Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovin, 30.06.2014 ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin” Rapport Pr. 30.06.09 Hendelser siste halvår er merket rødt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovin, 30.06.2014 ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin” Rapport Pr. 30.06.09 Hendelser siste halvår er merket rødt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovin, 30.06.2014 ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin” Rapport Pr. 30.06.09 Hendelser siste halvår er merket rødt

2 Hovin, 30.06.2014 Verdigrunnlag Sjarmerende Hoværinger er annerledes, og stolte av det. Forskjeller gir mangfold som vi vet å verdsette. Kombinasjon av natur og tradisjonelt gards- og seterlandskap er unikt Nær Hovin skal bli oppfattet som et trygt sted å være, og å vokse opp. Alle kjenner alle, og alle bryr seg. Hovin er også et tilgjengelig sted – med lett adkomst fra viktige byområder, og lett tilgang til byens fasiliteter for de fastboende.

3 Hovin, 30.06.2014 Nær Verdigrunnlag forts. Urørt Hovin byr på ekte villmark og naturopplevelser nærmere og mer tilgjengelig enn noen andre steder på Østlandet. Vi har hele bredden av norsk natur, artsmangfold og stor naturvariasjon fra vassdrag, frodige lier, kulturlandskap, store skoger og et av Norges flotteste fjellområder. Tøff Å velge Hovin som bosted er et offensivt valg, enten man er født her eller flytter hit. Ingen forutsetninger er gitt, og man må satse i felleskap for å ville bo her. Å satse på nye og utradisjonelle ideer, og å tenke stort, er ikke noe vi frykter – det er en forutsetning for å eksistere.

4 Hovin, 30.06.2014 Visjon Hovin skal være et sted folk ønsker å bo, og å flytte til på grunn av bo- og oppvekstmiljø, skole, offentlige funksjoner og aktivitetstilbud.

5 Hovin, 30.06.2014 1WEB-SIDE Mål •Være den viktigste informasjonskilde for Hovin •Skal markedsføre Hovin •Alltid oppdatert på nyheter fra Hovin og prosjektet. •Skal driftes utover prosjektets varighet Tiltak: •Opprette side •Regler for bruk •Rutiner for ajourføring •Gjøre kjent Utført: •I drift fra 28.05.08 http://www.hovinitelemark.no http://www.hovinitelemark.no •Ansvarlig Agnes Brekke •Stadig under utbedring •Besøkende blir registrert og analysert ca 1000 pr mnd

6 Hovin, 30.06.2014 2 MOBILDEKNING Mål: Hovin med bygder og hytteområder skal ha mobildekning Tiltak:  Kontakt Telenor  Avklare forutsetninger  Bruke kontaktpersoner Utført: •Avtale inngått •Sender plassert på Øverli i drift 2009 •Ny mast avtalt oppført 2009-10

7 Hovin, 30.06.2014 3 MARKEDSFØRING Mål: •All markedsføring av Hovin skal koordineres gjennom HU. •Hovin skal framstå som én destinasjon ved markedsføring av bosted, hytteområder og annet reiseliv •Hovin skal framstå som et godt bosted innen akseptabel pendleravstand fra bysentra Tiltak:  Logo  Web-side  Brosjyre  Raskt til resultat  Pressekonferanser og – meldinger fortløpende Utført: •Logo, web og 2 brosjyrer og 3 folkemøter •Annonser •TV-innlag •NRK-Telemark med flere innslag •Flere redaksjonelle innslag i aviser •Ett folkemøte •Facebook (NRK)

8 Hovin, 30.06.2014 TILFLYTTINGSPROSJEKTET 4 BARNE/UNGDOMSSATSING Mål: •Grunnlaget for skole og barnehage i Hovin skal være trygg •Naturbruk og – opplevelse skal være sterkt knyttet til skole/barnehage 5 BOLIGBYGGING Mål: •Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere •2-4 aldersleiligheter i Hovin 6 STORE TOMTER Mål: •Hovin skal tilby attraktive tomter med fleksible areal med garantert tilgang til friluftsaktiviteter •Hovin skal være ”Friluftsalternativet” for dagpendling til regionale tettsteder/byer

9 Hovin, 30.06.2014 TILFLYTTINGSPROSJEKTET Tiltak:  Kartlegge ledige boliger i Hovin  Forpliktende avtaler med eier  Prospekt  Markedsføres gjennom HU mot Kongsberg/Notodden/Rjukan  Forbered straks 2 tomter for oppføring på Øverbakk  Oversikt over muligheter/alternative tomteområder  Markedsundersøkelse  Til enhver tid kunne tilby bolig til boligsøkere  2-4 aldersleiligheter i Hovin  Forprosjekt framtid skole/barnehage i Hovin Utført: •8 boliger/småbruk kartlagt og markedsført (strakstiltak), se http://www.hovinitelemark.no/index.php?opt ion=category&item=26&view=1&mid=30 http://www.hovinitelemark.no/index.php?opt ion=category&item=26&view=1&mid=30 •8% befolkningsvekst i 2008, salg/utleie •”Velkomstmappe” under produksjon •14 store tomter registrert •Samarbeidsgruppe skole/barnehage etablert •Prosjektering gjennomgangsbolig under arbeid

