Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAa. Rådet for sykepleieetikk Omsorgsverdier i endring Makt og avmakt i omsorgsrollen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAa. Rådet for sykepleieetikk Omsorgsverdier i endring Makt og avmakt i omsorgsrollen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MAa. Rådet for sykepleieetikk Omsorgsverdier i endring Makt og avmakt i omsorgsrollen

2 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Etikk: Det som skjer hele tiden •Det gode •Det rette •Det rettferdige

3 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Fire prinsipper for helsetjeneste-etikk •Prinsippet om velgjørenhet •Prinsippet om å ikke skade •Respekt for autonomi •Prinsippet om rettferdighet

4 MAa. Rådet for sykepleieetikk Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

5 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

6 MAa. Rådet for sykepleieetikk

7 Verdier og endring Makt •Posisjonsmakt •Historisk makt •Personlig makt •Godhetsmakt •Definisjonsmakt / kunnskapsmakt

8 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Ledelse er å gå foran Ledelse handler om lederen Ledelse handler om ledelsesideologi Ledelse handler om lederoppgavene

9 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hva ligger i ledelse? •Initiativet •Definering av konseptet •Styring av prosessene •Engasjementet i verdier Truls Frogner, Manpower

10 MAa. Rådet for sykepleieetikk Visjon Virksomhetsidé Verdier. Egenskaper Vi søker Vi vektlegger Vi gir Vi har Vi formidler Vi skaper Vi utfordrer Posisjon

11 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Kvalitet •Forskriftsnivå, Retningslinjer, standard, prosedyrer •Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet?

12 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Etikk er en praktisk disiplin. • Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. • Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene?

13 MAa. Rådet for sykepleieetikk Hva er en verdi? •Verdier er det vi vil stå for •Verdier er det som er viktig for oss •Verdier er det vi strekker oss etter •Verdier er målesnoren inni oss •Verdier er den indre styringen •Verdier er personlighetstrekk / identitet

14 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring VERDI-OMRÅDER: –Personlige verdier –Profesjons verdier / Faglige verdier –Kjerneverdier/ ”Vi-verdier”

15 MAa. Rådet for sykepleieetikk Kjerneverdier / Vi-verdier Verdier er å ligne med personlighetstrekk, de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr”

16 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring •Identitetsbærende ( vårt ETHOS) •Gir retning /driver oss frem mot visjonen •Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad •Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen •Våre løfter til brukere og hverandre •Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid

17 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hva er spesifikt med profesjonsverdiene •Vårt mandat som profesjonsutøvere •Våre bør ( vårt ETHOS) i praksis •Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere

18 MAa. Rådet for sykepleieetikk YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

19 MAa. Rådet for sykepleieetikk 2.Sykepleieren og pasienten Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket.

20 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Implementering/forankring •Hva betyr verdien for deg personlig ? •Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ?

21 MAa. Rådet for sykepleieetikk Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder

22 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig som mest krevende i min praksis ?

23 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Bekymringsmelding; Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å forankre / forplikte

24 MAa. Rådet for sykepleieetikk Lidelsen

25 MAa. Rådet for sykepleieetikk Hva er verdiene verdt? Tidsbilder: ---------------- Fremskrittet ( stor hastighet ) ------Etisk moralsk forberedthet Hovedproblemet er hastigheten og utfordringen i hvordan vi kan gi den nederste linjen forrang Henrik Syse

26 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? •Individualiseringen (menneskesyn) •Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) •Fremskrittet / Foranderligheten /Endringstempo •Teknologiseringen •Markedsideologien og lønnsomhetskrav •Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus ( jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle )

27 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder ” Vetlesen og Henriksen

28 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier i pleie og omsorg •Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. •Den empiriske, manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! •Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. •Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap)

29 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

30 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: •Autonomt •Uavhengig •Mestrende •Udødelig •Har eksistensiell handlekraft

31 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare, som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : –Avhengig –Sårbart –Dødelig –Lever i relasjonsskjørhet –Eksistensielt ensomme

32 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Markedsrasjonaliteten, - markeds- liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først

33 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Markedets språk; •Kunder, varer, produksjon… •Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) •Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) •Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) •Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen)

34 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Har vi råd til god pleie og omsorg? •I et økonomisk perspektiv •I et normativt perspektiv Jfr.Verdimeldingen St.melding 26/1999

35 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen

36 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verktøy i verdiarbeidet Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis?

37 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ” Å stå i forenende motsetninger ” (Kari Martinsen) Myke verdier gir harde resultater!

38 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Verktøy •Avviksmeldinger, hva kan vi lære av dem? •Klagesaker, hva kan vi lære av dem? •Varslerne, hvordan kan vi bli glad for dem? •Etiske regnskap

39 MAa. Rådet for sykepleieetikk Etisk regnskap Den etiske læreprosess Etikk: Moralens teori Regnskap: Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger

40 MAa. Rådet for sykepleieetikk Den etiske læreprosess Analyse Felles forståelse Kjerneverdiene Verdibaserte forventninger for hver kjerneverdi Etisk budsjett Spørreskjema med verdibaserte forventninger Spørre- undersøkelser

41 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Etisk regnskap Et verktøy for å bygge verdibevisste kulturer, Et verktøy for å kvalitetsikre organisasjonens kjerneverdier (hva er verdiene verdt?) •Verdiene skal danne basis for en samtale kultur! •Er verdiene en målbar størrelse for kvalitet?

42 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verktøy i verdiarbeidet En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd?

43 MAa. Rådet for sykepleieetikk Diskurs-etisk modell 1.Sakens fakta. Det medisinske / det pleiefaglige utgangspunkt 2.Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3.Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4.Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5.Anbefalinger / råd

44 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring HVA NÅ ? Hvilke muligheter har du / dere til å styrke den normative kapital der du arbeider?

45 MAa. Rådet for sykepleieetikk Barmhjertighetens pris

46 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Personalstøtte •indre trygghet •ytre trygghet •faglig kompetente •etisk bevisste

47 MAa. Rådet for sykepleieetikk Verdier og endring Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein


Laste ned ppt "MAa. Rådet for sykepleieetikk Omsorgsverdier i endring Makt og avmakt i omsorgsrollen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google