Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mål og rammer 2007-2009 Henrykte studenter - Felles engasjement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mål og rammer 2007-2009 Henrykte studenter - Felles engasjement."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mål og rammer 2007-2009 Henrykte studenter - Felles engasjement

2 2 Del I: mål, rammebetingelser og budsjettpremisser,

3 3 Styringsmål på kort og lang sikt 2007 • KTI: 65 • PTI 75 • Økonomiske mål: - resultatmål egenkapitalen vedlikeholdes - soliditetsmål: egenkapitalprosenten: > 40 • Vi måler kjennskapen til visjon, verdier ( ÅKEIA) og hovedmål • Mulighetenes år i 2007 2012 KTI:70 PTI: 77, ingen under 70 Som før

4 4 Budskapet – den røde tråd 2005 2006 Gjennomføringens år, KTI 62 Fornyelsens år, KTI 64 70 Henrykte studenter Felles engasjement Mulighetenes år, KTI 65 2007

5 5 Budsjettmål  Resultat ekskl statstilskudd bolig : 14,4 mill (2007)  Datterselskapene bør ha resultater på bransjenivå. Anslag 6,5 mill.  Finansinntektene bør være 1 % større enn om all ledig likviditet plasseres i bank. •Vise resultater av effektivisering og omorganisering •Budsjettene baseres på konkrete handlingsplaner ifht vedtatte strategier

6 6 Grunnlag for budsjettarbeidet •Måldokument •Swot-analyse •Styrets prioriterte strategier •SiTs verdier •Forbedringsprosjekter •Retningslinjer for nedbemanning •HMS / IA /sykefravær, økt egenandel for SiT ved fravær •Våre undersøkelser

7 7 Styrets prioriterte fokusområder for 2007 •Ta ut effektiviseringsgevinster av omorganiseringen •Sluttføre og implementere strategiarbeidet •Konsept og tilbudsutvikling •Aktivt bidra i campusutvikling i Trondheim (2020)

8 8 SiTs 5 kjerneverdier: ÅKEIA •ÅPEN Imøtekommende, vise tillit, stole på, gi innblikk i, utveksle …… •KOMPETENT Effektiv, nytenkende, endringsdyktig, kunnskapsrik, kvalitet, målrettet, best ….. •ENERGISK Modig, å være stolt av, kraftfull, initiativrik, handlekraftig, dynamisk, driftig, ivrig …… •INKLUDERENDE Samarbeid, bli sett, involvere, bry seg, bli hørt, respektert, vennlig ……. •ANSVARLIG Pålitelig, integritet, lojal, skikkelig, stille opp for, stole på ……

9 9 Oppdatert swotanalyse •Denne ligger ved styresaken

10 10 Sentrale rammebetingelser - SiT •Samskipnadsloven •Strategiske satsninger for HIST, NTNU og Trondheim Kommune •Tilskudd og regelverk for barnehagene •Bransjeavtalen for bokbransjen •Tilskudd og rammer for studentboligbygging •Utviklingen i studenttallet i Trondheim •Større konkurranse for våre virksomheter •Rente og finansmarkedet •Skatt- og merverdiavgiftsregler •Fristasjonsprinsippet •Arbeidsmarkedet •NTNU, HiST, DMMH konkurransekraft •Teknologisk utvikling •Mindre offentlige tilskudd/bevilgninger

11 11 Hovedutfordringer – SiT (1) •Økende konkurranse og effektivitetspress •Ta ut effekten av omorganiseringen •Campus og byutvikling (2010 - 2018 – 2020) •Bedre KTI og omdømme •Skape en endringsdyktig organisasjon og styrke PTI •Nytt avtaleverk •Rekruttering og kompetanseutvikling •Utvikle vare- og tjenestetilbudet •Gjennomføre byggeprosjekter for studentboligbygging •Sikre alle studentene et godt boligtilbud i Trondheim •Styrke kunde- og markedsorienteringen

