Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014

2 Oppsummering •Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering •Kommunehelsetjenesten kan bli like god - bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av en del skrøpelige eldre/ kronikere. •Sykehusene skal være best på diagnostikk. •Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager – lengde på KAD- opphold bør økes. •Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. •KAD må inngå i en større enhet. •For øvrig mener jeg at sykehjem bør avvikles som boform. 2

3 Hovedgrep i Harstad •Helsehus med spisskompetanse innen feltet. Diagnose/ behandling og rehabilitering. Opplæringsansvarlige på kommunenivå. •Fagteam. Hverdagsrehabilitering med innsatsteam. Demensteam. Kreftteam. •Spesialtilpassede boliger. •Velferdsteknologi. •Likemannsarbeid. •Pasientsentrerte helsetjenesteteam. –Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten (distriktssykepleier) –Mikroteam (pasient/ pårørende, hjemmetjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten) •Koordinerende enhet – profesjonalisering av tildelingsfunksjon 3

4 Befolkningsutvikling i Harstad kommune Eksempel på en av kommunesektorens store utfordringer 4

5 5 GRUPPE DIAGNOSE SAMHANDLING RAMMEBETINGELSER HELSE & OMSORGSPLANHELSE & OMSORGSPLAN • Barn / unge • Migrasjon (asyl/flykt.) • Eldre - kompleks/økning • Multifunksjonshemmede • Sosiale ulikheter • Akutt/ Ø. hjelp • Psyk. helse 0-20 • Ulykker/ skader • Hjerte/ Kar • Diabetes • Over-/ undervekt HARSTAD HELSEHUS • Kreft/ Lindrende • Lungesykdommer • Psyk. helse 20+ • Demens • Rus SLOTTET HELSEHUS STANGNES HELSEHUS • Internt • Eksternt • Pasientforløp • Pårørende • IP ReHab • E-helse • E-meld. utveksling • Økonomi • Kompetent arbeidskraft • Demografi (0-5, 6-15, 16-20…78+) Sør – Sentrum – Nord – Øysamfunn Forebyggende Fastlegeordningen Hjemmetjenesten FAGTEAM (demens/kreft/rehabilitering ) Kompetanse Kvalitet Kontinuitet Opprinnelig hjem Ansvar for egen helse Familieomsorg Frivillig innsats Private/ ideelle løsninger Velferdsteknologi Likemannsarbeid Junior- /senior-/omsorgsbolig Spesialbolig Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem I II III IV

6 Helse- og omsorgsenheter 6 Koordinerende enhet Omsorg sør Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg sentrum Omsorg nord Omsorg nord Omsorg øysamf. Omsorg øysamf. Helsehuset Omsorg Stangnes/ psykiatritjenesten TILDELER UTFØRERUTFØRER HELSEHUSETHELSEHUSET HELSEHUSETHELSEHUSET

7 Enhet Helsehuset 7 •Avdeling Forebyggende tjenester for barn –Jordmor –Helsestasjon –Skolehelsetjeneste –Helsestasjon for ungdom •Avdeling Forebyggende tjenester for barn –Jordmor –Helsestasjon –Skolehelsetjeneste –Helsestasjon for ungdom •Avdeling Forebyggende tjenester for eldre –Kafe- og aktivitetssentrene –Helsestasjon for eldre –Husmor/-far •Avdeling Forebyggende tjenester for eldre –Kafe- og aktivitetssentrene –Helsestasjon for eldre –Husmor/-far •Avdeling Folkehelse –Miljørettet helsevern –Folkehelsekoordinator –Frisklivssentralen –Trygge lokalsamfunn •Avdeling Folkehelse –Miljørettet helsevern –Folkehelsekoordinator –Frisklivssentralen –Trygge lokalsamfunn •Avdeling ReHabilitering –Fysioterapi, privat og kommunal –Ergoterapi –Hverdagsrehabilitering –Hjelpemiddeltjenesten •Avdeling ReHabilitering –Fysioterapi, privat og kommunal –Ergoterapi –Hverdagsrehabilitering –Hjelpemiddeltjenesten •Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD –Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser –Rehabiliteringsavdeling 9 plasser –KAD 3,5 plasser •Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD –Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser –Rehabiliteringsavdeling 9 plasser –KAD 3,5 plasser •Legetjenesten –Fastlegeordningen –Lokal legevakt –Interkommunal legevakt –Overgrepsmottak •Legetjenesten –Fastlegeordningen –Lokal legevakt –Interkommunal legevakt –Overgrepsmottak •Samfunnsmedisin •Kommunepsykologene •Administrasjon •Samfunnsmedisin •Kommunepsykologene •Administrasjon

