Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordrende atferd Tiltak og behandling Stiftelsen SOR psykologspesialist Jarle Eknes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordrende atferd Tiltak og behandling Stiftelsen SOR psykologspesialist Jarle Eknes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordrende atferd Tiltak og behandling Stiftelsen SOR psykologspesialist Jarle Eknes

2 UA- tiltak og behandling 2 Fra teknikker og prosedyrer til analyser av sammenhenger  Mindre opptatt av hva de gjør, mer opptatt av hvorfor de gjør det  Fokus avhengig av kultur, moter, personlige preferanser  Komplekse sammenhenger, kan bare konsentrere oss om noen aspekter  Ikke være selvgode; Opptre ydmykt men handlekraftig

3 UA- tiltak og behandling 3 Forarbeid  Strategiene må tilpasses ressursene -eller omvendt  Økonomi, stabilitet, faglig kompetanse påvirker ambisjonsnivå  Kartlegging og funksjonell analyse, registreringer  Dokumentasjon  Etablere felles forståelse av hva problemet er, og hva som er aktuelle tiltak  Etisk refleksjon; Virkemidlene like viktig som resultatene

4 UA- tiltak og behandling 4 Vår innsats  Utfordrende atferd skjer vanligvis ikke isolert fra sosiale relasjoner  Kan ikke bare kreve at hovedpersonen endrer atferd, også vi må endre atferd  Veldokumenterte metoder + kreativ  Fokus på behov, ikke på metoder  Forskjellsbehandling er bra

5 UA- tiltak og behandling 5 Tiltaks- og behandlingsbank  1. Tilrettelegging og forebygging  proaktive strategier  i forkant av problemene; forebygging  redusere eller hindre utfordrende atferd  2. Situasjonshåndtering  reaktive strategier  samtidig og i etterkant av utfordrende atferd – Legge mer vekt på å hindre branner enn å prøve å slukke dem -men begge deler nødvendig

6 UA- tiltak og behandling 6 Proaktive strategier Tilrettelegging og forebygging  Allment positive strategier  Sjelden til plage for utviklingshemmede eller andre  Tillater oss å eksperimentere og prøve oss frem uten fare for å krenke eller irritere

7 UA- tiltak og behandling 7 Gode relasjoner  Påvirker selvbilde  Varme, empati, ekthet  Respektert og forstått  Kvaliteten på hjelperelasjonen viktigere enn metoder og formelle kvalifikasjoner  Motsatt: – Unnvikende og kontrollerende relasjons stil – Distansert, overfladisk

8 UA- tiltak og behandling 8 Å være glad i andre  Overordnet!  Engasjerer oss i den andre  Liker og blir likt tilbake, mer tilfredsstillende arbeids/omsorgsituasjon for alle  Omtale personen i positive vendinger  Pene klær, pen leilighet  Bli kjent med den andre, oppleve ting sammen

9 UA- tiltak og behandling 9 Min historie  Fotoalbum / formidlingssystem  Tekst / foto – fortid, nåtid, betydningsfulle hendelser og personer – liker, liker ikke  Utelukkende positivt perspektiv – Engasjerer pårørende og personale positivt i et felles prosjekt – Suplement til “teknisk” informasjon og miljøregler – Klarere kommunikasjon, idebank, god start for nytt personale

10 UA- tiltak og behandling 10 Kommunikasjonsperspektiv  Forsøk på å kommunisere, eller frustrasjon over å ikke bli forstått  Funksjonell kommunikasjonstrening – lære personen andre, mindre problemskapende måter å oppnå det samme på – alternativ atferd som er mer effektiv – krevende, mye planlegging og koordinering

11 UA- tiltak og behandling 11 Respektfull og tilpasset kommunikasjon  Ikke bare hva vi sier, men også hvordan  Vansker med å forstå emosjonelle uttrykk – vage (vanskelig å fortolke) ansiktsuttrykk --> utfordrende atferd

12 UA- tiltak og behandling 12 Orion metoden  Etabler øyekontakt med personen, og følg hans eller hennes initiativ.  Sett navn på og snakk på en aksepterende måte om det personen opplever eller er opptatt av.  La kommunikasjonen få form av en dialog, hvor hver har sin tur til å uttrykke seg, ikke-verbalt eller med lyder og ord.  Reager på ønskelig atferd ved å imitere den, rose den eller kommentere den med en aksepterende stemme og holdning.  Bekreft ved reaksjoner at det personen har villet kommunisere, er oppfattet og forstått.  Hjelp til med å skape en så god følelsesmessig atmosfære som mulig, slik at også glede og positive følelser kan formidles.

