Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen Status og ønsker for fremtiden NSG seminar Gardermoen 2. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen Status og ønsker for fremtiden NSG seminar Gardermoen 2. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen Status og ønsker for fremtiden NSG seminar Gardermoen 2. november 2011

2 www.lmi.no Ett av LMI sine hovedmål: Øke forskning, produksjon og næringsutvikling på legemiddelområdet i Norge  Norsk grunnforskning må i større grad resultere i nye medisiner til bruk for norske pasienter. Rammebetingelser som stimulerer til vekst og videreutvikling av en kunnskapsdrevet og lønnsom næring kan bidra til å møte fremtidens helseutfordringer.  LMI vil arbeide for økt samarbeid innen utvikling av nye legemidler, og aktivt bidra til å styrke den kliniske oppdragsforskningen. Dette samarbeidet skal preges av åpenhet og integritet, og følge alle relevante retningslinjer.

3 www.lmi.no Source: Based on PhRMA analysis, updated for data per Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD) database. 3,000 - 10,000 10 - 20 5 - 10 2 1 POST-MARKETING OVERVÅKNING UTVIKLING 2 - 5 Antall legemiddelkandidater I ÅR 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 • REFUSJONSVURDERING • MARKEDSLANSERING • PRISFASTSETTELSE • EFFEKT OG SIKKERHETS VURDERING FORSKNING KLINISKE STUDIER (MENNESKER) FASER IV III II BASIS (Estimerte kostnader er 8 milliarder Norske kroner) V PREKLINISKE STUDIER (DYR) Utvikling av innovative legemidler er en kompleks, risikofylt og kostbar prosess

4 www.lmi.no Trender for fremtidens legemiddelutvikling  Tørke i mange firmas pipeline  Reorganisering av de store legemiddelselskapene –Mange gjør mindre basalforskning selv. • Store muligheter for mindre oppstartsselskap og akademia. • Scouts • Venture-fonds –Kliniske studier outsources til CRO selskap –Støtte til Investigator initierte studier => Flere aktører innvolvert i forsknings- og utviklingsprosessen.  Behov og ønske om nye samarbeidsformer.  Åpninger for norske biotekfirma og akademia 4

5 www.lmi.no Økosystem for forskning og utvikling Legemiddelindustrien – en sentral del av samspillet SMEs PHARMA Universitet Helse- foretak Pasient foreninger Regjeringen Forsknings -institutter Forsknings rådet Diagnostikk Medisinsk utstyr

6 www.lmi.no Hvordan bidrar legemiddelindustrien med økonomiske midler  Bidrar til offentlig – privat samarbeid for å dekke medisinske behov i samfunnet gjennom  De fleste (alle) de internasjonale selskapene har egne fond (VC) som støtter biotek-selskaper  Støtter utprøverinitierte studier  Fri forskningsstøtte

7 www.lmi.no Trender – offentlig/privat samhandling Innovative Medicines Initiative Europas største public/private partnerships initiativ  Et samarbeidsprosjekt mellom EU og den Europeiske legemiddelindustrien; EFPIA  Formål : –Å støtte forskningsprosjekter og bygge nettverk bestående av eksperter fra industri og akademia for å styrke farmasøytisk utvikling i Europa. –Å bidra til mer effektiv legemiddelutvikling slik at Europa blir mer konkurransedyktig innen farmasøytisk sektor  Tredjepartsvurdering sentralt i alle ledd.

8 • 1 mrd. € fra EU-kommisjonens 7. rammeprogram • Støtter utelukkende: – Offentlige/non-profit organisasjoner – SMB • Farmasøytiske selskaper: – Dekker egen deltagelse – Bidrar med ressurser • Personell, lab, kliniske studier • Materiell Innovative Medicines Initiative

9 www.lmi.no Forskningen må nå pasientene  Terapeutiske nyvinninger har ikke særlig verdi før de kan masseproduseres og på en eller annen måte blir kommersialisert. –Eksempel Penicillin (A. Fleming)  Kommersialisering av forskning handler om –Å tilgjengeliggjøre oppdagelser til det brede lag av folket. –Jo mer vellykket en slik kommersialisering er, dess rimeligere blir hver behandling  Dette har også en pris: –Gjennomsnittskostnaden per utviklet legemiddel er nå hele 1,8 milliarder US dollar –Tallet reflekterer også at mer enn 80 prosent av legemidlene man starter utvikling av, aldri kommer til markedet  Hvis Norge bidrar ytterligere med å legge til rette for både basal og klinisk forskning, kan vi sammen arbeide for raskere innovasjonstakt, lavere total risiko og bedre medisiner Dagens Medisin Blogg – Andreas Berg 26 Okt. “Kommersialisering er bra “

