Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte
Behandlingslinjer - kliniske arbeidsprosesser og behov for elektronisk beslutningsstøtte Gro Sævil Helljesen 22 september 2010 Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte Helse Sør-Øst RHF

2 Elektronisk integrering av kunnskapsbasert praksis og behandlingslinjer....til det beste for pasientene!! Best practice Best process Best results Vi må tenke nytt og frigjøre oss fra gamle systemer og tenkemåter

3 Hva styrer vi etter når vi mangler elektroniske prosess- og resultatdata?
Driver vi management? Hvordan styre & planlegge? Hva vet vi om ressursutnyttelse? Hvordan utøve kontroll? Hvordan sikre faglig kvalitet? Hva vet vi om ventetider og ledetider? Brukerperspektiv – har vi koordinerte tjenester? Hva vet vi om pasientsikkerheten? Hva er det egentlig vi holder på med?

4 Paradigmeskifte – i helsetjenesten Pasienten som resultatbærer
Helsetjenesten er knyttet til tradisjonell organisatorisk tenkning der den organisatoriske enheten/avdelingen er resultatbærer og ikke pasienten og forløpstankegang (system, prosess, variasjon”) Paradigmeskifte: Pasienten, pasientgrupper og pasientforløp som resultatenhet/resultatbærer PASIENTEN SOM DATABÆRENDE ELEMENT

5 Normativt Deskriptivt
Elektroniske behandlingslinjer kopler det forskningsbaserte, klinisk praksis og pasientens behov Normativt Deskriptivt Nasjonale retningslinjer, prosedyrer og faglig evidens, inkludert internasjonal evidens + Aktuell kontekst Ressurser, lokaler, utstyr, geografi, logistikk etc. Behandlingslinjer Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner + Aktuell pasient Individuell helsetilstand, behov, ressurser etc Behandlingsplan Individuell behandlingsplan for aktuell pasient Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) Pasientforløp Beskrivelse av pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Læringssirkel

6 PUBLISERINGSLØSNINGER
Elektroniske behandlingslinjer Normativt Input til PAS/EPJ KURVE KJERNEJOURNAL PROSEDYRER PUBLISERINGSLØSNINGER ETC INPUT utføring Deskriptivt Nasjonale retningslinjer, prosedyrer og faglig evidens, inkludert internasjonal evidens + Aktuell kontekst Ressurser, lokaler, utstyr, geografi, logistikk etc. Behandlingslinjer Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner + Aktuell pasient Individuell helsetilstand, behov, ressurser etc Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) Pasientforløp Beskrivelse av pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Læringssirkel

7 Prosessmodellering og elektronisk støtte – nødvendig i fremtiden
Hvilke labprøver og undersøkelser skal taes og når Nødvendig Kontroll - elektronisk generert Epikrise Beste praksis? Kunnskapsasert ? Hovedbehandlings-vei ADL Rehabilitering Hva virker? Hategrad? Henvisning Hvor sende? Elektronisk oppslagsverk Besutnings-støtte Behandlingsforløp/pasientforløp Forebygging Symptomer (Pasienten) Vurdering Henvisning (PHT) Diagnosti- sering (PHT/HF) Behandling (PHT/HF) Rehabilitering (PHT/HF) Oppfølging (PHT/HF) Pasientopplæring og pasientinformasjon Relevant info til pasientene om sykdom elektronisk tilgang Empowering the patient Dokumentasjon Oppstartdokument Symptomer, forekomster og årsaker Overordnet flytskjema Kunnskapsgrunnlag og forskning (Linker) Prosedyrer og annen informasjon (Linker) Resultater og målinger Hva er nyttig for fastlegen og PHT? Kompetanse-overføring Hvilke indikatorer måle på? Verdikompasset (Nøkkeltall) Kontinuerlige målinger (SPC) Ventetider Kunnskaps basert praksis Hva er beste praksis nasjonalt og internasjonalt? Emnestruktur Terminologi Standarder Grensesnitt Behandlingslinjeansvarlig lege: Kontaktperson: Godkjent dato: Hvilke rapporter generere?

