Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av sykefravær – hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med?
Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening Narvik den 11. september 2013

2 Disposisjon Arbeidsplassen – ledelse og kolleger
Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt Arbeidsgiver må ”by” på seg selv Grunnprinsipper i HMS-arbeidet Diagnosen avgjør ikke ”Alt smitter” Noen erfaringer fra virksomhet Anbefalinger/tiltak – 6 i tallet Bruker IA-avtalen Praktiserer ikke ”svarte-per” spillet 10 råd for trappevasken Geir Riise

3 Arbeidsplassen slår ”an tonen”
Arbeidsplassen er hovedarenaen for alt tilretteleggingsarbeid! På arbeidsplassen jobben må gjøres – viktig med samarbeid mellom alle medspillere (arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og sykmelder/fastlege) Det er arbeidsplassen arbeidstaker blir sykmeldt fra og friskmeldt til Geir Riise

4 Begeistret og det å ha arbeidsglede
Geir Riise

5 Geir Riise

6 Arbeidsmiljøet kan ikke kopieres – godt arbeidsmiljø bidrar til suksess
Alt henger sammen med alt (GHB) Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid de beste arbeidsmiljø resultatene Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon Arbeidsmiljø bør alltid være første punkt på alle ledermøter og møter med personell Geir Riise

7 Arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv er generelt stort sett godt:
Kjennetegnet ved: Høy deltagelse i arbeidslivet At mange arbeidstakere opplever å ha en meningsfylt arbeidshverdag Sterk tilknytning til arbeid; identifikasjon Men: over 20 prosent av arbeidstakerne opplever i perioder store helsebelastninger på jobb.  Geir Riise

8 Grunnprinsipper for alt HMS-arbeid
Tydelig ledelse og organisering Utsetter ikke (tiden) - prioriterer Medarbeidere blir sett Medarbeidere blir hørt Medarbeidere får medvirke Praktiserer åpenhetsom metode Fokus på det du vil ha mer av Fremmer medarbeideransvar og motiverer Geir Riise

9 ”Av følgende hva vil være viktigst for å få ned sykefraværet i Norge?”
God legehjelp 4 % God tilrettelegging på arbeidsplassen 22 % Godt miljø på arbeidsplassen 37 % Holdningsendring blant ansatte 17 % Ikke sikker 9 % Antall spurte 1001 Hvor stor betydning mener folk at arb miljøet har? Vår undersøkelse bekrefter dette. Det er verdt å merke seg at svært få – 4 % - tror at god legehjelp har noe å si for å få ned sykefraværet. De fleste (37 %) er mener derimot at godt miljø på arbeidsplassen er viktigst. Dernest har de spurte tro på god tilrettelegging på arbeidsplassen (22 %), og holdningsendring blant ansatte (17 %). Geir Riise

10 Hvilke faktorer påvirker sykefravær og uførhet (hentet bl. a
Hvilke faktorer påvirker sykefravær og uførhet (hentet bl.a. fra Sandmanutvalget) Ledelse Arbeidsmiljø Kjønn Utdanning Konjunkturer Helsetilstanden i befolkningen Økonomiske insentiver Politisk dagsorden Årets sykefraværsdebatt har i stor grad handlet om hvilke faktorer som påvirker sykefraværet. Kjønn? Sykefraværet er generelt sett høyere for kvinner enn for menn. Svangerskap forklarer likevel bare delvis sykefraværet blant yngre kvinner. Utdanning? Personer i yrker som krever høyere utdanning har gjennomgående lavere sykefravær enn personer i yrker som krever lav utdanning Holdninger? Det hevdes at et høyt nivå på sykefraværet kan ha en selvforsterkende effekt i seg selv og bidra til å senke sykmeldingsterskelen hos den enkelte. Forskning viser imidlertid at det er vanskelig å konkludere at det har skjedd en holdningsendring i samfunnet. Konjunkturer? Forskning viser at det normalt er en sammenheng mellom økende arbeidsledighet og reduksjon i sykefraværet, men fjorårets økning i sykefraværet svekker denne hypotesen (begge deler økte). Helsetilstanden i befolkningen? Myndighetene har konkludert med at det samlet sett ikke er grunnlag for å si at helsetilstanden i befolkningen har blitt dårligere. Økonomiske insentiver? Det hevdes ofte at den sjenerøse norske sykelønnsordningen bidrar til et høyt sykefravær. På den polititiske dagsorden og i mediabildet? Både i 2004 og i år har sykefraværet vært høyt oppe på den politiske dagsorden og i mediabildet. I begge disse årene har sykefraværet gått betydelig ned. Mange hevder derfor at nedgang i sykefraværet derfor kan tilskrives debatten i seg selv. Arbeidsmiljøet, ledelse? Alt henger sammen med alt (GHB). Det er påvist at godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon. Virksomheter med de beste økonomiske resultatene har over tid det beste HMS-arbeidet. Geir Riise