13 UA- tiltak og behandling 13 Samstemt samspill  Oppmerksomhetsregulerende samspill – utflytende oppmerksomhet, ensomme sammen med andre, tomhet, fortvilelse  Tune oss inn på samme bølgelengde – kroppslige uttrykk, bevegelse, tempo, intensitet, rytme, --> gjensidighet  Viktig hva vi gjør sammen – mindre viktig hva vi gjør hver for oss

14 UA- tiltak og behandling 14 Respekt  Selv oppleve at de blir respektert, for å respektere andre  Ikke personalet som er hovedpersoner  Vår arbeidsplass eller deres hjem?  Respekt vs. ettegivenhet – mennesker vi respekterer, stiller vi krav til – mennesker vi respekterer, får stille krav til oss

15 UA- tiltak og behandling 15 Forutsigbarhet og tilrettelegging  Strukturert oversikt over dagen – noen: også om de kjenner aktivitetene og kan redegjøre for dem muntlig – Noen tåler langsiktig oversikt, andre bare det som skal skje om kort tid  Visuell fremstilling – ord, konkreter, pictogrammer, bilder – motiverende rekkefølge (kjedlig - attraktiv - kjedlig - attraktiv...)  Sosialt adekvat, attraktiv og praktisk – status (f.eks. filofax), tilgjengelig, valgmuligheter

16 UA- tiltak og behandling 16 Redusere venting  Uro ved venting – opmerksomhetsforstyrrelser, ADHD  Unngå overraskende pauser – planlegge – ha små oppgaver / aktiviteter parat til å fylle tiden med  Unngå tidsbegrep som forvirrer – selektiv med informasjon – klokke / visuell fremstilling – puslespill

17 UA- tiltak og behandling 17 Stimulering og kontakt  Økning av stimulering / kontakt --> forbedring i utvikling  Godt, stimulerende miljø er kilde til trivsel, glede og utvikling – Unngå at personer må gjøre seg fortjent til sosial kontakt – Bryte negativ sirkel med positive virkemidler

18 UA- tiltak og behandling 18 Trivsel og verdighet  Tiltak skal ikke være i konflikt med verdighet  Omgangsformen vår skal understreke verdighet  Fysiske omgivelser skal understreke verdighet – lekre gardiner, bilder på veggene, friske blomster, stilige klær, tøff hårsveis osv.

19 UA- tiltak og behandling 19 Bevegelse, fysisk aktivitet  Reduserer psykiske vansker – f.eks. mindre psykotiske symptomer på dager med trening – Retter oppmerksomheten utover, og vekk fra indre psykotiske og andre plagsomme tanker  Bedre selvfølelse  Økt toleranse for kroppslige reaksjoner – bivirkninger, nevrologiske tilstander, stress, angstsymptomer  Fortrinnsvis fysisk aktivitet sammen med noen (ikke ergometersykkel alene eller med “vokter”!)

20 UA- tiltak og behandling 20 Unngå problemskapende situasjoner  Unngå / tilrettelegge – når det er kjent at bestemte situasjoner øker sannsynlighet for utfordrende atferd – gjøre ting sammen, flere valgmuligheter, mer attraktiv, bytte roller  Stille spørsmål med viktigheten – må personen vaske gulvet sitt selv? Hvorfor? – tåle at personen gjør andre valg / prioriteringer enn vi selv – Kan slippe unna noe, men ikke alt -fører til passivitet og andre problemer på sikt

21 UA- tiltak og behandling 21 Riktig krav til riktig tid  Utfordrende atferd når kravene er større en mestringsevnen  Fleksibelt ambisjonsnivå – tilpasse krav til dagsform, evner og lyster – legge inn pauser, dele opp oppgavene – gjøre ting sammen / gjøre ting diskret for personen

