Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge Martin Handeland seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst – seksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge Martin Handeland seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst – seksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge Martin Handeland seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst – seksjon for barn og unge (SSO-SBU)

2 Bakgrunn •Barnefedme: Økende forekomst og tidligere start (?) Definert pasientgruppe

3 Vekststudien i Bergen Sml. 1971-74 referanserGutter (%)Jenter (%) 90,0 prosentil vekt/høyde 18,020,1 97,5 prosentil vekt/høyde 8,07,2 90,0 prosentil triceps hudfold 30,028,0 90,0 prosentil subscapulær hudfold 26,525,9 Acta Pædiatrica 2007;96:1333–7

4 ”Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge” Jenter 9 år –14,7 % overvekt –4,7 % fedme Jenter 15 år –11,6 % overvekt –1,3 % fedme Gutter 9 år –12,8 % overvekt –2,8 % fedme Gutter 15 år –9,2 % overvekt –4,4 % fedme Helsedirektoratet 02/2008; IS-1533

5 Copyright ©2008 American Academy of Pediatrics Lagstrom, H. et al. Pediatrics 2008;122:e876-e883 FIGURE 2 BMI of girls (upper) and boys (lower) who where normal weight (  ) or overweight (  ) at the age of 13

6 Bakgrunn •Barnefedme: Økende forekomst og tidligere start •Usikkert hvilke tiltak som gir best effekt –Forebygging –Behandling Definert pasientgruppe Hva gjør vi? Gjør vi det vi skal gjøre?

7 Behandling – kunnskapsoppsummering •Mangler gode (langtids)studier •Atferdsbehandling kombinert med flere tiltak for endring av levevaner •Supplerende medikamentell behandling (ungdom) Oude LH et al. Interventions for treating obesity in children. Cochrane.Database.Syst.Rev. (1):CD001872, 2009.

8 Bakgrunn •Barnefedme: Økende forekomst og tidligere start •Usikkert hvilke tiltak som gir best effekt –Forebygging –Behandling •Behov for mer kunnskap –Forebygging –Behandling Definert pasientgruppe Hva gjør vi? Gjør vi det vi skal gjøre? Hvordan gikk det?

9 Nasjonale føringer RHF •Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten – barn og ungdom –01.11.2007 Hdir •Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten: Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. –xx.xx.2010

10 e-boris.se

11 Logg DatoHendelse 19.04.2008E-post til Elisabeth Arntzen, direktør HSØ: Hva med kvalitetsregister for barnefedme etter mal fra svensk register: http://www.e-boris.se/ http://www.e-boris.se/ 21.05.2008Felles anbefaling (SSO-SBU/Ullevål) om Norsk barnefedmeregister oversendt HSØ 23.04.2009Tilbakemelding fra SSO-SBU/Ullevål til HSØ/HOD ang. hvilke kvalitetsregistre som skal etableres / oppgraderes til nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009. 12.06.2009RHF’ene oversender svar på kartleggingsprosessen til HOD. Norsk barnefedmeregister foreslås opprettet. 18.12.2009Tildeling fra HSØ NOK 200.000: Det foreslås opprettet 4 prioriterte registerutviklingsprosjekt på prioriterte områder der det i dag ikke finnes kvalitetsregistre. Disse prosjektene har en engasjert faggruppe som arbeider med å utvikle registeret mot nasjonal dekning, men er ikke klare for implementering.

12 Bakgrunn •Barnefedme: Økende forekomst og tidligere start •Usikkert hvilke tiltak som gir best effekt –Forebygging –Behandling •Behov for mer kunnskap –Forebygging –Behandling •Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge (Nbfr)

13 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge •Styrke og systematisere klinisk forskning om fedme •Systematisk overvåke og kvalitetssikre behandlingsopplegg for fedme i spesialist- og primærhelsetjenesten •Bedre kompetansen innen behandling av overvekt og fedme hos barn og unge gjennom nettverksarbeid i fagmiljøet og sammenlignende studier mellom ulike sentra (”benchmarking”)

14 Inklusjon •KMI > iso-KMI 30 (fedme) •Alder mellom 2 og 18 år ( → 22 år) •Deltar i sekundærforebyggende tiltak/behandlingsopplegg med flere års varighet

15 Kvalitetsindikatorer - prosess •Ved hvilken alder blir barnets fedme identifisert i Nbfr, og hvilken grad av fedme har barnet da (målt i KMI-SDS) •Ved hvilken alder og grad av fedme blir barnet henvist til barneavdeling •Har pasienten blitt henvist til barneavdeling fra fastlege? •Er helsestasjons- og skolehelsetjenesten involvert i behandlingen? •Ved hvilken alder og grad av fedme tas det prøver for å kontrollere markører for komorbiditet?

16 Kvalitetsindikatorer - resultat •Andel barn som i registreringsperioden oppnår KMI < iso-KMI 30 (dvs. fedme → overvekt) •Endring i KMI-SDS under pågående behandling •Endring i komorbiditetsmarkører •Andel barn som avbryter planlagt behandling

17 Variabler •Helsetjeneste •Oppfølging/kontakter •Behandling og ev. prosjektdeltakelse •Status/fedmerelatert sykdom •Biokjemi •Koblingsanalyser

18 Milepælsplan År201020112012 #Kvartal123412341234 1Protokoll XX 2Informasjon og samtykke X 3Godkjenning REK X 4Konsesjon Datatilsynet X 5Samtaler Hemit X 6Nettverksmøte, barneavd., HSØ XX 7Utvikling av IKT-løsninger X 8Opprette driftsorganisasjon X 9Fase 1, pilot historiske data SiV, OUSU XX 10Fase 2, barneavdelinger XXXXXXXX→ 11Fase 3, kommuner XXXXXX→

19 Styringsgruppe (foreløpig) •Geir Joner, OUS Ullevål / UiO •Jøran Hjelmesæth, SSO, SiV •Gunnar Åbyholm, OUS Ullevål •Martin Handeland, SSO-SBU, SiV •Magnhild P. Kolsgaard, OUS Ullevål / UiO •NN, SiV

20 Suksess-faktorer •Begrenset, elektronisk datauttrekk fra EPJ •Et stabilt nettverk av rapportører •Fagkompetansemiljø •Kvalitetskontroll (elektronisk/manuell) •Tilbakemeldinger til rapportør •Rapportørs opplevelse av nytte


Laste ned ppt "Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for fedme hos barn og unge Martin Handeland seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst – seksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google