Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei mot handelshøyskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei mot handelshøyskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei mot handelshøyskole
Fusjonen med HVE som en del av handelshøyskolekonseptet Utvikling av forskerutdanning (PhD) i Marketing Management Handelshøyskole

2 Dette er nye HIBV 38 bachelorstudier, 27 masterspesialiseringer, 2 PhD-program (2 søknader hos NOKUT om akkreditering av PhD-prog, mange årsstudier, samt etter- og videreutdanning 8000 studenter 800 ansatte 800 mill i omsetning 4 campuser; Drammen, Horten, Hønefoss og Kongsberg 4 fakulteter Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, 2700 stud Fakultet for teknologi og maritime fag, 1500 stud Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, 2400 stud Fakultet for helsevitenskap, 2000 stud

3 Visjon 2020 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) skal utvikles til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, og være den foretrukne kompetanse-, forskning-, utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og næringsliv med nasjonal anerkjennelse og internasjonal orientering.

4 Hovedmål 2020 Bli akkreditert som et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet innen 2020 Tilby fremtidens studenter et mangfold av bacheloru-tdanninger og attraktive masterstudier, som fører frem til minst ett forskerprogram (ph.d.) innen hver av de fire hovedprofilene (fakultetene). Gi studentene et attraktivt og konkurransedyktig læringsmiljø ved å tilby en stimulerende arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere. Øke utdanningskapasiteten med 1500 – 2000 nye studenter Ha en tydelig regional forankring av forskning, utvikling og innovasjon. Etablere regional forskningsfinansiering med fylkeskommuner, kommuner og regionalt nærings- og arbeidsliv. Sikre Norge attraktiv arbeidskraft og styrket verdiskaping.

5 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap (HS)
Dekan 100% Hønefoss 2 Fakultetsrådgivere Prodekan 100% (dekans stedfortreder) Horten Oppdragsleder PhD-program Etablering av ett eller flere instituttovergripende sentra, for å fremme tverrfaglige forskningsprosjekter/ satsingsområder på tvers av studiestedene og fagområder Institutt for strategi og økonomi Instituttleder Hønefoss 100% Institutt for Industriell økonomi Instituttleder Kongsberg 100% Institutt for kommunikasjon og organisasjon Instituttleder Drammen 100% Institutt for økonomi og ledelse Instituttleder Horten 100% Institutt for historie, sosiologi og innovasjon Instituttleder Horten 100% Studieveileder 7 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 1 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 4 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 2 bachelorprogram 2 masterprogram Studieveileder 3 bachelorprogram 1 masterprogram

6 Handelshøyskolen HiBV
Vår ambisjon er å utvikle en attraktiv handelshøyskole på Østlandet som konkurrerer med NHH og BI ‘Du kan bli siviløkonom på fire steder og ta et eller flere semestre ved anerkjente universiteter utenfor Norge’ Faglig tyngde innen markedsføring, ledelse og økonomi på et internasjonalt nivå PhD program i flere fagområder på sikt – management og økonomistyring Relevans gjennom tett kontakt med praksis bedriftskontakt som en integrert del av kurs og oppgaver internship (på lik linje med opplegg i Europa og USA) gjesteforelesere fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner kompetanseprogram for etter- og videreutdanning forskningssentre og programforskning

7 Profiler Øk & ledelse Kongsberg: Industriell økonomi Hønefoss:
Reiseliv, anvendt IKT og brukerløsninger Gründerhagekonsept, entreprenørskap Nye tilbud koblet til regionale behov, skognæringen Internasjonalt tilbud Lærerutdanning ift videregående skole Etter– og videreutdanninger Drammen: Under utforming, men utg.pkt. blir logistikk, Innovation Management Horten: Tjenesteinnovasjon (unikt på studiestedet er også revisjon)

8 Tilbudspyramide og sammen-henger mellom program
Forskerutdanning (PhD) i økonomi & ledelse: Marketing Management nytt 2014/2015 PhD Master Bachelor Masterutdanning / Siviløkonom: Bed.øk, Markedsføring, Strategi og kompetanse-ledelse, IT-ledelse og Industriell økonomi I tillegg: Human Rights & Multiculturalism (samarb m/Lærer) Etablere Executive Master of Management (betaling) Hvordan kan PPU bli et viktig supplement hvor også profil relateres til opplæring i arbeidslivet? Bachelorutdanninger: Økonomi & ledelse, Jus, Jus & ledelse, Reiseliv, Visuell kommunikasjon, Lysdesign, IT, Dynamisk Webdesign og Statsvitenskap & menneskerettigheter Ett-årige tilbud: Bedriftsøkonomi, IT, Jus, Sport og Event Management Handelshøyskole