22 UA- tiltak og behandling 22 Aggresjonsmestring  Kognitiv atferdsmodell for aggresjons- og stress mestring – Betsey Benson, tilpasset modell av Raymond Novaco – 6-8 gruppemedlemmer lett / moderat pu – godt språk, motivert, erkjent / opplevd at de har problemer – praktiske hjemmeoppgaver, diskuterer erfaringer og fremgang, gir hverandre tilbakemeldinger, rollespill

23 UA- tiltak og behandling 23 Se alternativer / toleranse  Ikke et mål at person skal slutte å være sint – men at han / hun mestrer sine egne følelser bedre – gjenkjenne vanskelige situasjoner / følelser – reagere i tide, reagere adekvat – differensiere mellom å bli forbannet, skuffet, irritert, lei seg, fortvilet – hovedpersonen utvikle toleranse (telle til 10..., se stort på det...) – personalet utvikler toleranse, tåler hovedpersonens uttrykk for vanskelige følelser

24 UA- tiltak og behandling 24 Selvfølelse og selvhevdelse  Svakt selvbilde kan gi liten toleranse for frustrasjon – Styrke personen på egne evner, rett til å si fra, markere seg, personlig vekst  Verdsatte roller – oppleve at de betyr noe, kontroll og invirkning på eget liv – til glede for andre, oppriktig satt pris på  Ta på alvor – tilsynelatende “uskyldige” morsomheter kan være sårende  Terapi og selvutvikling

25 UA- tiltak og behandling 25 Oppmerksomhet  Øke positiv oppmerksomhet – slippe å bruke utfordrende atferd for å bli synlig – litt oppmerksomhet ved ua, mer oppmerksomhet når ikke viser ua – oppleve at de er i en vennlig verden - smil, og verden smiler tilbake...  Øke positive opplevelser – lite positive opplevelser --> fortvilelse, sinne, utfordrende atferd --> lite positive opplevelser SNU vond sirkel – sikre positive opplevelser, uavhengig av ua  Utkonkurrere vanskelige tanker med aktiviteter og opplevelser

26 UA- tiltak og behandling 26  Belønne fravær av problemer – DRO - diferensiell forsterkning av annen atferd – tidsintervaller – ulemper: krevende, kan bli lei, fokus på klokken i stedet for person  Uforenelig atferd – DRI - diferensiell forsterkning av uforenelig atferd – bruke hendene i arbeid uforenelig med å slå seg i hodet

27 UA- tiltak og behandling 27 Forventninger, ressurser  Forventer vi utfordrende atferd, er det lett å leve opp til det – påvirker også hva vi legger merke til, fortolkning av situasjonen  Se ressursene, se personen – Unngå negative merkelapper; “han er sint”, “hun er umulig”, “de er farlig” – Gjerne positive merkelapper; “han er egentlig veldig snill”, “hun er så følsom og sårbar”

28 UA- tiltak og behandling 28 Muligheter og grenser  Tydeliggjøre muligheter og grenser – Forutsigbare, likeverdige, rettferdige grenser – Felles, samordnet, konkret – Mild, fast, ikke i utide! Fornuften må seire over reglene. – 60-78 % av aggresiv atferd på voldelige spesialenhet / psykiatrisk inst. ifm grensesetting – Måten vi formidler grenser + kvaliteten i innholdet – Lage regler sammen – Rollespill (hovedpersonen som ekspert og veileder)

29 UA- tiltak og behandling 29 Skifte beite  Flytte – problemene kan “sitte i veggene”  Få nye omsorgspersoner – dårlig kjemi, liker ikke hverandre, sterke negative opplevelser sammen – retten til å velge

30 UA- tiltak og behandling 30 Beskyttelse  Hjelm, mekaniske hjelpemidler, polstring av vegger, votter, fjerning av gjenstander  Frihetsberøvelse er skummelt!  Selvbeskyttelse – hender i lommen, låsing av armer bak på ryggen, knytte hendene, holde gjenstand i hendene – både reell og symbolsk selvbeskyttelse

31 UA- tiltak og behandling 31 Helse  Fokus på fysiske og psykiske plager – organiske skader, svulster, ryggsmerter, magesmerter, medikamentell forgiftning, menstruasjonssmerter, tannsmerter, alergiske reaksjoner, matintoleranse osv.

