Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SørgardKonkurransestrategi1 Vannkraft og markedsmakt Lars Sørgard Norges Handelshøyskole Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SørgardKonkurransestrategi1 Vannkraft og markedsmakt Lars Sørgard Norges Handelshøyskole Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 SørgardKonkurransestrategi1 Vannkraft og markedsmakt Lars Sørgard Norges Handelshøyskole Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget

2 SørgardKonkurransestrategi2 En disposisjon •Bakgrunn og motivasjon –Liberalisering av kraftmarkedet –Hva er spesielt ved kraftmarkedet? •Vann og kraft – en modell –Fleksibilitet og flytting av vann –Oppkjøp og prisforskjeller •Konkurranse, handel og velferd –Eksporterer vi for mye? –…. eller kanskje for lite …? •Avsluttende kommentarer

3 SørgardKonkurransestrategi3 Bakgrunn •Liberalisering av kraftmarkedet –Norsk marked i 1991 –Norsk-svensk marked i 1996 –Nå et Nordisk marked (unntatt Island), unntatt når det er temporære flaskehalser •Unik markedsdesign –Separasjon av produksjon og nett –Lavere konsentrasjon enn i mange andre markeder –Etablerte institusjoner som overvåker markedet •Statnett, NVE, Nord pool, Konkurransetilsynet

4 SørgardKonkurransestrategi4 Konkurranse eller …? •Vi observerer store svingninger i kraftprisene, og til tider svært høye priser –Misbruk av markedsmakt? –Prissvingninger for å klarere markedet? •Hvordan kan de eventuelt utnytte markedsmakt? –Sende vann på havet (spill) •Få eksempler på det etter 1991 •Ikke noen som hevder det er et stort problem –Flytte vann til andre perioder •Dumpe vann om sommeren, for å oppnå høy pris om vinteren? •Høy pris i Sør-Norge, bak en temporær flaskehals?

5 SørgardKonkurransestrategi5

6 SørgardKonkurransestrategi6 Manipulerte priser? •Det finnes ikke empirisk dokumentasjon for at prisene er systematisk manipulerte –Studie av flaskehalser i Norge –Studie av den norsk-svenske kraftbørsen –Spesifikke undersøkelser i Sverige •Men er det allikevel grunn til bekymring? –Kan skje, selv om det ikke avdekkes –Kan tenkes at det skjer i fremtiden •Vi må ha en prinsipiell forståelse for hvordan konkurransen fungerer i dette markedet –Ekstra grunn til bekymring i dette markedet?

7 SørgardKonkurransestrategi7 Hva er spesielt med kraftmarkedet? •Prisuelastisk etterspørsel på kort sikt –Kan øke pris mye uten å miste mye salg –Incentiv for store prisøkninger? •Transparent (oversiktlig) marked –Svært god informasjon om priser m.m. –Potensiale for stilltiende samarbeide? •Vannkraft av stor betydning –Tilsiget bestemmer total produksjon fra vann –Må fordele vann over tid og rom –Tilsiget er av stor betydning for prisdannelsen

8 SørgardKonkurransestrategi8

9 SørgardKonkurransestrategi9 Vann og kraft: Litteratur •Litteratur om det blandede systemet – termisk og vann –Scott and Read (1997), Crampes and Moreaux (2001), Bushnell (2001) –De studerer ikke effekten av høyere konsentrasjon •von der Fehr og Johnsen (2002) –Reint vannkraftsystem –Sammenligner perfekt konkurranse og markedsmakt –Numeriske simuleringer •Skaar og Sørgard (2002) –Effekt av oppkjøp i et vannkraftsystem –Imperfekt konkurranse før og etter oppkjøpet –Utvider til termisk produksjon i en region •Mathiesen (2002) –Reint vannkraftsystem –Numeriske simuleringer

10 SørgardKonkurransestrategi10 Velferdstap som følge av prisforskjeller Vann og kraft: Prisforskjeller gir velferdstap Total mengde vann som er tilgjengelig Periode 1 Etterspørsel i periode 1 Periode 2 Etterspørsel i periode 2 P2P2 P1P1 P1P1

11 SørgardKonkurransestrategi11 Fleksibilitet – en fordel? •Bushnell (2001): En dominerende vannkraft- produsent kan være et stort problem –Hvis andre produsenter ikke fullt ut kan erstatte all den produksjon den eventuelt trekker ut –Utnytter den lave priselastisiteten til å oppnå høy pris •Men hva dersom en situasjon med oligopol? –Imperfekt konkurranse både før og etter et eventuelt oppkjøp? •Vil da høyere konsentrasjon føre til større eller mindre prisforskjeller?

