Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om læringsutbyttebeskrivelser Kråkerøy 27. august 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om læringsutbyttebeskrivelser Kråkerøy 27. august 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om læringsutbyttebeskrivelser Kråkerøy 27. august 2013

2 Hva skal fagskolestudentene lære? Hva er det vi som tilbydere og arbeidslivet ønsker? Hvilken profil, hvilken strategi, hvilken handlingsplan har vi for tilbudet vårt? Hvem vil vi rekruttere til tilbudene våre?

3 Kommentar: For å øke fokuset på utdanningens relevans for arbeidslivet og betydningen av læringsutbyttebeskrivelser som grunnlag for kvalitet, kommer denne bestemmelsen tidlig i kapittel 3. Terminologien i denne paragrafen er endret i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). NOKUT vil gi utfyllende informasjon i søkerveiledning om hva som forventes av læringsutbyttebeskrivelsen og hva NOKUTs vurdering av læringsutbyttebeskrivelsen omfatter. Fra NOKUTS kommende retningslinjer § 3-2 L æ ringsutbytte Utdanningen skal ha ett samlet l æ ringsutbytte som er relevant for yrkesfeltet. L æ ringsutbyttet skal beskrive kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som studentene har oppn å dd etter fullf ø rt utdanning, jf. Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk for livslang l æ ring. Merknad til § 3-2: Det er viktig at den yrkeskompetansen studentene oppnår blir synlig gjennom læringsutbyttebeskrivelsen. At utdanningen skal være relevant for yrkesfeltet innebærer at innholdet må være i tråd med det yrkesfeltet etterspør. Læringsutbyttet må oppdateres i takt med utviklingen i yrkesfeltet. I tillegg skal læringsutbyttet være på riktig nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Tilbyder må angi om utdanningen tilhører kategorien «fagskole 1» eller «fagskole 2».

4 Terminologi Læringsutbytte ” Slik begrepet brukes omfatter det både det som er foreskrevne mål for studentenes læring, samt resultatene av denne læringen slik det kan fanges opp gjennom eksamen og karaktersetting.” NIFU/STEP, Rapport 40/2007

5 Terminologi Learning outcomes “Learning outcomes” are statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process.”

6 Læringsutbytte To hovedkategorier: 1) Fagspesifikke 2) Overførbare (Generic skills/transferable skills)‏ Generelle ferdigheter (samarbeidsevner, evne til å ta ansvar, selvstendighet)‏

7 Spørsmål Kan man garantere at en student oppnår de foreskrevne læringsutbyttene?

8 Lov om fagskoleutdanning § 5. Innholdet i utdanningen, avsluttende vurdering og dokumentasjon Tilbyder skal A. ha en plan for innholdet i utdanningen og B. hvordan denne skal gjennomføres. C. Tilbyder skal gi studentene en avsluttende vurdering og sørge for at studentene får dokumentert avsluttende vurdering og fullført utdanning. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal bli prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. Vurderingen av studentene skal bidra til å sikre det faglige nivået ved vedkommende utdanning.

9 Rekruttering av studenter Synliggjøring av fagskoleutdanningen ”En utfordring for fagskolene framover er derfor å gjøre utdanningene kjent for potensielle søkere både på ungdomsskolenivå og på videregående opplæringsnivå.” (Karlsen-utvalget)‏ Dette vil du lære deg … Dette vil du bli …

10 Emnene En utdanningsplan for et tilbud SKAL være helhetlig. Emnene skal bygge under studiets innhold, mål og læringsutbyttebeskrivelser

11 Formulering i en utdanningsplan om læringsutbyttebeskrivelser. “ Ved fullført studium skal studenten: … …” Fem, seks beskrivelser på et generelt nivå “ Ved fullført emne skal fagskolekandidaten: … …” Seks til åtte beskrivelser

