori Sosiokulturelt perspektiv på læring; læring av hverandre i et fellesskap Fra formidling av kunnskap til produksjon av kunnskap Læring skjer når klinikere, studenter og lærere deltar og samarbeider Et sosiokulturelt perspektiv er kunnskap sett i kulturelle settinger. Å skape en prosess for læring – hvor teoretisk forståelse og klinisk erfaring ble diskutert. Læring skjer når klinikere, studenter og lærere deltar og samarbeider

6 Resultater MÅL Organisering Profesjonalitet Etterutdanning
Dokumentasjon og fagspråk Skriftlige evalueringer etter hver økt - i tillegg en muntlig oppsummering - 88% svarprosent i den endelige evalueringen. Evalueringen dokumenter at å skape en arena som dette for klinikere, studenter og lærere, skaper faglig utvikling på mange områder. - I forhold til mål oppnådde deltakerne kompetanse i å forstå og anvende modeller og redskap Måten kurset var organisert på, i blokker og på tvers et helt år, skapte en læringsprosess over tid hvor yrkesrollen ble styrket, i alle fagfelt, lærere, studenter og klinikere - Deltakerne hevdet at etterutdanning; kontinuerlig oppdatering i Ergoterapi, er helt nødvendig for å skape en kunnskapsbasert praksis - Ergoterapibasert dokumentasjon ble fremhevet og kjernekompetanse i Ergoterapi kom i fokus Klinikere, studenter og lærere rapporterte at etterutdanningen ga dem en bevissthet om ergoterapiens kjerneelementer.

7 Konklusjon Felles forståelse, kompetanse og samarbeid mellom høgskolen og praksis, er de viktigste resultatene av denne etterutdanningen Deltakerne implementert nye verktøy og rutiner i sin klinikk. Ut fra evaluering ser det ut til at dette skyldes at klinikerne ble gitt tid Verktøy og rutiner ble også brukt til å fremme bevissthet rundt aktivitetsbasert intervensjon og for å måle effekten av ergoterapi. Et nytt prosjekt startet i kjølvannet av dette prosjektet - EVA EVA ble presentert i går ved Brian Ellingham som er prosjektleder. Jeg vil nå kort si noe om dette. 7

8 Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem
Et pedagogisk verktøy for Aktivitetsanalyse. Systemet består av flere nivåer med ulike analyseskjemaer knyttet til tema og nivå. Systemet er utviklet ved HIOA over noen år og er basert på konseptuelle modeller og terminologi som MOHO, aktivitets- og virksomhetsteori, ICF og AOTA Uniform Terminologi. Studentene bruker disse for å opparbeide seg kunnskap om ergoterapiens kjernekompetanse og for betydningen av aktivitet. Systemet er slik at man velger skjema etter formål. Imidlertid er EVA-systemet ikke utviklet eller validert for klinisk bruk, noe som ga oss inspirasjon til å utforske denne muligheten. 8

9 Prosjektdannelse og mål
Prosjektets deltakere Mål: Utforske den kliniske nytten av utvalgte EVA analyseskjemaer Enhetlig begrepsbruk Struktur i dokumentasjon Økt fokus på aktivitetsperspektivet i journalnotat Brian Ellingham, ET- HIOA, - Ellen Gjertsen Clark, Diakonhjemmet Sykehus, -Liv Annerløv, Lovisenberg Diakonale Sykehus, -Lene Fogtmann Jespersen, Sykehuset Asker og Bærum, -Hege Bentzen, Diakonhjemmet Sykehus (veileder) NB Bærum både soma og psyk, A-hus og kommunen gang nr to. Målene med prosjektet er å - Utforsk den kliniske nytten av utvalgte EVA analyse skjemaer knyttet til ferdigheter med fokus på motor, prosess- og kommunikasjonsevner,   og å undersøke relevansen av undervisningsmateriell opp mot klinisk praksis. - Enhetlig begrepsbruk – beskriver det samme!! Struktur i dokumentasjon, felles mal Økt fokus på aktivitetsperspektivet i journalnotat

