Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten 1 Aksjonærregisteret  Etablering av skjermingsgrunnlag  Aksjonærregisteroppgaver  Beholdningsoppgaver/ oppgave over aksjer Anne Mette Christensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten 1 Aksjonærregisteret  Etablering av skjermingsgrunnlag  Aksjonærregisteroppgaver  Beholdningsoppgaver/ oppgave over aksjer Anne Mette Christensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten 1 Aksjonærregisteret  Etablering av skjermingsgrunnlag  Aksjonærregisteroppgaver  Beholdningsoppgaver/ oppgave over aksjer Anne Mette Christensen Follo likningskontor

2 Skatteetaten 2 Fastsettelse av anskaffelsesverdi for aksjer under aksjonærmodellen 2006 2007 innlevering BO frist 10.11 verifisere kostpris kontroll og skjønnsutøvelse 31.12.2006 BO ut 24.10 finne kostpris produksjon BO-06 fra 1. mars Frist sa 30.04 retur BO utlegg ligning med ord. klagefrist juni oktober avslutte saksbehandling

3 Skatteetaten 3 Ligningsfastsettelse anskaffelsesverdi  Fastsettelse av anskaffelsesverdi er del av ligningsbehandlingen – første gang for 2006  gjelder alle beholdninger pr 31.12.2006  gjelder anskaffelsesverdi som del av skjermingsgrunnlag sktl § 10-12  gjelder anskaffelsesverdi som inngangsverdi ved salg sktl § 10-32

4 Skatteetaten 4 Endring med klage – LL § 9-2 og § 9-6  Skattyter har en ubetinget rett til å klage innen 3 uker etter utlegg  Skattyter har en betinget rett til å få klage behandlet etter 3 ukersfristen  § 9-2 nr 8 – mulighet for at klage kan behandles også etter 3-ukers fristen  § 9-5 nr 7 angir vurderingsmomenter når klagefristen er oversittet

5 Skatteetaten 5 Endring uten klage – LL § 9-5 og § 9-6  både etatens initiativ og skattyters  vurderes etter momenter i § 9-5 nr 7.  ti år som hovedregel  tre år for skjønnsmessige fastsettelser når grunnlaget ikke var uriktig eller ufullstendig  frister ved endring til ugunst for skattyter  to år når han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger

6 Skatteetaten 6 Aksjonærregisteroppgaver i Akershus - 2006  Totalt antall selskaper : 20 000  Innleverte AR-oppgaver: 17 979  Godkjente AR-oppgaver: 16 642  Godkjente AR-oppgaver i %: 83  Elektronisk andel: 82 %

7 Skatteetaten 7 Ikke levert/ikke godkjente AR- oppgaver  Antall Akershus: 3 400 selskaper  Berører ca 15 000 aksjonærer  Konsekvenser selskap:  henvendelser fra aksjonær  henvendelser fra skatteetaten

8 Skatteetaten 8 Ikke levert/ikke godkjente AR- oppgaver  Konsekvenser aksjonær :  har ikke mottatt Beholdningsoppgave  Ikke fått anledning til å gi tilbakemeldinger  får ikke beregnet anskaffelsesverdi/skjermingsgrunnlag i AR  må beregne anskaffelsesverdi/skjermingsgrunnlag selv

9 Skatteetaten 9 Erfaringer  Mye feil i oppgavene med hendelser etter overgangsregel E  Ikke symmetri med datoer og hendelser for berørte selskaper  Ekstraordinært utbytte i 2005 før bruk av overgangsregel E fører til reduksjon i inngangsverdien tilsvarende utbytte  Feilmeldinger fordi oppgave for tidligere år ikke har godkjent AR-oppgave

10 Skatteetaten 10 Aksjonærregisteroppgaven 2007  Poster knyttet til overgangsregel E er tatt ut  Post for avsatt utbytte tatt ut av skjema  Tatt inn skattemessig kontinuitet  Arv og Gave – (knyttet opp mot f.nr.)  Annen skattemessig kontinuitet – (eks. selskap)  Altut – feilbrev  Altut – Godkjenningsbekreftelse  Altut – Utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. skal få fastsatt egen ID. Sendes ut i kombinasjon med feilbrev/godkjenningsbrev – for senere bruk ved utfylling

