Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nsp.ntnu.no 1 Ledelse vs prosjektledelse Hydro 2006-11-3 Agnar Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nsp.ntnu.no 1 Ledelse vs prosjektledelse Hydro 2006-11-3 Agnar Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nsp.ntnu.no 1 Ledelse vs prosjektledelse Hydro 2006-11-3 Agnar Johansen

2 www.nsp.ntnu.no 2

3 3 Identifiserte forskningsområder Prosjektbasert ledelse Prosjektkultur og samhandlingsmiljø Usikkerhetshåndtering i prosjekter

4 www.nsp.ntnu.no 4

5 5 Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning Teamsammensetning og teamutvikling Styring mot gevinst II Organisering av prosjektkontor Bruk av OPS- kontrakter Praktiske virt. prosjektorg. Arbeidsmiljø og utbrenthet Kompetanseaspektet i og mellom prosjekter NSP prosjektportefølje 20002001200220032004 Management by projects Virtuelle prosjekt- organisasjoner Prosjektet og omverdenen BONUS – Tidligfase i BA-prosjekter Praktisk prosjektstyring Kontraktsstandard for vedlikehold av IT-systemer Styring mot gevinst Effektiv oppstart av prosjekter Impl. av prosjekt- basert ledelse Produktivitet og logistikk i BA-prosjekter Usikkerhetsanalyser som læringsarena Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av informasjon i verdikjeden 2005200620072008 Praktisk ledelse av usikkerhet Erfaringsoverføring og personellutvikling Terminologihåndbok Utvikling og evaluering av samspillsmodellen i BAE Resultatene fra våre prosjekt finner du på vår hjemmeside

6 www.nsp.ntnu.no 6 Faglitteraturen har blitt mer fragmentert og mer spesialisert mot utfordringer som dagens ledere står ovenfor •Motivasjon - –Økt fokus på ferdigheter som kommunikasjon, forhandle, håndtere konflikter etc •Ledelse av team og prosjekter –Hvordan få til samarbeid i gruppen –Leder rolle som lagleder og veileder •Nyskapning og kreativitet –Rask teknologisk utvikling -> kortere levetid og høyer endringstakt •Kulturforskjeller –Internasjonaliseringen øker •Strategisk ledelse –Flere aktiviteter og økt konkurranse fra omverdenen –Posisjoneringsstrategier •Karismatisk ledelse –Innskrenkninger, nedleggelser, flytting og eierskifter øker behovet får visjonære ledere som kan gi medarbeider tro på fremtiden •Verdibasert ledelse –Medarbeidere, medier og offentlig blir mer og mer opptatt at virksomheten skal stå får å handle i samsvar med verdier og normer Basert på Colbjørnsen 2004

7 www.nsp.ntnu.no 7 Ledelse VS prosjektledelse - noe definisjoner •Ledelse er å ta støyten når det går dårlig, og tre i bakgrunn når det går bra (Haugan og Strand) •Ledelse – bidra til å realisere virksomhetens mål gjennom medarbeidere (Colbjørnsen) –Dvs ledelse har betydning for virksomhetens resultater –Tilstreber målrettede og rasjonelle handlinger –Samspill mellom leder og medarbeider •Typiske ledelsesmekanismer –Administrasjon, kultur og relasjon

8 www.nsp.ntnu.no 8

9 9 Ledelse VS prosjektledelse - noen definisjoner •Prosjektledelse = Situasjonsbasert ledelse satt i system (Reve og Kolltveit) –Personlige holdninger og verdisyn –Ledelsesmetoder –Ledelsesprinsipper •Håndtering av fire ledelse oppgaver (Mikkelsen og Riis) –Skape prosjektresultatet –Innadvendt ledelse – dvs lede prosjektgruppen og medarbeiderne –Utadvendt ledelse – dvs lede prosessen mot prosjektets eksterne interessenter –Prosjektstyring - dvs planlegg og styre kvalitet, tid, resurser, økonomi, dokumentasjon

