Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Starten på mangfold i klyngen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Starten på mangfold i klyngen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Starten på mangfold i klyngen
Smart Women Starten på mangfold i klyngen

2 AGENDA NCE Smart Women prosjektet Hvor starter vi?
Motivasjon og bakgrunn Organisering Hvor starter vi? Nullpunktsmåling og prosjektgruppens innspill Stjerner i margen så langt! Handlingsplan Q til Q2 2012 Kommunikasjonsplan Utfordringer vi ser? Hva har fungert? Hva trenger vi fremover?

3 Deltagelse NCE Smart Energy Markets samlinger
Invitert Deltatt Inviterte kvinner Deltatt kvinner Totalt kvinner klynge-bedrifter forsknings partnere industri-partnere Foresight Scenariomøte okt 2009 26 3 12 % 15 0 % Foresight Strømstad des 2009 39 5 13 % 30 1 3 % 2 Foresight Jeløya februar 20xx 42 2 % 32 Foresight Holmestrand mai 2010 41 Holmestrand des 2010 43 6 14 % 29 21 % Hankø april 2011 50 7 46 SUM 241 23 10 % 184 14 8 % 17 Inkubator og NCE er inkludert i forskningspartnere.

4 NCE SMART Women - Motivasjon
Økt markedsorientering Kvinner utgjør 50% av brukerne av energi og IT Kritisk masse må til for å løfte et miljø Ekstremt mannsdominert i dag Klyngen har et kompetansebehov Må vinne ”The war for talents” Økt attraktivitet og mer moderne image Fremme innovasjonskulturen gjennom økt mangfold Virkemiddelapparatet stiller krav om mangfold og kvinneandeler til NCE-ene Økt markedsorientering Kvinner representerer 50 % av bedriftenes marked om vi definerer dette til sluttbrukere av energi, men er i svært liten grad er med på å utvikle løsningene som markedet skal benytte eller etterspør. Deltar kvinner i produkt-/tjenesteutvikling vil de trolig ivareta disse kundenes behov bedre, og dermed bidra til bedre produkter/tjenester som igjen gir mer konkurransedyktige bedrifter. (Jfr. f.eks. Volvo som er veldig bevisste på dette, hvilke andre produsenter tenkte på å integrere barnesete i bilens baksete?) Kritisk masse må til for å løfte et miljø Dagens kvinneandeler i klyngen er lav, særlig på ledelsesnivå (nåsituasjonen skal kartlegges nærmere ved prosjektoppstart) Studier viser betydningen av en kritisk masse av kvinner (Torchia, Calabro og Huse, 2009, 2010). Kritisk masse innebærer at en minoritet må ha en viss størrelse før de bidrar med det de står for. Dersom de er for få, vil de lett tilpasse seg majoriteten. Erfaring tilsier at det skal minst 7 kvinner til for å skape et miljø. Klyngen har et kompetansebehov og må vinne ”The war for talents” For å bli verdensledene må man ha med seg de beste hodene Det er mange kvinner med høyere utdanning (29 % av norske kvinner har høyere utdanning), men kvinner er en knapphetsressurs innen realfagskompetanseområdene Motiverte rollemodeller vil bidra til økt rekruttering av dyktige kvinner Økt attraktivitet og mer moderne image Økte kvinneandeler skaper et bedre image og bidrar til at klyngen fremstår som mer moderne, dynamisk og nytenkende. Fremmer innovasjonskulturen Økt mangfold gir flere nye tanker og ideer Like hoder tenker ofte likt – det skjer mer utvikling gjennom bruk av ”ulike hoder”: nye ideer, perspektiver og nettverk annen erfaring, kompetanse og verdier noen som utfordrer faste sannheter og normer i etablerte kulturer Styrekvinner fremmer innovasjon Flere kvinner i styrene gir endringer i organisasjonen som fremmer innovasjon, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. Kvinner utløser flere meninger. De bidrar også til at hele styret stiller bedre forberedt og er mer engasjert. (Kilde: Professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI, se Mangfold øker mulighetene for at innovasjonsmiljøer og klynger når sine mål Relevant forskning og gode eksempler er nylig samlet i bokform i regi av Innovasjon Norge, Vinnova og Tilväxkstverket i Sverige (et TCI prosjekt om Innovation & Gender, Kilde: Virkemiddelapparatet stiller krav om mangfold/kvinner til NCE-ene: Krav til kvinneandeler i styrende organ, arbeidsgrupper og prosjektledelse Krav til konkrete aktiviteter i alle handlingsplaner Egen rapporteringskrav i prosjektrapporter

