Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regelstyring eller verdistyring? Detaljstyring eller medansvar?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regelstyring eller verdistyring? Detaljstyring eller medansvar?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regelstyring eller verdistyring? Detaljstyring eller medansvar?

2 Verdigrunnlag og bedriftskultur
Vi har nå grovt definert hvilke kjerneverdier som skal prege og kjennetegne Bilforlagets bedriftskultur i fremtiden og vi har diskutert og til dels fastslått hvordan vi skal sikre oss at kjerneverdiene etterleves og hvordan de skal prege vår bedriftskultur. Vi har også diskutert og prioritert de viktigste områder for påbud og forbud i Bilforlaget -> hvilke typer atferd vi ønsker mer av – og mindre av – i Bilforlaget. Et naturlig neste steg i prosessen er å fastlegge overordnede atferdsstandarder for Bilforlaget – på de prioriterte områdene – både for medarbeidere og ledere. Dette for å sikre oss at Bilforlaget skal bli mindre regelstyrt – og derved oppnå at behovet for detaljstyring og ”pisk” reduseres, samtidig som vi går et skritt i retning av å bli mer verdistyrt –> at hver enkelt leder og medarbeider tar ansvar uten behov for kontinuerlig detaljstyring (fra Trygve)…

3 Verdistyring vs.regelstyring (teori)
Verdistyring betyr at den enkelte medarbeider selv tar et større ansvar for helheten i bedriftens utvikling, også når det gjelder mål, strategier og visjoner. Verdistyring har dermed et mer langsiktig perspektiv enn rigid regel-og målstyring. Virksomheten jobber aktivt for at bedriftens felles visjon er brutt ned i personlige visjoner hos hver enkelt medarbeider (i form av atferdsstandarder). Den enkelte medarbeider er ansvarsmessig trukket langt mer med i styringen av selve bedriften enn hva som er tilfelle i regel-og målstyrte virksomheter. Organiseringen er bygd opp omkring prosesser, verdikjeder og prosjekter fremfor rigid funksjonsstruktur og byråkratiske organisasjonsstrukturer (flat organisering). Ledelsen ønsker ansvarlig- og myndiggjorte medarbeidere, for derigjennom å redusere behovet for kontrollmekanismer i organisasjonen. (Hver enkelt medarbeider er mer ansvarlig for både egen og felles måloppnåelse og resultater). I en verdibasert organisasjon delegerer lederne bevisst makt og kontroll, og jobber for at medarbeiderne skal vokse via økt ansvar og myndighet. Gjennom en slik tillit er målsetningen å få det beste ut av hver enkelt medarbeider, uten å måtte ”fotefølge” hver enkelt… Den nye ledergruppen i Bilforlaget vil jobbe ut fra en generell tiltro til at medarbeiderne er beslutningsdyktige og selv vet best i de aller fleste situasjoner. Lederne må i større grad selv være et forbilde og en rollemodell for sine medarbeidere (utøve en coach-rolle).

4 Verdistyring vs.regelstyring (teori)
I Bilforlaget som verdistyrt virksomhet – skal medarbeiderne bry seg om hverandre, ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode Det vil være fokus på kvaliteten i mellommenneskelige relasjoner. En verdibasert strategi går ut på å utvikle bedriften til et forpliktende arbeidsfellesskap for å skape fremtiden og sørge for kontinuerlig læring. Dette gjør at verdistyring og lærende organisasjoner henger tett sammen. Og lærende organisasjoner er fremtidens vinnere! Den viktigste tilleggsdimensjonen til målstyring er at verdistyring også håndterer hvordan du selv skal være – og oppleves – som menneske og medmenneske. Mennesket blir sett på som et mål i seg selv, og ikke bare som et middel for å nå målene. Verdistyring karakteriseres som fremtidens styrings-og ledelsesform. Denne styringsformen overflødiggjør ikke regel- og målstyring, men gjør det mulig å redusere fokus på altfor rigid regel- og målstyring. Verdistyring går videre ut på å rette pilen innover i seg selv og starte en bevissthet omkring hva som er rett og galt via et indre personlig styringssystem. I dette ligger bevisstheten på eget verdigrunnlag og egne standarder for atferd. Denne bevisstheten er noe vi alle har i oss, men vi lever i så stressende omgivelser i den ytre verden at vi ofte – og i økende grad – mister kontakten med vår egen indre rettesnor for atferd.

