Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD
Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet

2 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering Kommunehelsetjenesten kan bli like god - bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av en del skrøpelige eldre/ kronikere. Sykehusene skal være best på diagnostikk. Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager – lengde på KAD-opphold bør økes. Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. KAD må inngå i en større enhet. For øvrig mener jeg at sykehjem bør avvikles som boform.

3 Hovedgrep i Harstad Helsehus med spisskompetanse innen feltet. Diagnose/ behandling og rehabilitering. Opplæringsansvarlige på kommunenivå. Fagteam. Hverdagsrehabilitering med innsatsteam. Demensteam. Kreftteam. Spesialtilpassede boliger. Velferdsteknologi. Likemannsarbeid. Pasientsentrerte helsetjenesteteam. Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten (distriktssykepleier) Mikroteam (pasient/ pårørende, hjemmetjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten) Koordinerende enhet – profesjonalisering av tildelingsfunksjon

4 Befolkningsutvikling i Harstad kommune Eksempel på en av kommunesektorens store utfordringer

5 HELSE & O MSORGSPLAN FAGTEAM (demens/kreft/rehabilitering) II I III IV
GRUPPE HELSE & O MSORGSPLAN DIAGNOSE SAMHANDLING RAMMEBETINGELSER Akutt/ Ø. hjelp Psyk. helse 0-20 Ulykker/ skader Hjerte/ Kar Diabetes Over-/ undervekt Barn / unge Migrasjon (asyl/flykt.) Eldre - kompleks/økning Multifunksjonshemmede Sosiale ulikheter Internt Eksternt Pasientforløp Pårørende IP ReHab E-helse E-meld. utveksling Økonomi Kompetent arbeidskraft Demografi II HARSTAD HELSEHUS Kreft/ Lindrende Lungesykdommer SLOTTET HELSEHUS Psyk. helse 20+ Demens Rus STANGNES HELSEHUS FAGTEAM (demens/kreft/rehabilitering) (0-5, 6-15, 16-20…78+) Sør – Sentrum – Nord – Øysamfunn Forebyggende Fastlegeordningen Hjemmetjenesten I III Kompetanse Kvalitet Kontinuitet Opprinnelig hjem Ansvar for egen helse Familieomsorg Frivillig innsats Private/ ideelle løsninger Velferdsteknologi Likemannsarbeid Junior- /senior-/omsorgsbolig Spesialbolig Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem IV

6 Helse- og omsorgsenheter
Koordinerende enhet HELSEHUSET TILDELER Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg nord UTFØRER Omsorg øysamf. Omsorg Stangnes/ psykiatritjenesten Helsehuset

7 Enhet Helsehuset Avdeling Forebyggende tjenester for barn Jordmor
Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser KAD 3,5 plasser Avdeling Forebyggende tjenester for eldre Kafe- og aktivitetssentrene Helsestasjon for eldre Husmor/-far Avdeling ReHabilitering Fysioterapi, privat og kommunal Ergoterapi Hverdagsrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Avdeling Folkehelse Miljørettet helsevern Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Trygge lokalsamfunn Legetjenesten Fastlegeordningen Lokal legevakt Interkommunal legevakt Overgrepsmottak Samfunnsmedisin Kommunepsykologene Administrasjon

8 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl
Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Aktivitet 2013(12) Innskrevet/ utskrevet Inn fra Ut til Hjemmet 127 (95) 240 (216) Sykehus 167 (168) 13 (22) Forlenget opphold 134 (116) (116) Sykehjem (LTP) 19 (19) Død 7 (7) Sum 428 (379)* 413 (380)* * Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste

9 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen Vedtak 2013(12)
Utredning/ behandling (184) Rehabilitering (163) Rullerende korttidsopphold for opprettholdelse av funksjonsnivå (55) Avlastning i institusjon (8) KAD (Oppstart desember 2013) (0)

10 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl
Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Diagnoser 2013 Fracturer: Hofte, radius/humerus, costa, bekken KOLS/astma Gjennomgått hjerneinfarkt Gjennomgått hjerteinfarkt Nedsatt kognitive funksjoner/demens Cystitt Underernæring Diabetes Generell karsykdom Medikamentbivirkning

11 Kostnader pr. plass Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD
Tillegg for KAD Kostnader pr. plass Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Tillegg for helsehus Tillegg for helsehus 3,5 KAD Ramme pr. plass 9 Rehab Ramme pr. plass 9 Intermediær Ramme pr. plass

12 Tilleggsressurser ved korttidsavdelingen Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD
Fase 0 (ordinært sykehjem-bemanningsfaktor 1,0 med 9+9+3,5 plasser à 754’) x 21, ,2 mill. Fase 1 (utredning/ behandling- 9 plasser, rehabilitering- 9 plasser) 3 spesialsykepleiere 1,5 fysioterapeut (tidligere 0) 1,5 ergoterapeut (tidligere 0) 0,8 legeårsverk (tidligere 0,2) ,8 mill. Fase 2 (KAD– 3,5 plasser) 0,8 legeårsverk ,8 mill. 4 overleger i bakvakt 0,73 mill. 0,5 ergoterapeut ,3 mill. 0,25 fysioterapeut ,15 mill. 1 spesialsykepleier ,6 mill. Kompetanse/ vikarer 0,3 mill. 3,1 mill. 2,88 mill.

13

14 De 15 vanligste tilstandene ved medisinske ø-hjelpsopphold 80 år+
Bosted Opphold* Liggetid Harstad 222 7,2 2012 267 4,5 Tromsø 376 10,3 479 7,8 *Absolutte tall, dersom det korrigeres for antall personer over 80 år (Harstad-1096, Tromsø-1902) er det ikke signifikant forskjell på antall innleggelser. Antall liggedøgn spart om Tromsø kommer ned på Harstad-nivå er 3028 (8000 x 3028 = )

15 Reduksjon i sykehjemsplasser
I 2011 hadde kommunen 223 sykehjemsplasser. I 2012 var det i perioder 30 ledige sykehjemsplasser i Harstad – liten eller ingen økonomisk effekt. Tiltak, nedleggelse: Bergseng sykehjem, 10 plasser Olavsgården, 16+8 plasser Innsparing i PO-sektoren i 2013: 29 mill.

16 Kostra Harstad mot «røkla» (KG 13)
Harstad kommune har ca. 430 mill. i netto driftsutgifter til Pleie og omsorg. Hvis Harstad kommune hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe 13 ville kommunens totale utgifter i 2013 vært 29 mill. høyere.

17 KAD må inngå i en større enhet
Kommune Innbyggere Sengeplasser Liggedøgn Lødingen 2225 0,3178 116 Kvæfjord 3093 0,4419 162 Skånland 2949 0,4213 154 Tjeldsund 1266 0,1809 66 Evenes 1404 0,2006 73 Harstad 24500 3,5 1278 Totalt: 35437 5,06 1849

18 Oppsummering Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering Kommunehelsetjenesten kan bli like god - bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av en del skrøpelige eldre/ kronikere. Sykehusene skal være best på diagnostikk. Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager – lengde på KAD-opphold bør økes. Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. KAD må inngå i en større enhet.


Laste ned ppt "Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google