5 NCE SMART Women - Formål
Prosjektet skal være oppstarten på det langsiktige arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde personer med nødvendig kompetanse og mangfold til NCE SMART Energy Markets slik at næringsklyngen lykkes med sine målsettinger. Prosjektet NCE SMART Women skal i første rekke bidra til at kvinneandelen i klyngen økes. Øke dagens kvinneandel i NCE-bedriftene med gjennomsnittlig 15 % i forhold til dagens nivå (-er)

6 Tiltrekke Utvikle Beholde
For å nå vårt mål om å bli verdensledende må NCE SMART Energy Markets ha SMART People. Vi starter med SMART Women NCE SMART Women 2 årig prosjekt i perioden Q – Q1 2013 Tiltrekke Utvikle Beholde 6

7 NCE SMART Women - Strategier
Etablere møteplass NCE SMART Women skal etablere en møteplass for kvinner i klyngen samt inspirere, utvikle og styrke flere kvinner i klyngen til å ta sikte på lederstillinger på ulike nivåer og på styreverv. Kompetanseutvikling Gjennom mobilisering og konkrete kompetanseutviklingstiltak skal prosjektet bidra til rekruttering av flere kvinner til utdanninger, studier og fag som er relevante for klyngen. Profilering og omdømmebygging Prosjektet skal profilere klyngen som et attraktivt miljø for kvinner som ønsker en karriere hvor de kan bidra til å skape ”fremtidens grønne løsninger for energi og klima utfordringene globalt”. Sette viktig tema på dagsorden Prosjektet skal utfordre holdninger og sette relevante temaer på dagsorden i forhold til å utforme et arbeidsliv innen teknologiyrker som gjør det mulig for begge kjønn å kombinere arbeid og familie. Søke samarbeid med andre initiativ NCE SMART Women skal aktivt søke samarbeid og koblinger til andre pågående og relevante regionale initiativ og program som fremmer kvinnelig lederskap. Her nevnes spesielt FemaleFuture, Ungt Entreprenørskap - Jenter & ledelse, Kvinnovasjon Østfold & Follo og Mentorordningen for kvinnelige etablerere.

8 NCE SMART NCE SMART NCE SMART NCE SMART
NCE SMART ENERGY MARKETS TRENGER SMART PEOPLE NCE SMART Women NCE SMART Globals NCE SMART Young Entrepreneurs NCE SMART Seniors STARTER HER

9 NCE SMART WOMEN PROSJEKTETS TIDSLINJE
Oppstart April 2011 VÅR 2011 HØST 2011 VÅR 2012 HØST 2012 VÅR 2013 Kartlegge/ måle Nå-situasjon KSF Hva hemmer og fremmer? Resultat måling Mobilisere Rekruttere ambassadører Involvere kvinnelige rollemodeller Fokus på fag som gagner klyngen Kommunisere Være synlig i media gjennom aktivt PR-arbeid. Nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, mm. Kompetanse Utviklingsprogram for kvinner med lederambisjoner Rekruttere kvinner til fag som er relevante for klyngen Nettverk Opprette og styrke nettverk for kvinner Samarbeide med andre nettverk og program Utrede pilot ”Kvinnebank” Utrede pilot ”Styrepool”

10 NCE Raufoss NCE Maritim NCE Node
Per Baksæter, PA Åse Gustavsen, PM & kom.ansv Ingrid Solberg Sætre, PL Hanne Lerche Raadahl Østfoldforskning Monica Kristiansen Høyskolen i Østfold Anette Norskog Navita Ann Mai Kielland Tieto Ann Kristin Løvhaug Morecom Anne Wold Østfold Fylkes-kommune Grethe Thøgersen Innovasjon Norge Pettersen/Molvik Lundegaard Nexans Ellen Lindell Norske Skog Inger Ramstad Logiq Kirsti Olsen/ Therese Halstvedt Communicate NN Saab Technologies IFE NCE SMART Energy Markets Styrings-gruppe (SG) NCE SMART Women Prosjekt-ledelsen NCE SMART Women Prosjekt-gruppa Klynge-bedrifter og organi-sasjoner Nettverk i egen org-anisasjon NCE Raufoss NCE Maritim NCE Node Styre-utvikling Østfold Female Future nettverket KASK/ Build2Grow Ungt entrepe-nørskap Kvinno-vasjon Mentor-program

