Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – Pesticider innendørs – hvordan påvirker det vår helse? Bjørn Arne Rukke Forsker, Avd. for skadedyrkontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – Pesticider innendørs – hvordan påvirker det vår helse? Bjørn Arne Rukke Forsker, Avd. for skadedyrkontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Pesticider innendørs – hvordan påvirker det vår helse? Bjørn Arne Rukke Forsker, Avd. for skadedyrkontroll

2 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Fakta rundt pesticidbruk –Generelt –Innendørs •Hvem er mest utsatt? •Helseeffekter –Akutt eksponering –Kronisk eksponering •Nevrologiske effekter •Kreft •Reproduktive og andre effekter •Konklusjon Disposisjon

3 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Pesticid: stoff benyttet til å drepe/kontrollere uønskede organismer •Viktig rolle ved skadedyrkontroll i landbruk, industri, hage og hjem •Men, stadig mer bekymring rundt bruk – økende info om negative helseeffekter •Hovedgrupper: klorerte hydrokarboner, organofosfater, karbamater, pyretroider •Litt statistikk fra USA –Ca 2 milliarder tonn brukes årlig i USA –97% av familier bruker pesticider årlig –Giftsentraler: 80 000 barn ble eksponert for pesticider innendørs –20 000 viste tegn på pesticidforgiftning •Litt statistikk fra Norge –467 produkter og 80 aktive stoffer registrert for bruk mot skadedyr i hus, matvarer o.l. –Rundspørring hos skadedyrfirmaer: pyretroider/pyretriner mest brukt, noe organofosfater –Giftsentralen: ca 100 akutte forgiftningstilfeller årlig pga insektmidler –70% var barn, fleste er lette forgiftninger Fakta om pesticidbruk

4 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Kilder til pesticider innendørs –Bekjempning –Impregnering –Inventar –Mat –”Tracking-in” •Eksponering - nøkkelfaktor for effekten på mottaker –Ofte vanskelig å beregne –Må ta med både nåværende og tidligere eksponering –Påvirkning avhenger av både mengde og hyppighet for eksponering •Høyere konsentrasjon gir større påvirkning •Enkelt-tilfelle - akutt eksponering. Til stadighet - kronisk eksponering •Eksponeringsveier –Inhalering –Spising –Hud Pesticider innendørs

5 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Innendørs eksponering er klassifisert som en høy helserisiko •Mer eksponering innendørs enn utendørs –Oppfattes som et miljø fritt for forurensning –80-90% av tida innendørs i stadig mer tette hus –Svakere lovverk mot innendørs eksponering •Pesticidmengde i luft er høyest innendørs •Støv også viktig kilde til eksponering innendørs –Sakte pestcidnedbrytning –Meget vanlig å finne pesticidrester i støv, variasjon mellom land –Kan overstige akseptabel konsentrasjon (klorpyrifos, DDT, diazinon) Pesticider innendørs

6 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Grunner til høye konsentrasjon innendørs –Seinere nedbrytning: mindre UV, hydrolyse og mikroorganismer –Mer lufttett miljø: mindre spredning og fortynning •Konsentrasjonen reduseres over tid - varierer –Klorpyrifos: 8,5 til 0,7 µg/m 3 luft (8 år) –Cypermetrin: fra 18 til 0,3 µg/m 3 luft (84 dager) –Alletrin: halveringstid på kun 2 døgn •Pesticider kan oppkonsentreres en god stund etter påføring –Klorpyrifos: Etter 14 dager, fortsatt økning i mengde på leker/harde flater •Mindre kunnskap om helseeffekter av innendørs eksponering enn utendørs eksponering Pesticider innendørs

7 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Hvem er mest utsatt? •Alder: barn (inkludert fostre) mest utsatt pga fysiologi og adferd –Spiser, drikker og puster mer relativt til kroppsvekt –Høyere aktivitetsnivå: ”krabber rundt og putter ting i munnen” –Stor utvikling – fysiologiske endringer –Dårligere til å bryte ned og skille ut giftstoffer •Kjønnsforskjeller –Kjønnsspesifikk følsomhet eller helseeffekt, endret hormonnivå •Helsestatus –Alzheimer, Downs syndrom, Parkinsons, astma, tørr hud mm. •Endret følsomhet pga tidligere eller samtidig eksponering –Kombinasjon med andre stoffer gir økt effekt (eks permetrin og white-spirit) •Arvelig toleranse (genetisk disposisjon) –Forskjeller i toleranse for miljøforhold (genetisk polymorfisme)

