Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjonærregisteret Etablering av skjermingsgrunnlag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjonærregisteret Etablering av skjermingsgrunnlag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjonærregisteret Etablering av skjermingsgrunnlag
Aksjonærregisteroppgaver Beholdningsoppgaver/ oppgave over aksjer Anne Mette Christensen Follo likningskontor

2 Fastsettelse av anskaffelsesverdi for aksjer under aksjonærmodellen
produksjon BO-06 fra 1. mars juni oktober innlevering BO frist 10.11 Frist sa 30.04 BO ut 24.10 2006 2007 finne kostpris kontroll og skjønnsutøvelse verifisere kostpris avslutte saksbehandling Anskaffelsesverdi for aksjer i eie pr innhentes i 2006 BO-2006 viser skatteetatens forslag til fastsettelse av anskaffelsesverdi og skjermingsgrunnlag BO-2006 viser beregnet skjermingsfradrag for inntektsåret 2006 Anskaffelsesverdi og skjermingsgrunnlag fastsettes ved ligningen for inntektsåret 2006 Anskaffelsesverdi og skjermingsgrunnlag kan deretter endres etter de vanlige regler i ligningsloven Oppgaver for personlige aksjonærer: Informere skatteetaten om anskaffelsesverdi og anskaffelsestidspunkt ved retur av BO i 2006 Returnere BO-2006 med endringer eller som bekreftelse ved sa-fristen våren 2007 Returnere papir-BO der erverv har skjedd før fusjon, fisjon og fondsemisjon for å få frem opplysningene om opprinnelig erverv. Ligningskontoret vil hjelpe til omfordeling av anskaffelsesverdi ved fondsemisjon og påføring av RISK ved fusjon og fisjon utlegg ligning med ord. klagefrist retur BO

3 Ligningsfastsettelse anskaffelsesverdi
Fastsettelse av anskaffelsesverdi er del av ligningsbehandlingen – første gang for 2006 gjelder alle beholdninger pr gjelder anskaffelsesverdi som del av skjermingsgrunnlag sktl § 10-12 gjelder anskaffelsesverdi som inngangsverdi ved salg sktl § 10-32

4 Endring med klage – LL § 9-2 og § 9-6
Skattyter har en ubetinget rett til å klage innen 3 uker etter utlegg Skattyter har en betinget rett til å få klage behandlet etter 3 ukersfristen § 9-2 nr 8 – mulighet for at klage kan behandles også etter 3-ukers fristen § 9-5 nr 7 angir vurderingsmomenter når klagefristen er oversittet

5 Endring uten klage – LL § 9-5 og § 9-6
både etatens initiativ og skattyters vurderes etter momenter i § 9-5 nr 7. ti år som hovedregel tre år for skjønnsmessige fastsettelser når grunnlaget ikke var uriktig eller ufullstendig frister ved endring til ugunst for skattyter to år når han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger

6 Aksjonærregisteroppgaver i Akershus - 2006
Totalt antall selskaper : Innleverte AR-oppgaver: Godkjente AR-oppgaver: Godkjente AR-oppgaver i %: 83 Elektronisk andel: 82 %

7 Ikke levert/ikke godkjente AR-oppgaver
Antall Akershus: selskaper Berører ca aksjonærer Konsekvenser selskap: henvendelser fra aksjonær henvendelser fra skatteetaten

8 Ikke levert/ikke godkjente AR-oppgaver
Konsekvenser aksjonær : har ikke mottatt Beholdningsoppgave Ikke fått anledning til å gi tilbakemeldinger får ikke beregnet anskaffelsesverdi/skjermingsgrunnlag i AR må beregne anskaffelsesverdi/skjermingsgrunnlag selv

9 Erfaringer Mye feil i oppgavene med hendelser etter overgangsregel E
Ikke symmetri med datoer og hendelser for berørte selskaper Ekstraordinært utbytte i 2005 før bruk av overgangsregel E fører til reduksjon i inngangsverdien tilsvarende utbytte Feilmeldinger fordi oppgave for tidligere år ikke har godkjent AR-oppgave