10 www.nsp.ntnu.no 10 Typiske leder aktiviteter (Grønnhaug,Hellesøy Kaufmann) •Planlegging og organisering •Problemløsning •Klargjøre – anvise oppgaver •Informere •Overvåke •Motivere •Konsulterer •Anerkjenne •Støtte •Konflikthåndtering •Lagbygging •Nettverksdannelse •Delegere •Utvikle og veilede •Belønne

11 www.nsp.ntnu.no 11 Prosjektlederens kompass – seks retninger •Oppover – forholdet til prosjekteier •Utover – forholdet til brukerne av prosjektets resultater •Nedover – forholdet til prosjektteamet •Innover – forholdet til seg selv og egen innsats •Fremover – planlegging av prosjektet •Bakover –oppfølging av prosjektet Erling S.Andersen 2005

12 www.nsp.ntnu.no 12 Prosjektets styringssløyfe Innsatsfaktorer Utførelse (styringsobjekt) Resultat Oppfølging Målformulering Planlegging Mål Avvik Registrert forløp Plan Westhagen 1995

13 www.nsp.ntnu.no 13 Prosjektledelse Planlegge Organisere Utføre Følge opp Erling S Andersen

14 www.nsp.ntnu.no 14 Seksboks modellen Prosjektets kulturside Prosjektets strukturside Prosjekt- mål Prosjekt- ledelse StrukturTeknikker og metoder RelasjonerBelønning og straff Svein A Jessen

15 www.nsp.ntnu.no 15 5 X 5 Emneområder for prosjektledelse Prosjektoppgaven Behov og formål Idegrunnlag Prosjektets produkt Rammer Dokumentasjon Fremgangsmåte Prosjektformulering Prosjektstruktur Prosjektorganisering Kommunikasjon Styring Ressurser Viten og kunnen Personer Materiell og utstyr Material Penger Omgivelser Marked Teknologi Omgivelse og systemer Fysisk miljø Regelsett og normer Interessenter Anvendelse og eierskap Vilje og drivkraft Ressurs ytelse Formell godkjennelse Sosial aksept (Mikkelsen og Riis)

16 www.nsp.ntnu.no 16 Prosjektledelse vs ledelse to hovedkomponenter i begge fag •Leadership/ ledelse – ”Produsere endring og bevegelse” –Etablere retning (Skape visjoner, helhetsbilde, strategier) –Samle medarbeidere (Kommunisere mål, forplikte, bygge team) –Motivere og inspirere •Management/organisering – ”Produsere orden og konsistens” –Planlegge –Organisere/personellbehov –Kontrollere/problemløse Kotter, 1990

17 www.nsp.ntnu.no 17 Prosjektledelse vs ledelse – to sider av samme sak? Ledelse Prosjekt ledelse Er det slik ? Dvs PL er bare en del av generell ledelse kompetanse Prosjekt ledelse Ledelse Eller er det slik ? Dvs PL og L har noe felles Men de er i bunn og grunn ulike Prosjekt ledelse Ledelse Eller er det slik ? Dvs PL og L har lite til felles- Det er liten overførbarhet mellom det å lede temporære organisasjoner og det å være ledere i linjen

18 www.nsp.ntnu.no 18

19 www.nsp.ntnu.no 19 Vårt konsept - brukerstyrte forskningsprosjekter Styret Daglig ledelse

20 www.nsp.ntnu.no 20 NSP ønsker økt fokus på forskning innen prosjektledelse •Senteret har lagt en strategi hvor vi ønsker å fokusere på tre områder –Prosjektbasert ledelse –Prosjektkultur og samhandlingsmiljø –Usikkerhetshåndtering i prosjekter •Ny ideer kan meldes inn til senterledelsen gjennom hele året. •Forprosjekter etableres når ideen anses å ha potensial til å bli et forskningsprosjekt

21 www.nsp.ntnu.no 21 Ny styringssløyfe prosjektledelse


Laste ned ppt "Www.nsp.ntnu.no 1 Ledelse vs prosjektledelse Hydro 2006-11-3 Agnar Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google