Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er målstyring i utdanningssektoren virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styrings- og ledelsesverktøy, men brukes verktøyene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er målstyring i utdanningssektoren virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styrings- og ledelsesverktøy, men brukes verktøyene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er målstyring i utdanningssektoren virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styrings- og ledelsesverktøy, men brukes verktøyene riktig? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk NOLES-konferanse, Gardermoen, 5. februar 2014

2 Utdanningspolitiske (for)mål — «Gangs menneske» — Kunnskaper — Ferdigheter — Holdninger — Effektivitet — Fordeling (likhet og rettferdighet) — Rettssikkerhet — Legitimitet Åge Johnsen 5.2.2014 Dette er formelle (for)mål; hva er de uformelle målene? 2

3 Om styring Åge Johnsen 5.2.2014 «Vi planlegger alltid for mye og tenker alltid for lite. Vi motsetter oss det å måtte tenke og avskyr fremmede argumenter som ikke samsvarer med det vi allerede vet eller ville ønske å tro.» Joseph A. Schumpeter, i forordet til 2. utgave av Capitalism, Socialism, and Democracy (1946) «Verdens beste skole» – inntil PISA-sjokket i 2001 3

4 Hvilke resultater har den norske skolen? Åge Johnsen 5.2.2014 4

5 Hvordan reagerte offentligheten? Åge Johnsen 5.2.2014 5

6 Hvordan har det gått? Åge Johnsen 5.2.2014 6

7 Hvordan vurdere resultatutviklingen? Åge Johnsen 5.2.2014 7

8 Hvorfor interessere seg for mål- og resultatstyring? — Penger, budsjetter, ressursinnsats og aktiviteter (verdikjedenes venstreside) får mye oppmerksomhet i politikken; behov for mer systematisk «høyresidetenkning», dvs styring av verdikjedenes resultater og virkninger — Mål- og resultatstyring er et viktig effektiviseringsverktøy — Mål- og resultatstyring mer kompleks enn det mange synes å tro — Mange myter om resultatstyring — Problem: «banalteori»  «vulgærøkonomi» Åge Johnsen 5.2.2014 … og er dessuten et krav til alle statlige virksom- heter 8

9 Hvilke myter fins om mål- og resultatstyring? Åge Johnsen 5.2.2014 1 Er nytt 2 Trengs ikke 3 Nyliberalistisk 4 Passer ikke 5 Er markeds- styring 6 Blårussens verktøy 7 Er det samme som målstyring 8 Rituell styring 9 Offentlig sektor ineffektiv 10 Informasjon følges ikke opp 11 Lære av de beste 12 Politikkens abdikasjon 9

10 Hvilke forventninger knyttes til mål- og resultatstyring? Åge Johnsen 5.2.2014 ForventningerUtfordringer «Resultatstyring må bygge på målformuleringer» Uvesentlige og kortsiktige mål «Politikerne må definere målene» Uklare og manglende mål «Målene må utformes som målhierarkier» For mange og detaljerte mål «Målformuleringene vil påvirke atferden» Juksing med målformuleringer og resultatmålinger «Resultatindikatorene må koples til målene» Rapporteringsvelde og mistillit 10

11 Hvorfor er mål- og resultatstyring utbredt? — Handler om rasjonalitet og styring — Offentlig sektor stor og kompleks — Omstilling innenfor offentlig sektor — Handler om pragmatisme — Prioritering — Medvirkning — Måling — Er endringsrettet — Vesentlighet — Risiko — Særpreg Åge Johnsen 5.2.2014 11

12 Hvorfor er mål- og resultatstyring omstridt? — Begrenset rasjonalitet medfører kritikk av informasjonsgrunnlaget — Pragmatisme, åpenhet og medvirkning skaper diskusjon om iverksettingen og virkningene — Endring skaper usikkerhet og motstand — Ulike oppfatninger av, og erfaringer med, målstyring skaper forvirring Åge Johnsen 5.2.2014 12 Mer kritikk av politikken enn av styring i seg selv som verktøy? Mer kritikk av praksis, som ofte kalles målstyring, enn av målstyring i seg selv som verktøy?

13 Betyr målstyring forskjellige ting for ulike grupper? Åge Johnsen 5.2.2014 •Samfunnsøkonomer: Formålsrasjonell styring –Klare prioriteringer og mål –Produktivitet og effektivitet –Resultatvurderinger og evalueringer •Bedriftsøkonomer og statsvitere: Mål- og resultatstyring (MRS) –Målhierarkier –Måling og rapportering –Belønning og straff •Ledelseskonsulenter: Målstyring og selvledelse (MBO, BMS) –Målformuleringer –Medvirkning –Resultatorientering Formålsrasjonell styring Mål- og resultatstyring Målstyring og selvledelse 13

