Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Småsamfunnsprosjektet i Hovin”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Småsamfunnsprosjektet i Hovin”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin”
Rapport Pr Hendelser siste halvår er merket rødt Småsamfunnsprosjektet er finansiert av KRD og Tinn kommune. Oppstart april Styringsgruppe er styret i Hovin Utvikling as. Leder av styringsgruppa er Tor Helge Flåto og prosjektleder er Eivind Ørnes som er leid ut fra Fylkesmannen i Telemark fra Etter prosjektbeskrivelsen består prosjektet i Hovin av 20 enkeltprosjekter/tiltak. Hovin,

2 Verdigrunnlag Nær Sjarmerende
Hovin skal bli oppfattet som et trygt sted å være, og å vokse opp. Alle kjenner alle, og alle bryr seg. Hovin er også et tilgjengelig sted – med lett adkomst fra viktige byområder, og lett tilgang til byens fasiliteter for de fastboende. ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin ble igangsatt i april Prosjektet var sammensatt av en rekke tiltak/enkeltprosjekter. Styringsgruppa kom fram til at verdidebatten forut for prosjektet ikke var tilstreklig og satte i gang en grundig prosess ledet av en av styrets medlemmer, Ståle Mortensson. Dette arbeidet har foregått i kortere og lengre møter fram til januar 2009 med enkelte konklusjoner. Verdigrunnlag og visjon refereres her. Konklusjoner fra denne prosessen vil være i retningsgivende for det videre arbeid i Småsamfunnsprosjektet. Verdigrunnlag Nær Hovin skal bli oppfattet som et trygt sted å være, og å vokse opp. Alle kjenner alle, og alle bryr seg. Hovin er også et tilgjengelig sted – med lett adkomst fra viktige byområder, og lett tilgang til byens fasiliteter for de fastboende. Sjarmerende Hoværinger er annerledes, og stolte av det. Forskjeller gir mangfold som vi vet å verdsette. Kombinasjon av natur og tradisjonelt gards- og seterlandskap er unikt Sjarmerende Hoværinger er annerledes, og stolte av det. Forskjeller gir mangfold som vi vet å verdsette. Kombinasjon av natur og tradisjonelt gards- og seterlandskap er unikt Hovin,

3 Verdigrunnlag forts. Nær Urørt Tøff
Hovin byr på ekte villmark og naturopplevelser nærmere og mer tilgjengelig enn noen andre steder på Østlandet. Vi har hele bredden av norsk natur, artsmangfold og stor naturvariasjon fra vassdrag, frodige lier, kulturlandskap, store skoger og et av Norges flotteste fjellområder. Tøff Å velge Hovin som bosted er et offensivt valg, enten man er født her eller flytter hit. Ingen forutsetninger er gitt, og man må satse i felleskap for å ville bo her. Å satse på nye og utradisjonelle ideer, og å tenke stort, er ikke noe vi frykter – det er en forutsetning for å eksistere. Urørt Hovin byr på ekte villmark og naturopplevelser nærmere og mer tilgjengelig enn noen andre steder på Østlandet. Vi har hele bredden av norsk natur, artsmangfold og stor naturvariasjon fra vassdrag, frodige lier, kulturlandskap, store skoger og et av Norges flotteste fjellområder Tøff Å velge Hovin som bosted er et offensivt valg, enten man er født her eller flytter hit. Ingen forutsetninger er gitt, og man må satse i felleskap for å ville bo her. Å satse på nye og utradisjonelle ideer, og å tenke stort, er ikke noe vi frykter – det er en forutsetning for å eksistere. Hovin,

4 Visjon Hovin skal være et sted folk ønsker å bo, og å flytte til på grunn av bo- og oppvekstmiljø, skole, offentlige funksjoner og aktivitetstilbud. Hovin,

5 1WEB-SIDE Mål Være den viktigste informasjonskilde for Hovin
Skal markedsføre Hovin Alltid oppdatert på nyheter fra Hovin og prosjektet. Skal driftes utover prosjektets varighet Tiltak: Opprette side Regler for bruk Rutiner for ajourføring Gjøre kjent Utført: I drift fra Ansvarlig Agnes Brekke Stadig under utbedring Besøkende blir registrert og analysert ca 1000 pr mnd 1WEBB-SIDE Bakgrunn Det er avgjørende for Hovin Utvikling AS og prosjektet å ha en oppdatert informasjonskilde tilgjengelig for alle. Næringsdrivende og andre kan bruke webb-siden i sin markedsføring, eventuelt med linker Mål Være den viktigste informasjonskilde for Hovin Skal markedsføre Hovin Alltid oppdatert på nyheter fra Hovin og prosjektet. Skal driftes utover prosjektets varighet Tiltak Opprette side Regler for bruk Rutiner for ajourføring Gjøre kjent Utført Alle tiltak er gjennomført/videreført. Nyhetssiden og bolig til leie/salg synes å bli mye brukt. Telling og analyse av besøkende viser at det er inne ca 1000 pr mnd., de fleste direkte gjennom webadresse. Hovin,

