Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskapsseksjonen Sjefingeniør Helge Ulsberg Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskapsseksjonen Sjefingeniør Helge Ulsberg Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskapsseksjonen Sjefingeniør Helge Ulsberg Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

2 Norges vassdrags- og energidirektorat Prop 112 L (2010-2011) ■ Endringer i energiloven og i enkelte andre lover ■ Regjeringen fremmet forslaget 06.05.2011 (statsråd) ■ Energi- og miljøkomiteen avga enstemmig innstilling 13.12.2011 Innst. 140 L (2011-2012)Innst. 140 L (2011-2012) ■ 1. behandling i plenum 19.12.2011 ■ 2. behandling i plenum 09.01.2012 ■ Forventer ikrafttredelse 01.01.2013

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Ny beredskapsforskrift ■ Utarbeidet i NVE våren 2012 ■ Utgitt juni 2012 ■ Høringsfrist 1. oktober 2012 ■ I kraft 1. januar 2013 3

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Nå ■ Energiloven kap. 9 Beredskap ■ Energilovforskriften kap. 8 Beredskap ■ Forskrift om beredskap i kraftforsyningen ■ Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen ■ Forskrift om organisering av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon – Instruks for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon ■ Retningslinjer for tungtransport i kraftforsyningen ■ Tilskudd til gjennomføring av pålagte sikringstiltak ved kraftforsyningsanlegg – Regler for tildeling ■ Tilskudd til anskaffelse av reservemateriell i kraftforsyningen – Regler for tildeling og forvaltning 4

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Fra 2013 ■ Energiloven kap. 9 Beredskap ■ Energilovforskriften kap. 8 Beredskap ■ Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i kraft energiforsyningen (beredskapsforskriften) ■ Sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen ■ Forskrift om organisering av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon – Instruks for kraftforsyningens beredskapsorganisasjon ■ Retningslinjer for tungtransport i kraftforsyningen ■ Tilskudd til gjennomføring av pålagte sikringstiltak ved kraftforsyningsanlegg – Regler for tildeling ■ Tilskudd til anskaffelse av reservemateriell i kraftforsyningen – Regler for tildeling og forvaltning 5

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Hovedgrep ■ Endring av energilovens beredskapskapittel ■ KBO kan brukes i fredstid og før anlegg er påført skade ■ Innskjerping av informasjonssikkerhet ■ Delegere myndighet til KDS ■ Samling av alle andre bestemmelser i én forskrift ■ Videreføring og tydeliggjøring av tidligere bestemmelser ■ Formål om forsyningssikkerhet inn i forskriften ■ Nytt system for klassifisering av anlegg ■ Kapitlet om informasjonssikkerhet deles i to ■ informasjonssikkerhet og beskyttelse av driftskontrollsystem 6

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiloven Ny § 9-1 KBO ■ Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av de enheter som eier eller driver anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Beredskapsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hvilke enheter som skal inngå i KBO. ■ Alle enheter i KBO skal sørge for at virksomheten er innrettet på en slik måte og med slike ressurser som er nødvendig for å ivareta ansvar og oppgaver etter dette kapittel. 7

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Ny § 9-1 forts. ■ Beredskapsmyndigheten skal samordne beredskapsarbeidet og utpeke den samlede ledelse i KBO. ■ I ekstraordinære situasjoner som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, kan KBO pålegges oppgaver og plikter. Det samme gjelder i ekstraordinære situasjoner hvor skade eller hindring som nevnt i første punktum har oppstått. ■ Beredskapsmyndigheten kan under beredskap og i krig underlegge kraftforsyningen KBO. Kraftforsyningen plikter å følge de pålegg som gis og gjennomføre de tiltak som kreves. 8

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiloven Ny § 9-2 Beredskapstiltak ■ Den som helt eller delvis eier eller driver anlegg eller system som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme, plikter å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner som nevnt i § 9-1 fjerde eller femte ledd og for å gjenopprette normal situasjon. 9

