Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan 2013/2014 Lykkeliten Barnehage, Storlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan 2013/2014 Lykkeliten Barnehage, Storlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan 2013/2014 Lykkeliten Barnehage, Storlandet
Styrer Åpningstid Hjortestien Revehiet Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: Trøbakken, 6633 GJEMNES

2 Presentasjon av barnehagen
Lykkeliten barnehage, Storlandet SA, er en privat barnehage med 32 plasser fordelt på to avdelinger. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak og er eid av andelshaverne i samvirket. Styringsorganet for andelshaverne er det til enhver tid valgte eierstyret. Barnehagen er resultatet av at et helt bygdesamfunn på Storlandet i Gjemnes kommune stod samlet bak tanken om, samt deltok i realiseringen av, en barnehage i bygda. Den ble åpnet i februar 2009 og er fint beliggende i eget pent og praktisk nybygg i Trøbakken på Storlandet. Det tilbys både deltids- og heltidsplasser i vår helårsåpne barnehage, med åpningstid fra 06.45–17.00 mandag til fredag. Innsøking og opptak til barnehagen skjer etter gjeldende regler i Lov om barnehager § 12 og i tråd med vedtektene for barnehagen. Barnehagen har et godt opparbeidet uteområde med muligheter for både fri- og organisert leik, så vel på flat mark som i kupert terreng og med varierende underlag. Nærmiljøet gir gode muligheter for turer, både til fjæra med grillhus, skogen med gapahuk, friluftsområde, eng og skogsveg. I det daglige administreres Lykkeliten av daglig leder, Daglig leder treffes på Personalet: Daglig leder/ Styrer: Monica Røvik Storvik,80% Pedagogisk leder: Marthe Bjerkeseth Dalen, 80% Assistent/fagarbeider 100% : May E. Martinsen Assistent/fagarbeider 100%: Katrine Vassgård Gjetøy Assistent 60%: Ann Karin Røvik Assistent/fagarbeider : Marius A. Kvendset Vikar: Monica Rogne Renholder 20% + vikar : Heidi Crespo Styret: Styreleder: Tore O. Storvik Nestleder: Lillian Harstad Styremedlem: Tommy Skjerset Sissel Kamsvåg og Olav Kamsvåg(Vara) Foreldrerepresentant: Kjersti Brandsar Jarle Ugelstad Klavenes (vara) Ansatterepresentant: May E. Martinsen, Katrine Gjetøy (vara) Kommuneobservatør: Terje Humstad Sektretær: Monica Røvik Storvik

3 Norske barnehagers samfunnsmandat – formål og innhold
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). § 1a.Særlig formål Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Tilføyd ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827). «Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.» (Rammeplanen, s. 7) Det grunnleggende styringsverktøyet for norske barnehager, er Lov om barnehager, av 17. juni 2005 ( barnehageloven). Ut fra dette lovverket er «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» laget og utgitt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanen er det viktigste faglige styringsdokumentet barnehagen har. Denne meisler ut 7 fagområder som den faglige barnehagehverdagen skal bygges opp rundt. Disse fagområdene er: • Kommunikasjon, språk og tekst • Kropp, bevegelse og helse • Kunst, kultur og kreativitet • Natur, miljø og teknikk • Etikk, religion og filosofi • Nærmiljø og samfunn • Antall, rom og form