6 Hovin med bygder og hytteområder skal ha mobildekning
Mål: Hovin med bygder og hytteområder skal ha mobildekning Tiltak: Kontakt Telenor Avklare forutsetninger Bruke kontaktpersoner Utført: Avtale inngått Sender plassert på Øverli i drift 2009 Ny mast avtalt oppført 2 MOBILDEKNING Bakgrunn Hovin har veldig dårlig dekningsgrad i dag. Det er viktig for tilflytning samt hyttefolk å kunne kommunisere via mob.telefon. Mål: Hovin med bygder og hytteområder skal ha mobildekning Tiltak: Kontakt Telenor Avklare forutsetninger Bruke kontaktpersoner Utført Sender er montert og i drift i et samarbeid mellom Telenor, Tinn kommune og Hovin Utvikling. Senderen dekker størstedelen av Hovin, men det er nå gjort avtale med Telenor/Tinn kommune om en mast til. Oppføring Hovin,

7 3 MARKEDSFØRING Mål: All markedsføring av Hovin skal koordineres gjennom HU. Hovin skal framstå som én destinasjon ved markedsføring av bosted, hytteområder og annet reiseliv Hovin skal framstå som et godt bosted innen akseptabel pendleravstand fra bysentra Tiltak: Logo Web-side Brosjyre Raskt til resultat Pressekonferanser og –meldinger fortløpende Utført: Logo, web og 2 brosjyrer og 3 folkemøter Annonser TV-innlag NRK-Telemark med flere innslag Flere redaksjonelle innslag i aviser Ett folkemøte Facebook (NRK) 3 MARKEDS-FØRING Bakgrun Selskapet bør koordinere alle hytteområdene slik at en kan markedsføre disse under en paraply. F. eks via en database som kan legges ut på nettsiden Markedsføre Hovin som et godt bosted. Beliggenheten i Hovin har en akseptabel pendleravstand både til Rjukan, Notodden og ikke minst Kongsberg som har en god utvikling. Mål: All markedsføring av Hovin skal koordineres gjennom HU. Hovin skal framstå som én destinasjon ved markedsføring av hytteområder og annet reiseliv Hovin skal framstå som en godt bosted innen akseptabel pendleravstand fra bysentra Tiltak: LogoWebb-sideBrosjyre Raskt til resultat Pressekonferanser og –meldinger fortløpende Utført: Innom alle tiltak. Det er avholdt 3 folkemøter, ett med hytteeiere. Websiden er annonsert. Det har jamnlig vært innslag på NRKTelemark, ett med deltakelse i redaksjonen. Ett TV-innslag i NRK-Østafjells om tilflyttingsprosjektet. En brosjyre er laget/distribuert for hovedprosjektet og en for Tilflyttingsprosjektet. Pressedekning har vært god, ca 10 redaksjonelle artikler. Effekten av markedsføringen blir fortløpende analysert – spesielt er websiden viktig. Det har vært svært mange redaksjonelle innslag i media siste halvår 2009 – ”lille Østerrike”, ”Norsk Torium”, Hovinspranget, Hovin husflidslag, kantrydding, toppturer m.fl.. Gode erfaringer med Facebook/NRK Hovin,

8 TILFLYTTINGSPROSJEKTET
4 BARNE/UNGDOMSSATSING Mål: Grunnlaget for skole og barnehage i Hovin skal være trygg Naturbruk og – opplevelse skal være sterkt knyttet til skole/barnehage 5 BOLIGBYGGING Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere 2-4 aldersleiligheter i Hovin 6 STORE TOMTER Hovin skal tilby attraktive tomter med fleksible areal med garantert tilgang til friluftsaktiviteter Hovin skal være ”Friluftsalternativet” for dagpendling til regionale tettsteder/byer TILFLYTTINGSPROSJEKTET Opprinnelig 3 prosjekter slått ammen til ett da de nøye henger sammen. Sikring av skole og barnehage gjør det nødvendig med tilflytting 4 BARNE/UNGDOMSSATSING Bakgrunn Det er viktig å samarbeide med skole og barnehage for å få de unges syn på fremtiden og hva de ønsker med bygda. Hvilke tiltak bør næringsselskapet fokusere på for å beholde de unge etter endt utdannelse. Skolen i Hovin satser på entreprenørskap og har laget egen handlingsplan om entreprenørskap Stimulere idrettslaget til å ha tiltak for barn og unge. Tilby god barnehage og skole. Opprettholde fritidsklubben. Mål: Grunnlaget for skole og barnehage i Hovin skal være trygg Naturbruk og – opplevelse skal være sterkt knyttet til skole/barnehage 5BOLIGBYGGING Ta initiativ til bygging av gjennomgangsboliger/leiligheter i regi av Tinn og Rjukan boligbyggerlag.Kartlegge områder i Hovin som kan legges ut til boligbygging. Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere 2-4 aldersleiligheter i Hovin 6 STORE TOMTER Hovin trenger økt tilflytting. En ønsker å tilby bolig/tomtesøkere i Kongsbergregionen store tomter. En må finne grunneiere som kan og vil avstå tomter på mål, samt se til at områdene er attraktive rent beliggenhetsmessig Hovin skal tilby attraktive tomter med fleksible areal med garantert tilgang til friluftsaktiviteter Hovin skal være ”Friluftsalternativet” dagpendling til regionale tettsteder/byer Hovin,

