Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV UTVIKLINGSPLANEN Horten videregående skole 2011 - 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV UTVIKLINGSPLANEN Horten videregående skole 2011 - 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV UTVIKLINGSPLANEN Horten videregående skole 2011 - 2014

2 VÅR VISJON: KUNNSKAP GIR MULIGHETER Våre verdier: Medvirkning - Læring - Utvikling

3 Husregler • Vi møter presis til timene. • Vi har PC’n lukket når timen begynner. • Vi holder fokus på faget i timene. • Vi spiser ikke i timene. • Vi rydder alltid opp etter oss.

4 Den profesjonelle organisasjon Profesjonell klasseledelse Profesjonelle medarbeidere Profesjonelle eleverProfesjonelle ledere

5 Utviklingsmål 1.Vi skal være en utviklingsorientert organisasjon som bygger vår virksomhet på en felles visjon og et felles verdigrunnlag. 2.Vi skal gjennom tydelig ledelse bidra til økt læringsutbytte for skolens elever. 3.Vi skal differensiere og tilpasse opplæringen slik at elevene ut i fra sine forutsetninger blir motivert til og oppnår så gode resultater som mulig. 4.Vi skal samarbeide om å kvalitetssikre elevenes opplæring og skape en god vurderingskultur. 5.Vi skal kvalitetssikre medarbeidernes individuelle kompetanse innen IKT for å videreutvikle den pedagogiske bruken av verktøyet. 6.Vi skal videreutvikle en teamorganisert arbeidsform som legger til rette for økt samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling 17. november 2010

6 VÅRE SATSINGSOMRÅDER BYGGER PÅ RESULTATER FRA SKOLEFORSKNING Kunnskap gir muligheter!

7 Dansk Clearinghouse for Utdannelsesforskning 2010 Resultatene forbedres i skoler der: • Ledere er tilgjengelige for lærerne og er opptatt av deres utvikling. • Ledere bruker tid på pedagogisk ledelse og er veiledere for lærerne i praksisfeltet. • Læringsmiljøet er trygt og velorganisert, og samarbeid med foresatte prioriteres. • Skolekulturen fremmer gode relasjoner mellom lærer/elev og mellom lærere / andre ansatte. • Skolelederen utviser sterkt lederskap ift læreplaner og undervisning, i samarbeid med lærerne. Læreren er og blir den viktigste faktoren ift eleven læring (relasjonskompetanse, didaktisk kompetanse og klasseledelse) http://www.dpu.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/11_forhold_fremmer_skoleelevers_indlaering/ http://www.dpu.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/paedagogisk_skoleledelse_fremmer_elevers_indlaering/ Den profesjonelle organisasjon

8 Qvortrups forskning ift våre satsingsområder: Hva bidrar til bedre elevprestasjoner? • Gode skoler styrker sin innsats gjennom god teamorganisering. Team skal baseres på felles forståelse, åpenhet og tillit. Arbeidsdeling er vesentlig slik at ikke alle skal gjøre det samme. • Teamledelse gir bedre resultater for elevene. • Tydelig og samstemt klasseledelse gir bedre resultater for elevene. (Lars Qvortrup, Det ved vi om skoleledelse, Dafolo, 2011) Team Klasseledelse

9 Hatties forskning ift våre satsingsområder: Hva bidrar til bedre elevprestasjoner? • Hattie: Elevens egenvurdering (Self-reported grades) Effektstørrelse 1.44, stor effekt Rangert som nr 1 av i alt 138 variabler • Hattie: Formativ evaluering med vekt på læringsstrategier og læringsprosesser (Providing formative evaluation) Effektstørrelse 0.90, stor effekt Rangert som nr 3 av i alt 138 variabler • Hattie: Feedback Effektstørrelse 0.73, betydelig effekt Rangert som nr 10 av i alt 138 variabler • Hattie: Relasjon lærer – elev (Teacher-student relationship) Effektstørrelse 0.72, betydelig effekt Rangert som nr 11 av i alt 138 variabler (John Hattie, Visible learning, Routledge, 2009) Vurdering Elevoppfølging Feedback

