Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henrykte studenter - Felles engasjement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henrykte studenter - Felles engasjement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henrykte studenter - Felles engasjement
Mål og rammer Henrykte studenter - Felles engasjement

2 Del I: mål, rammebetingelser og budsjettpremisser,

3 Styringsmål på kort og lang sikt
2007 KTI: 65 PTI 75 Økonomiske mål: - resultatmål egenkapitalen vedlikeholdes - soliditetsmål: egenkapitalprosenten: > 40 Vi måler kjennskapen til visjon, verdier ( ÅKEIA) og hovedmål Mulighetenes år i 2007 2012 KTI:70 PTI: 77, ingen under 70 Som før

4 Budskapet – den røde tråd
Henrykte studenter Felles engasjement 70 2007 Mulighetenes år, KTI 65 2006 Fornyelsens år, KTI 64 2005 Gjennomføringens år, KTI 62

5 Budsjettmål · Resultat ekskl statstilskudd bolig : 14,4 mill (2007)
·   Datterselskapene bør ha resultater på bransjenivå. Anslag 6,5 mill. ·   Finansinntektene bør være 1 % større enn om all ledig likviditet plasseres i bank.  Vise resultater av effektivisering og omorganisering Budsjettene baseres på konkrete handlingsplaner ifht vedtatte strategier

6 Grunnlag for budsjettarbeidet
Måldokument Swot-analyse Styrets prioriterte strategier SiTs verdier Forbedringsprosjekter Retningslinjer for nedbemanning HMS / IA /sykefravær, økt egenandel for SiT ved fravær Våre undersøkelser

7 Styrets prioriterte fokusområder for 2007
Ta ut effektiviseringsgevinster av omorganiseringen Sluttføre og implementere strategiarbeidet Konsept og tilbudsutvikling Aktivt bidra i campusutvikling i Trondheim (2020)

8 SiTs 5 kjerneverdier: ÅKEIA
ÅPEN Imøtekommende, vise tillit, stole på, gi innblikk i, utveksle …… KOMPETENT Effektiv, nytenkende, endringsdyktig, kunnskapsrik, kvalitet, målrettet, best ….. ENERGISK Modig, å være stolt av, kraftfull, initiativrik, handlekraftig, dynamisk, driftig, ivrig …… INKLUDERENDE Samarbeid, bli sett, involvere, bry seg, bli hørt, respektert, vennlig ……. ANSVARLIG Pålitelig, integritet, lojal, skikkelig, stille opp for, stole på …… BARE OVERSKRIFT: SiT har med bakgrunn i prosesser siste året nedfelt 5 kjerneverdier som skal gjelde i konsernet. Kjerneverdiene skal: Prege ansatte og SiTs møte med kunden og samarbeidspartnere Prege forholdet mellom oss ansatte Kjerneverdiene skal være en kvalitetsstandard, en rettesnor og noe å strekke seg etter Kjerneverdiene er ensbetydende med de : egenskaper, holdninger og den adferden som skal kjennetegne oss i det vi sier og gjør – med andre ord SiTs personlighet – person tegnes! Kjerneverdiene skal være i hodet og aller helst i hjertet til den enkelte ansatt – tegn rødt hjerte – valg taes på grunnlag av verdiene, beslutninger måles mot dem og medarbeidere ansettes etter dem!! SiTs kjerneverdier er: Åpen, ansvarlig, inkluderende, energisk, kompetent – skrives på personen på tavla/flippen Kjerneverdiene ble innbakt i årets PTI-undersøkelse: Dere kan tenke gjennom litt for dere selv når dere ser disse kjerneverdiene; hva betyr dette for meg, på min arbeidsplass, i min bedrift?