9 TILFLYTTINGSPROSJEKTET
Tiltak: Kartlegge ledige boliger i Hovin Forpliktende avtaler med eier Prospekt Markedsføres gjennom HU mot Kongsberg/Notodden/Rjukan Forbered straks 2 tomter for oppføring på Øverbakk Oversikt over muligheter/alternative tomteområder Markedsundersøkelse Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere 2-4 aldersleiligheter i Hovin Forprosjekt framtid skole/barnehage i Hovin Utført: 8 boliger/småbruk kartlagt og markedsført (strakstiltak), se 8% befolkningsvekst i 2008, salg/utleie ”Velkomstmappe” under produksjon 14 store tomter registrert Samarbeidsgruppe skole/barnehage etablert Prosjektering gjennomgangsbolig under arbeid TILFLYTTINGSPROSJEKTET Tiltak: Kartlegge ledige boliger i Hovin Forpliktende avtaler med eier Prospekt Markedsføres gjennom HU mot Kongsberg/Notodden/Rjukan Forbered straks 2 tomter for oppføring på Øverbakk (se 4) Oversikt over muligheter/alternative tomteområder Markedsundersøkelse Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere 2-4 aldersleiligheter i Hovin Forprosjekt framtid skole/barnehage i Hovin Utført: Boliger og småbruk for salg/utleie ble i hovedsak markesført gjennom web-siden samt finn.no. Prosjektet har så lang vært ssvært vellykket med en vekst på 8% i prosjektperioden. Opplegg med lokale ”meglere”(bygdefolk) og fadderordning overfor tilflyttere har blitt godt mottatt. Det arbeides nå med en velkomstperm med opplysninger om Hovin med mer til tilflyttere og hytteeiere. Det er behov for flere hus i Hovin, og i samarbeid med Tinn kommune er et prospekt på to boenheter under arbeid. Det bygges bolighus på nytt privat boligfelt. Det er registrert 14 store tomter i LNF-område med tillatt spredt boligbygging. Legges ut på websiden i 2009 Hovin,

10 7 JAKT-/FISKEUTLEIE/ORGANISERING
Mål: Forståelse blant grunneiere i Hovin at de sitter med ressursene som kan gi Hovin en framtid Hovin skal være best på jakt- og fisketilbud til alle All formidling av tilbud skal samles på en adresse (Pool) Å bo i Hovin innbefatter tilgang på jakt/fisketilbud. Ett fiskekort for hele Hovin +? Etablere ”Hovin Utmarksopplevelse as”. Grunneierorganisering med de som er motivert og som ønsker næring Samarbeid som er økonomisk fundert Tiltak: Motiveringsmøte for grunneiere Engasjer prosjektmedarbeider Etablere prosjektgruppe Kobles mot prosjekt under ATSkog? Markedsundersøkelse mot bosetting og hyttefolk Samarbeidsordninger Pakkeløsninger og koblinger mot bosetting Utrede grunnlaget for abborfiske Organisere grunneiersamarbeid Utført: Møte Hovin Samarbeid FAUN/ATSkog Prosjektplan som pilot, finansiering (Innovasjon Norge, AT Skog, Telemark fylkeskommune). Oppstart 7 JAKT/FISKE-UTLEIE/ORGANISERING Bakgrunn De største ressursene i Hovin er i skog, jakt , fiske og natur. Ved de korte avstander til tettbefolkede områder kan tilbud tilrettelegges både til korttidsbruk og for lengre opphold. Ønskelig at tilbud kan koordineres gjennom en adresse Det er viktig å få alle grunneierne til å tenke sammen. Det er derfor ønske om at det dannes et felles grunneierlag. Mål: Forståelse blant grunneiere i Hovin at de sitter med ressursene som kan gi Hovin en framtid Hovin skal være best på jakt- og fisketilbud til alle All formidling av tilbud skal samles på en adresse (Pool) Å bo i Hovin innbefatter tilgang på jakt/fisketilbud. Ett fiskekort for hele Hovin +?Etablere ”Hovin Utmarksopplevelse as”. Grunneierorganisering med de som er motivert og som ønsker næring Samarbeid som er økonomisk fundert Tiltak: Motiveringsmøte for grunneiere Engasjer prosjektmedarbeider Etablere prosjektgruppe Kobles mot prosjekt under ATSkog? Markedsundersøkelse mot bosetting og hyttefolk Samarbeidsordninger Pakkeløsninger og koblinger mot bosetting Utrede grunnlaget for abborfiske Organisere grunneiersamarbeid Utført: Det er utarbeidet egen prosjektbeskrivelse for dette prosjektet som vil bli gjennomført i samarbeid med ATSkog/FAUN og inngår i satsingsområdet til NSF og NB. Ekstern finansiering er i orden pr aug prosjektleder vil bli tilsatt i løpet av høsten 2009 – med sikte på permanent jobb med formidling og drift av Hovin Utvikling as. Hovin,