32 UA- tiltak og behandling 32 Medikamentell behandling  Noen ganger effektivt – men mindre effektivt enn omfanget av bruk skulle tilsi  Kun supplement til andre strategier – men noen ganger nødvendig supplement – riktig bruk forutsetter fokus ikke bare på hva en person gjør (topografi), men også hvorfor (funksjon) – ikke ta utgangspunkt i utfordrende atferd, men plager som ligger bak utfordrende atferd – diagnostisering er viktig

33 UA- tiltak og behandling 33 Felles mål  Dra i samme retning  Overordnede mål – respekt, verdighet, livskvalitet, selvbilde, anerkjennelse – i tillegg: presise, avgrensede mål  Diskusjoner, refleksjoner og debatt – åpen og konstruktiv – alle ansvar for å skape åpenhet, komme frem med viktige synspunkter  Lojal til vedtatte mål og virkemidler – når ikke i målsettingene eller virkemidlene i vesentlig grad er etisk betenkelige

34 UA- tiltak og behandling 34 Tid og overskudd  Krevende utfordringer  Tid - en nødvendig vekstbetingelse – sette av tid til refleksjon, utarbeide planer m.m. – tid alene (skrivearbeid, faglig oppdatering) – tid sammen (overlapping, diskusjoner, formidling) – unngå stressende og tettpakkede arbeidsdager -over tid – tilrettelegge for at alle skal få overskudd til å tenke positivt og orke å forstå, i stedet for bare å reagere. – --> mer hensiktsmessige reaksjoner

35 UA- tiltak og behandling 35 Situasjonshåndtering Reaktive strategier  Hvordan vi forholder oss til f.eks. utfordrende atferd i det eller rett etter at det har oppstått  Målet er å begrense skadeomfanget og sannsynligheten for at problemene skal oppstå igjen  Vi tvinges til å reagere på en eller annen måte  Når vi forstår hvordan våre reaksjoner påvirker personens atferd, kan vi motvirke reaksjoner som opprettholder eller forsterker ua  1. unngå belønning / attraktivt  2. tilføre ubehag (reaksjoner som er tankevekkende, konfronterende, eller også nedverdigende, fysisk ubehag m.m.)

36 UA- tiltak og behandling 36 Straff  Samle kategori av metoder og reaksjonsformer – ulike definisjoner / forståelse kompliserer debatten  Prosessdefinisjon (virkning) – reduksjon i målatferd – vannsprut i ansiktet i ettekant av ua ikke straffende, hvis ikke ua reduseres (tilslørende)  Prosedyredefinisjon (hva vi gjør) – hva som vanligvis er nedverdigende, ubehagelig i vår kultur, samt spesifikk kjenskap til personens preferanser, væremåte og sårbarhet (mykere, med gode sikkerhetsmarginer)

37 UA- tiltak og behandling 37 Utbredelse / effekt  Straff utbredt i alle kulturer / dagliglivet – omfanget større enn nytteverdien – umiddelbar effekt (kortvarig) -reduseres eller får andre uttrykk – opplever at vi har gjort noe konkret (mangel på alternativer) – utløp for eget sinne og frustrasjon (sliten, fortvilet, hjelpeløs)  Straff virker – men ikke alltid etter hensikten  Bivirkninger – økt utagering / selvskading – gråt, tristhet, nedstemthet, depresjon – unngå situasjoner og personer involvert i straff  Nytteverdi – forutsetter miljø som i hovedsak er preget av positive strategier, i samspill preget av respekt, interesse og trivsel – kun liten, supplerende rolle – valide, oppfattes som normale / adekvate / rimelige

38 UA- tiltak og behandling 38 Bryte fastlåst situasjon  Utagering som vedvarer, har ofte låst seg. – Hoverperson og personalet fortsetter å gjøre mer av det samme – viktig å bryte sirkelen. – personalets stahet og maktkamp i en slik situasjon kan bidra til å videreutvikle utageringen. – Viktig å "vinne" kampen mot den pu? – Faglig innsats må ikke forveksles med kampsport.  Vi opptrer på en omsorgsarena