9 Forsknings- og kompetansesenter
Forskningssenter innen f eks: Innovation Management Operation Management Public Management Kompetansesenter for næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner som fremmer samarbeidet mellom handelshøyskolen og arbeidslivet, herunder: Bedriftskontakt som en integrert del av kurs og oppgaver for programmene Internship (på lik linje med opplegg i Europa og USA) Systematisk bruk av gjesteforelesere og timelærere fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner Videreutvikling av tilbudet innen etter- og videreutdanning Organisering av programforskning og partnerprogram

10 Partnerskap og nettverk
Innovasjonen i samfunnet bør drives av næringsliv, organisasjoner og off. sektor Arbeidslivet er derfor avhengig av at høgskolene og universitetene leverer kandidater med relevant kompetanse Samtidig er universitet og høgskoler opptatt av hva som forventes av kandidatene i arbeidslivet Samspillet mellom akademia og arbeidslivet krever gode samarbeidsarenaer Vi er i startfasen får å etablere en slik arena

11 Ideen bak PhD-etablering PhD Marketing Management
Behov for kandidater Økte krav Myndig- heter Benchmark (BI/NHH) og internasjonale handelshøyskoler Utfordring: Valg av riktig posisjonering Konkurransedyktig alternativ til BI/NHH: Økt studentrekr. Kompetanse /FOU Innovasjon/entrep. PhD Fusjon med HVE Universitets-status Samordning: Studietilbud/FOU Kompetansetiltak Attraktivetet Regionalt fortrinn ift næringsliv og off sektor Tilstrekkelig finansiering Handelshøyskole

12 Hvorfor PhD program? Flere vitenskapelige artikler
Phd program vil føre til et sterkere og mer produktivt forskningsmiljø Flere vitenskapelige artikler Sterkere faglig forankring av undervisning Økt faglig anerkjennelse for høyskolen, eks er REISEPOL En forutsetning for universitet Gitt at man faktisk lykkes med å skape et sterkere og mer produktivt forskningsmiljø Rekruttering av de beste fagressursene og større attraktivitet ift studenter og kursdeltakere Samarbeid med næringslivet Forskningssentra og eksternfinansierte forskningsprogram

13 Behov i markedet SSB 2030 Etterspørselen etter kandidater med bachelor utdanninger vil øke med ca frem til 2030. Etterspørselen etter kandidater med høyere økonomi & ledelsesutdanning vil øke med ca frem til 2030. Behov for flere PhD-kandidater både ved utdannings- Institusjoner, i næringsliv og offentlig sektor Ca. 1/4 av de høyt utdannende i samfunnet vil ha øk/ad utdanning fra universitet/høyskole i 2030. Kun 2 % av doktorgradene er i dag i økonomi og ledelse Handelshøyskole

14 Mottatt tilbakemelding fra NOKUT om institusjonsbesøk +/- oktober
Framdriftsplan mars juni mai juni /2015 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 1 Fase 2 Søknad sendt Søknad godkjent Arbeids- Gruppe etablert Akkrediteringsforberedelser Kompetansetiltak og styrking av FoU-arbeid Utlysing og Oppstart av studiet Finansiering NOKUT og KD NOKUT Mandat utabreidet Søknadsutforming og studieplanutvikling Kontinuerlig utvikling av samarbeidsallianser med regionalt/nasjonalt næringsliv, samt. internasjonale nettverk Årlig arrangement/gjennomføring av ett PhD-kurs i regi National Reseach School in Business Economics and Administration og fagkonferanser Mottatt tilbakemelding fra NOKUT om institusjonsbesøk +/- oktober Handelshøyskole

15 Noen prosjekteksempler
REISEPOL: Å utvikle norsk reiseliv til å bli en næring som har så stor betydning for nasjonens verdiskaping og sysselsetting at næringen av den grunn hører hjemme blant landets ledende fremtidsnæringer. VRI-2 og 3: Hemsedalsløftet, Leverandørinvolvert innovasjon, Velferdsteknologi og Electronic Mobility Norway + to forskerprosjekter (reiseliv og helseteknologi) MONITORUTVIKLING: Bedre lønnsomhet i reiselivsbransjen SAMHANDLINGSREFORMEN: En forskningsevaluering av det forbyggende helsearbeidet i kommunene etter igangsettelsen av Samhandlingsreformen

16 Søkertall master Øk & ledelse
2013 2012 2011 2010 2009 1.prioritetssøkere 346 347 301 217 258 Antall studenter 5-årig sivøk 16 Totalt antall tilbud sendt 174 116 158 Antall ja-svar 89 112 85 121 101 Antall ja-svar + 5-årig sivøk 105 Antall møtt til studiestart 98 56 78 73


Laste ned ppt "På vei mot handelshøyskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google