10 Hovin, 30.06.2014 7 JAKT-/FISKEUTLEIE/ORGANISERING Mål: •Forståelse blant grunneiere i Hovin at de sitter med ressursene som kan gi Hovin en framtid •Hovin skal være best på jakt- og fisketilbud til alle •All formidling av tilbud skal samles på en adresse (Pool) •Å bo i Hovin innbefatter tilgang på jakt/fisketilbud. •Ett fiskekort for hele Hovin +? •Etablere ”Hovin Utmarksopplevelse as”. •Grunneierorganisering med de som er motivert og som ønsker næring •Samarbeid som er økonomisk fundert Tiltak: •Motiveringsmøte for grunneiere  Engasjer prosjektmedarbeider  Etablere prosjektgruppe  Kobles mot prosjekt under ATSkog?  Markedsundersøkelse mot bosetting og hyttefolk  Samarbeidsordninger  Pakkeløsninger og koblinger mot bosetting  Utrede grunnlaget for abborfiske  Organisere grunneiersamarbeid Utført: •Møte Hovin 25.04.08 •Samarbeid FAUN/ATSkog •Prosjektplan som pilot, finansiering (Innovasjon Norge, AT Skog, Telemark fylkeskommune). Oppstart 01.01.2010

11 Hovin, 30.06.2014 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE 8 KULTUROPPLEVELSER Mål: •Hovin som nasjonalt senter på bevarte fløtningsminner •Gruvekulturen skal være registrert og minner tilrettelagt •Vassdrags-/gruveminner skal knyttes opp mot turopplegg langs vassdrag og veger (sykkel/kano) 9 NATUROPPLEVELSER BLEFJELL/ SANDVATN/SPJELSET Mål: •Hovin kjent som området med variert og helårs turtilbud på land og vatn •Nansenmarsjen” skal være en årlig tradisjonsmarsj 10 TINNSJØEN Mål: •Tinnsjøen skal naturlig være en del av Hovin •Arrangere årlig kultur/naturopplevelsesreise på Tinnsjøen

12 Hovin, 30.06.2014 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE Tiltak:  Engasjer prosjektmedarbeider  Etablere prosjektgruppe (Samme som for 9 og 10)  Forprosjekt om grunnlag nasjonalt senter fløtingsminner  Kartlegge skogsbilveger og avklare muligheter for bruk og sammenkobling  Sykkelturkart for Hovin med tilrettelagte overnattinger  Tilrettelegge for padling i Sandvatn/Holmevatnvassdraget  Forprosjekt for avklaring av muligheter i Tinnsjøen (båthavn, oppdrett i mærer, båttransport med mer)  Aktuelle prosjekt videreføres Utført: •Egen prosjektgruppe med leder (Liv Rigmor Flå) •Tilrettelagt sykkelrunde ses 2008 (strakstiltak), se http://www.hovinitelemark.no/ http://www.hovinitelemark.no/ •Kultiveringstiltak i vassdrag fortsetter •Toppturer 2009 •Arb.guppe Austbygde om turveg gjennom verneområde •Samarbeid om bryggene i Tinnsjøen

13 Hovin, 30.06.2014 NATUR-/KULTUROPPLEVELSE

14 Hovin, 30.06.2014 11 RV ORMEMYR-AUSTBYGDE Mål: •Hovinvegen skal ha samme kvalitet som Tinnsjøvegen •Inngå i Turistveg? (jfr. ”Den Gyldne Omveg”) Tiltak:  ADHOC-utvalg forbereder møte/synfaring med vegvesen og politiker (stat/fylke)  Opplysningstavle og rasteplass i Ormemyrkrysset Utført: •Prosjekt ”Hovinheia Riksveg 364, se http://www.hrv364.net/http://www.hrv364.net/ •Samarbeidsgruppe Hovin/Austbygde/Atrå/Mæl etablert •Finansiert og delvis utført ryddearbeid langs RV

15 Hovin, 30.06.2014 12 MØTESTED Mål: •Kafe som naturlig møtested •”Mjølkerampe” og interaktiv tavle ved butikken Tiltak:  Følge opp ”Sentrumsgruppa”  Samarbeid Atrå/Austbygde for gjenkjennelighet Utført: •Medfinansiert sentrumsutforming •Samarbeid med Austbygde/Atrå om ”Mjølkerampe” •Vertshus ”Lille Østerrike” åpnet 2009 •Opprusting av senteret er i gang.