11 Kunnskap Holdninger Adferd K.Olafsson 2008 Geir Riise

12 Motivasjon, vilje og lyst
ARBEIDSGIVER + - ARBEIDSTAKER Resultat ?

13 Erkjennelse: Arbeid gir helse
Indikasjon sykmelding – obs. bivirkning Graderte sykmeldinger Tilknytning til arbeidsplassen Mestring ”smitter” I ny IA-avtale fremgår det at graderte sykmeldinger skal være hovedregelen. Det er i hovedsak positivt fordi det bidrar til at den sykmeldte beholder tilknytning til arbeidsplassen. Arbeids gir ofte helse! Samtidig finnes det også sykdommer som ikke lar seg kombinere med arbeid. Forebygging og oppfølging av sykefravær må ikke bli en ekstra belastning for den som sliter med sykdom og helseplager. Det er en utfordring i dag at gradert sykmeldte ikke får nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen. Pasienten kommer så til legen, som må løse problemet med å skrive ut en 100 % sykmelding. Det er viktig å unngå situasjoner der legen må ”sykmelde” arbeidsplassen og ikke arbeidstakeren. Legeforeningen har brukt mye tid på å få frem dette og flere andre utfordringer sykmelder ofte står i. Har forsøkt å belyse sykmelders rolle gjennom å beskrive hverdagen til sykmelder og de dilemmaer sykmelder ofte møter (eks: ved konflikter mellom dialogmøter og andre presserende oppgaver (ø-hjelp osv)). Disse problemstillingene er det nå, fra myndighetenes og andres side, stadig større fokus på å løse. Vi har opplevd i prosessen at vi i stor grad har fått gehør for våre standpunkter, ved å stille oss åpne og beskrive fastlegenes hverdag. Geir Riise

14 Tiltak 1: Ledelse og systematikk
Har system for å innhente synspunkter på arbeidsmiljø og kvalitet -Er medarbeidere stolte over tilhørighet? -Registrerer medarbeidertilfredshet? -Gjennomfører medarbeidersamtaler? -Henter inn systematisk forbedringsforslag? -Stiller krav – ber om forslag til løsninger? -Brukes bedriftshelsetjenesten? Geir Riise

15 Ledere må ha god kunnskap om virksomheten som de leder
Fra sykehus – vet vi: Ledere med medisinsk kompetanse Scorer høyest på indikatorer for god ledelse Har høy legitimitet som ledere Forstår kjernevirksomheten Ser faglige utfordringer Har bedre kommunikasjon med de ansatte McKinsey/London School of Economics and political science Geir Riise

16 Viktig med god ledelse – ledere undervurderer ofte sin egen betydning
Geir Riise

17 Tiltak 2: Gjentar og følger opp det som er viktigst for arbeidsplassen nå
•Korttidsminne• Episodiskminne• Prosedyriskminne• Semantiskminne Geir Riise

18 Tiltak 3: Leter alltid etter det som gir energi – ikke bare problemene og lærer
Hva gir stolthet Hva gir arbeidsglede Hva gir energi Hva gjør jeg som medarbeider Hva gjør jeg som leder Geir Riise