11 RESULTAT NULLPUNKTSMÅLINGEN
Er det noen av dere som kan telle? Jeg kan! sa geitekillingen. Én for meg, to for kalven, tre for kua, fire for oksen, fem for hesten, seks for purka, sju for katta, åtte for bikkja, ni for sauen og ti for hanen Hurra for geitekillingen! ropte alle dyrene, og så seilte de over til den andre elvebredden og gikk i land. utdrag av Geitekillingen som kunne telle til ti, av Alf Prøysen

12 Dagens kvinneandelen i den ”indre klyngen”

13 Kvinneandel hos NCE og forskningspartnere

14 Kvinneandel i styrene og blant styrelederne

15 Kvinner med lederroller i klyngebedriftene (21 i Halden)
Adm.dir. 11% Ledergruppa 21% Mellomnivå 13% Gruppeleder/PL 35%

16 21 kvinner med lederroller fordelt på områder

17 OPPSUMMERING AV HJEMMELEKSA

18

19 Handlingsplan Q – Q2 2012 Men først noen stjerner i margen siden oppstart Q2 2011: 3 kvinner i NCE SG (fra 1) 2 kvinner i IH styre (fra 0) Lykkes med å engasjere de rette kvinnene i prosjektgruppa Styreposisjon via NCE SW nettverk Sparebankstiftelsen Kompetanseoverføring via NCE SW nettverk Statistikk/IT til Masteroppgave i ledelse Rollemodeller via NCE SW nettverk Gjesteforeleser på IT-linjen HiØ

20 ….flere stjerner i margen siden oppstart Q2 2011:
Bevisstgjøring i forbindelse med bruk av kvinner i internasjonale fagnettverk i FOU-prosjekter GreenEl consortium Intern bevisstgjøring i NCE Smart Energy Markets NCE SW presenteres på lik linje med øvrige satsinger Kvinner inn i relevante fagfora IT Advisory Board v/HiØ med 30% kvinner på siste møte (fra 5%) Bidrar til at ideen om «IT-jentekvelder på byen» realiseres Kvinner inn i SG for Fremtidskonferansen 2012 (fra 0) Inspirasjon for Arena Magica og mangfold statsing

21 SAMARBEID MED HiØ Felleseminar om hvordan få folk til å ta utradisjonelle valg 28.nov i Fredrikstad (NCE Smart Women som case) Aktivt med i prosjektgruppa Masteroppgave org/ledelse Vertskap for Styreseminar Rekruttering av kvinner til teknologiyrker og -studier Følge opp initiativ fra ADVISORY BOARD) «IT-jentekvelder på byen» (se egen ppt)

22 ANDRE NETTVERK Formålet er Samarbeidsmuligheter Od@ nettverk
å inspirere, motivere og hjelpe hverandre opp og frem gjennom spennende foredrag, diskusjoner, workshops, - og ikke minst muligheten til å nettverke jevnlig med andre kvinner i bransjen. Nettverk for 2000 IT-damer med Microsoft, Telenor, HP som sponsor Samarbeidsmuligheter nettverk Møte med Anne Gretland på Microsofts Nettverkstreff Mulighet for Østfold treff – vi ønsker oss Insperia Q2-2012 Vi er i gang med tema: Energihandel og Miljø 2020

23 Energihandel og miljø 2020 Program: RENERGI, brukerstyrt innovasjonsprosjekt Tidsplan: Budsjett: 20 MNOK – 7,2 fra RENERGI Partnere: Prosjekteier: Fortum AS Prosjektleder: Ole Jørgen Hanssen Industri: Statkraft, Østfold Energi, Agder Energi, Bergen Energi, Navita Systems, Tieto Akademia: Østfoldforskning, UMB, IFE Halden, Inkubator Halden AS, Høgskolen i Østfold, NVE er med som observatør Status: Ihht plan, vil avsluttes sommeren 2012.

24

25

26 HENSIKT bidra til å nå målene i NCE Smart Women prosjektet
sikre at kommunikasjon blir utført systematisk gjennomtenkt budskap definerte målgrupper til rett tid legge til rette for toveis kommunikasjon fange opp effekten av budskapene sikre at all kommunikasjon er koordinert og i tråd med NCE Smart Energy Markets overordnede kommunikasjonsstrategi og handlingsplan.