11 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE
8 KULTUROPPLEVELSER Mål: Hovin som nasjonalt senter på bevarte fløtningsminner Gruvekulturen skal være registrert og minner tilrettelagt Vassdrags-/gruveminner skal knyttes opp mot turopplegg langs vassdrag og veger (sykkel/kano) 9 NATUROPPLEVELSER BLEFJELL/ SANDVATN/SPJELSET Hovin kjent som området med variert og helårs turtilbud på land og vatn Nansenmarsjen” skal være en årlig tradisjonsmarsj 10 TINNSJØEN Tinnsjøen skal naturlig være en del av Hovin Arrangere årlig kultur/naturopplevelsesreise på Tinnsjøen 8 KULTUROPPLEVELSER Bakgrunn Spesielt for Hovin er kulturminner etter tømmerfløting. Det utarbeidet et eget ”Hovinhefte” og brosjyre: ”Hovin- ei bygd under Blefjell”. Her er svært mye av kulturminner i Hovin dokumentert ved tekst og kart. Mål Hovin som nasjonalt senter på bevarte fløtningsminner Gruvekulturen skal være registrert og minner tilrettelagt Vassdragsgruveminner skal knyttes opp mot turopplegg langs vassdrag og veger (sykkel/kano) Tiltak ”Engasjer prosjektmedarbeiderEtablere prosjektgruppe (Samme som for 9 og 10) Forprosjekt om grunnlag nasjonalt senter Finansiering hovedprosjekt 9 NATUROPPLEVELSER BLEFJELL/ SANDVATN/SPJELSET Utvikle skiløypene, tilrettelegge for turmuligheter, merking av stier og parkeringsplasser, gjøre naturområdene i bygda kjent for allmennheten. Hovin har svært mange sykkelveger som kan tilrettelegges for rundturer og kobles mot reiselivs-/boområder Mål: Hovin kjent som området med variert og helårs turtilbud på land og vatn Nansenmarsjen” skal være en årlig tradisjonmarsj Engasjer prosjektmedarbeider Etablere prosjektgruppe (smme som for 8 og 10) Kartlegge skogsbilveger og avklare muligheter for bruk og sammenkobling Sykkelturkart for Hovin med tilrettelagte overnattinger Tilrettelegge for padling i Sandvatn/Holmevatnvassdraget 10 TINNSJØEN Det skal legges til rette for økt bruk av Tinnsjøen. Slik som fiske, båtutleie, guidede turer til gruvevirksomheten og krigshistorien som er sentral rundt Tinnsjøen. Det er også ønske om en bedre båthavn. Tinnsjøen skal naturlig være en del av Hovin Arrangere årlig kultur/naturopplevelsesreise på Tinnsjøen Engasjer prosjektmedarbeiderEtablere prosjektgruppe (samme som for 8 og 9) Forprosjekt for avklaring av muligheter i Tinnsjøen (båthavn, oppdrett i mærer, båttransport med mer) Aktuelle prosjekt videreføres Hovin,

