Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtale med barn Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 26 og 27 oktober 2011 Høgskolelektor Greta Sviggum 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtale med barn Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 26 og 27 oktober 2011 Høgskolelektor Greta Sviggum 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samtale med barn Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 26 og 27 oktober 2011 Høgskolelektor Greta Sviggum 1

2 Gjennomgang av 100 saker av barn mellom 7 og 12 år viser at det ikke har vært direkte kontakt mellom barnet og saksbehandler: • 70% av sakene i 2009 • 40% av sakene i 2000 Masteroppgave ved NTNU av Berit Skauge (leder av barnevernsvakta i Trondheim) 2

3 Samtale med barn •Hva er mitt ståsted/forforståelse •Barnets forståelse •Kontekst/ relasjon •Gjennomføring av samtalen •Noen eksempler på metodisk tilnærming 3

4 Hvordan er din erfaringsryggsekk? 4

5 Forforståelse… •Kulturelle virkelighetsoppfatninger: menneskesyn, etisk grunnsyn, verdier og normer •Individuelle tenkemåter og leveregler, selvforståelse •Faglige teorier, modeller, metoder •(Røkenes og Hansen, 2003) 5

6 6

7 7

8 Ulike perspektiv – ulike virkeligheter 8

9 Ulike briller… 9

10 Vi er det vi ser…. 10

11 Betænk når du ørkesløst vandrer om i kategorienes lænke Det er dine egne tanker som forhindrer deg i å tænke (Piet Hein) 11

12 Hva er min referanseramme i forhold til disse begrepene i denne sammenhengen… •Omsorg •Overgrep 12

13 Barnets forståelse… 13

14 Barnets forståelse… •Hva har barnet forstått av situasjonen •Opplevelser, tanker og følelser • Begreper på det språkløse •Sortere /plassere ansvar •Barnets tendens til å svare det han/hun tror den voksne forventer •Ikke ta for gitt at vi vet… 14

15 Se barnet i sin kontekst… 15

16 •To ulike kontekster – to ulike meninger og betydninger •Å endre praksis handler om å endre både tanker og følelser •Dialog •Prosess fra et utenfra- til et innenfraperspektiv 16

17 Se barnet i forhold til relasjonene det inngår i •Selv om foreldre ikke fysisk er tilstede, er de tilstede i barnet •Andre viktige relasjoner 17

18 18

19 •Barnets sjølforståelse/oppfatning om hvem de er utvikles i relasjoner •Fokus og bevissthet på oss sjøl og vår rolle •Våre holdninger og måter vi møter barnet på 19

20 Undring… 20

21 •Erkjenne egen begrensning i forståelsen av den andre •Ha et utviklingsperspektiv på seg sjøl, egne holdninger, verdier og væremåte •Forfektede verdier og bruksverdier: samsvar? •Holdninger og følelser nært forbundet •Hvordan ser jeg den andre? 21

22 Mål med samtalen •La barnet få oppleve å bli sett, hørt og bekreftet •Barnets egen subjektive fortelling •Sikre barnets psykiske utvikling! 22

23 Brukerorientering Orientere seg mot brukerne? samarbeide med brukerne? eller - 23

24 Tilrettelegge for.. Barn har RETT til å bli hørt Ikke PLIKT til å fortelle. 24

25 Forberedelse •Hvem snakker med barnet? •Hvem skal være med i samtalen? •Evt støttepersoner? •Gode rammer for samtalen •(Øvreeide, 2009) 25

26 Planlegging •Hva er formålet med samtalen •Hvilke tema antas å være viktig for barnet •Hva kan barnet ha forstått av det som skjedde •Hvordan har barnet det nå •Hvilke forestillinger og forventninger har barnet om hva som skal skje videre? •Hva kan og bør gis av informasjon? •Hva trenger du å få av informasjon fra barnet? •(Øvreeide, 2009) 26

27 Gjennomføring Fem støttende elementer i gjennomføring av samtalen: •Følge barnets initiativ og oppmerksomhetstilstand •Tilføre noe relevant og nyttig for barnet •Gi rom til barnet slik at det kan organisere seg •Skape rytme og turtaking i samtalen • Ta tydelig ledelse og struktur for samtalen •(Øvreeide, 2009) 27

28 •Om å kunne lytte når barn snakker •Og å kunne snakke slik at barn lytter 28

29 Faser i samtalen •Etablere kontakt •Utveksle informasjon •Utdype og utfylle barnets fortelling •Oppsummering avslutning 29

30 Hvordan nærme oss barnets forståelse… •”Det tredje” eller noe ”mellom” som hjelp til å ha barnets konkrete uttrykk som felles fokus og utgangspunkt for videre samtale 30

31 Hvordan finne uttrykk for barnets inntrykk 31

32 Noen eksempler på tilnærming I tillegg til ordene – ha noe mellom (det tredje) •Familietegning •Tegne/male – barnet alene eller sammen •Tegne portrett - omriss av kroppen •Klippe og lime. Eks. esker •Bøker med referanse til tema.. 30

33 •Hånddukker •Foto •Leire •Reflekterende team 33

34 Ulike nivå i samtalen •Konkret, ytre beskrivbart •Det følelsesmessige nivået •Barnets mestring 34

35 Måter å stille spørsmål på.. •Benevnelser •Gjentakelse og bekreftelse av det barnet sier •Parallelle historier •Åpne setninger og spørsmål •Bruk hypoteser og utsagn som kan gi gjenkjennelse •”Ja”, ”Fortell mer” 35

36 •Barn kan ofte ikke svare på direkte spørsmål og blir da opptatt av å finne et svar de tror den voksne vil ha 36

37 Noen eksempler på ”Det tredje” 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 •Forskning viser at barn ønsker og forventer å bli hørt •Gi barnet mulighet til å delta med sin historie •Ingen fasit eller gullstandard •Ikke først og fremst metode- men en god samtale er en levende prosess…. 58

59 •Gode samtaler handler om å ha ryddet i eget rom •Og å formidle til den andre at jeg ønsker å gi rom til deg og din fortelling •Å gjøre feil kan snus til det beste vi har fått til.. 59

60 Essensen… Kraften i å få bli sett- som den en er! 60

61 Takk for meg! 61

62 Kilder •Bae (1988) Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse •Juul og Jensen (2003) Fra lydighet til ansvarlighet •Hundeide (2003) Barns livsverden •Kinge (2006) Barnesamtaler •Kinge (2008) Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov Løvlie –Schibbye (2002) En dialektisk relasjonsforståelse, •Røkenes og Hanssen (2002) Bære eller briste. •Sviggum, (2000) Med mor og far i to hushold •Øvreeide (2009) Samtaler med barn 62


Laste ned ppt "Samtale med barn Handlingskompetanse i arbeidet med tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 26 og 27 oktober 2011 Høgskolelektor Greta Sviggum 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google