Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepedagogikk Deg De andre Og Bjørnar Allgot Litt om meg selv… n Utdannet lærer n Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepedagogikk Deg De andre Og Bjørnar Allgot Litt om meg selv… n Utdannet lærer n Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Helsepedagogikk Deg De andre Og Bjørnar Allgot

3 Litt om meg selv… n Utdannet lærer n Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling n Undervist i skolen n Generalsekretær i Norges Diabetesforbund n Initiativtaker til Lærings og mestringssentra i Norge n Leder av referansegruppe for nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring n Leder av kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten (Nasjonalt utvalg oppnevnt av Helse og omsorgsdepartementet) n Aktiv i internasjonalt arbeid

4 Bjørnar Allgot Innhold og metoder n Behov for læring n Helse og læring n Læringsmetoder n Mesrting n Motivasjon n Deltakelse n Interaktivitet n Øvelser n Artikulering n Refleksjon n Visualisering n Variasjon

5 Bjørnar Allgot

6 Hva er helsepedagogikk?

7 Bjørnar Allgot

8

9 Alternativ tilnærming til medisinens sykdoms- og risikofokusering n Radikale strøminger på 70-tallet: Økende kritikk mot medisinens ensidige risikofokusering (patogensen) n Ivan Illich: u ”Risikofokusering skaper uhelse” u ”Medisinen gjør folk hjelpeløs og avhengig” n Aron Antonovsky: u Salutogenese

10 Bjørnar Allgot Aron Antonovsky n Salutogenese: u Salut = sunnhet u Genesis = opprinnelse n Fokus på muligheter og mestringsressurser n Fokus på forhold som fremmer helse og velvære

11 Bjørnar Allgot Sykdom/helse - dikotomi eller kontinium? n Kontinium (Antonovsky) Uhelse/sykdomHelse x

12 Bjørnar Allgot Mestring n Forståelse n Hånterbarhet n Mening Ref: Aaron Antonovsky (1987). Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag, København

13 Bjørnar Allgot Utvikling n Patogenese n Lydighet n Sykdomsfokus n Risikofokus n Styring og kontroll n Objekt n Pasient n Brikke n Salutogenese n Selvstendighet n Helsefokus n Mestringsfokus n ”Empowerment” n Subjekt n Person n Aktør

14 Bjørnar Allgot Akutt sykdom Kronisk sykdom n Mål: Å ikke bli syk(ere) n Varer resten av livet n Stor oppmerksomhet i starten (avtar) n Mestring av livet med sykdommen n Må akseptere sykdommen n Må lære seg å ta ansvaret selv og «behandle» seg selv n Livsstilsendring ofte nødvendig n Livslangt behov for opplæring og informasjon n Mål: Å bli frisk n Går over n Stor oppmerksomhet fra omgivelsene n Kortvarig situasjon/smerte/behandling n Sykdommen bekjempes n Kan overlate ansvaret og behandlingen til helsepersonell n Livsstilsendring som regel ikke nødvendig n Kortvarig informasjonsbehov

15 Bjørnar Allgot Læring  Læring Formålet med læringen er å gjøre personene med sykdom mindre avhengige av helsetjenesten og mer selvstendige

16 Bjørnar Allgot Tilpassede helsetjenester n “Den viktigste delen av helsetjenesten er hjemme hos folk!”

17 Bjørnar Allgot Opplæring n Lov om spesialisthelsetjenesten gir sykehusene i oppgave å drive opplæring av personer med kroniske sykdommer og deres nære

18 Læringmetodikk

19 Bjørnar Allgot Spørsmål n Hva tror du selv at du lærer av? n Hva hindrer (kan hindre) læring?

20 Bjørnar Allgot Læring? n Undervisning = Læring

21 Bjørnar Allgot Tegneinstruksjon n Øvelsen skal illustrere enveiskommunikasjon og karakterisere (karikere?) gammeldags undervisning/instruksjon/foredrag

22 Bjørnar Allgot

23 Helse ?

24 Bjørnar Allgot Ulik kunnskap n Personer: Hverdagskunnskap Kunnskap om seg selv n Behandlerne: Teoretisk/medisinsk kunnskap

25 Bjørnar Allgot Helse!

26 Læringsmetoder n Tradisjonell opplæring med aktiv “lærer og passive “elever” fører ofte til at “elevene” lærer passivitet. n Aktiv læring – med basis i “eleven”- stimulerer til aktivitet og selvstendighet gjennom deltakelse.

27 Bjørnar Allgot Knowledge-Attitude- Practise

28 Bjørnar Allgot Practise-Attitude- Knowledge

29 Bjørnar Allgot Metoder - fra KAP til PAK n Fra K(nowledge) A(ttitudes) P(ractise) n Til P(ractise) A(ttitudes) K(nowledge)

30 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Læring er en individuell prosess som foregår i hvert enkelt menneskes hode. Læring foregår i en interaksjon mellom egne erfaringer og ny kunnskap. I dette ligger at ingen kan lære for oss. Vi må gjøre det selv.