9 Oppdatert swotanalyse
Denne ligger ved styresaken

10 Sentrale rammebetingelser - SiT
Samskipnadsloven Strategiske satsninger for HIST, NTNU og Trondheim Kommune Tilskudd og regelverk for barnehagene Bransjeavtalen for bokbransjen Tilskudd og rammer for studentboligbygging Utviklingen i studenttallet i Trondheim Større konkurranse for våre virksomheter Rente og finansmarkedet Skatt- og merverdiavgiftsregler Fristasjonsprinsippet Arbeidsmarkedet NTNU, HiST, DMMH konkurransekraft Teknologisk utvikling Mindre offentlige tilskudd/bevilgninger

11 Hovedutfordringer – SiT (1)
Økende konkurranse og effektivitetspress Ta ut effekten av omorganiseringen Campus og byutvikling ( – 2020) Bedre KTI og omdømme Skape en endringsdyktig organisasjon og styrke PTI Nytt avtaleverk Rekruttering og kompetanseutvikling Utvikle vare- og tjenestetilbudet Gjennomføre byggeprosjekter for studentboligbygging Sikre alle studentene et godt boligtilbud i Trondheim Styrke kunde- og markedsorienteringen

12 Hovedutfordringer – SiT (2)
Utvikle studentidretten og gi et godt tilbud til alle studenter Bærekraftig økonomi for barnehagene Ta i bruk ny teknologi Styrke StudiebyEN Skape et godt tilbud for internasjonale studenter Etablere et konkurransedyktig fagbokkonsept Aktivt arbeide for gode rammebetingelser Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til utd.inst. og Trondheim kommune Realisere strategi i SiT Forretning

13 Kostnadsutvikling 2007-2009 Inflasjon – styringsmål Norges Bank 2,5%
Siste 12 mndr 2006: 2,3% Anslag : 2,5% Bygningsindeksen siste 12 mndr 3,2%, antar 3,5% i perioden framover

14 Renteutvikling Styringsrente Norges Bank 3 % (august 2006)
3-mndrs pengemarkedsrente 3,3 % ( august 2006) Norges Bank antar styringsrenta vil øke til ca 5% i 2009. Rentenivå 4% i 2007 =>Internrente SiT 5 % Rentenivå 4,5% i 2008 og 2009=> internrente i SiT 5,5%. 5 års fast rente Husbanken 5% langsiktig ( nå 4%): anslag 5% i perioden

15 Personalkostnader: årlig vekst
Lønnsoppgjør 2006: generelt 3,5-3,9 % SiT bud.ramme 2006 økn. personalkost: 4 % Budsjetttramme ditto 2007: 4 % Anslag budsjettramme : 4 % Forutsetter fortsatt effektivisering i langtidsperioden

16 Felleskostnader Basistjenester (fordelingsnøkler og vurd. medgått tid)
Regnskap, lønn, rapportering, IKT, post, arkiv, sentralbord, intranett, informasjon Bistand ( etter vurd. medgått tid) Personaltjenester, informasjon, opplæring, økonomi Drift av konsernet ( proratarisk fordeling pr enhet) Felles tiltak, felles prosjekter Konsernstyret, konsernsjef, konsernrapportering, konsernregnskap, informasjon. Studentdemokratiet, oppfølging, opplæring, informasjon

17

18 Utvikling pensjonskostnader
Forutsetninger for aktuarberegning : 2003 2004 2005 2006 2007 Diskonteringsrente 6,5% 6,0% 5,5% Forventet lønnsregulering 3,0% 3,5% Forv.pensjonsøkning 2,5% Forv. G-økning Forv. avkastn. fondsmidl. 7,5% 7,0%

19 Utvikling i pensjonskostnader 2002 – 2006 (B) Tjenestepensjon

20 TPES, kostnader pr ansatt 2002 – 2006 (B)

21 Økt 0,6 m/ny sykelønnsordn Driftsres. 24,1 23,1 22,3 20,7 Res.datters.
Hele mill kroner P 2006 Sim 2007 Sim 2008 Sim 2009 Kommentarer Driftsinnt. 218,8 220,7 223,4 226,1 Kostnader 194,7 197,6 201,1 205,4 Økt 0,6 m/ny sykelønnsordn Driftsres. 24,1 23,1 22,3 20,7 Res.datters. 6,2 6,5 Finansinnt.r 7,4 8,0 9,0 9,5 Med b.lån Finanskostn 19,0 Resultat f. skatt 18,7 18,6 17,7 Skatt, statsstøtte 0,5 4,6 Resultat 13,6 13,5 12,6 FlekSiT +1,7 +2,8 +3,5 Mål B06: 12,8 14,4 14,7 15,1 Inflasjon 2,3 % 2,5 % Grov simulering. Bolig og mor sammenfattet, usikkerhet knytta til boligbygging , bruk av egenkapital. Forutsetter at nye bygg finansierer seg selv.Simuleringen viser fortsatt behov for kostnadskutt. Ikke korrigert for besparelser Sit FlekSiT: 2006: -0,7 mill ( styrer, EI), 2007: -1,8 mill ( styrer, EI, HGA), 2008: -2,5 mill ( styrer, EI, HGA), samt -1 mill i mva fom 2006. Personalkostnader i økt med ca 600 tusen( SiT dekker 20% 1. halvår, 10% 2. halvår): 5% langtidsfravær, gjennomsnittlig 15% egenandel, dvs totalt 0,75% økning i personalkostnader.

