Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingslinjer - kliniske arbeidsprosesser og behov for elektronisk beslutningsstøtte Gro Sævil Helljesen 22 september 2010 Avdeling for klinisk IKT,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingslinjer - kliniske arbeidsprosesser og behov for elektronisk beslutningsstøtte Gro Sævil Helljesen 22 september 2010 Avdeling for klinisk IKT,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingslinjer - kliniske arbeidsprosesser og behov for elektronisk beslutningsstøtte Gro Sævil Helljesen 22 september 2010 Avdeling for klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte Helse Sør-Øst RHF

2 Elektronisk integrering av kunnskapsbasert praksis og behandlingslinjer....til det beste for pasientene!! Best practiceBest process Best results Vi må tenke nytt og frigjøre oss fra gamle systemer og tenkemåter

3 Hva styrer vi etter når vi mangler elektroniske prosess- og resultatdata? •Driver vi management? •Hvordan styre & planlegge? •Hva vet vi om ressursutnyttelse? •Hvordan utøve kontroll? •Hvordan sikre faglig kvalitet? •Hva vet vi om ventetider og ledetider? •Brukerperspektiv – har vi koordinerte tjenester? •Hva vet vi om pasientsikkerheten? •Hva er det egentlig vi holder på med?

4 Paradigmeskifte – i helsetjenesten Pasienten som resultatbærer •Helsetjenesten er knyttet til tradisjonell organisatorisk tenkning der den organisatoriske enheten/avdelingen er resultatbærer og ikke pasienten og forløpstankegang (system, prosess, variasjon”) •Paradigmeskifte: Pasienten, pasientgrupper og pasientforløp som resultatenhet/resultatbærer PASIENTEN SOM DATABÆRENDE ELEMENT

5 Nasjonale retningslinjer, prosedyrer og faglig evidens, inkludert internasjonal evidens Behandlingslinjer Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner Behandlingsplan Individuell behandlingsplan for aktuell pasient Pasientforløp Beskrivelse av pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) NormativtDeskriptivt + Aktuell kontekst Ressurser, lokaler, utstyr, geografi, logistikk etc. + Aktuell pasient Individuell helsetilstand, behov, ressurser etc Læringssirkel Elektroniske behandlingslinjer kopler det forskningsbaserte, klinisk praksis og pasientens behov

6 Nasjonale retningslinjer, prosedyrer og faglig evidens, inkludert internasjonal evidens Behandlingslinjer Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner Pasientforløp Beskrivelse av pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) NormativtDeskriptivt + Aktuell kontekst Ressurser, lokaler, utstyr, geografi, logistikk etc. + Aktuell pasient Individuell helsetilstand, behov, ressurser etc Læringssirkel Elektroniske behandlingslinjer Input til PAS/EPJ KURVE KJERNEJOURNAL PROSEDYRER PUBLISERINGSLØSNINGER ETC INPUT utføring

7 Prosessmodellering og elektronisk støtte – nødvendig i fremtiden Behandlingsforløp/pasientforløp Dokumentasjon Resultater og målinger Forebygging Symptomer (Pasienten) Vurdering Henvisning (PHT) Diagnosti- sering (PHT/HF) Behandling (PHT/HF) Oppfølging (PHT/HF) Overordnet flytskjema Kontinuerlige målinger (SPC) Prosedyrer og annen informasjon (Linker) Kunnskapsgrunnlag og forskning (Linker) Rehabilitering (PHT/HF) Ventetider Behandlingslinjeansvarlig lege: Kontaktperson: Godkjent dato: Oppstartdokument Pasientopplæring og pasientinformasjon Symptomer, forekomster og årsaker Verdikompasset (Nøkkeltall) Elektronisk oppslagsver k Besutnings- støtte Hategrad? Henvisning Hvor sende? Hvilke labprøver og undersøkelse r skal taes og når Beste praksis? Kunnskapsasert ? Hovedbehandling s-vei ADL Rehabilitering Hva virker? Nødvendig Kontroll - elektronisk generert Epikrise Kunnskaps basert praksis Hva er beste praksis nasjonalt og internasjonalt ? Hvilke rapporter generere? Hvilke indikatorer måle på? Hva er nyttig for fastlegen og PHT? Kompetanse- overføring Relevant info til pasientene om sykdom elektronisk tilgang Empowering the patient Emnestruktur Terminologi Standarder Grensesnitt

8

9

10 Black box Prosesser ”Black box” input output ? ?

11 KAPP-Detaljdata på pasientnivå (bedre enn dagens journal)

12 Trinn 1 Eksisterende datagrunnlag  Innlagte  Intensiv  Operasjon/anestesi  Røntgen  Lab  Blodbank  Mikrobiologi  Strykninger på operasjon  Intern poliklinikk Trinnvis elektronisk datafangst Trinn 2 Eksisterende datagrunnlag  Patologi •Fysioterapi  Postoperativ  Hjerteintensiv •Fødeenhet  Liggetid Akuttmottak  Avviksmeldinger •Medisinske registre •Ambulanse Trinn 3 Generere nytt datagrunnlag •Prosessdata tidsregisteringer og ventetider, flyt •Behandlingstyngde •Pasienttilfredshet •Funksjonsevne  Dyre implantater •Dyre medisiner •Dyrt med. forbruksmateriell •”Strekkoder” •”RFID/Tilsvarende”