12 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE
Tiltak: Engasjer prosjektmedarbeider Etablere prosjektgruppe (Samme som for 9 og 10) Forprosjekt om grunnlag nasjonalt senter fløtingsminner Kartlegge skogsbilveger og avklare muligheter for bruk og sammenkobling Sykkelturkart for Hovin med tilrettelagte overnattinger Tilrettelegge for padling i Sandvatn/Holmevatnvassdraget Forprosjekt for avklaring av muligheter i Tinnsjøen (båthavn, oppdrett i mærer, båttransport med mer) Aktuelle prosjekt videreføres Utført: Egen prosjektgruppe med leder (Liv Rigmor Flå) Tilrettelagt sykkelrunde ses 2008 (strakstiltak), se Kultiveringstiltak i vassdrag fortsetter Toppturer 2009 Arb.guppe Austbygde om turveg gjennom verneområde Samarbeid om bryggene i Tinnsjøen NATUR/KULTUROPPLEVELSER Tiltak Engasjer prosjektmedarbeider Etablere prosjektgruppe (Samme som for 9 og 10) Forprosjekt om grunnlag nasjonalt senter fløtingsminner Kartlegge skogsbilveger og avklare muligheter for bruk og sammenkobling Sykkelturkart for Hovin med tilrettelagte overnattinger Tilrettelegge for padling i Sandvatn/Holmevatnvassdraget Forprosjekt for avklaring av muligheter i Tinnsjøen (båthavn, oppdrett i mærer, båttransport med mer) Aktuelle prosjekt videreføres Utført: Av de 130 km skogsbilvegene i Hovin ble 10 tilrettelagt og markedsført sommeren 2008 med god erfaring. Det arbeides med videreføring og grunneieravtaler og felles merking. Kultiveringstiltak i Sandvatn/Holmevatn blir videreført i samarbeid med fiskelaget (tryte). I 2009 er samarbeid med Atrå og Austbygde er tatt opp i samband med felles utvikling av Tinnjøen samt videreføring av sykkelveg/løypenett mot Skirvadalen. Fellesprosjekt/-søknad med Atrå/Austbygde/Hovin om felles utvikling av turveger og Tinnsjøen ble avslått av KRD. Toppturer ble tilrettelagt og markedsført for sesongen. Det er også etablert en samarbeidsgruppe for gjennomgående turveg Austbygde – Hovin kanalisert gjennom et skogvernområde. I samarbeid med Mæl/Austbygde/Atrå/Hovin arbeides det med et prosjekt med å ta vare på de gamle bryggene i Tinnsjøen. Hovin,

13 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE
Fløtningsminner og gruver. Ikke tilfeldig ble Hovin valgt når prosjektet ”Vannveger i Teklemark” skulle gjennomføres. ”Hovinhefte” og ”-brosjyre” foreligger fra dette prosjektet og vil bli brukt i det videre arbeid med tilrettelegging. Viste kart er fra dette prosjektet. Kontakt med Statsskog (Sølverket i Kongsberg), regiongeolog Sven Dalholt og interessegrupper knyttet til fløtning.. Hovin,

14 11 RV ORMEMYR-AUSTBYGDE Mål: Tiltak:
Hovinvegen skal ha samme kvalitet som Tinnsjøvegen Inngå i Turistveg? (jfr. ”Den Gyldne Omveg”) Tiltak: ADHOC-utvalg forbereder møte/synfaring med vegvesen og politiker (stat/fylke) Opplysningstavle og rasteplass i Ormemyrkrysset Utført: Prosjekt ”Hovinheia Riksveg 364, se Samarbeidsgruppe Hovin/Austbygde/Atrå/Mæl etablert Finansiert og delvis utført ryddearbeid langs RV 11 RV ORMEMYR-AUSTBYGDE Bakgrunn Dette er viktig for tilflyttingen og pendlingen til Kongsbergregionen. Dette krever gode kommunikasjonsårer. Et mål er å få lagt nytt veidekke på veistrekningen. Mål Hovinvegen skal ha samme kvalitet som Tinnsjøvegen Inngå i Turistveg? Tiltak ADHOC-utvalg forbereder møte/synfaring med vegvesen og politiker (stat/fylke) Opplysningstavle og rasteplass i Ormemyrkrysset010110 Utført Flere næringsdrivene har meldt seg i samarbeidet ledet av Anja Schulz, se web-side. Enighet med Atrå/Austbygde at Hovin tar initiativ for felles oppslagstavle/rasteplass i Ormemyrkrysset. Flere framstøt mot vegvesenet for opprusting av vegen som sees i sammenheng med at Tinnsjøvegen blir stengt 4 mnd sommeren Denne perioden blir viktig for markedsføring av vegen/bygdene og blir forberedt. Grunneiere har utført hogst langs RV 364 for innsyn/utsyn, spesielt i Hovinbakkene gir svært god effekt. Det er på plass finansiering for videre rydding. Se også prosjekt 12 Møtested med ”Mjølkeramper” Hovin,

15 12 MØTESTED Mål: Tiltak: Følge opp ”Sentrumsgruppa”
Kafe som naturlig møtested ”Mjølkerampe” og interaktiv tavle ved butikken Tiltak: Følge opp ”Sentrumsgruppa” Samarbeid Atrå/Austbygde for gjenkjennelighet Utført: Medfinansiert sentrumsutforming Samarbeid med Austbygde/Atrå om ”Mjølkerampe” Vertshus ”Lille Østerrike” åpnet 2009 Opprusting av senteret er i gang. 11 MØTESTED Det skal dannes et forum med et fast møtested til en fast tid der en kan diskutere med innbyggere og hyttefolk fremdrift og fremtid i bygda. ”Mjølkerampe”? Mål: Kafe som naturlig møtested ”Mjølkerampe” og interaktiv tavle ved butikken Egen prosjketgruppeHU010110 Utført Mjølkerampene i Atrå, Austbygde og Hovin er under arbeid og vil bli ”avduket” ved et større samarbeidsopplegg sommeren 2010 da arbeid med tunnelene på Tinnsjøvegen vil starte. I lokalene til den gamle butikken, Oppbygde handel, ble det åpnet vertshus våren driften har hatt gode resultater – med menge tilreisende – ulike typer wienwrsnitzel er populært. Prosjektet er del av et konsept til en Østerisk familie som flyttet til Hovin i HU bistår prosjektet og Innovasjon Norge er inne. Plassen er et naturlig samlingssted for bygde- og hyttefolk. Opprusting av senteret er igang Hovin,