39 UA- tiltak og behandling 39 Skadehemming og beskyttelse  Stoppe slag, biting og andre forsøk på å skade. – Fysisk holde personen; barn eller voksen, sterk eller svak – Praktisk lettere å holde personen slik at han eller hun ikke skader seg selv, enn å holde på en slik måte at ikke vi eller andre blir skadet.  Beskyttelses / stoppteknikk – F.eks. ved forsøk på biting å holde barnets hånd fraskilt fra munnen – Fra 3 sekunder (Harris, 1996; Barton m.fl., 1985) til 15 minutter (Matson & Keyes, 1988). – Singh m.fl. (1981) fant at 1 minutt hadde bedre effekt enn 3 minutter, og Luiselli (1981) fant at så kort tid som 3 sekunder var effektivt. – For lenge kan bidra til å skape irritasjon og sinne som personen i utgangspunktet ikke hadde. – Holding over lang tid bærer ofte mer preg av straff enn beskyttelse / stopp teknikk.  Holde personen så kort tid som mulig, men lenge nok til at det virkelig er til hjelp

40 UA- tiltak og behandling 40 Mekanisk beskyttelsesutstyr  Hjelm, ansiktsmaske og spesiallagde klær – Enkle å bruke, kan kommer i konflikt med personens verdighet. – Kompensere på andre områder med virkemidler som kan bidra til økt verdighet. – For eksempel bør en person som bruker hjelm være ekstra stilig og moteriktig i resten av antrekket.  Effekten avhenge av hva årsaken til selvskading er – Kan skade seg tilsvarende mer på andre måter, for eksempel for å skape bestemte reaksjoner i miljøet.

41 UA- tiltak og behandling 41 Slippe unna  UA opprettholdes av at personen ved for eksempel å slå seg selv eller andre kommer seg ut av en situasjon. – Lære personen at han eller hun aldri oppnår annet enn en viss utsettelse, og at krav opprettholdes. – forståelig og rimelig at personer tillates å slippe unna våre krav og prioriteringer. – Gjøre oss gode refleksjoner om når det er rimelig at personen slipper unna, og når det er rimelig at vi tilrettelegger for og påvirker personen til å gjennomføre aktiviteter. – "Hvor hardt må personen slå før vi hører på ham?", "Hvor mange glass må hun knuse før hun slipper å ta oppvasken?". Ved å la personen slippe unna, eller i hvert fall få en pause ved liten utagering, unngår vi kanskje større utagering.

42 UA- tiltak og behandling 42 Ignorering  Dersom utfordrende atferd er opprettholdt av våre reaksjoner, kan vi ha som strategi å ikke gi reaksjoner ved slik atferd. – Teoretisk meget godt tiltak – Sannsynligvis vil vi av og til måtte gripe inn  opprettholdes og blir ekstra motstandsdyktig mot forsøk på å ignorere. – Kan tro at vi ignorerer  Ignorering handler i praksis ofte ikke om å la være å gi en reaksjon, men å dempe reaksjoner de tidligere har gitt. Ignorering er en strategi som i seg selv ikke dekker personens grunnleggende behov, og kan derfor ikke stå alene som strategi, men kan utgjøre et supplement.

43 UA- tiltak og behandling 43 Sosial oppmerksomhet  Når problemer opprettholdes eller forsterkes av sosial oppmerksomhet, kan man forsøke å gi mindre oppmerksomhet når personen viser utfordrende atferd enn ellers. – forutsetter at vi møter personens behov for oppmerksomhet ved andre anledninger. – Personen uttrykker ved sine problemer et behov for å bli sett, og fortjener å være i sentrum for andres oppmerksomhet og interesse i andre sammenhenger.

44 UA- tiltak og behandling 44 Ordne opp etter seg  River personen ned planter og bilder, skal personen selv rydde dette på plass.  Ofte effektivt, ofte helt uten positiv effekt  Verdt å gjøre noe annet, gjerne det motsatte av det som likevel ikke har hatt effekt.  For noen er selve forsoningen etter å ha utagert attraktiv, og bidrar til å opprettholde problemene.