4 Pedagogisk verktøy Språksprell
Det metodiske opplegget er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlyds analyse. Snakkepakken Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy for barnehagen og småskolen. Personalet vil få konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet i Snakkepakken, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk. Tarkus Dette er ett pedagogisk opplegg, som Eyvind Skeie skaper av Portveien 2 og Sesam stasjon har laget for barnhager. Det handler om hvordan en skal ferdes i trafikken. Tarkus er en hånddukke som de voksne har rollespill med, i dette opplegget møter vi Tarkus som er ett bilbelte dyr, og vennene hans. Vi hører historier om Tarkus og vennene hans om hvordan de opplever utfordringene de møter i trafikken og hva man bør være oppmerksom på.  Eldar og Vanja Materiellet består av en perm med illustrerte plansjer, rollespill, samtaleemner, historier, fargeleggings-oppgaver og informasjon til hjemmet. Figurene Eldar & Vanja er hovedpersonene i materiellet, og disse får barnehagene også som hånddukker. Gjennom rollespill, samtaler og lek skal barna blant annet lære om hvordan de skal opptre ved brann, hvorfor alle må ha røykvarsler, og om noen enkle ting man kan gjøre for å unngå brann. Eldar & Vanja er med for å skape trygghet rundt temaet brann, som i seg selv kan være skummelt for barn Lillevik Lillevik er redningsselskapets undervisningsopplegg for barnehager. Opplegget er et verktøy for formidling av sjøvett, badevett og miljøvett til barn mellom 3 og 6 år.  Inped: Boks med 140 aktivitets kort med forslag til ulike aktiviteter man kan gjøre sammen med barna innen for rammeplanens syv fagområder.

5 Planer Årsplan: Barnehagens årsplan redegjør for hvordan vi i store trekk vil arbeide med sentrale områder i rammeplanene, den utarbeides av styrer/ pedagogisk leder og personalet hvert år. Denne vedtas i samarbeidsutvalget ved barnehageårets start. Årsplana er slik det viktigste styringsdokumentet i Lykkeliten sin hverdag. Den er personalets arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagen og sørger for bevisst og kvalitativ jobbing med det faglige innholdet i barnehagen vår. Plana skal også gi informasjon til foreldre og andre interesserte om hva vårt barnehageår består av. Vi ansatte ser på plana som et helhetlig arbeidsredskap som benyttes aktivt gjennom hele året. Månedsplan Det utarbeides hver måned ei egen og mye mer detaljert månedsplan. Denne skisserer de faste gjøremål vi har for hver ukedag, samt inneholder oversikt over bursdagsfeiringer og øvrige arrangementer som skjer den måneden. Den inneholder også et lite tilbakeblikk på hva vi gjorde på i den måneden som har gått, men hovedvekta ligger på hva som kommer denne måneden. Det vektlegges at månedsplana skal være klar og utdelt til foreldrene til ny måneds oppstart. Tema for måneden vil bli presentert på månedsplanen, kommer ikke til å stå I årsplanene som før. Dette velger vi å gjøre fordi at personalet skal kunne ha rom for å ta utgangspunkt I barnas interesser velg valg av månedstema. Og at vi mener at all aktivitet og erfaringer gjennom en dag I barnehagen innebærer muligheter for læring. Læring er sterkt knyttet til motivasjon, og hva som oppleves meningsfylt. Vi I personalgruppa observerer hva barnegruppa motiveres for, hva de er opptatt av og legger tilrette for lek og læring ut fra dette. De voksne I barnehagen skal være opptatt av og tilgjenngelig for barns undring, nysgjerrighet og lærelyst. Gjennom positive interesse og bekreftelse fra omgivelsene motiveres barn til videre utforsking.

6 Fagområde med tiltak Antall ganger Mål
Aktiviteter vi gjennomfører i 2013/2014 med utgangspunkt i rammeplanen. Fagområde med tiltak Antall ganger Mål Kommunikasjon, språk og tekst Førskolegruppe Gruppe arbeid Sang/musikk Samtale med enkelt barn Språksprell /snakkepakken Høytlesing- enkelt barn/små grupper Sette ord på det vi gjør i daglige rutiner 1 g/uke Samlingsstund Hver dag Gruppe arbeid 1 g/uke -Utvikle et godt muntlig språk, begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. -Uttrykke følelser, ønsker og erfaringer -Bli kjent med sanger og bøker og fortellinger -bli kjent med tallsiffer og bokstaver. Kropp, bevegelse og helse Turdag (september-juni) Gym Friluftsaktivitet- utelek Idrettsdag - to største gruppene, sammen med andre barnehager Ski/akedag Hinderløype Vannlek -Revehiet Dans Sunn mat Tannpuss/ Hygiene Lære seg navn på kroppsdeler 2 g/md 1 g/år 3 g/år 2g/ år barne-gym Generelt mål -få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. -videreutvikle sin kroppsbeherskelse og motorikk. -få gode opplevelser med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. -utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking og får en forståelse av hvordan man bruker naturen og samtidig tar vare på miljøet og naturen. -få kunnskap om menneskekroppen. -forstå betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Besøk av lokal kunstner Lage kunst til Forut aksjonen Lage pynt til høytider- jul/påske verksted Besøke biblioteket- de to største gruppene Forming Teater besøk gjennom Kultursekken Besøke bokbåten -Hjortestien 1 periode pr.år 2 perioder pr.år 1 g/md 2 g/ md 3-4 g/år 2 g -Gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv og å uttrykke seg estetisk. -at barna får bruke sin fantasi, kreativitet og skaperglede. -at barn får oppleve musikk, dans og drama. -at barna får bli kjent med tradisjoner i nærmiljøet.