16 Alle som ønsker bredbånd skal ha tilbudet innen 2010
13 BREDBÅND TIL ALLE Mål: Alle som ønsker bredbånd skal ha tilbudet innen 2010 Tiltak: Knytte kontakt med Bynett/Tinn Energi Utført: Etablert i løpet av 2008 Tilbud til bygde- og hyttefolk Bakgunn Det er svært viktig for tilflytning at alle boområder samt hyttefelter har tilknytning til bredbånd. Tiltak her er tilrettelegging for at fritidsboende skal få tilgang til bredbånd. I dagens samfunn der en kan ha hjemmekontor er bredbånd en nødvendighet. Mål Alle som ønsker bredbånd skal ha tilbudet innen 2010 Tiltak Knytte kontakt med Bynett/Tinn Energi Utført: Er på plass Følges opp Hovin,

17 Hyttefolk skal føle seg som bygdefolk
14 ENGASJERE HYTTEEIERE Mål: Hyttefolk skal føle seg som bygdefolk Tiltak: Invitere hyttefolk til møte med prosjektet ”Hyttefolk” og HU Invitere hyttefolk på guida rundtur i Hovin Legge grunnlag for en årlig bygdsamling der hyttefolk blir invitert Utført: Prosjekt ”Hyttefolk” se Møte med hytteeiere i Austbygde og Hovin Kontakt via websiden 14 ENGASJERE HYTTEEIERE Bakgrunn Hovin har i dag mange hytter. Et mål er å samarbeide med et allerede gående prosjekt "Hyttefolk" i Tinn for å få hyttefolket til å engasjere seg mer i og for bygda. Mål Hyttefolk skal føle seg som bygdefolk Tiltak Invitere hyttefolk til møte med prosjektet ”Hyttefolk” og HU Invitere hyttefolk på guida rundtur i Hovin Legge grunnlag for en årlig bygdsamling der hyttefolk blir invitert Utført Samarbeider med prosjekt Hyttefolk bl.a. ved bearbeiding av spørreundersøkelsen gjennomført i regi av prosjektet. Møte i regi av ”Hyttefolk”/HU, var spesielt for hyttefolk og næringsdrivene i Hovin, og 214 ble skriftlig invitert til kulturaften, utstilling og diskusjon. Arbeides med å knytte hyttefolk tettere til bygda ved tilbud om kontorlokale, se prosjekt 18, og fellesarrangement lagt til ferietid. Hovin,

18 15 SERVICE HYTTE/REISELIV
Mål: Etablere en ”selvgående” servicebedrift som leverer tjenester til hyttefolk/turister Ha en ajourført oversikt over tilbud i Hovin knyttet til web-side Innarbeidet markedsside for næringslivet i Hovin Tiltak: Forprosjekt til avklaring av marked og eventuelle interesserte deltakere Registrere tilbydere av varer/tjenester Utforme web-siden med linker til aktuelle firmaer med egen web-side Utført: ”Hovin Hytterservice” er etablert av grunneier i Hovin Registrert hytteeiere og næringsdrivende Tilbyr næringsdrivene annonsering på web-siden til HU Konseptet videreutviklet med gode resultater i 2009 15 SERVICE HYTTE/REISELIV Bakgrunn I Hovin er det …. Hytter. Med en påreknet økning kan det være grunnlag for å tilby service-/vaktmestertjenester overfor hytteeiere. Harald Sauro har etablert et slikt selskap. Lage en oversikt over alle tilbudene som både hyttefolk og innbyggerne kan benytte seg av. Dette være seg vevstue, skomaker, butikk, frisør, kokke, overnattingsmuligheter osv. Mål Etablere en ”selvgående” servicebedrift som leverer tjenester til hyttefolk/turister Ha en ajourført oversikt over tilbud i Hovin knyttet til webb-side Innarbeidet markedsside for næringslivet i Hovin Tiltak Forprosjekt til avklaring av marked og eventuelle interesserte deltakere Registrere tilbydere av varer/tjenester Utforme web-siden med linker til aktuelle firmaer med egen web-side Utført: Hytteeiere og næringsdrivende er registrert Grunneier i Hovin har et firma som vil kunne ta tak i konseptet og utvikle konseptet. Utvikler annonsering på HU’s webside, se prosjekt 1 Videreutviklet i 2009 med godt resultat Hovin,

