Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring i et engasjert fellesskap!. VURDERING FOR LÆRING Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole  Randi Christensen  Ingrid Matheussen  Marit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring i et engasjert fellesskap!. VURDERING FOR LÆRING Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole  Randi Christensen  Ingrid Matheussen  Marit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring i et engasjert fellesskap!

2 VURDERING FOR LÆRING Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole  Randi Christensen  Ingrid Matheussen  Marit Rønholt Læring i et engasjert fellesskap!

3

4 DEL 1 Hvordan driver vi motiverende vurdering i klasserommet? DEL 2 Slik har vi implementert ny praksis i kollegiet og skapt kultur for deling Læring i et engasjert fellesskap!

5  forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem  får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet  får råd om hvordan de kan forbedre seg  er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og faglig utvikling Læring i et engasjert fellesskap!

6  Et strategisk initiativ for å få en større andel av elevene til å fullføre og bestå opplæringen Læring i et engasjert fellesskap!

7  Betydelig bedre resultater i matematikk  Flere fullfører  Færre 1-ere  Flere elever er fornøyde med tilbakemeldingene (Elevundersøkelsen) Læring i et engasjert fellesskap!

8

9 Skal være godt kjent for elevene Læring i et engasjert fellesskap!

10  tar utgangspunkt i mål fra læreplanen  er forståelige  er læringsmål, ikke gjøremål  gir mulighet for differensiering Læring i et engasjert fellesskap!

11  står skrevet på tavla  står skrevet på flippover  er skrevet inn i Fronter Læring i et engasjert fellesskap!

12 Eksempler:  Jeg kan forklare hva selvbildet er og uttrykke tanker om hvordan det dannes  Jeg kan to teorier om hva som påvirker selvbildet vårt og komme med praktiske eksempler på det Læring i et engasjert fellesskap!

13 Læreplanmål: ”Forklar hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemmaer.  Lag mål som er aktuelle for at eleven skal nå dette læreplanmålet. Læring i et engasjert fellesskap!

14  Jeg kan forklare hva etikk er og hva moral er  Jeg kan forklare hva et etisk dilemma er  Jeg kan gi et eget eksempel på et etisk dilemma  Jeg kan komme med selvstendige tanker og drøfte eksemplet på etisk dilemma  Jeg kan forklare gjennom eksempler hva  pliktetikk  formålsetikk  konsekvensetikk  og sinnelagsetikk er Læring i et engasjert fellesskap!

15  Beregn 5 minutter  Fokus ”Hva har jeg lært denne timen?” Læring i et engasjert fellesskap!

16  Røde- gule- grønne kort  Elevene skriver på ark hva de har lært Læring i et engasjert fellesskap!

17 Eksempel:  Forklar hva selvbilde er og skriv ned tankene dine om hvordan det dannes Læring i et engasjert fellesskap!

18 Elevene får utdelt vurderingskriteriene før alle prøver:  skriftlige prøver  muntlige prøver  praktiske prøver Læring i et engasjert fellesskap!

19 VG 2 Helsefagarbeider Kommunikasjon og samhandling: Eleven skal kunne  drøfte hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer Læring i et engasjert fellesskap!

20 Lav grad av måloppnåelse (2) Middels grad av måloppnåelse (3-4) Høy grad av måloppmåelse (5-6) Eleven må:  kunne fortelle hva respekt og toleranse er.  kunne kjenne til to ulike kulturer, tradisjoner og livssyn. Eleven må:  kunne forklare og begrunne hva respekt og toleranse for andres kulturer, tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer  kunne gi eksempler Eleven må:  kunne drøfte og reflektere over hva respekt og toleranse for andres kulturer innebærer.  kunne drøfte ulike tradisjoner, livssyn og sosiale status  kunne reflektere samspill mellom mennesker og hva en helsefagarbeider kan og bør bidra med i en slik prosess.  Kunne gi eksempler Læring i et engasjert fellesskap!

21 Prøve i kommunikasjon: Oppgave 1) a)Hva betyr toleranse? b)Forklar og begrunn hvorfor det er viktig for en helsefagarbeider å være tolerant c)Forklar hvordan du kan være tolerant i forhold til medelever i klassen Læring i et engasjert fellesskap!

22 Fag: Kommunikasjon Elevene valgte tema for diskusjonen: Aktiv dødshjelp Læring i et engasjert fellesskap!

23 Elevenes forslag:  Alle skal vente på sin tur til å snakke  Rekke opp hånden før man sier noe  Lytte til hva de andre sier  Respektere andres meninger  Delta i diskusjonen  Uttrykke seg forståelig  Snakke saklig om et tema Læring i et engasjert fellesskap!

24 KompetansemålVurderingssituasjoner • Eleven skal kunne bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og gjøre greie for sammenhengen mellom ergonomi og helse • Rollespill på praksisrommet, kameratvurdering • Intervju fra arbeidsplassen, kameratvurdering • Egenvurdering (skjema) • Praktisk prøve med karakter Læring i et engasjert fellesskap!