7 Fagområde med tiltak Antall ganger Mål Natur, miljø og teknikk
Turer i nærmiljøet, undre seg over det man finner i naturen og følge med på forandringene i forhold til årstidene. Lillevik Studere insekter og andre småkryp Samle blomster, blader og lære seg å skille de forskjellige sortene Miljøvern-naturvern, ryddedag av uteområdet og nærmiljøet Fysikkeksperimenter Gårdsbesøk Rugekasse med kyllinger Så frø i grønsakskassen vår. 1 g/uke + i utetida i hverdagen 1 periode pr.år vår Vår Vår, Ruskendag 2-3 g/år 1 g/år Bidra til at barna får bli kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Lære om naturen og miljøvern. Undre seg over fenomener i den fysiske verden. Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og dagliglivet. Etikk, religion og filosofi Høytidsmarkering Besøk av presten/påskevandring/jul Voksne som forbilder overfor barna, hvordan vi skal være mot hverandre. Tid til undring. Sette ord på følelsene våre Observere barnas væremåte, hvordan er de mot hverandre v. høytider jul/påske resten av disse punktene er ting vi jobber med kontinuerlig. -at barn tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og regler. Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre. Nærmiljø og Samfunn Demokrati- avstemninger, lære at flertallet bestemmer Delta på Dyregod dagene-Hjortestien Forut- Aksjonen Noen ganger 1 periode pr/år Utvikle tillit til egen deltakelse i og på virkning av felleskapet. lære om kulturelle likheter og ulikheter. Antall, rom og form Ha fokus på matematiske begreper i daglig livet Bruke "Mattemeis" Tall ord og telling Lek i sandkassa- form Være med på matlaging- måle opp Bruke snakkepakken Leke med lego Spille spill og legge pusle spill Bruke matsituasjoner, f.eks hvilken form er det på pålegg, brød ol Rydding og sortering Hver dag Tur/samling/gruppe Det meste av dette gjør vi i hverdagen, men vi setter av ekstra tid til å ha fokus på det matematiske. -oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. -utforske og leke med tall og former. -Erfare ulike typer størrelser, former og mål. -legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer målenheter, måleredskaper og legge til rette for at barna kan undre seg over avstander, vekt, volum og tid.