11 Skatteetaten 11 Beholdningsoppgaver i Akershus - 2006  Antall BO-oppgaver levert på papir 70 000  Antall BO-oppgaver levert elektronisk 34 000  Totalt antall leverte BO-oppgaver 104 000  Elektronisk andel: 33 %  Ikke innleverte BO-oppgaver ca 30 000

12 Skatteetaten 12 Erfaringer  Vanskelig for mange aksjonærer å forstå oppgaven og hva de skal korrigere  Vanskelig for mange aksjonærer å huske inngangsverdi og erversdato  Feil i oppgaver fra AR  AR-systemet videreutvikles

13 Skatteetaten 13 Oppgaver over aksjer 2007  RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis erstatter  RF-1088 Beholdningsoppgaven  RF-1089 Realisasjonsoppgaven  Oppgaven inneholder  Sammendrag med sumposter for overføring til selvangivelsen  Selskapsoversikt som lister opp alle selskap aksjonæren mottar oppgave for  Beholdningsopplysninger (med skjermingsopplysninger)  Realisasjonsopplysninger (med skjermingsopplysninger)  Utbytteopplysninger (med skjermingsopplysninger)  Påstandsfelt for korrigeringer

14 Skatteetaten 14 Innrapporteringsrutiner  Alle aksjonærer som er omfattet av aksjonærmodellen skal ha innleveringsplikt av oppgaven for 2006. Det er særlig viktig at oppgaven kontrolleres grundig da det skal foretas formell likningsfastsettelse av anskaffelsesverdiene.  Fra inntektsåret 2007 blir i utgangspunktet kun de som har nye tilganger eller avganger innleveringspliktige.  Innleveringsfrist = innleveringsfrist for selvangivelsen

15 Skatteetaten 15 Innrapporteringsrutiner (forts.)  Aksjonærer som ikke har endringer i RF-1088:  Leverer RF-1088 på Altinn eller kryss av for ingen endringer i papiroppgaven.  Flytter over tallene i selvangivelsen sin.  Aksjonærer som har endringer og leverer på Altinn:  Korrigerer anskaffelsesverdier mv. på Altinn og leverer  Mottar rekalkulert oppgave som Altut-melding etter 3-4 dager  Overfører tallene fra rekalkulert oppgave til selvangivelsen

16 Skatteetaten 16 Innrapporteringsrutiner (forts.)  Altinnoppgaven skal være oversiktlig for bruker  Altinnoppgaven skal være minst like enkel å korrigere som papiroppgave  Dersom aksjonær har korrigering av oppgave, bør denne leveres i god tid før selvangivelsesfristen. Dette slik at korrigert oppgave er mottatt før selvangivelsen skal innsendes.  Med hensyn til aksjonærene er det svært viktig at det fremheves viktigheten av at aksjonærregisteroppgave leveres korrekt utfylt innen de frister som er satt. Dette med hensyn til kompleksitet rundt skjermingsreglene

17 Skatteetaten 17 Innrapporteringsrutiner (forts.)  Aksjonærer som har endringer og leverer på papir:  Korrigerer anskaffelsesverdier mv. på papiroppgaven.  Skal i prinsippet beregne sine korrigerte skattepliktige størrelser og føre over til selvangivelsen.  Men: Mange aksjonærer vil ikke være i stand til å gjøre dette. Disse kan levere selvangivelsen ved å vise til at de har gjort korrigeringer i RF-1088.  Skattepliktige størrelser overføres fra Aksjonærregisteret til likningsbehandlingen som kontrollopplysninger

18 Skatteetaten 18 Innrapporteringsrutiner (forts.)  Aksjonærer som ikke har mottatt oppgave over aksjer fra AR:  Må fylle ut Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi RF- 1059  Skattepliktige størrelser overføres fra Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi til selvangivelsen


Laste ned ppt "Skatteetaten 1 Aksjonærregisteret  Etablering av skjermingsgrunnlag  Aksjonærregisteroppgaver  Beholdningsoppgaver/ oppgave over aksjer Anne Mette Christensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google