12 12 •Utvikle studentidretten og gi et godt tilbud til alle studenter •Bærekraftig økonomi for barnehagene •Ta i bruk ny teknologi •Styrke StudiebyEN •Skape et godt tilbud for internasjonale studenter •Etablere et konkurransedyktig fagbokkonsept •Aktivt arbeide for gode rammebetingelser •Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til utd.inst. og Trondheim kommune •Realisere strategi i SiT Forretning Hovedutfordringer – SiT (2)

13 13 Kostnadsutvikling 2007-2009 •Inflasjon – styringsmål Norges Bank 2,5% •Siste 12 mndr 2006: 2,3% •Anslag 2007-2009: 2,5% •Bygningsindeksen siste 12 mndr 3,2%, antar 3,5% i perioden framover

14 14 Renteutvikling •Styringsrente Norges Bank 3 % (august 2006) •3-mndrs pengemarkedsrente 3,3 % ( august 2006) •Norges Bank antar styringsrenta vil øke til ca 5% i 2009. •Rentenivå 4% i 2007 =>Internrente SiT 5 % •Rentenivå 4,5% i 2008 og 2009=> internrente i SiT 5,5%. •5 års fast rente Husbanken 5% langsiktig ( nå 4%): anslag 5% i perioden

15 15 Personalkostnader: årlig vekst •Lønnsoppgjør 2006: generelt 3,5-3,9 % •SiT bud.ramme 2006 økn. personalkost: 4 % •Budsjetttramme ditto 2007: 4 % •Anslag 2008-2009 budsjettramme : 4 % •Forutsetter fortsatt effektivisering i langtidsperioden

16 16 Felleskostnader •Basistjenester (fordelingsnøkler og vurd. medgått tid) –Regnskap, lønn, rapportering, IKT, post, arkiv, sentralbord, intranett, informasjon •Bistand ( etter vurd. medgått tid) –Personaltjenester, informasjon, opplæring, økonomi •Drift av konsernet ( proratarisk fordeling pr enhet) –Felles tiltak, felles prosjekter –Konsernstyret, konsernsjef, konsernrapportering, konsernregnskap, informasjon. –Studentdemokratiet, oppfølging, opplæring, informasjon

17 17

18 18 Utvikling pensjonskostnader •Forutsetninger for aktuarberegning : 20032004200520062007 Diskonteringsrente6,5%6,0%5,5% Forventet lønnsregulering3,0%3,5% Forv.pensjonsøkning2,5%3,0% Forv. G-økning2,5%3,0% Forv. avkastn. fondsmidl.7,5%7,0%6,5%

19 19 Utvikling i pensjonskostnader 2002 – 2006 (B) Tjenestepensjon

20 20 TPES, kostnader pr ansatt 2002 – 2006 (B)

21 21 Hele mill kroner P 2006Sim 2007Sim 2008Sim 2009 Kommentarer Driftsinnt.218,8220,7223,4226,1 Kostnader194,7197,6201,1205,4Økt 0,6 m/ny sykelønnsordn Driftsres.24,123,122,320,7 Res.datters.6,26,5 Finansinnt.r7,48,09,09,5Med b.lån Finanskostn19,0 Resultat f. skatt 18,718,6 17,7 Skatt, statsstøtte 0,5 4,6 0,5 4,6 0,5 4,6 0,5 4,6 Resultat13,613,513,612,6 FlekSiT+1,7+2,8+3,5 MålB06: 12,814,414,715,1 Inflasjon2,3 %2,5 %

22 22 Budsjettprosessen •Mål og rammer fastsatt 20.6.2006 •Styret vedtar styringsmål m.m. og revidert budsjettnotat 15.09 •VT vedtak om budsjettpremisser 21.09. •Budsjettarbeid inkludert kvalitetssikring i enhetene ferdig ultimo oktober •SiT Kafe AS og SiT Tapir AS sine budsjetter til VT innen 25.10, VT behandling 16.11. •SiT mor/konsern, Velferd og Bolig, til VT innen 31.10, VT behandling 29.11. •Konsernstyret behandler budsjett 1.12.2006