19 16 KOMPETANSE Mål: I prosjektperioden arrangere minst ett seminar/kurs pr år med aktuelt tema Deltaker skal etter deltakelse sitte igjen med kunnskap som er aktuell for deres hverdag Tiltak: Styret for prosjektet vurderer fortløpende hva som er aktuelt tema til seminar/kurs. Utført: Seminar Bolkesjø Deltakelse flere seminar/kurs Prosess strategiplan gjennomført Kurs sanitæropplegg hyttefelt Seminar/møter 16 KOMPETANSE Bakgrunn Det er ønske om å bruke eksterne foredragsholdere som kan øke innsikten til styret, aksjonærene og befolkningen i Hovin angående hvordan man kan utvikling Hovin til et sted som vi ønsker å ha framtida. Dette gjelder f. eks som bosted, kulturelt, næringsmessig og som hytteområde. Mål I prosjektperioden arrangere minst ett seminar/kurs pr år med aktuelt tema Deltaker skal etter deltakelse sitte igjen med kunnskap som er aktuell for deres hverdag Tiltak Styret for prosjektet vurderer fortløpende hva som er aktuelt tema til seminar/kurs. Utført: Seminaret på Bolkesjø samlet ca 50 deltakere fra Hovin og tema var utmark som ressurs i bygdeutvikling, tett opp mot formålsparagrafen til Hovin Utvikling AS. Medlemmer av styringsgruppa og andre har deltatt på flere seminar og møter Største satsing var prosessen som styringsgruppa gjennomførte gjennom flere møter, se introduksjon til verdivalg og visjon. Dette arbeidet ligger til grunn for videre arbeid i småsamfunnsprosjektet og blir samkjørt med bl.a. Skole/barnehage, se p 4. I 2009 har styret har deltatt i møter og seminar. HU har arrangert et kurs for grunneiere/entreprenører om sanitæranlegg i hytteområder. Hovin,

20 Skape grunnlag for ”en viss” konkurranse mellom bygdene
17 SAMARBEID Mål: Et permanent forum med bygder med utviklingslag i regionen for samarbeid og løsning av felles utfordringer Skape grunnlag for ”en viss” konkurranse mellom bygdene Tiltak: Avklare grunnlag for et samarbeidsforum mellom Austbygde utviklingslag, Atrå i morgo, ”Hyttefolk” og Hovin Utvikling Etablere forum Utført: Samarbeid med Austbygde og Atrå om ”Mjølkerampe” Diskutert Tinnsjøen og sykkelveger Turistveg Medlem i VisitRjukan Samarbeid om å utvide Småsamfunnsprosjektet med Atrå og Austbygde 17 SAMARBEID Bakgrunn Det ønskes utstrakt samarbeid med Austbygda utviklingslag, kommunen, fylket, Innovasjon Norge og andre som er aktuelle for vårt prosjekt Mål Et permanent forum med bygder med utviklingslag i regionen for samarbeid og løsning a felles utfordringer Skape grunnlag for ”en viss” konkurranse mellom bygdene Tiltak Avklare grunnlag for et samarbeidsforum mellom Austbyde utviklingslag, Atrå i morgo og ”Hyttefolk” Etablere forum Utført: Det er flere naturlig samarbeidområder som vi har tatt tak i. RV 364, se prosjkt 11 ”Mjølkerampe” i hver bygd, se prosjekt 12 Møtested. Tinnsjø/sykkelveger/sti/løyper se prosjekt 8-10 Innmeldt i VisitRjukan der HU er aktivt med Arbeider med å få ”Atrå i Morgo” med i småsamfunnsprosjektet som en naturlig del av helheten, se diverse prosjekt Foreløpig er samarbeidsformen uformell. Prosjektplan avslått i KRD. Samarbeider om RV 364, turveg og brygger i Tinnsjøen Hovin,