22 Budsjettprosessen Mål og rammer fastsatt 20.6.2006
Styret vedtar styringsmål m.m. og revidert budsjettnotat 15.09 VT vedtak om budsjettpremisser Budsjettarbeid inkludert kvalitetssikring i enhetene ferdig ultimo oktober SiT Kafe AS og SiT Tapir AS sine budsjetter til VT innen 25.10, VT behandling SiT mor/konsern, Velferd og Bolig, til VT innen 31.10, VT behandling Konsernstyret behandler budsjett

23 Budsjett i ny organisasjon Ledergruppas behandling av budsjetter
25.9: Konsekvenser av VTs vedtak 21.09 Investeringer og felles prosjekter 2.10, eget møte Fellestjenester og fordeling av kostnader 9.10 Velferd, hovedtall og utfordringer, semesteravgift Bolig, hovedtall , utfordringer, priser 23.10 SiT Kafe og SiT Tapir, hovedtall, utfordringer, priser Via Travel og SiT Forretning, hovedtall, utfordringer 6.11 SiT mor og konsern

24 Del II: Rammebetingelser, utfordringer og tiltak for virksomhetsområder og fellesfunksjoner

25 Fellesfunksjoner generelt
Implementering av nytt avtaleverk Pensjons- og forsikringsordninger Reduksjon i felleskostnader for hele konsernet Bedre service, produkter og tjenester Bedre utnyttelse av teknologi Optimalisere elektronisk dataflyt og styringsverktøy Ny ledelse/involveringspolicy for IKT-avdelingen Støtte i omstillingsarbeidet i enhetene Videreutvikle merkevaren SiT Utvikle SiT på nett

26 Investeringer og fellesprosjekter -foreløpige behov skisseres
IKT – ”Site 2” Moholt, oppgradering servere,m.m. Økonomi – nytt ledelses-og rapporteringsverktøy Personal – Full integrasjon av personaladm. system.(250’i 2007) Styringsprogram kvalitetssystem og HMS (100’) PTI – undersøkelser (150’ hvert år) Prosjekt fysisk aktivitet (100’ hvert år) Informasjon – nettprosjektet, UKA, m.m.

27 Rammebetingelser SiT personal
Kapasitet, endring i personalressurser Økonomi - felleskostnader Nytt avtaleverk Endringer lovverk - arbeidsmiljølov - trygdelov/sykelønnsordninger

28 Utfordringer SiT personal (1)
Optimalisering av personalavdelingen - tilpasse personalressursene - full integrasjon av alle personaladm. system - utvikle/effektivisere arbeidsmetodikken, ta i bruk elektroniske funksjoner - videreutvikle/forenkle verktøy (skjema, rekrutteringsprosess etc) Implementere nytt avtaleverk FlekSiT implementering - effektivisering Personalforsikringer/pensjon Kompetanseutvikling

29 Utfordringer SiT personal (2)
SiT som IA bedrift – sykefraværsproblematikken Revisjon av kvalitets- og HMS systemene Avvikle relasjonsprosjektet og videreføre tiltak i Personalavd. og linjeorganisasjonen.