10 Norges vassdrags- og energidirektorat Prosjekt Fjernvarmeberedskap ■ Prosjekt med bransjedeltagelse ■ Norsk Fjernvarme oppnevnte Rolf Julin – Agder Energi Varme, Kjartan Aarbø – BKK Varme, Kenneth Arnesen – Hafslund Varme, Ola Niklasson – Statkraft Varme ■ Fra NVE Helge Ulsberg – prosjektleder, Liv A. Løchen, Jørgen Bølling, Asle Selfors ■ Prosjektet leverte konkrete forslag til ny beredskapsforskrift ■ og har lagt grunnlag for egen veiledning for fjernvarme. ■ Se rapporten Fjernvarmeberedskap 10

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapitlene i ny beredskapsforskrift ■ Kapittel 1. Innledende bestemmelser ■ Kapittel 2. Generelle krav ■ Kapittel 3. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon ■ Kapittel 4. Ressurser og reparasjonsberedskap ■ Kapittel 5. Klassifisering og sikringstiltak ■ Kapittel 6. Informasjonssikkerhet ■ Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontrollsystem ■ Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser 11

12 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 1. Innledende bestemmelser ■ § 1-1. Formål ■ § 1-2. Virkeområde ■ § 1-3. Hvem forskriften er rettet mot ■ § 1-4. Definisjoner 12

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 1 ■ § 1-1. Formål ■ Innenfor formålene i energiloven § 1-2, skal forskriften sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene. 13

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 2. Generelle krav ■ § 2-1. Ansvar ■ § 2-2. Organisasjon og funksjon ■ § 2-3. Beredskapsplikt ■ § 2-4. Risiko og sårbarhetsanalyse ■ § 2-5. Beredskapsplanlegging ■ § 2-6. Varsling og rapportering ■ § 2-7. Øvelser ■ § 2-8. Informasjonsberedskap ■ § 2-9. Evaluering ■ § 2-10. Internkontroll 14

15 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 2 ■ § 2-4. Risiko og sårbarhetsanalyse ■ … oppdateres årlig ■ § 2-7. Øvelser ■ … skal ha en flerårig øvelsesplan og gjennomføre minimum én årlig øvelse. 15

16 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 3. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon ■ § 3-1. Oppbygging av KBO ■ § 3-2. Beredskapsmyndigheten ■ § 3-3. KBO-enheter ■ § 3-4. Ansvar og oppgaver for KBO-enhetene ■ § 3-5. Ansvar og oppgaver for KBO-enheter eller KBO under beredskap og krig ■ § 3-6. Ansvar og oppgaver for KDS ■ § 3-7. Særskilte plikter for Statnett SF ■ § 3-8. Prioritering ■ § 3-9. Fritaksordninger 16

17 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 3 ■ § 3-1. Oppbygging av KBO ■ Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av: a) Beredskapsmyndigheten b) Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) c) KBO-enhetene ■ § 3-6. Ansvar og oppgaver for KDS ■ Fullmakt til vedtak kan delegeres fra beredskapsmyndigheten til KDS. 17

18 Norges vassdrags- og energidirektorat Hvem er enhet i KBO? ■ Den som eier et klassifisert anlegg ■ Eiere av varmesentral i klasse 1 eller 2. ■ Beredskapsmyndigheten kan ved enkeltvedtak bestemme at også andre virksomheter som eier eller driver anlegg eller annet som har vesentlig betydning for energiforsyningen, skal være enhet i KBO. ■ Eiere av varmesentraler som i sum utgjør minst 100 MW. 18

19 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 4. Ressurser og reparasjonsberedskap ■ § 4-1. Reparasjonsberedskap ■ § 4-2. Kompetanse og personell ■ § 4-3. Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon ■ § 4-4. Ressurser ■ § 4-5. Transport ■ § 4-6. Nasjonal transportberedskap ■ § 4-7. Samband ■ § 4-8. Landsomfattende samarbeidsordning 19

20 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 4 ■ § 4-1. Reparasjonsberedskap ■ Alle KBO-enheter skal ivareta reparasjonsberedskap gjennom planlagte forberedelser og sikker tilgang til nødvendige ressurser i ekstraordinære situasjoner. ■ Reparasjonsberedskapen skal dimensjoneres etter stedlige forhold og anleggenes tilstand og klasse. Så langt som det er samfunnsmessig rasjonelt skal gjenoppretting av forsyning til samfunnskritisk virksomhet prioriteres. ■ § 4-3. Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon ■ Alle KBO-enheter skal i ekstraordinære situasjoner drive de anlegg og den del av energiforsyningen enheten har ansvaret for, herunder driftskontrollfunksjoner, på en effektiv og sikker måte, samt gjenopprette nødvendige funksjoner i og etter ekstraordinære situasjoner. 20