31 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Den beste og mest vedvarende læring finner sted når man står overfor et problem som må løses, når man er aktiv i situasjonen, tar medansvar og opplever at læringsstoffet er relevant i forhold til en selv og egne behov

32 Bjørnar Allgot En god start? n Erfaringsløs? n Skyld/skam? n Emosjonell? n Individuelle ulikheter

33 Bjørnar Allgot I samme båt? n Å treffe andre i samme situasjon er viktig: u Lyttende og empatisk u Ikke-autoritet u Erfaringsutveksling n Men kan gjerne seile sin egen sjø…..hvis man vil! n …men gjerne i samme båt!

34 Bjørnar Allgot Ansvar Tid /Mestring Fra start til mål?

35 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Refleksjon n Fra erfaring til læring

36 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Aktivitet og deltakelse

37 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Relevans

38 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Medeierskap/medansvar/medinnflytelse

39 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Artikulering (formulere skriftlig og muntlig)

40 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Feedback - feedforward

41 Bjørnar Allgot Læringsnøkler n Variasjon

42 Bjørnar Allgot Kunnskap n Vi får ikke kunnskap. Kunnskap må vi oppdage på en reise som ingen kan gjøre for oss og ingen kan spare oss for

43 Bjørnar Allgot Sviktende mestring n Å ikke mestre (“mislykkes”) kan føre til u Inaktivitet u Isolasjon u Forsinkende initiativ u “Passivt offer”

44 Bjørnar Allgot Mestring n Mestring forbindes ofte med seier og overvinnelse n Mestring er ”å gjøre seg til mester”, å beherske, greie, få til n Mestring er handle klokt ”å vinne”

45 Bjørnar Allgot Mestring n Et relativt begrep? n Står i relasjon til et mål eller en forventning (eget eller andres) n Objektivt: At andre ser, mener og bekrefter at man mestrer n Subjektivt: At man selv erfarer og opplever at man mestrer n Man vet ikke at man mestrer før man gjør det og opplever det

46 Bjørnar Allgot Mestring n Mestring er u å få det til u å føle at man får det til u å vite at man får det til u å lykkes?

47 Bjørnar Allgot Mestring n Mestring (er også - i “forsvar”) u Avledning u Bagatellisering u Sammenlikning u Unngåelse u Ønsketenkning u Redefinisjon

48 Bjørnar Allgot n Be en elefant og en ape å klatre opp i et tre

49 Bjørnar Allgot Mestringsmetoder n Gi mulige oppgaver n Rask tilbakemelding, nye oppgaver n Korte og individuelle mål n Variasjon i metodene

50 Bjørnar Allgot Mestringsmetoder n Avklare forventninger n Avtale kortsiktige og oppnåelige mål n 1,2 mange - 1,2 vane n “Dyrke” mestringsfølelsen n Erfaring overvinner som regel overbevisning

51 Bjørnar Allgot Mestringsmetoder n Fra prøving og feiling til prøving og mestring

52 Bjørnar Allgot Hvordan stimulere til adferdsendring?

53 Bjørnar Allgot Kan stimulere motivasjonen Kan motvirke motivasjonen n Lyst n Behov n Høy mestringsforventning n Moderat konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger n Nysgjerrighet n Nyheter n Spørsmål n Aktivitet n Deltakelse n Forskning/prøving n Stillhet n Endrete rammer/Rollebytte n Ulyst n Manglende behov eller behovs- ubevissthet n Lav mestringsforventning n Ekstrem eller ingen konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger n Selvfølgelighet n Samme ”gamle” n Svar og fasit n Passivitet n En bestemmer alt n Mas n Enetale n Faste rammer og roller

54 Bjørnar Allgot Litteratur n Hiim og Hippe: Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling; Universitetsforlaget 1998 n Ålvik: Undervisningslære; Gyldendal 1972 n Manen: Pedagogisk takt; Caspar forlag 2001 n Christensen og Jensen: Pedagogikk og pasientutdanning; Akribe 2003 n Fra lydighet til selvstendighet, Norges Diabetesforbund 2000 n Barra: Vektøy og teknikker i resultatrettet teamarbeid, Resultatgruppen 1988 n Evenshaug og Hallen: Barne og ungdomspsykologi Gyldendal 2001 n Allgot:Personer med diabetes - fra brikker til aktører? Tidsskriftet 22/2000Personer med diabetes - fra brikker til aktører?


Laste ned ppt "Helsepedagogikk Deg De andre Og Bjørnar Allgot Litt om meg selv… n Utdannet lærer n Videreutdanning i personaladministrasjon og organisasjonsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google