Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund 2005 ”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole” Kastellet skole, Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund 2005 ”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole” Kastellet skole, Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund 2005 ”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole” Kastellet skole, Oslo kommune

2 Haugesund 2005 Hva skal vi presentere  Kastellet skole – bakgrunn  Er nytenkende pedagogikk avhengig av skolebygg?  Hva er fremtidens skole ?  Ny skole – Kvalitetsutvalget og Stortingsmelding 30  Kontaktlærer – basisgrupper – utviklingssamtaler  Ledelsen inn i skolen  Aktivitetspedagogikk  Profilvalg  Realfagssatsing  Språksatsing  Digital kompetanse  Ikke lærebokstyrt undervisning

3 Haugesund 2005 Hva skal vi presentere  Tilpasset undervisning  Elevmedvirking  Aktivitetsskole  Foreldresamarbeid  Evaluering – kvalitetssikring  Fremtidens elev

4 Haugesund 2005 Kastellet skole  Politisk vedtak - utviklingsskole  Arkitektkonkurranse ble utlyst  Vinner ”Ja takk, begge deler” Div.A  Ferdig høsten 2004  Barne- og ungdomsskole (1-10)  Byomfattende spesialavdeling  500 elever ( minus 10.trinn)  45 ansatte

5 Haugesund 2005 Kastellet skole

6 Haugesund 2005 Kastellet skole

7 Haugesund 2005 Er nytenkende pedagogikk avhengig av skolebygg?  Kommer fra en skole som bygningsmessig var svært tradisjonell  Fikk til mye – demonstrasjonsskole  Se mulighetene ikke begrensningene  Motiverte lærere og ledelse gir spennende pedagogikk uavhengig av bygg.

8 Haugesund 2005 Hva er fremtidens skole?  Skole i takt med samfunnets utvikling  Tilpasset den enkelte elev  Mange læringsstrategier  Stor elevmedvirking  Motiverte elever  Økt kunnskapsnivå  Økt foreldreinvolvering  Klar, tydelig ledelse

9 Haugesund 2005 Ny skole – Kvalitetsutvalget og Stortingsmelding 30  Lokal fleksibilitet ved 25% kan tilpasses den enkelte skole  Realfagssatsing  Metodefrihet for lærerne  Kontaktlærer og basisgrupper  Styrking av basiskompetanse  Programfag  Digitalkompetanse  Ungdomstrinnet og videregående opplæring i sammenheng  Styrke skole – hjem - samarbeidet  2.fremmedspråk obligatorisk på u-trinn

10 Haugesund 2005 Kontaktlærer – basisgrupper - utviklingssamtaler  Basisgrupper på ca 20 pr kontaktlærer  Kontaktlærer på trinnet  Portefølje for hver elev – bakgrunnen til utviklingssamtalen.  Porteføljen skal inneholde: utvikling av sosialkompetanse, elevenes ansvarslæring, utviklingsplan med elevenes vurdering i de enkelte fagene.  Utviklingssamtalen skal fokusere på hva eleven mestrer og ikke på hva den ikke mestrer.

11 Haugesund 2005 Ledelsen inn i skolen  Ledelsen inn i undervisningssituasjon  Kortere avstand mellom lærere og ledelsen  Kortere avstand mellom elever og ledelsen  Dette gir bedre skolemiljø  Kjennskap til grasrota  Gi lærerne mer planleggingstid – ledelsen overtar undervisningen

12 Haugesund 2005 Aktivitetspedagogikk  Bruke praktisk- estetiske fag som metode for den teoretiske innlæringen  Gir økt trivsel og motivasjon

13 Haugesund 2005 Profilvalg  Vi har to profiler: NTF (Natur, Teknologi og Forskning) og SoS (Språk og Samfunn).  Velges fra 5.trinn  5.-7.trinn velger profil hvert år  Fra 8.trinn velges profil for 3 år  Her kommer den fleksible 25% inn  Mulighet for fordypning i sitt interessefelt  Få praktisert aktivitets- pedagogikken

14 Haugesund 2005 NTF – Natur, teknologi og forskning  Matematikkverksted  Skolehage  Teknologi og design  Unge naturforskerers verksted  Drama, rollespill, materiallære og kunsthåndverk  Idrett, matematikk, heimkunnskap og naturfag kombineres  Uteskole

15 Haugesund 2005 SoS – Språk og samfunn  Innføring av 2.fremmespråk fra 5.trinn  Kultur, samfunn og heimkunnskap kombineres  Unge samfunnsforskeres verksted  Nyhetsverksted  Mediabedrift  Internasjonalisering  Drama, rollespill, kunst og kultur.