12 SørgardKonkurransestrategi12 Vår grunnmodell Region W Region E Tids- periode 1 2 = Flytte produksjon gjennom overføringsledninger = Flytte produksjon ved å lagre i magasiner

13 SørgardKonkurransestrategi13 Modellens forutsetninger •Fire ulike vannkraftprodusenter X: Magasiner i begge regioner Y: Magasiner i region E U: Haleheng i region W Z: Haleheng i region E •Hver produsent er begrenset av tilsig eksogen –Total produksjon eksogen –Produsentene kan fordele vann mellom de fire delmarkedene

14 SørgardKonkurransestrategi14 Forutsetninger forts. •Overføringsledninger styrt av uavhengig systemoperatør –De facto arbitrasjeagent mellom regionene –Strøm mot høyprisregionen •Flaskehalsrente tilfaller systemoperatøren •Hvis eksport, får produsenten den prisen som er i dens egen region

15 SørgardKonkurransestrategi15 Forutsetninger forts. Anvender en (invers) lineær etterspørselsfunksjon: p it =  it -  it S it, i=E,W; t=1,2 1 in W1, V elers 1 in W1 og W2, 1/b ellers Produsentens salg Produksjonsrestriksjon for produsent k i region i:

16 SørgardKonkurransestrategi16 Hovedfokus: Flaskehals •Fullstendig flaskehals uten interesse –Flaskehals i periode 1 og 2 –Da ikke noe samspill mellom regioner, og flaskehals uten betydning for strategisk interaksjon •Ingen flaskehalser heller ikke av interesse –Hvis ingen flaskehalser, ett integrert marked •Men mellomtilfellet av interesse –Potensielle flaskehalser i en av to tidsperioder –Da har vi en temporær flaskehals

17 SørgardKonkurransestrategi17 Temporær flaskehals Region W Region E Tids- periode 1 2 •Overføringsledningen i periode 2 er ingen potensiell flaskehals –Kan forklares med asymmetrier i etterspørsel og/eller tilbud

18 SørgardKonkurransestrategi18 X som en fleksibel spiller •X produserer i begge regioner •X kan betjene det integrerte markedet med produksjon fra begge regioner •Det fører til større fleksibilitet –Selge all produksjon i region W i periode 1, og allikevel selge i region W i period 2 •Produksjonsrestriksjonen i hver region vil muligens ikke lenger binde

19 SørgardKonkurransestrategi19 X omfordeler produksjon Region W Region E Tids- periode 1 2 uten •X kan flytte produksjon i periode 1 fra E til W uten å bruke overføringslinjen i periode 1

20 SørgardKonkurransestrategi20 En ytterligere forenkling Region W Region E Tids- periode 1 2 •Halehenget i region E vil alltid utjevne eventuelle prisforskjeller •Dermed kun to potensielle delmarkeder

21 SørgardKonkurransestrategi21 XU; endogen flaskehals? X kjøper U; endogen flaskehals? •X har produksjon i begge regioner •U (halehenget) har produksjon kun i region 1 •Likevekt før oppkjøpet –U opptrer som en arbitrasjeagent, og prisen er lik i alle delmarkeder •Likevekten etter oppkjøpet –X kan skape flaksehals ved lav (eller høy) produksjon i region W i periode 1 –Prisen i region W i periode 1 kan bli høyere (eller lavere) enn i det integrerte markedet –Gjenskaper Borenstein, Bushnell og Stoft (2000)

22 SørgardKonkurransestrategi22 X kjøper U - eksempel P W1 > P 2 Produksjon i region W i periode 1 Profitt Høyprisregime i region W i periode 1

23 SørgardKonkurransestrategi23 X kjøper U - eksempel Produksjon i region W i periode 1 P W1 > P 2 P W1 = P 2 Profits Inte- grasjons- regime Høyprisregime i region W i periode 1

24 SørgardKonkurransestrategi24 X kjøper U - eksempel Produksjon i region W i periode 1 P W1 = P 2 P W1 > P 2 Profitt P W1 < P 2 Inte- grasjons- regime Høyprisregime i region W i periode 1 Lavprisregime i region W i periode 1

25 SørgardKonkurransestrategi25 X kjøper Y: Asymmetri i lokalisering •X har allerede kjøpt U •Merk at det er en asymmetri i lokalisering –Mens X har produksjon i begge regioner, har Y kun produksjon i region E •La oss anta: P W1 > P 2 opprinnelig –Flaskehals, med høy pris i region W i periode 1 relativ til det integrerte markedet –La oss fokusere på en indre løsning

26 SørgardKonkurransestrategi26 X kjøper Y forts. •Gitt en indre løsning, oppkjøpet leder til en reduksjon i prisforskjellen: •X har mindre incentiver til å selge et stort kvantum i lavprismarkedet, siden det ville skade Y’s inntekt •Endring i prisforskjell bestemt av –Den relative markedsstørrelse (fra b) –Størrelsen på den oppkjøpte bedriften • Merk at X’s størrelse og fordeling er uten betydning –Tatt allerede hensyn til i den opprinnelige prissettingen