10 Prosjekter HVS 2011 - 2012 1.Skoleutviklingsprosjekt, tildelte midler fra Utdanningsavdelingen: Utvikle Teknologi og forskerlinje VG2 2.Skoleutviklingsprosjekt, tildelte midler fra Utdanningsavdelingen: Bedre karakterer i matematikk - Digital tilnærming i praktisk matematikk 3.Nasjonalt prosjekt: Vurdering for læring 2011- 2014

11 Helhetlig opplærings-løp Den profesjonelle lederen Den profesjonelle medarbeideren Positiv organisasjons- kultur Rekruttering

12 Helhetlig opplæringsløp Strategiområde VFK 1: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): • Elevoppfølging • Elevvurdering • Alternative læringsarenaer

13 Helhetlig opplæringsløp Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Elevoppfølging: • Dreiebok • Profesjonskjennetegn for profesjonelle elever • Oppfølging av minoritetsspråklige • Leksehjelp • Ressursteam

14 Den profesjonelle eleven LæringsmiljøLæringstrykkHoldningerAtferd

15 Kunnskap gir muligheter! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar 2011.

16 Helhetlig opplæringsløp Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Elevvurdering: • Vurdering for læring • Fullført og bestått • Fraværsoppfølging

17 Helhetlig opplæringsløp Strategiområde VFK 1: Tiltak for satsingsområde Alternative læringsarenaer: • PTF og ressurser på Horten Ressurs

18 Den profesjonelle lederen Strategiområde VFK 2: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): • Klasseledelse • Lederutvikling • Personalledelse

19 Den profesjonelle lederen Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Klasseledelse: • Husregler • Elevmedvirkning • Profesjonskjennetegn for profesjonell klasseledelse • RESPONS

20 Profesjonell klasseledelse ElevoppfølgingLæringstrykkHoldninger

21 Kunnskap gir muligheter! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 28. mars 2011.

22 Den profesjonelle lederen Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Lederutvikling: • Dreiebok for ledelse • Lederutviklingsprogram

23 Den profesjonelle lederen Strategiområde VFK 2: Tiltak for satsingsområde Personalledelse: • Profesjonskjennetegn for den profesjonelle leder

24 Den profesjonelle lederen LedelsePlanleggingKulturbyggingUtviklingPersonaloppfølging

25 Kunnskap gir muligheter! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 20. desember 2010.

26 Den profesjonelle medarbeideren Strategiområde VFK 3: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): • Teamarbeid • Pedagogisk bruk av IKT • Medarbeiderutvikling

27 Den profesjonelle medarbeideren Strategiområde VFK 3: Tiltak for satsingsområde Teamarbeid: • Klasseteam og fagteam

28 Den profesjonelle medarbeideren Strategiområde VFK 3: Tiltak for satsingsområde Pedagogisk bruk av IKT: • Kompetanseplan for IKT

29 Den profesjonelle medarbeideren Strategiområde VFK 3: Medarbeiderutvikling • Profesjonskjennetegn for den profesjonelle medarbeider

30 Den profesjonelle medarbeideren HoldningerSamhandlingKvalitetsarbeidOrganisasjonskultur

31 Kunnskap gir muligheter! Husk at Medarbeidere = alle ansatte på HVS! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle ledere er vedtatt av lederteamet mandag 20. desember 2010.

32 Positiv organisasjons- kultur Strategiområde VFK 4: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): • Felles verdigrunnlag • Arbeidsmiljø • Læringsmiljø

33 Rekruttering Strategiområde VFK 5: Satsingsområder (kvalitetskjennetegn): • Rekrutteringsprosessen

34 RESULTATOPPFØLGING Kunnskap gir muligheter!

35 Vi følger våre resultater: • Karakterer (SP og eksamen) • Fullført og bestått • Avbrudd • Fravær • Elevundersøkelsen • HKI • Respons • Sykefravær

