Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deg De andre Og Bjørnar Allgot

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deg De andre Og Bjørnar Allgot"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deg De andre Og Bjørnar Allgot
Helsepedagogikk Deg De andre Og Bjørnar Allgot

2 Litt om meg selv… Utdannet lærer
Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling Undervist i skolen Generalsekretær i Norges Diabetesforbund Initiativtaker til Lærings og mestringssentra i Norge Leder av referansegruppe for nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Leder av kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten (Nasjonalt utvalg oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet) Aktiv i internasjonalt arbeid Bjørnar Allgot

3 Innhold og metoder Behov for læring Helse og læring Læringsmetoder
Innhold og metoder Behov for læring Helse og læring Læringsmetoder Mesrting Motivasjon Deltakelse Interaktivitet Øvelser Artikulering Refleksjon Visualisering Variasjon Bjørnar Allgot

4 Maybe we together can find some keys and open the doors to the exiting world of the diabetes minds. At least I hope to unlock your minds, to open the lock and maybe we can open the door together Bjørnar Allgot

5 Hva er helsepedagogikk?

6 Bjørnar Allgot

7 Bjørnar Allgot

8 Alternativ tilnærming til medisinens sykdoms- og risikofokusering
Alternativ tilnærming til medisinens sykdoms- og risikofokusering Radikale strøminger på 70-tallet: Økende kritikk mot medisinens ensidige risikofokusering (patogensen) Ivan Illich: ”Risikofokusering skaper uhelse” ”Medisinen gjør folk hjelpeløs og avhengig” Aron Antonovsky: Salutogenese Anne: Innenfor medisin – tradisjonelt sterik risikofokusering - Jeg vil her presentere en alternativ tilnærming til den tradisjonelle meidisinske tilnærming Økende kritikk mot patogenesen – Illich – Antonovsky Møtte motstande i medisinske kretser. Man må ha fokus på risiko, men når det handler om opplæring av personer som skal leve med kronisk sykdom så handler dette i stor grad om motivasjon, mestring og det å se muligheter. Bjørnar Allgot

9 Aron Antonovsky Salutogenese: Salut = sunnhet Genesis = opprinnelse
Aron Antonovsky Salutogenese: Salut = sunnhet Genesis = opprinnelse Fokus på muligheter og mestringsressurser Fokus på forhold som fremmer helse og velvære Anne Aron Antonovskys salutogenese begrep Sykdom og helse sees ikke som en dikotomi – syk eller frisk - som kontinium (bla om) Bjørnar Allgot

10 Sykdom/helse - dikotomi eller kontinium?
Sykdom/helse - dikotomi eller kontinium? Kontinium (Antonovsky) x Uhelse/sykdom Helse Anne Man beveger seg frem og tilbake på dette kontinium Det salutogene perspektiv fokuserer på de forhold som kan gi bevegelse mot helsepolen / det friske. Bjørnar Allgot

11 Mestring Forståelse Hånterbarhet Mening
Mestring Forståelse Hånterbarhet Mening Ref: Aaron Antonovsky (1987). Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København Anne Antonosky nevner spesielt tre forhold som er av vesentlig betydning for mestring Forståelse av situasjonen Opplevelse av håndterbarhet Opplevelse av mening i å gjøre noe med situasjonen Åse: Kommentarer. Mestringsforventing. Bjørnar Allgot

12 Utvikling Patogenese Lydighet Sykdomsfokus Risikofokus
Utvikling Patogenese Lydighet Sykdomsfokus Risikofokus Styring og kontroll Objekt Pasient Brikke Salutogenese Selvstendighet Helsefokus Mestringsfokus ”Empowerment” Subjekt Person Aktør Bjørnar: Bjørnar Allgot

13 Akutt sykdom Kronisk sykdom
Akutt sykdom Kronisk sykdom Mål: Å ikke bli syk(ere) Varer resten av livet Stor oppmerksomhet i starten (avtar) Mestring av livet med sykdommen Må akseptere sykdommen Må lære seg å ta ansvaret selv og «behandle» seg selv Livsstilsendring ofte nødvendig Livslangt behov for opplæring og informasjon Mål: Å bli frisk Går over Stor oppmerksomhet fra omgivelsene Kortvarig situasjon/smerte/behandling Sykdommen bekjempes Kan overlate ansvaret og behandlingen til helsepersonell Livsstilsendring som regel ikke nødvendig Kortvarig informasjonsbehov Bjørnar Allgot