25 Lav grad Karakter 2 Middels grad Karakter 3 - 4 Høy grad Karakter 5 - 6 Eleven klarer å vise riktige forflytningsteknikkerog kan forklare hvorfor det gjøres på denne måtenI tillegg kan eleven kan drøfte hvorfor riktig anvendelse av ergonomiske prinsipper bidrar til god helse Læring i et engasjert fellesskap!

26 Læringsmål Kan godt Kan nesten Kan ikke Forstår ikke • Jeg kan vise riktig sittestilling • Jeg kan forklare hvorfor sittestillingen er gunstig for helsa • Jeg kan utføre minst to forflytningsteknikker Læring i et engasjert fellesskap!

27  Skal fremme læring og utvikling  For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget:  oppmuntrende tilbakemelding  hva klarer du godt/bra  hva må du gjøre annerledes for å bli bedre Læring i et engasjert fellesskap!

28 Konstruktive framovermeldinger på elevarbeider:  Gjøres skriftlig + i eget skjema  Gjøres skriftlig + i dialog med eleven  Gjøres muntlig i øvelsessituasjoner i grupper eller i samlet klasse  Gjøres i elevsamtaler Læring i et engasjert fellesskap!

29 Elevene får vite:  Når de blir vurdert  Hva skal de blir vurdert i forhold til  Hvilken vurderingsform som skal benyttes Elevene skal forstå hva som skal læres og hva som kreves Læring i et engasjert fellesskap!

30 NYTTE BEGEIST -RING TID Læring i et engasjert fellesskap!

31  Igangsatt av UDA i Oslo  Pilotgrupper med lærere og representant fra ledelsen  Utprøvingsfase (ett år)  Implementeringsfase – (milpælplan ett år) Læring i et engasjert fellesskap!

32  Kick-off på personalseminar i Tallin mars 2009  Skolekonferansen på Lillestrøm (tema var vurdering)  Henning Fjørtoft på besøk på Holtet vgs  Skolebesøk til Harlow utenfor London Læring i et engasjert fellesskap!

33 Avdelingsleder Lynn Orwin Rektor Rhonda Murthar HVORFOR STEWARD’S?  VFL som verktøy  Endringsvillige ansatte  Endret skolekultur ga meget gode resultater Læring i et engasjert fellesskap!

34 SYNLIG- GJØRING AV ELEVENE Læring i et engasjert fellesskap!

35  Personalseminar  Planleggingsdager  Felles møtetid  Teamtid  Fagmøter  Lagt inn i skolens planer Læring i et engasjert fellesskap!

36 Tema: Egenvurdering  Formuler klare læringsmål  Formuler vurderingskriterier knytta til læringsmåla  Skisser et opplegg på hvordan elevene skal vurdere seg selv Ta gjerne utgangspunkt i det arbeidet som du gjorde onsdag 13.08.09. Det er nå opprettet mapper i hvert fag i rommet Vurdering for læring (Ansattes rom 2). Arbeidet skal legges direkte inn her. Læring i et engasjert fellesskap!

37 WORKSHOPS  Velg diskusjonsgruppe  Mål for timen/økta  Egenvurdering  Øving før prøving  Elevene er med på å velge vurderingskriterier  Kort innledning  Diskusjon Læring i et engasjert fellesskap!

38  Sammenheng mellom Vurdering for læring og Forskrift til Opplæringsloven § 3 – 1  Forskningsresultater  Arbeid med VFL = planlegging av undervisning Læring i et engasjert fellesskap!

39  Er vi à jour med milepælplanen? Er vi à jour med milepælplanen?  VFL-sjekk?  Nye tiltak?  Fagforum  Kollegabasert veiledning Kollegabasert veiledning  Workshops  Plakat Læring i et engasjert fellesskap!

40  Mål på tavla i alle økter!  Hva lærte du nå? Hva må du øve mer på?  Øving før prøving!  Konstruktive framovermeldinger!  Kommentar før karakter.  Alle er med på å velge vurderingskriterier.  Vurder eget og kameratens arbeid underveis.  Feir framgang! Elevene sier: ”På Holtet får jeg tilbakemelding som gjør at jeg får lyst til å lære” Læring i et engasjert fellesskap!

41 r Fronterrom Personalseminar – faglig og sosialt Presentasjoner, erfaringsdeling Kollegabasert veiledning Samarbeid Læring i et engasjert fellesskap!

42 holtetvgs@ude.oslo.kommune.no Læring i et engasjert fellesskap!


Laste ned ppt "Læring i et engasjert fellesskap!. VURDERING FOR LÆRING Ny vurderingspraksis på Holtet videregående skole  Randi Christensen  Ingrid Matheussen  Marit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google