36 36 MÅL 2009MÅL 2010MÅL 2011RES 2009RES 2010RES 2011 69 %70 %73 %72,9 % * MÅL 2009MÅL 2010MÅL 2011RES 2009RES 2010RES 2011 4,1 %4,0 %3,9 %7,5 %6,0 % RES 2009RES 2010RES 2011 Andel elever som opplever seg mobbet 14,7 %16,9 %16,2 % Andel elever som opplever seg mobbet av lærer 10,9 %12,0 %11,3 % Andel elever som selv har mobbet medelever 16,5 %17,3 %15,5 % 1.1 Fullføre og bestå: Elever med sluttkompetanse i skoleåret 1.2 Sluttet vgs: Andelen som avbryter vgs i skoleåret 2. Læringsmiljø: 2.1. Mobbing Resultater HVS – politiske styringsmål

37 RES 2009RES 2010RES 2011 Andel elever som opplever at de i mange eller flere fag får medvirke 18,5 %20,6 %21,7 % RES 2009RES 2010RES 2011 Andel elever som opplever at lærer alltid, svært ofte og ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen 25,5 %25,6 %22,4 % 2. Læringsmiljø: 2.2. Elevmedvirkning 2. Læringsmiljø: 2.3. Uro i klassen

38 38 MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 Mål 2012 Mål 2013 RES 2009 RES 2010 RES 2011 0,01 0,020,040,050,00-0,10 MÅL 2009 MÅL 2010 MÅL 2011 MÅL 2012 MÅL 2013 RES 2009 RES 2010 RES 2011 Snittkarakter tverrfaglig eksamen, lokalgitt yrkesfag (Vg2) 3,683,693,703,713,723,683,60 Snittkarakter matematikk yrkesfag Vg1 (MAT1001), standpunkt 3,183,203,223,243,263,183,10 Snittkarakter matematikk studieforberedende Vg1 (MAT1011), standpunkt 4,14 4,15 4,163,143,21 3. Karakterer

39 4. Fravær Snitt antall fraværsdager/ Timer for skoleåret HORTEN VGS (10-11) HORTEN VGS (09-10) HORTEN VGS (08-09) Dager Totalt11,311,16,3 Klokketimer Totalt29,829,619,9 PeriodeSnitt HORTEN VGS (10-11) HORTEN VGS (09-10) HORTEN VGS (08-09) T1- Dager5,265,065,03 T1 - Timer12,2912,8212,61 T2 - Dager5,835,766,11 T2- Timer16,8615,9518,38 Antall dager0-1011-1516-1920-> Antall elever HORTEN VGS (10-11)68016684160 HORTEN VGS (09-10)68113781157 HORTEN VGS (08-09)923923869

40 NRUTFORDRING/ TEMA SEKTOROVERGRIPENDE RESULTATMÅL VFKMÅLTALL 20102011201220132014 1SykefraværSykefravær i organisasjonen er på et akseptabelt nivå 6,00 % 2Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn 9 % 10 % 3PersonalpolitikkAndel ansatte som uttrykker at virksomheten har svært god personalpolitikk 53 %56 %60 %65 % 4Tillit til ledelsenAndel ansatte som har tro på de avgjørelser som tas av virksomhetens leder og ledergruppe 64 %66 %68 %70 % 5EndringskulturAndel ansatte som uttrykker at endring og omorganisering gjennomføres på en planlagt og systematisk måte 50 %55 %60 %65 % 6Medarbeider- tilfredshet Totaltilfredshet hos ansatte 78 %79 %80 %81 % 7Medarbeider- samtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 90 %95 % 8MobbingAndel ansatte som har lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen 10 %9 %8 %7 % 9LederavtaleAndel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 100 %

41 HKI - Påstander målt for energi Samlet for Horten vgs 2010/2011 DriverPåstandHøst 2010 MålAvvik FokusJeg vet hva som forventes av meg på jobben4,44,5-0,1 RessurserJeg har de nødvendige ressurser til å mestre jobben3,84,5-0,7 TalentJeg har anledning til å gjøre det jeg er best til hver dag på jobben3,74,0-0,3 RosNoen (min leder eller andre) har i løpet av siste uke gitt meg ros og anerkjennelse for godt utført arbeid 3,54,0-0,5 OmsorgNoen (min leder eller andre) bryr seg om meg som person4,23,5+0,7 LæringNoen (min leder eller andre) har oppmuntret meg til å videreutvikle meg 3,33,5-0,2 Total skår (147 respondenter)23,124,0-0,9


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV UTVIKLINGSPLANEN Horten videregående skole 2011 - 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google