16 Haugesund 2005 Realfagssatsing  Teknologi i skolen  Matematikkverksted, ute, inne og digitalt  Konkretiseringsmateriell i matematikk  Samarbeid med Nordstrand videregående skole – naturfag og matematikk  Samarbeid mellom tre skoler for å lage en modell for tilpasset opplæring i matematikk for u- trinnet.  Scientia – naturfaglig forskningsbedrift  Profil NTF  Utendørs naturfagsrom

17 Haugesund 2005 Språksatsing  Internasjonalt samarbeid  Språkperm  Elevene trenes i ulike formidlingsmåter  Lese- og skrivprosjekter på alle trinn  Sos-profil

18 Haugesund 2005 Digital kompetanse  Fronter som læringsplattform – brukes som et redskap i elevenes læringsprosess  Fronter er en bygning med korridorer og rom (fellesrom og private rom)  Fronter brukes av – lærere, elever og foresatte  Kreative verksteder: Musikk, film og bilde mm

19 Haugesund 2005 Ikke læreboksstyrt undervisning  Ikke lærebøker til hver elev i alle fag  Lære elevene til å bruke ulike kilder  Belyse stoffet fra flere sider  Siste nytt innen for emnet  Lære elevene kritisk vurdering av kildemateriell  Ansvarslæring  Aktive elever  Reflekterte elever  IKT- som et naturlig arbeidsverktøy for elevene – Fronter – som læringsplatform

20 Haugesund 2005 Utfordringer med læreboksituasjonen  Elevenes tidligere skoleerfaring  Foreldrenes skoleerfaring  Nytt for lærerne  Hvordan løse dette?  Informasjon til elever og foreldre  Kompetanseheving hos lærerne  Tilrettelagte arbeidsplaner  Utforming av prøver  Informasjonssenter

21 Haugesund 2005 Tilpasset opplæring  Aldersblanding  Arbeidsplaner  Profilvalg  Målark – norsk, matematikk og engelsk  Klare vurderingskriterier

22 Haugesund 2005 Elevmedvirking  Styringsgrupper fra 5.trinn  Gi elevene innflytelse på innhold og organisering av skolehverdagen, fagvalg, fagnivå og undervisningsmetoder.  Øke trivsel og motivasjon til læring ved å gi elevene mer innflytelse.  La elevene få eie forhold til sin egen skole og sin egen læring.  Bedre dialog/samspill mellom elev og lærer.

23 Haugesund 2005 Elevmedvirking  Elevguider  Ressurselever på IKT  Elever i hjemmesideredaksjonen  Elever i Driftstyret  Utdanne elevmeglere  Elevråd

24 Haugesund 2005 Aktivitetsskole  Erstatte SFO  Tilbud for elever fra 1.-7.trinn – utvides til ungdomstrinnet senere  Fritidsaktiviteter inn i skolen, samarbeid med lokale lag og foreninger.  Mer fleksibelt for foreldrene  Mer variasjon i aktivitetene for elevene  Enkelte kveldsaktiviteter gjøres på dagtid  Skolen et nærmiljøsenter

25 Haugesund 2005 Foreldreorganisering på Kastellet FOSS (Foreldre Og Skole Sammen) Lederne for de fem undergruppene TRAFIKK 1-9 TRIVSEL 1-4 TRIVSEL 5-9 FAG 1-4 FAG 5-9 Driftsstyre Ad hoc-komiteer Aktivitetsskole

26 Haugesund 2005 Foreldresamarbeid  FOSS ( foreldre og skole sammen)  Kommet godt i gang med den nye organiseringen.  Mange positive innspill fra foresatte.  Vi ser på foreldrene som en ressursgruppe  Skolen har ønsket et utvidet samarbeid med foreldre gjennom den nye organiseringen  Samarbeidet skal være positivt og utviklende, men ikke kontrollerende.  Foreldrene tilgang på Fronter

27 Haugesund 2005 Evaluering - kvalitetssikring Hvordan evaluere:  Formell evaluering ( bakgrunn, hensikt, metode, resultat og drøfting, veien videre) en intern og en ekstern.  Kvantitativ og kvalitativ evaluering  Uformell evaluering ( diskusjoner, samtaler, refleksjon – elevplan, læreplan foreldreplan og lederplan)

28 Haugesund 2005 Hvem kan evaluere?  Brukere– lærere, elever, ledelse og foreldre.  Ekstern evaluering - Universitet og høyskoler - Kritisk venn skoler i inn og utland

29 Haugesund 2005 Hvorfor evaluere?  Viktig å vite hva man skal bruke evalueringen til – hvem skal ha innsyn i den?  Kvalitetssikring  Veien videre, justeringer  Informasjon til brukerne

30 Haugesund 2005 Fremtidens elev  Kunnskapsrik  Kreativ  Aktive  Engasjerte  Nysgjerrige  Samarbeidende  Selvstendige  Reflekterte


Laste ned ppt "Haugesund 2005 ”Med læringsplakaten inn i fremtidens skole” Kastellet skole, Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google