8 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Aktivitet 2013(12) Innskrevet/ utskrevet Inn fraUt til Hjemmet 127 (95)240 (216) Sykehus 167 (168) 13 (22) Forlenget opphold 134 (116) Sykehjem (LTP) 19 (19) Død 7 (7) Sum 428 (379)*413 (380)* * Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste

9 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen Vedtak 2013(12) • Utredning/ behandling 196 (184) • Rehabilitering 160 (163) • Rullerende korttidsopphold for opprettholdelse av funksjonsnivå 70 (55) • Avlastning i institusjon 15 (8) • KAD (Oppstart desember 2013) 2 (0) 9

10 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Diagnoser 2013 •Fracturer: Hofte, radius/humerus, costa, bekken •KOLS/astma •Gjennomgått hjerneinfarkt •Gjennomgått hjerteinfarkt •Nedsatt kognitive funksjoner/demens •Cystitt •Underernæring •Diabetes •Generell karsykdom •Medikamentbivirkning 10

11 Kostnader pr. plass Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD 11 3,5 KAD Ramme pr. plass 754 000 3,5 KAD Ramme pr. plass 754 000 9 Rehab Ramme pr. plass 754 000 9 Intermediær Ramme pr. plass 754 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for helsehus 217 000 Tillegg for KAD 823 000 Tillegg for KAD 823 000

12 Tilleggsressurser ved korttidsavdelingen Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD •Fase 0 (ordinært sykehjem-bemanningsfaktor 1,0 med 9+9+3,5 plasser à 754’) –754 000 x 21,5 16,2 mill. •Fase 1 (utredning/ behandling- 9 plasser, rehabilitering- 9 plasser) –3 spesialsykepleiere –1,5 fysioterapeut (tidligere 0) –1,5 ergoterapeut (tidligere 0) –0,8 legeårsverk (tidligere 0,2) 0,8 mill. •Fase 2 (KAD– 3,5 plasser) –0,8 legeårsverk 0,8 mill. –4 overleger i bakvakt 0,73 mill. –0,5 ergoterapeut 0,3 mill. –0,25 fysioterapeut 0,15 mill. –1 spesialsykepleier 0,6 mill. –Kompetanse/ vikarer 0,3 mill. 12 3,1 mill. 2,88 mill.

13 13

14 De 15 vanligste tilstandene ved medisinske ø-hjelpsopphold 80 år+ BostedOpphold*Liggetid Harstad 20112227,2 20122674,5 Tromsø 201137610,3 20124797,8 14 *Absolutte tall, dersom det korrigeres for antall personer over 80 år (Harstad-1096, Tromsø-1902) er det ikke signifikant forskjell på antall innleggelser. Antall liggedøgn spart om Tromsø kommer ned på Harstad-nivå er 3028 (8000 x 3028 = 24 224 000)

15 Reduksjon i sykehjemsplasser •I 2011 hadde kommunen 223 sykehjemsplasser. •I 2012 var det i perioder 30 ledige sykehjemsplasser i Harstad – liten eller ingen økonomisk effekt. •Tiltak, nedleggelse: –Bergseng sykehjem, 10 plasser –Olavsgården, 16+8 plasser •Innsparing i PO-sektoren i 2013: 29 mill. 15

16 Kostra Harstad mot «røkla» (KG 13) 16 • Harstad kommune har ca. 430 mill. i netto driftsutgifter til Pleie og omsorg. • Hvis Harstad kommune hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe 13 ville kommunens totale utgifter i 2013 vært 29 mill. høyere.

17 KAD må inngå i en større enhet 17 KommuneInnbyggereSengeplasserLiggedøgn Lødingen22250,3178116 Kvæfjord30930,4419162 Skånland29490,4213154 Tjeldsund12660,180966 Evenes14040,200673 Harstad245003,51278 Totalt:354375,061849

18 Oppsummering •Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering •Kommunehelsetjenesten kan bli like god - bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av en del skrøpelige eldre/ kronikere. •Sykehusene skal være best på diagnostikk. •Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager – lengde på KAD- opphold bør økes. •Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. •KAD må inngå i en større enhet. 18


Laste ned ppt "Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KS/ Helsedirektoratet 04.06.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google