10 Kliniske studier Status og ønsker for framtiden

11 www.lmi.no LMI og forskning Investeringer i FoU

12 www.lmi.no Antall nye kliniske studier Kilde: SLV

13 www.lmi.no Oppdragsforskning er viktig for Norge  Nær 100 % av alle medisiner som er i bruk i Norge, er utviklet av industrien og de fleste er utprøvd i samarbeid med kliniske miljøer over hele verden  Kliniske studier i regi av industrien sikrer norske leger ”hands on” på nye medisiner og samtidig får norske pasienter tidlig tilgang på disse  Forskningsbasert industri har nå en klar tendens til å legge kliniske studier av alle typer utenom Norge og Norden  Ny ”personalized medicine” er viktig å prøve ut på den populasjon den er ment for etter godkjenning  Vi bør derfor ha felles interesse i å bevare og utvikle slike studier i Norge

14 www.lmi.no Source: Based on PhRMA analysis, updated for data per Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD) database. 3,000 - 10,000 10 - 20 5 - 10 2 1 POST-MARKETING OVERVÅKNING UTVIKLING 2 - 5 Antall legemiddelkandidater I ÅR 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 • REFUSJONSVURDERING • MARKEDSLANSERING • PRISFASTSETTELSE • EFFEKT OG SIKKERHETS VURDERING FORSKNING KLINISKE STUDIER (MENNESKER) FASER IV III II BASIS (Estimerte kostnader er 8 milliarder Norske kroner) V PREKLINISKE STUDIER (DYR) Utvikling av innovative legemidler er en kompleks, risikofylt og kostbar prosess

15 www.lmi.no Fortsatt kliniske studier til Norge; fortrinn  Flere gode kliniske miljøer med topp internasjonal kompetanse  Nasjonale retningslinjer for behandling  Nasjonale samarbeidsgrupper (eks OCC, Nansen Neuroscience)  Komplette og nasjonale helseregistre for flere type sykdommer  Biobanker med høy kvalitet  En postkasse for søknader/REK  Høy compliance i studier (lite frafall)  God kvalitet hos motiverte utprøvere  Fusjon av gode sentra (OUS)  Kliniske forskningsposter kommer på flere store sykehus  Iverksetting av et Pediatrisk forskningsnettverk

16 www.lmi.no FOU investeringer etter terapiområde i Norge

17 www.lmi.no Utfordringer  Lite land med få pasienter og et bra behandlingstilbud generelt  Tungt byråkrati før studieoppstart ( ting tar tid i Norge). Varierer mellom HF -ulike holdninger og praktisk tilnærming ved sykehus innen samme foretaket  Høye kostnader – ulik pris for samme tjeneste på samme HF -100 % prisvariasjon mellom foretak  Strategiplan/handlingsplan fra Regionale Foretak uten særlige tanker om forskningssamarbeid med industrien -adm ved enkelte foretak overprøver REK og har kommentarer til protokollen

18 www.lmi.no Utfordringer  Kliniske studier på barn underprioritert (EU-direktiv) -Nasjonalt pediatrisk nettverk prioriteres  Helsestasjoner vil være en viktig arena for forskning på barn -krever støtte fra FHI og leger ansvarlige for helsestasjonsarbeid

19 www.lmi.no Forslag til løsninger og ønsker for fremtiden I  Helsemyndigheter og ledelse på foretak bør være villige til å også satse på kliniske studier i regi av industrien (incentiver)  Industristudier bør inn i foretakets strategi/handlingsplaner (forskning) og også utprøver intierte studier  Synliggjøring av norsk spisskompetanse til industrien  De enkelte foretaks forskningsadm/personvern må være i takt med REK  Bedret dialog og oversikt over innovasjon i foretak/biotech selskaper

20 www.lmi.no Forslag til løsninger og ønsker for fremtiden II  Nordisk modell for kliniske studier med ett kontaktpunkt, en enhet i Norden?  Økt bruk av biobanker og helseregistre  Satsing på kliniske studier hos barn ( EU-direktiv)  Flere utprøver-initierte studier som eies og drives av norske klinikere/foretak, men har kun økonomisk støtte fra industrien (del- og fullfinansierte)  Økt satsing på biomedisin med styrt statlig næringspolitikk og utløsing av private aktører

21 www.lmi.no De gode eksemplene

22 www.lmi.no Konklusjon; Legemiddelindustrien vil ha et aktivt samarbeid med helseforetakene i Norge  Norske pasienter og norske leger trenger tidlig tilgang på nye medisiner og ny viten  Vi må samarbeide om hvordan vi skal snu en negativ trend i antall industri-studier til Norge  -flere fase 1 og fase 2 studier til Norge?  Legemiddelindustrien har en høy kompetanse innen kliniske studier og dette bør foretakene utnytte  Vi trenger en styrt næringspolitikk for få frem gode miljøer og kommersialisering av disse


Laste ned ppt "Legemiddelindustriens rolle i helseforskningen Status og ønsker for fremtiden NSG seminar Gardermoen 2. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google