16 Hovin, 30.06.2014 13 BREDBÅND TIL ALLE Mål: •Alle som ønsker bredbånd skal ha tilbudet innen 2010 Tiltak:  Knytte kontakt med Bynett/Tinn Energi Utført: •Etablert i løpet av 2008 •Tilbud til bygde- og hyttefolk

17 Hovin, 30.06.2014 14 ENGASJERE HYTTEEIERE Mål: •Hyttefolk skal føle seg som bygdefolk Tiltak:  Invitere hyttefolk til møte med prosjektet ”Hyttefolk” og HU  Invitere hyttefolk på guida rundtur i Hovin  Legge grunnlag for en årlig bygdsamling der hyttefolk blir invitert Utført:  Prosjekt ”Hyttefolk” se http://hyttefolk.no/ http://hyttefolk.no/  Møte med hytteeiere i Austbygde 26.04.08 og Hovin 21.11.08  Kontakt via websiden

18 Hovin, 30.06.2014 15 SERVICE HYTTE/REISELIV Mål: •Etablere en ”selvgående” servicebedrift som leverer tjenester til hyttefolk/turister •Ha en ajourført oversikt over tilbud i Hovin knyttet til web-side •Innarbeidet markedsside for næringslivet i Hovin Tiltak:  Forprosjekt til avklaring av marked og eventuelle interesserte deltakere  Registrere tilbydere av varer/tjenester  Utforme web-siden med linker til aktuelle firmaer med egen web-side Utført:  ”Hovin Hytterservice” er etablert av grunneier i Hovin  Registrert hytteeiere og næringsdrivende  Tilbyr næringsdrivene annonsering på web-siden til HU  Konseptet videreutviklet med gode resultater i 2009

19 Hovin, 30.06.2014 16 KOMPETANSE Mål: •I prosjektperioden arrangere minst ett seminar/kurs pr år med aktuelt tema •Deltaker skal etter deltakelse sitte igjen med kunnskap som er aktuell for deres hverdag Tiltak:  Styret for prosjektet vurderer fortløpende hva som er aktuelt tema til seminar/kurs. Utført:  Seminar Bolkesjø 25.04.08  Deltakelse flere seminar/kurs  Prosess strategiplan gjennomført  Kurs sanitæropplegg hyttefelt  Seminar/møter

20 Hovin, 30.06.2014 17 SAMARBEID Mål: •Et permanent forum med bygder med utviklingslag i regionen for samarbeid og løsning av felles utfordringer •Skape grunnlag for ”en viss” konkurranse mellom bygdene Tiltak:  Avklare grunnlag for et samarbeidsforum mellom Austbygde utviklingslag, Atrå i morgo, ”Hyttefolk” og Hovin Utvikling  Etablere forum Utført:  Samarbeid med Austbygde og Atrå om ”Mjølkerampe”  Diskutert Tinnsjøen og sykkelveger  Turistveg  Medlem i VisitRjukan  Samarbeid om å utvide Småsamfunnsprosjektet med Atrå og Austbygde

21 Hovin, 30.06.2014 18 NÆRINGSVIRKSOMHET Mål: •Innen 2011 bør 80% av verdiskapningen ved hyttebygging være igjen i Hovin •Innen 2012 skal minst 4 kvinnelige arbeidsplasser være etablert i Hovin Tiltak:  Bruke Austbygde/Lure-/Nystaul- /Skirvedalen som modell på lokalt engasjement  Registrer aktuelle lokale leverandører av tjenester  Samle kvinnelige gründere og gjennomføre etableringskurs i samarbeid med Etableringskontoret, Innovasjon Norge, Ressursenteret og Næringsselskapet. (Sammen med Atrå og Austbygde?) Utført: •Kamerina Kulturverksted med lydstudio etablert •Hovin Nettverksgruppe etablert i regi av nettverkskredittordningen i Innovasjon Norge med 6 medlemmer. 4 er reg. Brønnøysund (kvinner) •Hovin Husflidslag er utvidet fra 8 til 37 svært aktive medlemmer. Utarbeidet prosjektplan for kompetansesenter/ kurs/næringsbygg •”Lille Østerrike” etablert •Hovin Utvikling AS, foretningside under bearbeiding, 2 kontorplasser og styrerom etablert •Thorium Norway AS planlegger gruvedrift i Tinnsjå kobbergruver. •Arbeid med reguleringsplaner for hytter/hus

22 Hovin, 30.06.2014 19 MASTERPLAN? Mål: En realistisk plan for nærings- og befolkningsvekst i Hovin Tiltak: •Formulere visjon, verdigrunnlag og forretningside •Komme opp med nye tiltak til handlingsplanen •Prioritere tidligere oppsatte tiltak •Få kreative ideer til kommunikasjonsarbeidet Sammenfatte ulike prosjekt  I prosjektperioden skal styret ha fokus på de elementer som kan gjøres permanent i utvikling av Hovin Utført:  Prosess er gjennomført med vedtak av verdigrunnlag og visjon (Ståle Mortensson)  Synspunkter via NRKTelemark  Spørreundersøkelse – kunnskap og syn på Hovin, innen- og utenbygds...\..\..\Masterplan\Svar utenbygds.doc..\..\..\Masterplan\Spørreundersøkelse\ Svar 1l bygdefolk og aksjonærer.doc  Videreføres bl.a. Mot skole/barnehage

23 Hovin, 30.06.2014 På rett veg?


Laste ned ppt "Hovin, 30.06.2014 ”Småsamfunnsprosjektet i Hovin” Rapport Pr. 30.06.09 Hendelser siste halvår er merket rødt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google