21 18 NÆRINGSVIRKSOMHET Mål:
Innen 2011 bør 80% av verdiskapningen ved hyttebygging være igjen i Hovin Innen 2012 skal minst 4 kvinnelige arbeidsplasser være etablert i Hovin Tiltak: Bruke Austbygde/Lure-/Nystaul-/Skirvedalen som modell på lokalt engasjement Registrer aktuelle lokale leverandører av tjenester Samle kvinnelige gründere og gjennomføre etableringskurs i samarbeid med Etableringskontoret, Innovasjon Norge, Ressursenteret og Næringsselskapet. (Sammen med Atrå og Austbygde?) Utført: Kamerina Kulturverksted med lydstudio etablert Hovin Nettverksgruppe etablert i regi av nettverkskredittordningen i Innovasjon Norge med 6 medlemmer. 4 er reg. Brønnøysund (kvinner) Hovin Husflidslag er utvidet fra 8 til 37 svært aktive medlemmer. Utarbeidet prosjektplan for kompetansesenter/ kurs/næringsbygg ”Lille Østerrike” etablert Hovin Utvikling AS, foretningside under bearbeiding, 2 kontorplasser og styrerom etablert Thorium Norway AS planlegger gruvedrift i Tinnsjå kobbergruver. Arbeid med reguleringsplaner for hytter/hus 18 NÆRINGSVIRKSOMHET Mål Legge til rette for økt næringsvirksomhet. I den nye kommuneplanen er utbygging av nye hyttefelt et satsingsområde som kan gi bygda økte verdier.Fokusere på kvinnenes muligheter til å skape egne arbeidsplasser. Innen 2011 bør 80% av verdiskapningen ved hyttebygging være igjen i Hovin Innen 2012 skal min 4 kvinnelige arbeidsplasser være etablert i Hovin Tiltak Bruke Austbygde/Lure-/Nystaul-/Skirvedalen som modell på lokalt engasjement Registrer aktuelle lokale leverandører av tjenester Samle kvinnelige gründere og gjennomføre etableringskurs i samarbeid med Etableringskontoret, Innovasjon Norge, Ressursenteret og Næringsselskapet. (Sammen med Atrå og Austbygde?) Utført: Kamerin Kulturversted med lydstudio Hovin Husflidslag er utvidet til 37 medlemmer. Prosjektplan for kompetansesenter/kurs/næring er utarbeidet og finansiering er søkt. Dette er et restaureingsprosjekt og gjelder det gamle samfunnshuset i Hovin Hovin Nettverksgruppe etablert i regi av nettverkskredittordningen i Innovasjon Norge har nå 4 medlemmer registrert i Brønnøysund. ”Lille Østerrike” er etablert og driver godt Hovin Utvikling AS, forretningside under bearbeiding, 2 kontorplasser og styrerom etablert i Flerbrukshuset Thorium Norway AS planlegger gruvedrift i Tinnsjå kobbergruver. Flere grunneiere er i gang med reguleringsplaner for hytter/hus Småsamfunnsprosjektet kan ikke krediteres direkte for alle tiltaka som er i gang, men prosjektet eller styremedlemmer er involvert i det meste. Hovin,

22 En realistisk plan for nærings- og befolkningsvekst i Hovin
19 MASTERPLAN? Mål: En realistisk plan for nærings- og befolkningsvekst i Hovin Tiltak: Formulere visjon, verdigrunnlag og forretningside Komme opp med nye tiltak til handlingsplanen Prioritere tidligere oppsatte tiltak Få kreative ideer til kommunikasjonsarbeidet Sammenfatte ulike prosjekt I prosjektperioden skal styret ha fokus på de elementer som kan gjøres permanent i utvikling av Hovin Utført: Prosess er gjennomført med vedtak av verdigrunnlag og visjon (Ståle Mortensson) Synspunkter via NRKTelemark Spørreundersøkelse – kunnskap og syn på Hovin, innen- og utenbygds. ..\..\..\Masterplan\Svar utenbygds.doc ..\..\..\Masterplan\Spørreundersøkelse\Svar 1l bygdefolk og aksjonærer.doc Videreføres bl.a. Mot skole/barnehage 19 MASTERPLAN? Bakgrunn Det ønskes en overordnet masterplan der en tar opp alle problemstillinger rundt utviklingen av Hovin. En tilstreber samarbeid med Austbygda for å finne felles løsninger på trivsel og vekst. Prosjekter som inngår i Mål En realistisk plan for nærings- og befolkningsvekst i Hovin Tiltak Tiltak: Formulere visjon, verdigrunnlag og forretningside Komme opp med nye tiltak til handlingsplanen Prioritere tidligere oppsatte tiltak Få kreative ideer til kommunikasjonsarbeidet Sammenfatte ulike prosjekt I prosjektperioden skal styret ha fokus på de elementer som kan gjøres permanent i utvikling av Hovin Utført: Prosess er gjennomført med vedtak av verdigrunnlag og visjon (Ståle Mortensson) Synspunkter via NRKTelemark Spørreundersøkelse – kunnskap og syn på Hovin, innen- og utenbygds. ..\..\..\Masterplan\Svar utenbygds.doc ..\..\..\Masterplan\Spørreundersøkelse\Svar 1l bygdefolk og aksjonærer.doc Videreføres. I etablert arbeidsgruppe HU/skole/barnehage vil prosessen fortsette Prosjekt og tiltak under Småsamfunnsprosjektet det har vært arbeidet med samsvarer svært godt med verdigrunnlag og visjon. Enkelte endringer og prioriteringer kan bli foretatt. Hovin,

23 På rett veg? Hovin,


Laste ned ppt "”Småsamfunnsprosjektet i Hovin”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google