45 UA- tiltak og behandling 45 Fjerne goder  Respons cost. Svekkingsprosedyre – viser at “det straffer seg” å gjøre bestemte ting. – utbredt strategi i de fleste kulturer. – Effekten av respons cost er vanligvis større ved stort enn ved lite tap. – Immun, lavt selvbilde, straffende miljø uforenelig med godt samspill og gode relasjoner.  Konsekvensene må også stå i forhold til “forseelsen”. De må også være forutsigbare og preget av fornuft, ikke affekt.

46 UA- tiltak og behandling 46 Tegnøkomomi  Tjene seg opp goder  Mister oppsparte goder ved “uønsket atferd” (respons cost)  Utelukkende la tegnøkonomi tjene oppgaven som et system for å styrke ønsket atferd.

47 UA- tiltak og behandling 47 Time-out tid vekke fra forsterkning  Samlebetegnelse for en rekke svekkingsprosedyrer.  Fjerne personen fra en situasjon, og henvise denne til et annet rom eller sted, fjerne tallerken, fjerne blikk osv  Noen praktiserer time-out med varighet i noen sekunder, mens andre praktiserer flere timers “fravær fra forsterker”. Mange har erfart at perioder på mellom ½ og 5 minutter er optimalt, men dette vil variere ut fra situasjons- og person faktorer.

48 UA- tiltak og behandling 48 Overkorreksjon  Betegnelse som omfatter flere tiltak (reduksjonsprosedyrer) som de fleste fagpersoner og andre vurderer som uetiske og unødvendige.  Kategorien inneholder to strategier som brukes hver for seg eller sammen (Horne & Øyen, 1994). Som oftest nedverdigende og provoserende tiltak.  Restitusjon handler gjerne om å rette opp de skader eller forstyrrelser han eller hun har forårsaket. Opprettingen skal gjøres så grundig at omgivelsene blir forbedret etter en slik prosedyre.  Positiv praksis innebærer at personen gjentatte ganger utførerer en atferd han eller hun kunne ha utført i stedet for det som er definert som problem. En person som tisser i buksen, må gå til toalettet, sette seg ned, reise seg igjen og så gå tilbake til der uhellet skjedde (Fox & Azrin, 1973). En som slår seg i hodet med hendene, må utføre en rekke bevegelser med hendene som er uforenelig med å slå seg.

49 UA- tiltak og behandling 49 Godt ment, men dårlig gjort  Straffende tiltak (omfattende, systematisk i faglig regi) – ikke hatt stor utbredelse historisk, men sentral i enkelte miljøer – Intensjonene har vanligvis vært de beste, – I lys av nyere forskning og kulturell utvikling vil denne typen strategier sjelden eller aldri bli valgt. – De aller fleste behandlingsmiljø hvor man har satset på en viss faglighet, er først og fremst preget av god innsats og omsorg, og holdninger som er uforenelig med det man vanligvis i vår kultur oppfatter som betenkelig bruk av makt, tvang og straff.

50 UA- tiltak og behandling 50 Realistiske mål  Vanskelig å behandle når det har pågått over år og blitt en integrert del av en persons reaksjons mønster. – Spesielt langvarig selvskading – Mange når en topp i vanskelighetsgrad, behandlingsmessig sett, etter noen få år  Sternberg m.fl. (1994): behandlingsresultatene for selvskading som hadde vart over 10 år var ikke dårligere enn for selvskading som "bare" hadde vart noen få år.  Type selvskading liten betydning for behandlingspotensialet. Årsakene viktigere  God porsjon behandlingsoptimisme, kombineres med behandlings realisme. Ambisjonsnivået må stå i forhold til mulighetene, og det er viktig å ha blikk også for de små forskjellene.

51 UA- tiltak og behandling 51 Helhetlig innsats  Utfordrende atferd har aldri bare en årsak  Respekt, empati, omsorg og anerkjennelse av personen bak den utfordrende atferden.  Først og fremst bør strategiene være forebyggende, hvor vi tilrettelegger for gode relasjoner, trivsel, anerkjennelse og glede.  I en viss utstrekning må vi også supplere med gjennomtenkte reaksjoner i situasjoner hvor utfordrende atferd forekommer,  Ivaretakelse av personalet


Laste ned ppt "Utfordrende atferd Tiltak og behandling Stiftelsen SOR psykologspesialist Jarle Eknes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google