27 SørgardKonkurransestrategi27 Utvidelser 1.n produsenter med produksjon i begge regioner –Mer dempet effekt, men ellers uendret 2.Asymmetri vedrørende fleksibilitet –Kort sikt: en med mye effektkapasitet –Lang sikt: en med flerårsmagasiner –Kan også da ha at oppkjøp kan føre til mindre prisforskjeller 3.Termisk produksjon i en region –Oppkjøp av vannkraft kan fortsatt føre til mindre prisforskjeller –Men i tillegg endres total termisk produksjon

28 SørgardKonkurransestrategi28 Oppsummering – så langt •En dominerende vannkraftprodusents fleksibilitet kan lede til prisforskjeller –Utnytte en dominerende posisjon (marginal produsent) •Men asymmetrier i oligopol kan lede til mindre prisforskjeller når konsentrasjonen øker –Asymmetrier i lokalisering –Asymmetrier i lagring og effekt kapasitet •Det grunnleggende ’problemet’ er at vannet må selges et eller annet sted –I motsetning til tradisjonell markedsmakt, der den dominerende aktøren kan manipulere total produksjon •Empirisk spørsmål om dumping er et problem

29 SørgardKonkurransestrategi29 Stor fare for dumping? •Statkraft+Agder kan i tråd med vår teori føre til dumping ut av Sør-Norge –Dumpe i det felles norsk-svenske markedet til en lav pris •Men hva sier fakta om dette scenariet? –Asymmetrier mellom Statkraft og Agder? –Mye flaskehalser? –Høypris eller lavpris i Sør-Norge? –Statkraft+Agder marginal produsent?

30 SørgardKonkurransestrategi30 Asymmetri og flaskehals •Det er betydelige asymmetrier –Statkraft interesser i andre regioner enn Sør-Norge –Statkraft har i større grad flerårsmagasiner enn andre produsenter •Er det stort omfang av flaskehalsene? –I løpet av siste fem år er det flaskehals ut av Sør- Norge mot Sverige i knapt 30% av tiden •Men er det et konkurranseproblem når Sør- Norge er et lavprisområde (våtårfenomen)? –Produsentene låst til å selge; oppkjøp ingen effekt? –Eller flytte salg ut til en høyere pris, og er det et problem for Norge?

31 SørgardKonkurransestrategi31 Sør-Norge - andel av tiden med flaskehalser mot Sverige 1997-2002 73 % Sør-Norge integrert med Sverige Ingen flaskehals 9 % Høy pris Flaskehals Lav pris Flaskehals 18 %

32 SørgardKonkurransestrategi32 Høypris og flaskehals •Grunn til ekstra bekymring når 1.høypris og flaskehals og 2.Statkraft + Agder er marginale produsenter •Dette inntraff i 3 – tre – promille av total tid •Men kan ikke utelukke at det også er tale om markedsmakt i andre situasjoner •Mathiesen (2002), numeriske simuleringer –Vanskelig å manipulere pris etter oppkjøp –Skyldes at alt vann må brukes, og eksport slår inn dersom en prøver å øke prisen –Johnsen (2002) finner større potensiale for utnyttelse av markedsmakt

33 SørgardKonkurransestrategi33 Policy implikasjoner •Vil Statkraft-Agder ha noen vesentlig konkurransebegrensende effekt? •Mer grunn til å være på vakt mot fusjon av vann og termisk produksjon? –Statkraft + dansk kullkraftverk? –Statkraft + Fortum + ? •Vi som nasjon blir rammet av store variasjoner i tilsiget –Lav pris i våtår –Høy pris i tørrår •Hva med bedre forbindelser ut av Norden?

34 SørgardKonkurransestrategi34 Hvis Norge del av et større og mer integrert kraftsystem Utenlandsk pris Gevinst ved å eksportere mer i våtår P VÅT Gevinst ved å importere mer i tørrår P TØRR Kvantum Pris Gevinst ved å eliminere evt. markedsmakt i tørrår P MON Etterspørsel

35 SørgardKonkurransestrategi35 Avsluttende merknader •Hvis temporære flaskehalser er problemet, hva er da løsningen? –Ekstra grunn til å oppjustere kapasitet på overføringsledninger i Norden? •Er for stor eksport et problem (jfr. Norman)? –Eller kanskje det er for lite eksport, og for lite import til Norden? •Kostnaden med mer overføringskapasitet må veies opp mot to fordeler (dobbel dividende) –Utjevner prissvingninger –Bidrar til å eliminere eventuell markedsmakt


Laste ned ppt "SørgardKonkurransestrategi1 Vannkraft og markedsmakt Lars Sørgard Norges Handelshøyskole Hjemmeside til Konkurransestrategi (2003), Fagbokforlaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google