5 Verdistyring vs.regelstyring (teori)
En bedrift som behersker verdistyring vil oppleve en høy bevissthet blant sine ledere og medarbeidere omkring hva som er riktig og gal atferd både på individ- og organisasjonsnivå. Dette blir vurdert ut fra organisasjonens fastlagte normer og atferdsstandarder, sammen med høy personlig integritet hos hver enkelt medarbeider når det gjelder eget verdigrunnlag og personlige atferdsstandarder. Verdistyring og verdigrunnlag – atferdsstandardene – blir kort og godt en naturlig og integrert del av bedriftens hverdag. Mange tror at verdistyring er noe snilt eller naivt, og blander det ofte med tidligere begrep som "kos med misnøye" o.l. Dette er en ren misforståelse! Å sette fokus på seg selv som menneske og det man står for, er langt mer krevende enn både regel- og målstyring. Det handler om å ta utgangspunkt i egen arbeidssituasjon og gjøre nødvendige endringer på bakgrunn av egen faktisk refleksjon. Å ta et oppgjør med seg selv, hva man står for, og sin egen væremåte eller lederstil er ofte en tøff prosess for mange. Dette gjelder også bevisstheten omkring forholdet mellom jobb, hjem og egen livssituasjon / helse. Ansvarliggjøring og myndiggjøring av egne medarbeidere er utfordrende, og noe en tradisjonell "sjefstype" ofte har litt vanskeligheter med…

6 Lederkrav og medarbeiderkrav
For Bilforlaget er verdistyring en naturlig konsekvens av organisasjonsutviklingsprosessen og en dyd av nødvendighet for å overleve i fremtiden – og sikre maksimal konkurransekraft! …og med forventet barnehagesatsning vil det uansett bli altfor dyrt å få hyret inn tilstrekkelig antall barnehagetanter-og onkler for å passe på…! Det handler nemlig om å stille seg åpen med sin væremåte og sine handlinger – og stå for det man gjør. Ta personlig ansvar. Ved rigid regel- og målstyring slipper man riktignok dette, ettersom man kan gjemme seg bak et regelverk eller oppnådde mål (eller ”han på hjørnet”). Dette ønsker vi heretter for all del å unngå i Bilforlaget. Mottoet må være at: Når målet er nådd – er vi fortsatt underveis! Mål-og utviklingssamtalen vil dessuten være et meget velegnet verktøy for å sikre at samtlige medarbeidere i Bilforlaget fortløpende har felles fokus på atferdsstandarder, medarbeiderkrav og lederkrav. Dette bringer oss derved til poenget; Etablering av atferdsstandarder for samtlige medarbeidere i Bilforlaget og lederkrav for den nye ledergruppen på prioriterte områder.

7 Gruppesammensetning oppgave Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Per Morten Harald* Tone Atle Knut S Trygve T Gruppe 2 Jon Tor Ivar Tormod Terje Geir Njål Trygve B Knut M Franch Gruppe 3 Jørgen Magne Erik Eirik Per Tor Erik Alexander Gruppe 4 Brit Inger Wenche Lars Erik Susanne Gruppe 5 Stian Vebjørn Eiri Hege Hilde * = pres. Gr.rom Plenumssal Gr.rom Gr.rom Gr.rom 14 Bruk 60 minutter i gruppen, velg innledningsvis en fra gruppen til å forberede kort presentasjon i plenum

8 Gruppeoppgave atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Ta for dere de 5-fem viktigste kjerneverdiene for Bilforlaget i prioriter disse (to kjerneverdier er allerede forhåndsvalgt og prioritert…) Hva betyr respektive kjerneverdi i praksis for ledere og medarbeidere i Bilforlaget ? Definer medarbeiderkrav og lederkrav knyttet til den enkelte kjerneverdi ? Hvordan kan atferdsstandarder og normer få Bilforlagets medarbeidere til å få utført sin jobb bedre - trygge resultat og arbeidsplass ?

9 Gruppe 1 (ledergruppe) atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 1: Lagspill - gjøre hverandre gode Hva vil kjerneverdien ”Lagspill – gjøre hverandre gode” i praksis bety for ledere i Bilforlaget ? Lederkrav (hvordan må ledere forholde seg / oppføre seg / arbeide både for å etterleve – og sikre etterlevelse – av dette på alle nivåer = atferdsstandard): Alle ledere må være bevisst svake og sterke sider i ledergruppa, samt medarbeider. Tørre å spille ball til riktig spiller. Gi riktig oppgave til riktig person.

10 Gruppe 2 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 1: Lagspill - gjøre hverandre gode Hva vil kjerneverdien ”Lagspill – gjøre hverandre gode” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Har i flere år allerede ”gjort hverandre gode” Masse forbedringer underveis disse årene Bedre samarbeid mellom ulike avdelinger, men mer å hente Flere bør bli bevisst bruk av oppmuntring, noen er allerede gode.

11 Gruppe 3 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 1: Lagspill - gjøre hverandre gode Hva vil kjerneverdien ”Lagspill – gjøre hverandre gode” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Opplæring/intern kursing Tillit til å utnytte egen kompetanse Ris og ros Positiv innstilling til jobben Ydmyk Inkluderende – dele kunnskap Utnytte hver enkelts sterke sider – også vite om

12 Gruppe 4 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 1: Lagspill - gjøre hverandre gode Hva vil kjerneverdien ”Lagspill – gjøre hverandre gode” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Bedre sterke/svake sider hos hverandre Samarbeidsvilje Påvirkningsmulighet

13 Gruppe 5 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 1: Lagspill - gjøre hverandre gode Hva vil kjerneverdien ”Lagspill – gjøre hverandre gode” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Feedback Tøre å spørre Positive holdninger

14 Gruppe 1 (ledergruppe) atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 2: LOJALITET Hva vil kjerneverdien ”LOJALITET” i praksis bety for ledere i Bilforlaget ? Lederkrav (hvordan må ledere forholde seg / oppføre seg / arbeide både for å etterleve – og sikre etterlevelse – av dette på alle nivåer = atferdsstandard): Gruppen kan ha ulike synspunkter, men når beslutning er tatt er det 100 % lojalitet. 100 % lojalitet til forlaget/produkter/medarbdiere utad. Aktivt støtte de beslutninger som er tatt innad og utad.