30 Rammebetingelser informasjonsavd.
Summen av øvrige rammebetingelser i SiT Ressurser – personer og penger Endringer – nye prosjekter IKT-kyndighet i SiT

31 Utfordringer informasjonsavd.
Bedre informasjonsavdelingens bidrag til SiTs øvrige virksomhet Bedre samarbeidet med andre enheter Endre kompetanseprofil i avdelingen – fra produsent til rådgiver…. Bedre kompetanse på markedsføring i SiT Utvikle merkevaren SiT Økt bruk av IKT-teknologi (nettet ++) i SiT Videreføre arbeid fra relasjonsprosjektet

32 Mulige tiltak informasjonsavd.
Møter med andre enheter for å avklare/planlegge samarbeid. Avklare nåværende ansettelser i avdelingen Markedsstilling – på deling? Andel av stilling i Uttrykk? Ny relasjonsstrategi? Merkevarestrategi – marked?

33 SiT økonomi Prioriteringer framgår av konklusjoner fra Lean-rapporten ( bilde 33-35)

34 Arbeidet må starte umiddelbart
I løpet av høsten 2006: Innføre elektronisk fakturahåndtering ved alle enheter Fokus på god opplæring lokalt Oppdra bestillere og leverandører til å gjøre ting riktig Standardisering av oppsett Forenkling av oppsett Enkelte kjøp (type, beløpsgrense) kan attesteres og anvises av samme person Evaluere dagens regnskaps- og økonomisystem for å se etter muligheter som ikke er tatt i bruk, og ta i bruk disse Vurdere et nytt ledelsesverktøy Rendyrke økonomifunksjonen Fokus på økonomioppgaver Ledelse av ny samlet økonomifunksjon Rådgiverfunksjonen mot enhetene styrkes Arbeidet vil frigjøre ca. 3ÅV i økonomifunksjonen, men vil kreve ressurser til prosjektarbeid, anslagsvis 1,5 – 2ÅV 34

35 Frem til sommeren 2007 skal det jobbes videre med å ta ut alle gevinster av elektronisk fakturahåndtering Fjerne all kopiering/utskrift og papirarkiv av faktura Automatisk matche varemottak og faktura for varekjøp i Tapir Elektronisk flyt for fakturering fra SiT Service til NTNU (pågående initiativ fra NTNU) Redusere behovet for ekstern kundekontakt ved å tilgjengeliggjøre reskontroinformasjon på web (Bolig har slik løsning i dag, bør vurderes som løsning for flere enheter) Jobbe mot full elektronisk flyt og minst mulig manuelle føringer ved regnskap Se på integrasjonsmuligheter mellom eksisterende systemer 35

36 På lengre sikt må det arbeides med integrasjon og felles løsninger
Felles kunderegister (alle kunder hos SiT har ett kundenummer) Kunden er vår viktigste eiendel Felles leverandørregister – SiTs leverandører Felles kunde/kredittfunksjon ”Smart-kort” for studenter og evt. ansatte på NTNU/HiST/SINTEF – brukes som betalingskort hos bl.a. SiT Service og Bolig Ett økonomisystem Ledelsesverktøy med budsjett- og rapporteringsmodul Lokal ansvarliggjøring, og datafangst så nært kilden som mulig Kontinuerlig fokus på ledelse og rendyrking av funksjonen 36

37 Utfordringer SiT velferd
Bærekraftig økonomi, slik at velferdstilbudene til studentene sikres (høye felleskostnader, lave overføringer, høye forsikring-pensjon-lønnskostnader sammenlignet med andre) Utvikle en omstillingsdyktig organisasjon Utvikle nye velferdstilbud til studentene som styrker Trondheim som studieby og sikrer fremtidig rekruttering

38 De viktigste rammebetingelsene SiT velferd
Ikke sikker overføring fra staten Kjent grunnfinansiering fra Trondheim kommune, men ingen ekstra overføringer i f.t. studentspesifikke tilbud Statlig fastsatt foreldrebetaling (makspris) Begrenset mulighet til å regulere inntekt (jmfr. semesteravgift)

39 Hovedutfordringer SiT velferd
”Bærekraftige” velferdstilbud Personalkostnader øker mer enn inntekter Effektivisere organisasjonen Få med Trondheim kommune på laget Balansen mellom offentlig og det studentrettede tilbudet innen helsetjenesten Øke kunnskap og gi informasjon om SiTs helsetjeneste til studentene