23 23 Budsjett i ny organisasjon Ledergruppas behandling av budsjetter •25.9: –Konsekvenser av VTs vedtak 21.09 –Investeringer og felles prosjekter • 2.10, eget møte –Fellestjenester og fordeling av kostnader •9.10 –Velferd, hovedtall og utfordringer, semesteravgift –Bolig, hovedtall, utfordringer, priser •23.10 –SiT Kafe og SiT Tapir, hovedtall, utfordringer, priser – Via Travel og SiT Forretning, hovedtall, utfordringer •6.11 –SiT mor og konsern

24 24 Del II: Rammebetingelser, utfordringer og tiltak for virksomhetsområder og fellesfunksjoner

25 25 Fellesfunksjoner generelt •Implementering av nytt avtaleverk •Pensjons- og forsikringsordninger •Reduksjon i felleskostnader for hele konsernet •Bedre service, produkter og tjenester •Bedre utnyttelse av teknologi •Optimalisere elektronisk dataflyt og styringsverktøy •Ny ledelse/involveringspolicy for IKT-avdelingen •Støtte i omstillingsarbeidet i enhetene •Videreutvikle merkevaren SiT •Utvikle SiT på nett

26 26 Investeringer og fellesprosjekter -foreløpige behov skisseres •IKT – ”Site 2” Moholt, oppgradering servere,m.m. •Økonomi – nytt ledelses-og rapporteringsverktøy •Personal – Full integrasjon av personaladm. system.(250’i 2007) •Styringsprogram kvalitetssystem og HMS (100’) •PTI – undersøkelser (150’ hvert år) •Prosjekt fysisk aktivitet (100’ hvert år) •Informasjon – nettprosjektet, UKA, m.m.

27 27 Rammebetingelser SiT personal •Kapasitet, endring i personalressurser •Økonomi - felleskostnader •Nytt avtaleverk •Endringer lovverk - arbeidsmiljølov - trygdelov/sykelønnsordninger

28 28 Utfordringer SiT personal (1) •Optimalisering av personalavdelingen - tilpasse personalressursene - full integrasjon av alle personaladm. system - utvikle/effektivisere arbeidsmetodikken, ta i bruk elektroniske funksjoner - videreutvikle/forenkle verktøy (skjema, rekrutteringsprosess etc) •Implementere nytt avtaleverk •FlekSiT implementering - effektivisering •Personalforsikringer/pensjon •Kompetanseutvikling

29 29 Utfordringer SiT personal (2) •SiT som IA bedrift – sykefraværsproblematikken •Revisjon av kvalitets- og HMS systemene •Avvikle relasjonsprosjektet og videreføre tiltak i Personalavd. og linjeorganisasjonen.

30 30 Rammebetingelser informasjonsavd. •Summen av øvrige rammebetingelser i SiT •Ressurser – personer og penger •Endringer – nye prosjekter •IKT-kyndighet i SiT

31 31 Utfordringer informasjonsavd. •Bedre informasjonsavdelingens bidrag til SiTs øvrige virksomhet •Bedre samarbeidet med andre enheter •Endre kompetanseprofil i avdelingen – fra produsent til rådgiver…. •Bedre kompetanse på markedsføring i SiT •Utvikle merkevaren SiT •Økt bruk av IKT-teknologi (nettet ++) i SiT •Videreføre arbeid fra relasjonsprosjektet

32 32 Mulige tiltak informasjonsavd. •Møter med andre enheter for å avklare/planlegge samarbeid. •Avklare nåværende ansettelser i avdelingen •Markedsstilling – på deling? •Andel av stilling i Uttrykk? •Ny relasjonsstrategi? •Merkevarestrategi – marked?