10 Metode: Høst 2011 Seminar: manual Klinikk Status og justering evaluering Vår 2012 Evaluering 3 seminardager kombinert med utprøving i praksis. Utarbeider manual, hjelpekort og mal for elektronisk dokumentasjon. . Vi utarbeidet en manual med de utvalgte skjemaene knyttet til kartlegging og vurdering av personers aktivitetsutførelse, et glossar, hjelpekort i lommeformat og et forslag til mal i elektroniskjournal. Systematiske utprøvinger av de utvalgte EVA – skjemaer i klinikkperiodene - alle deltagere leverte min 3 eksemplar hver Det ble utarbeidet et omfattende spørreskjema før siste seminar Spørreskjema var utgangspunkt for muntlig evaluering i grupper på evalueringsseminarert Vi har på bakgrunn av dette materialet nå revidert manualen (arbeidskopi), Hjelpekort, og glossar Dette er nå tilgjengelig på nettet adresse??? Vil nå kort presentere noen av erfaringene våre, vi er midt i analysearbeidet. 10

11 Erfaringer EVA-skjema kan brukes til ulike pasientgrupper og mange aktiviteter Dokumentasjon Mer strukturert, lik i form og terminologi, aktivitetsfokus Positiv tilbakemelding fra tverrfaglige team Student veiledning og læring Administrasjon - Nyttig med hjelpekort, manual og mal i DIPS Erfaring er det du får når du ikke får det du håper på … Tilbakemeldingene vi foreløpig har funnet viser at EVA kan brukes på Ulike pasientgrupper og tjenester og alle typer aktiviteter. Ved å benytte felles mal basert på et fast system blir dokumentasjonen av aktivitets observasjoner mer enhetlig og gjenkjennbar Svært nyttig i arbeide med studenter Hjelpe å vurdere og trekke konklusjoner fra egne observasjoner (eks. selvstendighet, trygghet) Tar alltid tid å bli kjent med nye redskap , men gir stor gevinst etter hvert kan mann benytte kun hjelpekortene. Ta tid å lære (men gir gevinst) Tid å dokumentere i begynnelsen – skjema og rapport (men raskere etter hvert, og raskere enn før) NB Det er utarbeidet en mal som vi ønsker man benytter i elektroniskdokumentasjon. 11

12 I fortsettelsen Rapport Artikler Formidling
Ergoterapeuten Vitenskapelig tidsskrift Formidling COTEC NETF – 2013 Lokale fagseminarer Videreføring/Implementering Oppfølging ved deltakende foretak Innføring nye steder (OUS) Brukermanual med eksempler og maler på nett. Utfordringer Integrering i praksisperioder Kvalitetssikring ved klinisk bruk Validering 12

13 OBSERVERT UTFØRELSE AKTUELLE FORKLARINGER (for vurderingsnotat) Motoriske ferdigheter Kroppsholdning: stabiliserer, retter opp, plasserer Aktivitetsdiagnose: Mobilitet: går, rekker, bøyer Beskrivelse, forklaring, indikasjoner (årsak) og kontekst, Koordinasjon: koordinerer, manipulerer, har flyt evnt. patologi (medisinsk) Tilpasset kraft: flytter, transporterer, løfter, justerer, griper Årsaksforhold (kroppsfunksjoner): Utholdenhet: holder ut, holder tempo Sansing: eks. syn, hørsel, lukt, taktil sans, leddsans, balanse Prosessferdigheter Persepsjon: eks. oppfattelse av: form, objekt, retning, Oppmerksomhet: holder tempo, holder oppmerksomhet rom, kropp, tid, mengde Søker og anvender kunnskap: velger, anvender, håndterer, Kognisjon: hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, problemløsing, språk, er målrettet, søker kunnskap regneferdighet Organisering av tid: begynner, fortsetter, Fysiske funksjoner: eks. muskelstyrke, gjør i rekkefølge, avslutter bevegelsesutslag, kondisjon, respirasjon Organisering av gjenstander og rom: søker/lokaliserer, Vurdering: samler, organiserer, rydder, navigerer, orienterer seg Selvstendighet, sikkerhet, effektivitet, anstrengelse Tilpassing/justering av adferd: legge merke til/reagerer på, Behov for videre vurdering/tiltak tilpasser handling, tilpasser omgivelser, tar lærdom av Kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter Kroppsspråk: berører, bruker øyne, bruker ansiktsuttrykk, gestikulerer, flytter seg, orienterer kroppen, inntar stillinger Informasjonsutveksling: artikulerer, står frem/sier fra, spør, engasjerer, uttrykker, modulerer, deler, snakker, opprettholder Relasjoner: samarbeider, tilpasser seg, holder fokus, relaterer, respekterer