14 Læring Læring Formålet med læringen er å gjøre personene med sykdom mindre avhengige av helsetjenesten og mer selvstendige Bjørnar Allgot

15 Tilpassede helsetjenester
Tilpassede helsetjenester “Den viktigste delen av helsetjenesten er hjemme hos folk!” Bjørnar Allgot

16 Opplæring Lov om spesialisthelsetjenesten gir sykehusene i oppgave å drive opplæring av personer med kroniske sykdommer og deres nære Bjørnar Allgot

17 Læringmetodikk

18 Spørsmål Hva tror du selv at du lærer av?
Spørsmål Hva tror du selv at du lærer av? Hva hindrer (kan hindre) læring? Bjørnar Allgot

19 Læring? Undervisning = Læring Bjørnar Allgot

20 Tegneinstruksjon Øvelsen skal illustrere enveiskommunikasjon og karakterisere (karikere?) gammeldags undervisning/instruksjon/foredrag Bjørnar Allgot

21 Bjørnar Allgot

22 Helse ? Bjørnar Allgot

23 Ulik kunnskap Behandlerne: Teoretisk/medisinsk kunnskap
Ulik kunnskap Behandlerne: Teoretisk/medisinsk kunnskap Personer: Hverdagskunnskap Kunnskap om seg selv Bjørnar Allgot

24 Helse! Bjørnar Allgot

25 Læringsmetoder Tradisjonell opplæring med aktiv “lærer og passive “elever” fører ofte til at “elevene” lærer passivitet. Aktiv læring – med basis i “eleven”- stimulerer til aktivitet og selvstendighet gjennom deltakelse. Bjørnar Allgot 15 15 16 10

26 Knowledge-Attitude-Practise
Knowledge-Attitude-Practise Bjørnar Allgot

27 Practise-Attitude-Knowledge
Practise-Attitude-Knowledge If we can make theory from practise instead of practising theories…... It is important to find the right questions instead of giving the right answers Bjørnar Allgot

28 Metoder - fra KAP til PAK
Metoder - fra KAP til PAK Fra K(nowledge) A(ttitudes) P(ractise) Til P(ractise) A(ttitudes) K(nowledge) Usually we think that if we put knowledge into a person, she or he will change attitudes and finally change practise. “If you know what is right - you do the right things”. We all know that life is more complicated than this. But we can use another strategy, an interactive strategy and create an empowering process: If we start with practise and if we seek this situations systematically, we can discuss the experience and then add the knowledge needed to understand what happened. By doing this we can add useful knowledge and that is often the type of knowledge people use in daily life. Bjørnar Allgot 21 21 7 21 21 21 21

29 Læringsnøkler Læring er en individuell prosess som foregår i hvert enkelt menneskes hode. Læring foregår i en interaksjon mellom egne erfaringer og ny kunnskap. I dette ligger at ingen kan lære for oss. Vi må gjøre det selv. Bjørnar Allgot

30 Læringsnøkler Den beste og mest vedvarende læring finner sted når man står overfor et problem som må løses, når man er aktiv i situasjonen, tar medansvar og opplever at læringsstoffet er relevant i forhold til en selv og egne behov Bjørnar Allgot

31 En god start? Erfaringsløs? Skyld/skam? Emosjonell?
En god start? Erfaringsløs? Skyld/skam? Emosjonell? Individuelle ulikheter Bjørnar Allgot

32 I samme båt? Lyttende og empatisk Ikke-autoritet Erfaringsutveksling
I samme båt? Å treffe andre i samme situasjon er viktig: Lyttende og empatisk Ikke-autoritet Erfaringsutveksling Men kan gjerne seile sin egen sjø…..hvis man vil! …men gjerne i samme båt! Bjørnar Allgot