27 SUKSESSKRITERIER Det er avgjørende at NCE Smart Women satsningen blir profilert som del av NCE Smart Engery Markets. Det er avgjørende at prosjektgruppa er stolte av og ønsker å bli profilert og stå fram som del av NCE

28 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER
NCE Smart Energy Markets skal alltid fremheves og NCE Smart Women prosjektet i seg selv skal tones ned. Resurspersonene i prosjektgruppa skal stå fram som fagperson fra aktørene og ikke med kvinnefokus. Klyngen representerer kunnskapsbedrifter som må møtes på en litt annen måte enn industribedrifter.

29 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER
NCE Smart Energy Markets skal alltid fremheves og NCE Smart Women prosjektet i seg selv skal tones ned. Resurspersonene i prosjektgruppa skal stå fram som fagperson fra aktørene og ikke med kvinnefokus. Klyngen representerer kunnskapsbedrifter som må møtes på en litt annen måte enn industribedrifter.

30 HOVEDBUDSKAP ”NCE Smart Energy Markets klyngen har mange dyktige kvinner. ” Vis de fram! Skap rollemodeller! Involver de i klyngens utvikling! Kvinnene er i mindretall, de må bli flere! NCE gir grønn framtid – kvinner tenker miljø!

31 HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ MED HOVEDBUDSKAPET?
Rollemodeller at yngre kvinner velger utdannelse rettet mot realfag de beste søkerne til stillingene i klyngen balansert arbeidsmiljø tiltrekker seg også de beste mennene Involvering nye ideer, nye perspektiver, andre verdier og erfaringer nye tanker skaper energi og kreativitet Bli flere flere kvinner i ledende stillinger flere kvinner med styreverv Grønn framtid og miljø fokus tiltrekke seg dyktige kvinner til både studier og klyngen

32 PROFILERINGSRETNINGSLINJER
NCEs profileringsretningslinjer skal benyttes NCE Smart Energy Markets logo skal alltid benyttes eller NCE nevnes der vi ikke selv har regien. Vi tillatter oss noen ”smarte tillegg” men vi ønsker ikke å stå fram som ”rosa”. Se logo som eks på valgt ”uttrykk”. NCE slogan benyttes; “World class energy and climate solutions for a green future” Bilder Vi benytter bilder i profilering av rollemodeller o.a. og sikrer god kvalitet på bildene samt tillatelse fra de som blir profilert. Språk Språket er presist, profesjonelt og faglig orientert. Vi kommuniserer på norsk.

33 Virke-middel-apparatet
NCE Smart Women Eiere Klynge-bedrifter Industri-partnere Offentlig-heten Andre nettverk NCE klyngene Virke-middel-apparatet Akademia MÅLGRUPPE

34

35

36 Utfordringer vi ser Begrensede rammer i prosjektet
mye å gripe fatt i og «upløyd mark» jobber dobbelt av hva som er kontraktert…. PL som «innleid kapasitet» i NCE deltar kun på NCE SW aktiviteter (…men noen spin off’s) kommer ikke fra miljøet / fagområdet NCE’s kjerneaktiviteter frontes fortsatt av menn klynges hovedaktører er menn «med lang historie sammen» har kommet langt med å etablere et kvinnenettverk mellom aktørene i klyngen, men et langt stykke å gå for å få kvinnene inn som en naturlig del av NCE sitt nettverk

37 Hva har fungert? NCE Smart Energy Markets har startet med seg selv
PL Per Bakseter fra NCE har stilt opp i våre prosjektmøter og vist engasjement Lang forankringsprosess med gode eksempler fra andre NCE klynger var avgjørende for å få til en satsing Takk til Emma! Egne prosjektrammer Takk til ØKF og IN! Kunnskap om nåsituasjon – ikke synsing – er grunnlag for justering av planer og kommunikasjon Vært lydhøre for hva prosjektgruppa har ønskes å assosiere seg meg – skepsis snudd til engasjement NCE SMART Women er blå, ikke rosa Å rigge prosjektledelsen med to personer gir avgjørende dialog/diskusjoner en slik satsing er «for tungt å dra alene»

38 Hva trenger vi fremover?
Fra virkemiddelapparatet kan bli tydeligere på hvilke krav de stiller til mangfold når de gir tilskudd sette tema på dagsorden der det er relevant (tørre å utfordre) bidra med «verktøykasser», eksempelsamlinger og relevant kunnskap for klynger som har egne satsinger vise frem gode initiativ i media (8. mars) Fra hverandre Flere samlinger? Kunnskapsdeling Å kunne vise til resultater

39


Laste ned ppt "Starten på mangfold i klyngen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google