33 33 SiT økonomi •Prioriteringer framgår av konklusjoner fra Lean-rapporten ( bilde 33-35)

34 34 Arbeidet må starte umiddelbart I løpet av høsten 2006: –Innføre elektronisk fakturahåndtering ved alle enheter •Fokus på god opplæring lokalt •Oppdra bestillere og leverandører til å gjøre ting riktig •Standardisering av oppsett •Forenkling av oppsett –Enkelte kjøp (type, beløpsgrense) kan attesteres og anvises av samme person –Evaluere dagens regnskaps- og økonomisystem for å se etter muligheter som ikke er tatt i bruk, og ta i bruk disse –Vurdere et nytt ledelsesverktøy –Rendyrke økonomifunksjonen •Fokus på økonomioppgaver •Ledelse av ny samlet økonomifunksjon •Rådgiverfunksjonen mot enhetene styrkes Arbeidet vil frigjøre ca. 3ÅV i økonomifunksjonen, men vil kreve ressurser til prosjektarbeid, anslagsvis 1,5 – 2ÅV

35 35 Frem til sommeren 2007 skal det jobbes videre med å ta ut alle gevinster av elektronisk fakturahåndtering •Fjerne all kopiering/utskrift og papirarkiv av faktura •Automatisk matche varemottak og faktura for varekjøp i Tapir •Elektronisk flyt for fakturering fra SiT Service til NTNU (pågående initiativ fra NTNU) •Redusere behovet for ekstern kundekontakt ved å tilgjengeliggjøre reskontroinformasjon på web (Bolig har slik løsning i dag, bør vurderes som løsning for flere enheter) •Jobbe mot full elektronisk flyt og minst mulig manuelle føringer ved regnskap •Se på integrasjonsmuligheter mellom eksisterende systemer

36 36 På lengre sikt må det arbeides med integrasjon og felles løsninger •Felles kunderegister (alle kunder hos SiT har ett kundenummer) –Kunden er vår viktigste eiendel •Felles leverandørregister – SiTs leverandører •Felles kunde/kredittfunksjon •”Smart-kort” for studenter og evt. ansatte på NTNU/HiST/SINTEF – brukes som betalingskort hos bl.a. SiT Service og Bolig •Ett økonomisystem •Ledelsesverktøy med budsjett- og rapporteringsmodul •Lokal ansvarliggjøring, og datafangst så nært kilden som mulig •Kontinuerlig fokus på ledelse og rendyrking av funksjonen

37 37 Utfordringer SiT velferd •Bærekraftig økonomi, slik at velferdstilbudene til studentene sikres (høye felleskostnader, lave overføringer, høye forsikring-pensjon- lønnskostnader sammenlignet med andre) •Utvikle en omstillingsdyktig organisasjon •Utvikle nye velferdstilbud til studentene som styrker Trondheim som studieby og sikrer fremtidig rekruttering

38 38 De viktigste rammebetingelsene SiT velferd •Ikke sikker overføring fra staten •Kjent grunnfinansiering fra Trondheim kommune, men ingen ekstra overføringer i f.t. studentspesifikke tilbud •Statlig fastsatt foreldrebetaling (makspris) •Begrenset mulighet til å regulere inntekt (jmfr. semesteravgift)

39 39 Hovedutfordringer SiT velferd •”Bærekraftige” velferdstilbud •Personalkostnader øker mer enn inntekter •Effektivisere organisasjonen •Få med Trondheim kommune på laget •Balansen mellom offentlig og det studentrettede tilbudet innen helsetjenesten •Øke kunnskap og gi informasjon om SiTs helsetjeneste til studentene

40 40 Prioriteringer SiT velferd •Systematisere påvirkningsarbeidet gjennom studentene – sentralt og lokalt •Gjennomføre nødvendige endringer i bhg •Utvikle nye tilbud – nettrådgiving, SiT Råd, SiT helsestasjon, tannhelse •Profilere SiT Idrett og SiT Helse •Strategigjennomgang •Ny barnehage •Studenthelsehus på Øya ? •Nytt idrettsbygg

41 41 SiT bolig •Langsiktig planlegging av framtidige boligprosjekter – Berg •Fullføre påbegynte boligprosjekter •Internasjonale studenter – tilbud og økonomi •Profilering og markedsarbeid •Effektiv drift