8 MESTRING OG UTVIKLING:
Medvirkning Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Målet er at barna skal få gode erfaringer gjennom aktiv deltagelse, samt få oppleve at de har innflytelse på egen hverdag. Dette handler om at vi skal møte barna der de er. Vi skal kunne legge til side planer og rutiner for å imøtekomme barnas behov og ønsker. Barna skal ikke bestemme hvordan barnehagen skal være. Barna får imidlertid en status som høringsinstans selv om barna ikke er i stand til å ta en avgjørelse eller se konsekvensen av sitt syn / forslag, er det ikke et hinder for at de skal utrykke sin mening om saken. Det blir deretter opp til den voksne å vurdere forslagene. De voksne skal også prøve å gi barna innsikt i konsekvenser av valg, da etter barnets alder og modenhet. Foreldremedvirkning: Oppdragelse av barn i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det daglige møtet i garderoben er den uformelle delen av samarbeidet. Henvendelser som vedrører barnets hverdag eller utvikling er det best å snakke med pedagogisk leder eller assistent på avdelingen om. Ellers kan foreldre bruke styrerepresentanten hvis det er saker som passer der. Styrer er også tilgjengelig og dere er velkomne til en prat. Lykkeliten barnehage: «Smått men trygt og godt!» MESTRING OG UTVIKLING: Alle skal gis muligheter til utvikling og mestring ut fra egne forutsetninger. Vi vil legge til rette for gode læringsprosesser RAUSHET: Vi deler med hverandre, hjelper hverandre, tåler litt av hverandre. Sier fine ting til hverandre. OMSORG OG RESPEKT: Vi ser hverandre og inkluderer hverandre i fellesskapet. Vi anerkjenner hverandre som likeverdige mennesker. Vi møter andre med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med. HUMOR: Humor er en uvurderlig del av hverdagen Humor gir glede og livslyst, og frigir krefter og kreativitet. Lek og vennskap I vår barnehage setter vi av tid til at barna kan leke seg med fri- lek ute og inne. Leken gir først og fremst glede, og er barns viktigste kilde til læring og utvikling. Gjennom leken uttrykker barn seg med både hode og kropp. De går inn og ut av roller, lytter, samarbeider, presenterer egne forslag og forhandler om hva de skal leke. I leken tar de i bruk egne erfaringer, og bruker det de ser og hører rundt seg. Leken er noe av det viktigste som foregår i barnehagen i løpet av dagen. Voksne i barnehagen har ansvar for at leken gis gode vilkår, og at alle har noen å leke med.

9 Praktisk informasjon Sikkerhet
Ift sikkerheten til barna ønsker vi ikke at barna har på seg smykker, snorer, og lignende som kan representere kvelningsfare eller annen fare. Personalet vuderer potensiell fare og avgjør i hvert enkelt tilfelle om slikt tas av før lek, tur o.l. i barnehagehverdagen. Disse vil da bli overlevert foreldrene ved henting. Verdisaker Verdisaker som barna har med i barnehagen er på foreldrenes eget ansvar. Vi ser helst at slike ting blir igjen hjemme . Forsikring Barnehagen har valgt å forsikre barna gjennom en ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barne-hagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Her finner du mer informasjon om ulykkeforsikringen: Sykdom/fravær På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile etter sykdom. Det er derfor tilrådelig at ved sykdom skal barnet ha en frisk dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Da er de også bedre i stand til å følge med i lek og sosialt samvær ute og inne. Meld fra til barnehagen om barnet er sykt og må holde seg hjemme, slik at vi vet hvem som kommer og hvem som ikke kommer i barnehagen. De mest vanlige plagen i barnehagen er halsinfeksjoner, øyebetennelser og omgangs-syke, de barna som får dette må holdes hjemme da disse plagene er meget smittsomme. Her ber vi om at dere hjelper til slik at smitte kan stoppes så tidlig som mulig. Samarbeid mellom skole og barnehage Lykkeliten deltar på førskoletreff med de barna som skal starte på skolen IiGjemnes kommune, vi har også et skoleforberedende møte i forkant av skolestart, det er et møte mellom barnehage, skolen og foresatte. Siden vi har barn i barnehagen som sokner til skoler i andre kommuner, vil vi opprette dialog med disse kommunene om at barna får følge deres opplegg for førskolebarn, sånn at de får bli kjent med sin skole og sine klassekamerater .