14

15

16 Ergoterapivurdering, Aktivitetsutførelse
Observasjonen er basert på EVA-Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsutførelse. Aktivitet: Koke en kjele med vann og trekke en kanne med te. Servere en kopp. Kjent aktivitet som utføres daglig og pasienten ønsker å utføre. På treningskjøkken hvor pasienten blir vist rundt før gjennomføring, rullator tilgjengelig. Målsetting: Avdekke eventuelle aktivitetsproblem som en del av helhetlig vurdering i forhold til boevne/utskriving til eget hjem. Motoriske ferdigheter Pasienten er observert i forhold til kroppsholdning, mobilitet, koordinasjon, tilpasset kraft og utholdenhet. Hun støtter seg til kjøkkenbenk under gange uten rullator. Hun stabiliserer kroppen under gange, retter seg opp og plasserer seg hensiktsmessig ved kjøkkenbenken. Mister balansen og holder på å falle underveis der terapeuten må gripe inn for å ta i mot. Må sitte for å ta seg inn. Ønsker å fortsette aktiviteten uten bruk av rullator, reiser seg, tar et skritt og holder igjen på å falle, men tar seg inn. Pasienten når både objekter plassert høyt i skapet ved å strekke seg og objekter nederst i skapet på bakkenivå ved å bøye seg. Hun flytter objekter rundt på kjøkkenbenken, koordinerer, løfter og griper disse godt. Pasienten holder tempo, men blir fort utmattet. Prosessferdigheter Pasienten er observert i forhold til oppmerksomhet, anvendelse/søk av kunnskap, organisering av tid, organisering av gjenstander/rom og avpassing. Pasienten har problem med å lokalisere utstyr hun trenger og leter lite hensiktsmessig, ser i samme skap gjentatte ganger, men er målrettet og finner til slutt det hun trenger. Velger en stor kjele, bruker en teskje til å ta teblader i tekanne. Pasienten holder tempo, organiserer ved å samle alt i samme område på kjøkkenbenken, utfører delhandlingene i rekkefølge og navigerer langs kjøkkenbenken. Rydder ved å lukke igjen skap og skuffer underveis. Kommunikasjonsferdigheter Pasienten er observert i forhold til kroppsspråk/språk, informasjonsutveksling og relasjoner. Forholder seg til instruksjon og samtaler upåfallende med adekvat stemmeleie og kroppsspråk. Vurdering og konklusjon Pasienten vurderes til å ikke være trygg eller selvstendig i denne aktiviteten grunnet hennes store falltendens. Hun har noe vansker med å holde oppmerksomheten med påfølgende nedsatt korttidshukommelse som hemmer henne til å forholde seg til informasjon. Hun er noe ukritisk til egen funksjon der hun ikke tar hensyn til sin fallfare der hun ikke viser evne til å tilpasse seg eller benytte hjelpemidler. Medisinsk bakgrunn for hennes fall bør utredes nærmere. Det anbefales opptreningsopphold på institusjon før eventuell hjemreise der det er nødvendig med hjemmebesøk fra ergoterapeut for sikkerhetsvurdering.


Laste ned ppt "Felles arena for faglig løft - en modell for fagfordypning og etterutdanning Lene Fogtmann Jespersen, Vestre Viken HF Karin Galgerud, Vestre Viken HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google