8

9

10 Black box ? ? output input Prosesser ”Black box”

11 KAPP-Detaljdata på pasientnivå (bedre enn dagens journal)

12 Trinnvis elektronisk datafangst
Eksisterende datagrunnlag Innlagte Intensiv Operasjon/anestesi Røntgen Lab Blodbank Mikrobiologi Strykninger på operasjon Intern poliklinikk Trinn 2 Eksisterende datagrunnlag Patologi Fysioterapi Postoperativ Hjerteintensiv Fødeenhet Liggetid Akuttmottak Avviksmeldinger Medisinske registre Ambulanse Trinn 3 Generere nytt datagrunnlag Prosessdata tidsregisteringer og ventetider, flyt Behandlingstyngde Pasienttilfredshet Funksjonsevne Dyre implantater Dyre medisiner Dyrt med. forbruksmateriell ”Strekkoder” ”RFID/Tilsvarende”

13 Nøkkel resultater - pasientgruppenivå automatisk elektronisk generert
AKTIVITET I DAGLIGLIVET ADL EQ5D PASIENT TILFREDSHET Tilfredshet hos pasienter = % Informasjon Involvert Ventetider Koordinerte tjenester Klager og skader KLINISKE RESULTS Komplikasjoner = % Reoperasjoner = % Ventetid Mortaliet =0 Morbiditet etc. RESSURSUTNYTTELSE Preoperativ tid timer = Liggedager Totalpasienter = Sammme dags innleggelse = Reinnleggelser = antall KPP

14 Gjennomsnittlig preoperativ LOS
Identifisere viktige KPIs for pasientgrupper Preoperativ timer (automatisert SPC-kurver) (DRG 257, 258, 259, 260 N=56) mastectomi and breast conserving surgey (n=171) and 2007 (n=148) Gjennomsnittlig preoperativ LOS redusert fra 22,6 timer til 6,4 timer 2007 for reflection and follow up SDA started 15. Mai 2006 46 % improvement 2006 2007

15 Organisasjonsutvikling
Driveren i organisasjonsutvikling er kollektiv refleksjon over egen praksis Den primære virkningsmekanismen er å tilbakeføre data til det systemet som samlet utfører en helhetlig oppgavestrøm

16 ”Time management” automatisk generert
Motatt datokl. Vurdert datokl. Dato polikliniske konsultasjoner/Lab/Rtg Dato hofteskole Henvisninger Vurdering av henvisninger Poliklinisk utredning Hofteskole Etterspørsel Antall per mnd (sesongvariasjoner) Trend og prognose (Økning/minkning) Retur fastlege, avslag på henv. (kategrorisering) Tid vurdering Ofte en serie av labprøver, billeddiagnsotikk og undersøkelser Ledetider lab Type prøver Ledetider bilediagnostikk Typer undersøkelser Ledetider polikliniske undersøkelse Type underøkelser Tid vurdering av henvisninger Ventetid(er) Ventetid(er)

17 Hvis jeg var sykehusdirektør ville jeg ønske at jeg hadde minimum følgende ”på bordet” real time for daglig monitorering Akuttmottak Hvor mange pasienter finnes der Hvor lenge har de ventet? Hvilke tentative diagnoser? Hva er kompetansen for å ta hånd om pasientene? Hvilken kapasitet har operasjonsenheten for det som venter? Operasjonsstuen Går dagens program som planlagt? Hvor mange tilgjengelige senger finnes? Hvor mange skrives ut i dag kl12.00? Kl 14.00? Hvor mange skrives ut i morgen? Hvor mange pasienter følger behandlingslinjen, der det foreligger? Hvordan følger personalet opp i forhold til dette? Etc….. Mortalitet som helhet og for enkelte grupper Infeksjoner (antall, type) Komplikasjoner Etc.etc

18 Dagens situasjon Morgendagens situasjon Sykehusene vet
ikke hva de trenger Dagens situasjon Leverandører kan undervurdere kompleksiteten Morgendagens situasjon

19 Architectural Overview
Clinical Workflow Suite: Incorporating: Results Viewer, Clinical Documentation, Electronic Orders, Disease Management , Whiteboard, Bed Management and Others Capture and report on information Messaging capabilities Clinical Data Repository: Designed to store clinical information Utilised by Concerto applications and often populated via Rhapsody Flexible data modeling, storage and retrieval 19

20 Virksomhet og IT - løsninger
20 Virksomhet og IT - løsninger Virksomhet Virksomhets arkitektur Aktiviteter Arbeidsflyt Entiteter/ dokumenter Forretningsaktører IT Løsninger Informasjonsflyt Forretningsobjekter Brukere Meldinger/ operasjoner Interaksjonsdiagram Informasjons arkitektur Applikasjoner Brukergrensesnitt Applikasjonsservere Database Grensesnitt, integrasjonsserver, mellomvare System arkitektur Sammenhenger Foretningsprosesser understøttes av it, direkte (automatisering) eller indirekte Teknologi arkitektur Fysiske tjenere Disker Artbeidsstasjoner Nettverk Brannvegger 20


Laste ned ppt "Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google