8 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Vanlig å skille mellom helseeffekter av akutt og kronisk eksponering –Effekter av akutt eksponering for pesticider er relativ godt kjent –Mer uklart om effekter av gjentatt (kronisk) eksponering for lavere konsentrasjoner •Effekter av akutt eksponering –Fleste pesticider er nevrotoksiske ved akutt eksponering for høyere doser –Helseeffekt avhenger av type stoff, mengde og hvordan eksponeringen skjer –Effekter ved lav konsentrasjon •Prikking i hud, spyttsekresjon, kvalme, skjelvinger, kramper mm. –Effekter ved høy konsentrasjon, på kort og lang sikt •Innen minutter: som for lav, opptil hjerterytmeforstyrrelse, koma og død •1-4 dager: muskelsvekkelse, kan være fatal ved lamming av pustemuskler •2-5 uker: redusert nervefunksjon – sanseforstyrrelse, nummenhet o.a. •Lenge etter eksponering: svekket hukommelse og motorisk funksjon Helseeffekter - akutt eksponering

9 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Effekter av kronisk eksponering for lavere konsentrasjoner er vanskeligere å påvise –Epidemiologiske studier mye brukt •Mål: rangere personer ut fra relativ eksponering, ikke gi kvantitative mål •Fleste studier har sammenlignet ulike grupper tilbake i tid (case-control-studier) •Få studier har sammenlignet grupper f.o.m. nåtid (cohort-studier) –Ofte sprikende resultater i studiene •Kan skyldes praktiske vansker, ofte vanskelig å måle effektene i slike studier  Lav forekomst av skader/sykdom  Lang tid fra eksponering til effekt  Uklar eksponeringshistorikk (hvilke stoffer, hvor mye/lenge og kombinasjoner?) •Antall studier som viser negative effekter øker imidlertid •Effektene kan deles inn i følgende hovedkategorier –Nevrologiske effekter, kreft og forplantningseffekter (reproduktive) Helseeffekter - kronisk eksponering

10 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no Nevrologiske symptomer ved kronisk eksponering: •Symptom prevalens –Fleste studier viser symptomer på dette: hodepine, svimmelhet, pusteproblemer og motoriske, emosjonelle og sansemessige problemer •Redusert kognitiv og psykomotorisk funksjon –Vurdering av hukommelse, oppmerksomhet, romlig forståelse, reaksjonstid o.a. –Fleste studier viser symptomer på dette •Nevrodegenerative sykdommer –Parkinsons: Økt risiko ved eksponering –ALS (amyotrofisk lateralsklerose): Noen studier viser effekt, andre ikke –Demens: Noen studier viser effekt, andre ikke •Mest utsatt grupper –Jordbruksarbeidere, arbeidere i kjemisk industri og sprøytepersonell Nevrologiske effekter

11 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Pesticideksponering er anerkjent risikofaktor for kreft –25% av alle pesticider er potensielt kreftfremkallende –3000 tilfeller av kreft årlig i USA pga innendørs eksponering •Sammenheng mellom kronisk eksponering og kreft hos voksne –Lymfekreft (NHL), prostatakreft, bukspyttkjertelkreft –Utsatt grupper: arbeidere i jordbruk, kjemisk industri og sprøytepersonell •Sammenheng mellom kronisk eksponering og kreft hos barn –Leukemi –Hjernekreft –Lymfekreft (NHL) –Ewings sarcoma (kreft i bein- eller bløtvev) –Nevroblastom (kreft i sympatisk nervesystem hos barn) –Utsatte perioder: eksponering under graviditet, men også før befruktning og i barndommen. Eksponering i hjemmet nevnes også spesielt som risikofylt. Kreft

12 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Sammenheng mellom kronisk eksponering og reproduksjonseffekter –Spontantabort pga eksponering både før eller etter befruktning –Tidlig fødsel –Lav fødselsvekt –Eksponering av far også av betydning for overnevnte –Redusert sædkvalitet –Kritiske faser: både kort tid før befruktning og under graviditet •Andre mulige effekter av eksponering –Svekkelse av immunforsvar? –Endring av hormonelle (endokrine) funksjoner? –Hudreaksjoner? –Respirasjonsproblemer? Andre effekter

13 Avdeling for skadedyrkontroll – skadedyr@fhi.no •Eksponering for pesticider innendørs kan være et helseproblem –Ulike deler av befolkningen har ulik risiko –Effekter av stoffer kan komme lang tid etter bruk –Effekter av akutt eksponering for høye konsentrasjoner er godt kjent –Mer usikkerhet rundt effekter av lavere eksponering over lengre tid –Men, resultater om skadelige effekter synes øke •Derfor: grunn til å være føre-var og etterleve substitusjonsprinsippet: –”… plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat” (Skadedyrforskriften § 3-2) –Integrert skadedyrkontroll (IPM) – minimer bruk av pesticider Konklusjon


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – Pesticider innendørs – hvordan påvirker det vår helse? Bjørn Arne Rukke Forsker, Avd. for skadedyrkontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google