33 Fra start til mål? Ansvar /Mestring Tid Bjørnar Allgot

34 Læringsnøkler Refleksjon Fra erfaring til læring 03.04.2017
Bjørnar Allgot

35 Læringsnøkler Aktivitet og deltakelse Bjørnar Allgot

36 Læringsnøkler Relevans Bjørnar Allgot

37 Læringsnøkler Medeierskap/medansvar/medinnflytelse 03.04.2017
Bjørnar Allgot

38 Læringsnøkler Artikulering (formulere skriftlig og muntlig) 03.04.2017
Bjørnar Allgot

39 Læringsnøkler Feedback - feedforward Bjørnar Allgot

40 Læringsnøkler Variasjon Bjørnar Allgot

41 Kunnskap Vi får ikke kunnskap. Kunnskap må vi oppdage på en reise som ingen kan gjøre for oss og ingen kan spare oss for Bjørnar Allgot

42 Sviktende mestring Å ikke mestre (“mislykkes”) kan føre til
Sviktende mestring Å ikke mestre (“mislykkes”) kan føre til Inaktivitet Isolasjon Forsinkende initiativ “Passivt offer” Bjørnar Allgot

43 Mestring Mestring forbindes ofte med seier og overvinnelse
Mestring Mestring forbindes ofte med seier og overvinnelse Mestring er ”å gjøre seg til mester”, å beherske , greie, få til Mestring er handle klokt ”å vinne” Bjørnar Allgot

44 Mestring Et relativt begrep?
Mestring Et relativt begrep? Står i relasjon til et mål eller en forventning (eget eller andres) Objektivt: At andre ser, mener og bekrefter at man mestrer Subjektivt: At man selv erfarer og opplever at man mestrer Man vet ikke at man mestrer før man gjør det og opplever det Bjørnar Allgot

45 Mestring Mestring er å få det til å føle at man får det til
Mestring Mestring er å få det til å føle at man får det til å vite at man får det til å lykkes? Bjørnar Allgot

46 Mestring Mestring (er også - i “forsvar”) Avledning Bagatellisering
Mestring Mestring (er også - i “forsvar”) Avledning Bagatellisering Sammenlikning Unngåelse Ønsketenkning Redefinisjon Bjørnar Allgot

47 Be en elefant og en ape å klatre opp i et tre
Be en elefant og en ape å klatre opp i et tre Bjørnar Allgot

48 Mestringsmetoder Gi mulige oppgaver Rask tilbakemelding, nye oppgaver
Mestringsmetoder Gi mulige oppgaver Rask tilbakemelding, nye oppgaver Korte og individuelle mål Variasjon i metodene Bjørnar Allgot

49 Mestringsmetoder Avklare forventninger
Mestringsmetoder Avklare forventninger Avtale kortsiktige og oppnåelige mål 1,2 mange - 1,2 vane “Dyrke” mestringsfølelsen Erfaring overvinner som regel overbevisning Bjørnar Allgot

50 Mestringsmetoder Fra prøving og feiling til prøving og mestring
Mestringsmetoder Fra prøving og feiling til prøving og mestring Bjørnar Allgot

51 Hvordan stimulere til adferdsendring?
Hvordan stimulere til adferdsendring? Bjørnar Allgot

52 Kan stimulere motivasjonen Kan motvirke motivasjonen
Kan stimulere motivasjonen Kan motvirke motivasjonen Lyst Behov Høy mestringsforventning Moderat konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger Nysgjerrighet Nyheter Spørsmål Aktivitet Deltakelse Forskning/prøving Stillhet Endrete rammer/Rollebytte Ulyst Manglende behov eller behovs-ubevissthet Lav mestringsforventning Ekstrem eller ingen konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger Selvfølgelighet Samme ”gamle” Svar og fasit Passivitet En bestemmer alt Mas Enetale Faste rammer og roller Bjørnar Allgot

53 Litteratur Hiim og Hippe: Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling; Universitetsforlaget 1998 Ålvik: Undervisningslære; Gyldendal 1972 Manen: Pedagogisk takt; Caspar forlag 2001 Christensen og Jensen: Pedagogikk og pasientutdanning; Akribe 2003 Fra lydighet til selvstendighet, Norges Diabetesforbund 2000 Barra: Vektøy og teknikker i resultatrettet teamarbeid, Resultatgruppen 1988 Evenshaug og Hallen: Barne og ungdomspsykologi Gyldendal 2001 Allgot:Personer med diabetes - fra brikker til aktører? Tidsskriftet 22/2000 Bjørnar Allgot


Laste ned ppt "Deg De andre Og Bjørnar Allgot"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google