40 Prioriteringer SiT velferd
Systematisere påvirkningsarbeidet gjennom studentene – sentralt og lokalt Gjennomføre nødvendige endringer i bhg Utvikle nye tilbud – nettrådgiving, SiT Råd, SiT helsestasjon, tannhelse Profilere SiT Idrett og SiT Helse Strategigjennomgang Ny barnehage Studenthelsehus på Øya ? Nytt idrettsbygg

41 SiT bolig Langsiktig planlegging av framtidige boligprosjekter – Berg
Fullføre påbegynte boligprosjekter Internasjonale studenter – tilbud og økonomi Profilering og markedsarbeid Effektiv drift

42 SiT bolig Viktigste rammebetingelser Tilskudd fra KD Egenkapital i SiT
Lånekapital (Husbank, andre banker) Riktig dimensjonering av fagkompetanse Tomtereserver Hovedutfordringer Bygge billig nok Press i byggebransjen/høye priser Holde høy utleiegrad Forbedre KTI Utvikle en effektiv organisasjon

43 Tiltak SiT bolig Prioriteringer - tiltak Markedsarbeid (KTI-fokus)
Gjennomføring av nye prosjekter Ta i bruk teknologi/eff. Hjelpemidler Benchmarking av aktivitet mot andre aktører (ref delprosjekt 2 – oppfølging Finland)

44 Viktigste rammebetingelser for SiT Kafe og SiT Tapir
Fristasjonsmidler fra utdanningsinstitusjonene Økt krav til økonomisk inntjening Ny prisstrategi SiT Tapir Bransjeavtalen for bok

45 Hovedutfordringer SiT Kafe
Bedret økonomi og drift; øke inntektene og redusere varekost Økt kundetilfredshet og bedre omdømme Bedret kaféatmosfære uten bidrag fra fristasjonsmidler Relasjonsbygging med studenter og ansatte ved utdanningssituasjonene Kulturendring, markeds- og kundeorientering Produktutvikling iht trender og studentenes ønsker og forventninger Profilering, merkevarebygging i SiT Kafe og innen SiT Service Endringsvillighet Etablere samarbeid internt i SiT Service Sikre enhetlig ledelse innen SiT Service

46 Hovedutfordringer SiT Tapir
Øke inntektene i SiT Tapir Fagbok Bransjeavtale for bok Kulturendring, markeds- og kundeorientering Utvikling av Gnist.no, vår egen nettbokhandel Profilering, merkevarebygging i SiT Tapir og innen SiT Service Effektivisering i SiT Tapir Fagboks støtteapparat på Nardo, Back-office Økt satsning på digitale tjenester for både Tapir Uttrykk og Tapir Akademisk Forlag Bedret total-logistikk Etablere samarbeid internt i SiT Service Sikre enhetlig ledelse innen SiT Service

47 Prioriteringer og tiltak innen SiT Kafe og SiT Tapir
Bedre kundeservice Utvikling av serveringstilbudet, særlig koldmat Sikre enhetlig ledelse KTI Ta ut effektiviseringsgevinster Effektiv drift, gode resultater SiT Tapir Økte inntekter Prosjekt Back-office Nettbokhandelen

48 Rammebetingelser SiT Forretning AS
Nytt styre & ny strategiplan SiT Forretning AS Mulighet til å også investere utenfor reisebyråbransjen SiT Forretning AS har en egenkapital på 25 mill kroner (herav halvparten på bok). Med krav om eksempelvis 25% egenkapitalandel i investeringene gir det mulighet for en investeringsportefølje på 100 mill kroner.

49 Hovedutfordringer SiT Forretning AS
Finne gode investeringsmuligheter Gjenskape høy lønnsomhet i dagens reisebyråportefølje Anbud reisebyråtjenester NTNU/HiST/HiNT Finsås Kurssenter AS

50 Prioriteringer SiT Forretning AS
Få ferdigstilt og godkjent ny strategiplan Finsås Kurssenter Strukturering av reisebyråporteføljen Nye investeringer

51 (mulige) tiltak SiT Forretning AS
Fusjon eller større samordning mellom reisebyråenhetene Oppkjøp ny reisebyråvirksomhet? Nye investeringer ! Salg av virksomhet (er)


Laste ned ppt "Henrykte studenter - Felles engasjement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google