21 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 5. Klassifisering og sikringstiltak ■ § 5-1. Sikringsplikt ■ § 5-2. Klasser ■ § 5-3. Sikring av klassifiserte anlegg ■ § 5-4. Sikringstiltak for klasse 1 ■ § 5-5. Sikringstiltak for klasse 2 ■ § 5-6. Sikringstiltak for klasse 3 ■ § 5-7. Vedtak om sikring eller klasse ■ § 5-8. Analyse ■ § 5-9. Meldeplikt om sikringstiltak ■ § 5-10. Vakthold ■ § 5-11. Besøksrestriksjoner 21

22 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 5 ■ § 5-2. Klasser ■ Ved klassifisering av anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme benyttes klasse 1 til 3. Klasse 3 benyttes der betydningen for energiforsyningen er størst. 22

23 Norges vassdrags- og energidirektorat Den enkelte klasse: ■ Klasse 1 omfatter: d. Fjernvarmesentral med samlet installert ytelse på minst 50 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse. ■ Klasse 2 omfatter: d. Fjernvarmesentral med samlet installert ytelse på minst 150 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse. ■ Klasse 3 omfatter ikke fjernvarmesentraler. 23

24 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 6. Informasjonssikkerhet ■ § 6-1. Sensitiv informasjon ■ § 6-2. Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere ■ § 6-3. Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll ■ § 6-4. Sikkerhetsinstruks ■ § 6-5. Anskaffelser i energiforsyningen ■ § 6-6. Begrenset anbudsinnbydelse ■ § 6-7. Personkontroll ■ § 6-8. Sikkerhetskopier 24

25 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 6 ■ § 6-1. Sensitiv informasjon (Gjelder for enhver!) ■ Kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt etter § 9-3 i energiloven. Med sensitiv informasjon menes spesifikk og inngående opplysninger om energiforsyningen som kan være egnet til å skade anlegg eller påvirke funksjoner som har betydning for energiforsyningen, herunder: A. Alle system som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner, herunder også nødvendig hjelpeutstyr som samband mv. B. Detaljert informasjon om energisystemet, herunder enlinjeskjema. C. D. Oversikt over fordelingsnett til samfunnskritiske funksjoner. E. F. Forebyggende sikkerhetstiltak mot bevisst skadeverk. Lokalisering av reserve driftssentraler og andre særskilte beredskapsanlegg for ledelse og drift. G.Detaljerte analyser av sårbarhet som følge av påført skade. H. Beredskapsplaner for å håndtere bevisst skadeverk. I. Samlet oversikt over reservemateriell, reserveløsninger eller reparasjonsberedskap av betydning for håndtering av bevisst skadeverk. 25

26 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 7. Beskyttelse av driftskontrollsystem ■ § 7-1. Generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet ■ § 7-2. Overordnede sikkerhetskrav ■ § 7-3. IKT-sikkerhetskoordinators oppgaver og myndighet ■ § 7-4. Dokumentasjon av driftskontrollsystemet ■ § 7-5. Kontroll med brukertilgang ■ § 7-6. Kontroll ved endringer i driftskontrollsystemet ■ § 7-7. Kontroll med utstyr i driftskontrollsystemet ■ § 7-8. Håndtering av sårbarheter, hendelser og sikkerhetsbrudd ■ § 7-9. Beredskap og alternativ drift ved svikt i driftskontrollsystemet 26