12 Blooms taksonomi Høyt nivå Kunnskapsmål Vurdering: Bedømme, drøfte, kritisere, avgjøre i forhold til indre/ytre kriterier Ferdighetsmål Utviklede ferdigheter: Mestre, kombinere, fornye, improvisere, videreutvikle Holdningsmål Karakterisering: Utvikle et integrert verdisystem, vise atferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning Syntese: Generalisere, organisere, oppsummere, trekke konklusjoner Komplekse ferdigheter: Bearbeide, tilvirke, vise presisjon, utføre med flyt Organisering: Identifisere seg med, utvikle et system av forpliktende verdier, prioritere betydningen av like verdier Analyse: Dele opp, identifisere, sammenlikne, undersøke Vanemessig handling: Gjennomføre, tilpasse, rette feil, utføre selvstendig Anvendelse: Fortolke, tilpasse, overføre, kunne bruke Imitasjon: Gjenta, etterlikne, prøve, utøve under veiledning Verdsetting: Foretrekke, vise respekt for, forplikte seg på Forståelse: Forklare, tolke, vise til forskjeller, likheter og særtrekk Handlingsberedskap: Forberede, vise interesse, benytte, delta i Reaksjon: Delta, følge normer og regler, ta ansvar for Faktakunnskap: Gjengi, beskrive, definere, regne opp Persepsjon: Iaktta, være oppmerksom på, registrere Mottakelighet: Ta i betraktning, være opptatt av, være innstilt på *å kunne formulere læringsutbytte mer presist *å bruke verb som beskriver læringstbyttet på ulike nivå (fra Pettersen Roar C., Kvalitetslæring i høgere utdanning, Universitetsforlaget, Oslo, 2005)

13 …litt mer Bloom

14 Mullah Nasruddin and the Lost Keys The great Sufi master Mullah Nasruddin was on his hands and knees searching for something under a streetlamp. A man saw him and asked, "What are you looking for?" "My house key," Nasruddin replied. "I lost it." The man joined him in looking for the key, and after a period of fruitless searching, the man asked, "Are you sure you lost it around here?" Nasruddin replied, "Oh, I didn't lose it around here. I lost it over there, by my house." "Then why," the man asked, "are you looking for it over here?" "Because," Nasruddin said, "The light is so much better over here."

15 Undervisningsmetoder og vurderingsformer Rekkefølge: 1. Læringsutbyttebeskrivelser 2. Beregning av arbeidsmengde for studentene 3. Valg av undervisningsmetoder (på hvilken måte skal studenten oppnå læringsutbyttene) 4. Valg av vurderingsformer Skal være i overensstemmelse med hverandre!

16 Undervisning og vurdering Hvordan kan vi vite om studenten har oppnådd læringsutbyttene som vi beskriver i utdanningsplanene? Læringsutbyttene skal kunne - observeres - vurderes/testes - måles

17 Se til at: •tidsbruken for å oppnå læringsutbyttene ikke er underestimert. •læringsutbyttene blir kommunisert tydelig. •læringsutbyttene blir testet tilstrekkelig. •undervisningen støtter opp om læringen av generell kompetanse. •det ikke er for tung arbeidsbelastning pr. emne. •studentene forstår læringsutbyttene. •at tilbakemeldinger og fremovermeldinger til studentene ikke er for svake.

18 Spørsmål Hvordan vil du dokumentere i vitnemålet læringsutbyttene er oppnådd?

19 Student centred learning Bachelorstudiet i fjernsynsteknikk (Lillehammer): ”Etter avsluttet utdanning skal fjernsynsteknikerne kunne utføre alle grunnleggende tekniske oppgaver ved en- og flerkameraproduksjoner på en profesjonell måte. De skal ha utviklet et fagspråk som gjør dem i stand til å kommunisere med andre fagfolk. Studentene skal også ha utviklet evnen til å lære seg bruken av ny teknologi og kunne vurdere hvilken konsekvens bruk av ulik teknologi har for programmets form og innhold. De skal kjenne til fortellerprinsipper i ulike fjernsynsformater- og sjangre og skal være i stand til å lage innslag i magasinprogrammer og andre korte programmer på egenhånd.”

20 TID – PEDAGOGISK TILNÆRMING – BEVISSTGJØRING •Ved studiestart: gå igjennom og diskuter med studentene læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. •Ved start av hvert emne: drøft med studentene læringsutbyttebeskrivelsene for emnet (bevisstgjøring av læringsprosessen som også fører til overførbare ferdigheter og såkalt taus kunnskap)‏


Laste ned ppt "Om læringsutbyttebeskrivelser Kråkerøy 27. august 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google