10 Foreldresamarbeid Forutsetningen for godt samarbeid, en god dialog og et fruktbart og lærerikt barnehage-opphold for barnet er kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen. Dette ønsker vi å sikre gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg og foreldreråd. Samtidig er den daglige kontakten med barnets hjem, i hente/ bringesituasjonen, av største betydning.Foreldremøte: det vil være et foreldremøte på høsten og et på våren I barnehage året som barnehagen tar initiativet til. Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Samarbeidsutvalget består videre av daglig leder av barnehagen og av andelslagets styreleder. På det første møte i samarbeidsutvalget skal års-planen for kommende barnehageår godkjennes. Foreldresamtaler: en eller to foreldresamtaler settes opp av barnehagen i løpet av et år, foreldrene selv kan avtale møter utover dette ved behov/ønsker. Daglig kontakt: den viktigste kontaktformen i barnehagen. Her utveksles beskjeder, kommentarer, ideer og annen viktig informasjon. Brukerundersøkelse Barnehagen leverer ut brukerundersøkelse hver vår, der vi ønsker tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort i barnehagen, vi ønsker å få frem hva brukerne er fornøyd med, og hva vi kan bli bedre på. Personalarbeid Personalet har jevnlige møter. Personalmøter avholdes en gang i måneden,dette føler vi er viktig både av hensyn til barna og oss ansatte. Her får vi nye ideer, setter opp mål for barna, diskuterer observasjoner og problemstillinger som dukker opp. Vi prøver også å oppdatere oss faglig gjennom faglitteratur og kursing med jevne mellomrom. Sikkerheten i barnehagen ivaretas ved at alle ansatte skal ha førstehjelpskurs. Vi har også et helse miljø og sikkerhetssystem som skal sørge for sikkerhet både for barn og voksen. Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager per år. August 2013 07. Oktober 2013 2.-3. Januar 2014 Da er barnehagen stengt.

11 Dagsrytme Hjortestien 0645- 09.30: Barnehagen åpner, barna ankommer
: Frokost ( felles), matpakke : Frilek inne, rydding : Aktivitet (tur, gruppe, forming, frileik) : Samlingsstund : Lunsj m/ tannpuss : Frilek ute/sovetid for de som sover : Fruktmåltid/ matpakke : Hviling : Frilek inne/ute : Barnehagen stenger Revehiet : Barnehagen åpner, barna ankommer : Frokost (felles) matpakke : Frilek inne, rydding : Samlingsstund eller : Aktivitet (tur, gruppe, forming) : Lunsj m/ tannpuss : soving, hviling, utetid. Alt etter hvert barns behov : Fruktmåltid/ matpakke : Frilek inne/ut : Barnehagen stenger Ukerytme: Mandag: Gruppe Tirsdag: Tur/ Ute på formiddagen Onsdag: Gym/Forming Torsdag: ute på formidaggen/fri aktivitet Fredag: På fredager har vi per måned: 2 varmmåltid, 1 bakedag og 1 ha-med-dag. Bursdagsfeiring Barnet får velge mat fra barnehagens bursdagsmeny, som barna får servert etter lunsj på bursdagen, barnet får også krone og vi har samlingsstund der vi synger bursdagssang og gjør stas på barnet. Bursdagsmeny Smoothie Gele m/vaniljesaus Fruktspyd.

12 Dagen vår Levering: Frilek: Frokost: Måltidene: Kjernetid:
Da tar vi imot barna, ønsker de velkommen slik at de får en god start på dagen. Fra til har vi felles levering i fellesarealet vårt, kle av barna og følg de inn til kjøkkenet. Vi har frokost sammen fra klokken og frokosten er ferdig klokken NB! Vi ber om at det blir varsket før kl samme dag om et barn ikke kommer I barnehagen den dagen. Frilek: I frileken er det barna som bestemmer hvilke aktiviteter de vil holde på med og leken skjer på deres premisser. Det er her vi voksne skal være aktive med barna, være på deres nivå og delta i deres lek. I frilek skal det være et godt sammspill mellom barn - barn, og barn – voksne. Frokost: Det er fint om vi kan nyte frokosten i fred og ro. Frokost har barna med hjemmefra. Derfor ønsker vi at barna som skal delta på frokosten kommer tidsnok, for da å kunne ha en rolig stund. Måltidene: Det er viktig å ha et godt kosthold med næringsrik mat. Barn er aktive mennesker som krever stor energitilførsel. Det må vi sikre dem gjennom kosten. Vi lager/serverer lunsj her i barnehagen, barna på Hjortestien deltar i forberedelsene. Kjernetid: Kjernetiden i barnehagen vår er fra – I kjernetiden har vi voksenstyrte aktiviteter, turer, gruppesamlinger, frilek osv. Dersom barna kommer senere eller blir hentet tidlig, må barnehagen få beskjed om det, dagen i forveien eller på morgenen samme dag. Fruktmåltid / lett måltid Med lange dager i barnehagen trenger barna et mellommåltid før de reiser hjem om ettermiddagen. Da sitter vi samlet enten inne eller ute og koser oss med mat fra matboksene som var med til frokost. Disse oppbevares i mellomtiden i eget kjøleskap. I tillegg får barna daglig servert ferdig oppdelt frukt. Henting: Fra ca kl har vi felles frilek stund på tvers av avdelingene Kom inn på felles arealet og hent barna. Alternativt er vi ute. Ansvaret for barna går over fra personalet til foreldre etter at det har vært fysisk kontakt. Henting skal være en tid der de små kan få fortelle om dagen sin. Beregn god tid ved henting. Barnehagen stenger kl 1700.