10 Aksjonærregisteroppgaven 2007
Poster knyttet til overgangsregel E er tatt ut Post for avsatt utbytte tatt ut av skjema Tatt inn skattemessig kontinuitet Arv og Gave – (knyttet opp mot f.nr.) Annen skattemessig kontinuitet – (eks. selskap) Altut – feilbrev Altut – Godkjenningsbekreftelse Altut – Utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. skal få fastsatt egen ID. Sendes ut i kombinasjon med feilbrev/godkjenningsbrev – for senere bruk ved utfylling

11 Beholdningsoppgaver i Akershus - 2006
Antall BO-oppgaver levert på papir Antall BO-oppgaver levert elektronisk Totalt antall leverte BO-oppgaver Elektronisk andel: 33 % Ikke innleverte BO-oppgaver ca

12 Erfaringer Vanskelig for mange aksjonærer å forstå oppgaven og hva de skal korrigere Vanskelig for mange aksjonærer å huske inngangsverdi og erversdato Feil i oppgaver fra AR AR-systemet videreutvikles

13 Oppgaver over aksjer 2007 RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis erstatter RF-1088 Beholdningsoppgaven RF-1089 Realisasjonsoppgaven Oppgaven inneholder Sammendrag med sumposter for overføring til selvangivelsen Selskapsoversikt som lister opp alle selskap aksjonæren mottar oppgave for Beholdningsopplysninger (med skjermingsopplysninger) Realisasjonsopplysninger (med skjermingsopplysninger) Utbytteopplysninger (med skjermingsopplysninger) Påstandsfelt for korrigeringer

14 Innrapporteringsrutiner
Alle aksjonærer som er omfattet av aksjonærmodellen skal ha innleveringsplikt av oppgaven for Det er særlig viktig at oppgaven kontrolleres grundig da det skal foretas formell likningsfastsettelse av anskaffelsesverdiene. Fra inntektsåret 2007 blir i utgangspunktet kun de som har nye tilganger eller avganger innleveringspliktige. Innleveringsfrist = innleveringsfrist for selvangivelsen

15 Innrapporteringsrutiner (forts.)
Aksjonærer som ikke har endringer i RF-1088: Leverer RF-1088 på Altinn eller kryss av for ingen endringer i papiroppgaven. Flytter over tallene i selvangivelsen sin. Aksjonærer som har endringer og leverer på Altinn: Korrigerer anskaffelsesverdier mv. på Altinn og leverer Mottar rekalkulert oppgave som Altut-melding etter 3-4 dager Overfører tallene fra rekalkulert oppgave til selvangivelsen

16 Innrapporteringsrutiner (forts.)
Altinnoppgaven skal være oversiktlig for bruker Altinnoppgaven skal være minst like enkel å korrigere som papiroppgave Dersom aksjonær har korrigering av oppgave, bør denne leveres i god tid før selvangivelsesfristen. Dette slik at korrigert oppgave er mottatt før selvangivelsen skal innsendes. Med hensyn til aksjonærene er det svært viktig at det fremheves viktigheten av at aksjonærregisteroppgave leveres korrekt utfylt innen de frister som er satt. Dette med hensyn til kompleksitet rundt skjermingsreglene

17 Innrapporteringsrutiner (forts.)
Aksjonærer som har endringer og leverer på papir: Korrigerer anskaffelsesverdier mv. på papiroppgaven. Skal i prinsippet beregne sine korrigerte skattepliktige størrelser og føre over til selvangivelsen. Men: Mange aksjonærer vil ikke være i stand til å gjøre dette. Disse kan levere selvangivelsen ved å vise til at de har gjort korrigeringer i RF-1088. Skattepliktige størrelser overføres fra Aksjonærregisteret til likningsbehandlingen som kontrollopplysninger

18 Innrapporteringsrutiner (forts.)
Aksjonærer som ikke har mottatt oppgave over aksjer fra AR: Må fylle ut Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi RF-1059 Skattepliktige størrelser overføres fra Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi til selvangivelsen


Laste ned ppt "Aksjonærregisteret Etablering av skjermingsgrunnlag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google