19 Mennesket er mer enn en diagnose
- Legeforeningen vil understreke behovet for at man i det videre arbeidet legger til grunn at mennesket er mer enn en diagnose. - Eks. Artikkel i ukebladet Hennes som inneholder test man kan ta for å sjekke om man er rammet av ”utbrenhet light”. Geir Riise

20 Tiltak 4: Tar vare på trivsel og funksjonsevne. Hva motiverer?
Vi er hverandres arbeidsmiljø Språk er viktig Geir Riise

21 Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes
Bestemors lov: Hver dag skal jeg knipe en kollega i å lykkes Geir Riise

22 Helse er overskudd til å mestre hverdagen.
Geir Riise

23 Geir Riise

24 Tiltak 5: Kultur for åpenhet og læring av feil
Kvalitetsforbedringer bygge på organisatorisk læring En kultur for læring av feil, uheldige hendelser og nestenuhell Trygghet, faglighet, åpenhet som kjerneverdier Arbeidsmiljøet må oppleves som trygt for at alle ansatte skal praktisere en åpenhet om forhold som flere bør få kjennskap til og lære av Gode dialog- og kontaktarenaer mellom arbeidsgiver og ansatte (tillitsvalgte) er avgjørende (kvalitetsgrupper) For å bedre pasientsikkerheten må det hele tiden underbygges en kultur for læring av feil, uheldige hendelser og nesteuhell: Hvis ansatte som sier fra om utilfredsstillende forhold belønnes for det, gir det et godt grunnlag for en kultur som fremmer læring og forebygger nye feil Geir Riise

25 Alt smitter……… Deltagelse og medansvar læres, er ikke medfødt
Vi lærer av hverandre Geir Riise

26 Tiltak 6. Ved omstillinger
– vurder alltid konsekvensene for arbeidsmiljøet i forkant vurder risiko og sannsynlighet antall ansatte pr leder/lederspenn tilstrekkelig lederstøtte nærmeste leder og ansatte må kjenne hverandre god og lik informasjon medvirkning fra ansatte konsekvensen av at ansatte er spredt på ulike geografisk enheter uten stedlig ledelse Geir Riise

27 Erfaringer om hva som motiverer for å komme tilbake i arbeid
1. Lederoppfølging er viktig og oppfattes positivt 2. Det gode samarbeidet mellom kolleger 3. Det gode sosiale miljø 4. Tett oppfølging i sykefraværsforløpet (også) 5. At kunnskap og erfaring er verdsatt og etterspurt 6. Tydelig medbestemmelse på egen arbeidssituasjon Geir Riise

28 10 råd for trappevasken om nærvær
ALL TRAPPEVASK STARTER ØVERST OG FORTSETTER PÅ ALLE TRINN. TYDELIGE MÅL SOM FØLGES OPP Ledelsen er engasjert i HMS-arbeid (også styret) – etterspør aktivitet fra alle enheter. Alltid første punkt Alle har et ansvar til å bidra – mange svar ligger mellom øra på oss Kvalitet og arbeidsmiljø vektlegges på linje med produksjon og økonomi 4. Involvering av mellomledere, tillitsvalgte og ansatte gir bedre styringsgrunnlag Tydelige og klare mål for arbeidsmiljøarbeidet . Ved omstilling tas arbeidsmiljøutfordringer i forkant (rapporter på trivsel, på antall forbedringsforslag, på uønskede hendelser, kvalitetsavvik, på omdømme, pasientsikkerhet, på omdefinering til funksjonsevne m.m.) Geir Riise

29 forts. 10 på topp. Vi lærer hele tiden av de beste innen egen bransje (benchmarking) Arbeidsmiljøarbeidet er synlig og integrert for alle ansatte. Hvert år sin fanesak. Satser på forebyggende arbeid og har en god bedriftshelsetjeneste Kultur for åpenhet for å si fra og læring av fei Alle bidrar med sine forslag Stolthet over tilhørighet (på en skala) Løser saker før de blir vanskelige (tidsfaktoren) Vi gir alltid god lederstøtte og opplæring i hvordan vi vil ha det Geir Riise

30 Geir Riise


Laste ned ppt "Geir Riise Generalsekretær Den norske legeforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google