13 Forut Lykkeliten deltar i likhet med mange andre barnehager og skoler i Norge på Forut aksjonen. I år blir vi kjent med Lines fra Bawatele i Malawi. Vi avslutter måneden med en Kafé der vi inviterer foreldre og besteforeldre til barna. Gjennom Forut prosjektet, gir vi barna mulighet til å skape forståelse, toleranse og nysgjerrighet i møte med andre kulturer og tradisjoner. «Barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv i sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en av barnehagens verdigrunnlag. Barn skal også utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes.» (Rammeplan s.23) Epos bokbåten: Legger til ved gamle Høgset fergekai to ganger I løpet av barnehage året. Hjortestien reiser å besøker bokbåten disse dagene, foreldre er også hjertelig velkommen til å bli med. Kultursekken Kultursekken er Møre og Romsdal fylke sitt svar på Den kulturelle skolesekken – et nasjonalt tiltak for å satse på kultur i barnehage, grunnskolen og den videregående skolen. DKS er finansiert av spille-midler som blir fordelt til fylkeskommunene i landet. De reiser rund til barnehager og holder forestillinger, og vi får besøk: Regn Celio I regnskogen Hvit Prøysen Biblioteket En gang pr. Måneden bli vi invitert til lesestund på biblioteket. De to største gruppene på hjortestien bytter på å reiser annenhver gang. Advent og jul Desember er en måned mange forbinder med ventetid, men det kan også være en litt stressende tid.Vi ønsker å gi barna det motsatte, vi har lyst at barna skal oppleve førjulstiden som en rolig spennende og morsom tid. Vi inviterer hjemmet til luscia feiring og julefrokost her I barnehagen. Når det nærmer seg jul reiser vi opp I Eriklia å hilser på Nissefar, Nissemor og alle dyrene. Mer info ang disse arrangementene kommer når det nærmer seg. Eriklia

14 (Vennligst sett kryss over de dagene/ukene barnet tar fri)
FERIER Frist for innlevering av ferie lapper i forbindelse med høytider og sommerferie: (Vennligst sett kryss over de dagene/ukene barnet tar fri) Sommerferie: Frist for innlevering : Mai Barnets navn:___________________ ----Klipp Klipp Påske ferie: Frist for innlevering : Februar Barnets navn: ___________________ ---Klipp Klipp Juleferie: Frist for innlevering: november Barnets navn: ___________________ Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 14. April Mandag 15. April Tirsdag 16. April Onsdag Bhg Stenger kl 17.April Torsdag STENGT 18.April Fredag 19. April 23. Des Mandag 24.Des Tirsdag Bhg stenger kl 12.00 25. Des Onsdag Bhg STENGT 26.Des Torsdag 27.Des Fredag 30.Des Mandag 31.Des Bhg Stenger 01.Jan 02.Jan Plan.dag 03.Jan


Laste ned ppt "Årsplan 2013/2014 Lykkeliten Barnehage, Storlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google