42 42 SiT bolig Viktigste rammebetingelser •Tilskudd fra KD •Egenkapital i SiT •Lånekapital (Husbank, andre banker) •Riktig dimensjonering av fagkompetanse •Tomtereserver Hovedutfordringer •Bygge billig nok •Press i byggebransjen/høye priser •Holde høy utleiegrad •Forbedre KTI •Utvikle en effektiv organisasjon

43 43 Tiltak SiT bolig Prioriteringer - tiltak •Markedsarbeid (KTI-fokus) •Gjennomføring av nye prosjekter •Ta i bruk teknologi/eff. Hjelpemidler •Benchmarking av aktivitet mot andre aktører (ref delprosjekt 2 – oppfølging Finland)

44 44 Viktigste rammebetingelser for SiT Kafe og SiT Tapir SiT Kafe •Fristasjonsmidler fra utdanningsinstitusjonene •Økt krav til økonomisk inntjening •Ny prisstrategi SiT Tapir •Bransjeavtalen for bok •Økt krav til økonomisk inntjening •Ny prisstrategi

45 45 Hovedutfordringer SiT Kafe •Bedret økonomi og drift; øke inntektene og redusere varekost •Økt kundetilfredshet og bedre omdømme •Bedret kaféatmosfære uten bidrag fra fristasjonsmidler •Relasjonsbygging med studenter og ansatte ved utdanningssituasjonene •Kulturendring, markeds- og kundeorientering •Produktutvikling iht trender og studentenes ønsker og forventninger •Profilering, merkevarebygging i SiT Kafe og innen SiT Service •Endringsvillighet •Etablere samarbeid internt i SiT Service •Sikre enhetlig ledelse innen SiT Service

46 46 Hovedutfordringer SiT Tapir •Øke inntektene i SiT Tapir Fagbok •Bransjeavtale for bok •Kulturendring, markeds- og kundeorientering •Utvikling av Gnist.no, vår egen nettbokhandel •Profilering, merkevarebygging i SiT Tapir og innen SiT Service •Effektivisering i SiT Tapir Fagboks støtteapparat på Nardo, Back-office •Økt satsning på digitale tjenester for både Tapir Uttrykk og Tapir Akademisk Forlag •Bedret total-logistikk •Etablere samarbeid internt i SiT Service •Sikre enhetlig ledelse innen SiT Service

47 47 Prioriteringer og tiltak innen SiT Kafe og SiT Tapir SiT Kafe •Bedre kundeservice •Utvikling av serveringstilbudet, særlig koldmat •Sikre enhetlig ledelse •KTI •Ta ut effektiviseringsgevinster •Effektiv drift, gode resultater SiT Tapir •Økte inntekter •Prosjekt Back-office •KTI •Sikre enhetlig ledelse •Nettbokhandelen •Ta ut effektiviseringsgevinster

48 48 Rammebetingelser SiT Forretning AS •Nytt styre & ny strategiplan SiT Forretning AS •Mulighet til å også investere utenfor reisebyråbransjen •SiT Forretning AS har en egenkapital på 25 mill kroner (herav halvparten på bok). •Med krav om eksempelvis 25% egenkapitalandel i investeringene gir det mulighet for en investeringsportefølje på 100 mill kroner.

49 49 Hovedutfordringer SiT Forretning AS •Finne gode investeringsmuligheter •Gjenskape høy lønnsomhet i dagens reisebyråportefølje •Anbud reisebyråtjenester NTNU/HiST/HiNT •Finsås Kurssenter AS

50 50 Prioriteringer SiT Forretning AS •Få ferdigstilt og godkjent ny strategiplan •Finsås Kurssenter •Strukturering av reisebyråporteføljen •Nye investeringer

51 51 (mulige) tiltak SiT Forretning AS •Fusjon eller større samordning mellom reisebyråenhetene •Oppkjøp ny reisebyråvirksomhet? •Nye investeringer ! •Salg av virksomhet (er)


Laste ned ppt "1 Mål og rammer 2007-2009 Henrykte studenter - Felles engasjement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google