13 Nøkkel resultater - pasientgruppenivå automatisk elektronisk generert KLINISKE RESULTS •Komplikasjoner = % •Reoperasjoner = % •Ventetid •Mortaliet =0 •Morbiditet •etc. AKTIVITET I DAGLIGLIVET • ADL •EQ5D PASIENT TILFREDSHET •Tilfredshet hos pasienter = % •Informasjon •Involvert •Ventetider •Koordinerte tjenester •Klager og skader RESSURSUTNYTTELSE •Preoperativ tid timer = •Liggedager •Totalpasienter = •Sammme dags innleggelse = •Reinnleggelser = antall •KPP

14 ( DRG 257, 258, 259, 260 N=56) mastectomi and breast conserving surgey 2006 (n=171) and 2007 (n=148) Identifisere viktige KPIs for pasientgrupper Preoperativ timer (automatisert SPC-kurver) 20062007 SDA started 15. Mai 2006 46 % improvement 2007 for reflection and follow up Gjennomsnittlig preoperativ LOS redusert fra 22,6 timer til 6,4 timer

15 Organisasjonsutvikling •Driveren i organisasjonsutvikling er kollektiv refleksjon over egen praksis  Den primære virkningsmekanismen er å tilbakeføre data til det systemet som samlet utfører en helhetlig oppgavestrøm

16 ”Time management” automatisk generert Henvisninger Vurdering av henvisninger Poliklinisk utredning • Etterspørsel • Antall per mnd (sesongvariasjoner) • Trend og prognose (Økning/minkning) • Retur fastlege, avslag på henv. • (kategrorisering) • Tid vurdering • Tid vurdering av henvisninger • Ventetid(er) Ofte en serie av labprøver, billeddiagnsotikk og undersøkelser • Ledetider lab • Type prøver • Ledetider bilediagnostikk • Typer undersøkelser • Ledetider polikliniske undersøkelse •Type underøkelser Hofteskole • Ventetid(er) Motatt datokl. Vurder t datokl. Dato polikliniske konsultasjoner/Lab/Rt g Dato hofteskole

17 Hvis jeg var sykehusdirektør ville jeg ønske at jeg hadde minimum følgende ”på bordet” real time for daglig monitorering •Akuttmottak –Hvor mange pasienter finnes der –Hvor lenge har de ventet? –Hvilke tentative diagnoser? –Hva er kompetansen for å ta hånd om pasientene? –Hvilken kapasitet har operasjonsenheten for det som venter? •Operasjonsstuen –Går dagens program som planlagt? •Hvor mange tilgjengelige senger finnes? –Hvor mange skrives ut i dag kl12.00? Kl 14.00? –Hvor mange skrives ut i morgen? •Hvor mange pasienter følger behandlingslinjen, der det foreligger? –Hvordan følger personalet opp i forhold til dette? –Etc….. •Mortalitet som helhet og for enkelte grupper •Infeksjoner (antall, type) •Komplikasjoner •Etc.etc

18 Dagens situasjon Morgendagens situasjon Sykehusene vet ikke hva de trenger Leverandører kan undervurdere kompleksiteten

19 Architectural Overview Clinical Workflow Suite:  Incorporating: Results Viewer, Clinical Documentation, Electronic Orders, Disease Management, Whiteboard, Bed Management and Others  Capture and report on information  Messaging capabilities Clinical Workflow Suite:  Incorporating: Results Viewer, Clinical Documentation, Electronic Orders, Disease Management, Whiteboard, Bed Management and Others  Capture and report on information  Messaging capabilities Clinical Data Repository:  Designed to store clinical information  Utilised by Concerto applications and often populated via Rhapsody  Flexible data modeling, storage and retrieval Clinical Data Repository:  Designed to store clinical information  Utilised by Concerto applications and often populated via Rhapsody  Flexible data modeling, storage and retrieval

20 20 Virksomhet og IT - løsninger Teknologi arkitektur System arkitektur Informasjons arkitektur Virksomhets arkitektur •Aktiviteter •Arbeidsflyt •Entiteter/ dokumenter •Forretningsaktører •Informasjonsflyt •Forretningsobjekter •Brukere •Meldinger/ operasjoner •Interaksjonsdiagram •Applikasjoner •Brukergrensesnitt •Applikasjonsservere •Database •Grensesnitt, integrasjonsserver, mellomvare •Fysiske tjenere •Disker •Artbeidsstasjoner •Nettverk •Brannvegger IT Løsninger Virksomhet


Laste ned ppt "Behandlingslinjer - kliniske arbeidsprosesser og behov for elektronisk beslutningsstøtte Gro Sævil Helljesen 22 september 2010 Avdeling for klinisk IKT,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google