27 Norges vassdrags- og energidirektorat Beskyttelse av driftskontroll forts. ■ § 7-10. Bemanning av driftssentral ■ § 7-11. Ekstern tilkobling til driftskontrollsystem ■ § 7-12. Systemredundans i driftskontrollsystemet ■ § 7-13. Sammenkobling mellom avanserte måle- og styringssystem (AMS) og driftskontrollsystem ■ § 7-14. Beskyttelse mot EMP og EMI ■ § 7-15. Særskilte krav til driftskontrollsystem i klasse 2 ■ § 7-16. Særskilte krav til driftskontrollsystem i klasse 3 ■ § 7-17. Vern av kraftsystemet i regional- og sentralnettet ■ § 7-18. Mobile radionett – driftsradio 27

28 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 7 (Mye er fra veiledningen) ■ § 7-1. Generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet ■ Alle virksomheter med driftskontrollsystem skal sørge for at disse til enhver tid virker etter sin hensikt og skal beskytte driftskontrollsystemer mot alle typer uønskede hendelser, herunder mot alle typer uautorisert tilgang for å hindre misbruk og spredning av ondsinnet programvare og liknende. ■ Alle virksomheter med driftskontrollsystem er underlagt bestemmelsene om klassifisering og sikringsplikt etter kapittel 5. ■ § 7-3. IKT-sikkerhetskoordinators oppgaver og myndighet 28

29 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 7 forts. ■ § 7-10. Bemanning av driftssentral ■ Virksomheten skal til enhver tid ha tilstrekkelig og tilgjengelig autorisert personell med nødvendig kompetanse for å betjene og drifte driftskontrollsystemet slik at overvåking og kontroll av energisystemet kan utøves uten unødig opphold. ■ § 7-13. Sammenkobling mellom avanserte måle- og styringssystem (AMS) og driftskontrollsystem ■ Dersom virksomheten har integrert funksjonalitet for bryting og begrensning av effektuttak i avanserte måle- og styringssystem (AMS), … skal IKT-system med tilhørende utstyr som benyttes til denne funksjonen, sikres i henhold til driftskontrollsystemets klasse. 29

30 Norges vassdrags- og energidirektorat Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser ■ § 8-1. Kontroll ■ § 8-2. Pålegg ■ § 8-3. Dispensasjon ■ § 8-4. Tvangsmulkt ■ § 8-5. Overtredelsesgebyr ■ § 8-6. Straff ■ § 8-7. Gebyr til beredskapsmyndigheten ■ § 8-8. Ikrafttreden ■ § 8-9. Forholdet til eldre vedtak om klassifisering og overgangsregler 30

31 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 8 ■ § 8-1. Kontroll ■ Beredskapsmyndigheten fører kontroll … ■ § 8-2. Pålegg ■ Beredskapsmyndigheten kan gi de pålegg som er nødvendige … ■ § 8-4. Tvangsmulkt ■ § 8-5. Overtredelsesgebyr ■ § 8-6. Straff ■ § 8-7. Gebyr til beredskapsmyndigheten 31

32 Norges vassdrags- og energidirektorat Nytt i kap. 8 forts. ■ § 8-9. Forholdet til eldre vedtak om klassifisering og overgangsregler ■ Vedtak om sikring truffet etter 1. januar 2003 og før 1. januar 2013 står fortsatt ved lag inntil de blir endret eller opphevet i medhold av denne forskrift. ■ NVE vurderer å oppheve alle tidligere klassifiseringsvedtak av fjernvarmeanlegg, slik at de skal klassifiseres etter forskriften. ■ Dette vil i så fall skje ved brev fra NVE til den enkelte virksomhet, sammen med vedtak om innlemmelse i KBO for de som eier anlegg på i sum 100 MW, men der ingen av varmesentralene er på 50 MW. 32

33 Norges vassdrags- og energidirektorat Administrative og økonomiske konsekvenser ■ Forslaget innebærer i all hovedsak en videreføring av dagens regelverk og dagens praksis. Men på noen punkter foreslår NVE endringer som vil kunne ha administrative og økonomiske konsekvenser. ■ Årlig oppdatering av ROS-analyser ■ Evaluering etter øvelser og ekstraordinære hendelser ■ Flere anlegg får lavere klasse enn tidligere ■ Strengere krav til driftskontrollsystemer ■ Energiforsyningen underlegges ikke sikkerhetsloven. 33


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskapsseksjonen Sjefingeniør Helge Ulsberg Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google