14 Hva består resultatstyring av? — Resultatmålinger ved å framskaffe relevante resultatindikatorer — Sammenligninger av dataene ift a) mål, b) tidligere resultater eller c) andres resultater i analyser av produktivitet og effektivitet — Rapporteringer av informasjonen i relevante og legitime organisatoriske og politiske sammenhenger — hvor informasjonen vil bli diskutert og vurdert, og eventuelt gi grunnlag for tilbakeføring av informasjon for å kunne endre handlinger, målformuleringer og politikkutforming Åge Johnsen 5.2.2014 14

15 Hvilke oppskrifter for resultatstyring kan vi velge? ModellerOppskrifter MålstyringMålstyring og selvledelse Balansert målstyring OvervåkingVerdikjedemodellen Blandet søking SammenligningerBeste praksis Dataomhylling BlandingsmodellerMål- og resultatstyring Sammenlignbare data Målstyring er resultatstyring, men ikke all resultatstyring er målstyring Åge Johnsen 5.2.2014 15

16 Hva er målstyring og selvledelse? Åge Johnsen 5.2.2014 •Peter Drucker 1954: Management by Objectives and self-control (MBO) •Målstyring er å styre etter mål med fokus på resultater •Formålet med målstyring og selvledelse –Prioritere oppmerksomhet, oppgaver og ressurser for effektivitet –Medvirkning for forankring –Måling og rapportering for iverksetting og organisasjonslæring •Målstyring består av tre prosesser: –Målformuleringer –Medvirkning –Resultatvurderinger •Andre vanlige navn: –Strategisk planlegging –Resultatorientert planlegging (ROP) –Virksomhetsplanlegging (VP) –Mål- og resultatorientert styring (MRS) –Balansert målstyring (BMS) 16

17 Målene må operasjonaliseres, og det er ikke alltid så lett eller fornuftig å gjøre i politikken… Hvorfor bruke mål i politikk og styring? — I politikk er vi interessert i styrt (påvirket) endring («politikk er å ville») — Mål (def.): beskrivelse av en framtidig ønskverdig tilstand — Målsetting (def.): beskrivelse av en framtidig ønskverdig tilstand som virkning av et tiltak — Hva skal endres? — Hvor mye skal det endres? — For hvem? — Når? — Hvordan kan under visse forutsetninger overlates til administrasjonen Mål(styring) brukes fordi det forventes å påvirke atferd, resultater og virkninger Åge Johnsen 5.2.2014 17

18 Hvorfor er «ulne» ‒ eller «hårete» ‒ mål så vanlige (og gode ting) i politikken? — Typisk — Komplekse mål — Tvetydige mål — Vage og tvetydige mål gir handlefrihet for å — Unngå eller utsette konflikt (inkonsistens) — Lage flertall (vinnende koalisjoner) — Skape visjoner og legitimere — Ta ære — Unngå ansvar •Hovedproblemer –Motstand mot måling –Politikk og beslutninger lite bygd på resultatvurderinger (lite «evidens») •Mulige løsninger –Frastøting (motstand) –Frikopling (rituell styring) –Løst koplede systemer (overvåking, sammenligninger, blandingssystemer) –Samarbeid og gode hjelpere Åge Johnsen 5.2.2014 18

19 Grantre- prinsippet: «Alle nevnt, ingen glemt» Hvordan utforme mål- og resultat- styringssystemer? Furutreprinsippet: Utforming etter virksomhetens egenart, vesentlighet og risiko Åge Johnsen 5.2.2014 19

20 Hva er alternativene til mål- og resultatstyring? — Politisk styring — Dårligere kunnskapsgrunnlag og mer detaljstyring? — Regelstyring — Uklare styringssignaler, mer byråkrati og mindre fokus på resultater? — Fagstyring — Mindre åpenhet og mer særinteresser? — Markedsstyring — Dårligere og dyrere offentlige tjenester? Åge Johnsen 5.2.2014 20

21 Konklusjoner — Resultatstyring er mer enn bare målstyring — Mye kalles målstyring, men er politisk styring og/eller tiltaks-, aktivitets- eller detaljstyring — Mål- og resultatstyring handler om medvirkning, organisasjonslæring og selvledelse — Dårlige resultater får mye offentlig oppmerksomhet — Alternativene til målstyring har også svakheter — Utforming (og vedlikehold) av mål- og resultatstyringssystemer er viktig for å fremme ønsket atferd og oppnå gode virkninger — Måling av verdiskapingsprosesser heller enn enkeltes prestasjoner — Åpenhet, forankring og tålmodighet viktig — Forsiktighet med å kople resultatindikatorer til finansielle belønningssystemer, spesielt på individnivå — Minske detaljstyring (grantreprinsippet) og øke helhetsstyring (furutreprinsippet) Åge Johnsen 5.2.2014 21


Laste ned ppt "Er målstyring i utdanningssektoren virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styrings- og ledelsesverktøy, men brukes verktøyene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google