15 Gruppe 2 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 2: LOJALITET Hva vil kjerneverdien ”LOJALITET” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Vi er stolte av produktene når vi går hjem, spesielt dagen et produkt er publisert Har allerede mer lojalt samarbeid og signaler utad enn flere mediebedrifter det er naturlig å sammenlikne oss med. Lederne skal ta smellen første, og fordele dem etterpå.

16 Gruppe 3 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 2: LOJALITET Hva vil kjerneverdien ”LOJALITET” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Problemer løses internt Lojal mot bedriftens beslutninger/strategi Respekt for andre Markedsføre Bilforlaget AS ”ute”

17 Gruppe 4 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 2: LOJALITET Hva vil kjerneverdien ”LOJALITET” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Øke tilliten Godt ansikt utad Lojale til beslutninger som allerede er tatt

18 Gruppe 5 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 2: LOJALITET Hva vil kjerneverdien ”LOJALITET” i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette = atferdsstandard): Tillit Stille opp

19 Gruppe 1 (ledergruppe) atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 3: __Kreativitet__ Hva vil dette i praksis bety for ledere i Bilforlaget ? Lederkrav (hvordan må ledere forholde seg / oppføre seg / arbeide både for å etterleve – og sikre etterlevelse – av dette på alle nivåer = atferdsstandard): Rom for alle typer kreative innspill. Takhøyde. Ikke fastlåst i gamle ”sannheter”. Åpne for å gå nye veier. Fleksibilitet.

20 Gruppe 1 (ledergruppe) atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 4: __Åpenhet/Ærlighet__ Hva vil dette i praksis bety for ledere i Bilforlaget ? Lederkrav (hvordan må ledere forholde seg / oppføre seg / arbeide både for å etterleve – og sikre etterlevelse – av dette på alle nivåer = atferdsstandard): Beviset på kommunikasjon/informasjon Tørre å være sårbare Rom for å feile

21 Gruppe 1 (ledergruppe) atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 5: __Respekt__ Hva vil dette i praksis bety for ledere i Bilforlaget ? Lederkrav (hvordan må ledere forholde seg / oppføre seg / arbeide både for å etterleve – og sikre etterlevelse – av dette på alle nivåer = atferdsstandard): Respekt for hverandres arbeidsoppgaver og synspunkter Respektere at folk er forskjellige

22 Gruppe 2 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 3: __Formell kompetanse på ledernivå__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Medarbeidernes trygghet og utviklingspotensiale avhenger av ledernes dyktighet Svært få har formell utdannelse i det faget de driver med på BF. Motivasjon for utvidet kompetanse/utdanning blant medarbeiderne.

23 Gruppe 2 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 4: __Kreativitet og kommunikasjon__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Jobbtilfredsstilllelse Viktig å beholde kreative muligheter uten for trange ”bokser”

24 Gruppe 2 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 5: __Tydelighet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Et ”must” for både ledelse og medarbeidere ”Nei til TJA” Vil fremme produktivitet og kreativitet blant medarbeiderne

25 Gruppe 3 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 3: __Åpenhet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Dele erfaringer God kommunikasjon Hjelpe andre

26 Gruppe 3 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 4: __Kvalitet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Stolthet Nøyaktighet Gode rutiner Struktur Medarbeidere som utfyller hverandre

27 Gruppe 3 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 5: __Tillit__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Ærlighet Positiv innstilling Respekt ”Yt før du krever” Gjøre en god jobb Normal folkeskikk Respekter avtaler

28 Gruppe 4 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 3: __Åpenhet/troverdighet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Gjelder både internt/eksternt Kommunikasjon

29 Gruppe 4 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 4: __Kreativitet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Nytenkning Selvutvikling/kompetanseutvikling Endringsvilje Konkurransedyktig ved nytenkning

30 Gruppe 4 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 5: __Kvalitet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Gode rutiner for kvalitetssikring

31 Gruppe 5 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 3: __Trivsel__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Humor/humør Sosialt samvær Bry seg

32 Gruppe 5 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 4: __Åpenhet__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Kommunikasjon Informasjon Ærlighet

33 Gruppe 5 atferdsstandarder Lederkrav og Medarbeiderkrav Bilforlaget
Kjerneverdi 5: __Målbevisst__ Hva vil dette i praksis bety for medarbeidere i Bilforlaget ? Medarbeiderkrav (hvordan må medarbeidere forholde seg / oppføre seg / arbeide for å etterleve dette): Struktur Ansvarsfordeling Ta ansvar Sette/overholde tidsfrister Gjennomtenkte beslutninger og utførelser


Laste ned ppt "Regelstyring eller verdistyring? Detaljstyring eller medansvar?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google