Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norskehavskonferansen 3. april 2008 Endringene i oljebransjen de siste årene har skapt store utfordringer i markedet – hvordan sikre norsk leverandørindustri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norskehavskonferansen 3. april 2008 Endringene i oljebransjen de siste årene har skapt store utfordringer i markedet – hvordan sikre norsk leverandørindustri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Endringene i oljebransjen de siste årene har skapt store utfordringer i markedet – hvordan sikre norsk leverandørindustri konkurransemuligheter? LOG Leverandørnett Olje og Gass Anne Grete Beinnes daglig leder Norskehavskonferansen, 3. april 2008

2 Norskehavskonferansen 3. april 2008 •Kort om LOG •Olje- og gassnæringen  Utviklingstrekk  Den dominerende aktøren •Leverandørindustrien  Bransjen/markedet  Utfordringer •Ønsket utvikling  Hva – og hvordan sikre i dagens situasjon?  ”Krav” og behov •Konkurransemulighet - virkemidler  En uavhengig pådriver og tilrettelegger  ”Verktøykassen”  Bredt informasjonsbehov - koordinering

3 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Kort om LOG •Nasjonalt nettverk  400 bedrifter  Etablert 2003 •Utbygging, drift/vedlikehold og modifikasjoner  Effektiv og tidlig formidling av leverandørrelevant informasjon  Arena for samarbeid og allianser  Kompetansebygging •Samarbeidsavtaler med operatørselskapene  Systematisk tilgang på korrekt informasjon  Bidra til å realisere mål/planer i PUD/KU m.m.  Konkurranseklima •Stimulere til åpenhet •Uavhengig, ideell, non-profit organisasjon •Ikke næringspolitisk virksomhet •Regional forankring

4 Norskehavskonferansen 3. april 2008 LOG Visjon & formål Visjon LOG skal være det ledende leverandørnettverket i Norge rettet mot olje- og gassbransjen. Formål Formål •Bidra til størst mulig verdiskapning i de prosjektene LOG arbeider med: •bidra til flest mulig kontrakter/oppdrag/leveranser til norsk næringsliv (LOGs medlemsbedrifter) •bidra til å realisere operatørselskapenes ambisjoner om verdiskapning/ leveranser (nasjonalt/regionalt) iht KU/PUD •Bidra til at leverandørene kommer høyere opp i verdikjeden

5 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Olje- og gassnæringen •Norges største næring  26% av total verdiskapning  Delvis moden sokkel  Letevirksomhet – nye områder  Infrastruktur - transportløsninger  Mer krevende utbygginger  Subsea  Dypere vann, høyere trykk mm  Kunnskapsintensiviteten øker  Økte miljøutfordringer  Strukturendringer i næringen  Flere og store sammenslåinger  Mange nye/mindre aktører  Internasjonalisering

6 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Den dominerende aktøren •StatoilHydro  Operatør for 80% av produksjonen  Operatør for 70% av gjenværende påviste ressurser  30% av de totale investeringer (2007-2011) •Mulig økt mangfold  Et mer nyansert aktørbilde ifm utbygging av nye felt / felt under utbygging •Posisjon og ansvar – muligheter og farer  Større kraft og moment  Letevirksomhet, teknologiutvikling, FoU, innovasjon, leverandørutvikling  Anskaffelsesprosessen  Mer lukket / eksisterende strukturer?  Større kontrakter - flere rammekontrakter/-avtaler?  Integrasjonsprosessen •Premisslegger – skaper bransjestandard

7 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Norsk leverandørindustri  1000 foretak direkte leverandører til petroleumsnæringen  100.000 sysselsatte  10% markedsandel (i det globale offshoremarkedet)  Investeringsaktivitet 111 mrd. (2007)  Bransje/marked i o mfattende og varig omstilling Utfordringer  Teknologiutvikling  Kompetanse-/kunnskapskrevende  Innovasjon / FoU  Internasjonalisering  Konsolidering / spesialisering  Profesjonalisering  Rekruttering  Svingende aktivitets-/investeringsnivå Kilde: SNF / Samfunns- og Næringslivsforskning, Bergen

8 Norskehavskonferansen 3. april 2008 •Jevnt høyt aktivitetsnivå •Bred deltagelse / mangfold •Kvalifiserte, kompetente, kunnskapsbaserte leverandører •Internasjonalisering •Utvikling og vekst Ønsket utvikling?

9 Norskehavskonferansen 3. april 2008 •Reell mulighet til å delta  Åpen konkurranse  Kontraktsstrategi  Reell tilrettelegging •Åpenhet i anskaffelsesprosessen  Planer / behov •Informasjonsformidling  Strategi - basert på åpenhet  Kontinuerlig oppfølging  En uavhengig pådriver Hvordan oppnå?

10 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Leverandørseminar Stjørdal 14.02.08: •Identifisere egen plassering i verdikjeden •Samarbeid med komplementære bedrifter •Markedsføre seg •Oppdatere seg om StatoilHydros anskaffelsesbehov •Kvalifisere seg  Achilles FKO Underleverandører Hovedkontraktør (er) Operatør- selskap Underleverandører Råd til leverandørene fra StatoilHydro

11 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Leverandørenes ”behov” Fra innlegget til adm. direktør Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen: ~StatoilHydro er en kjempe, og vi - og mange med oss - har et godt forhold til dem. I tiden som kommer blir det veldig spennende å se hvordan de takler den oppgaven, når det gjelder sitt forhold til leverandørindustrien. ~Jeg skulle ønske at de ble enda flinkere til å få til et gjennomarbeidet forhold til leverandørindustrien. En bevisst og gjennomtenkt leverandørstrategi : ~En leverandørstrategi hvor det opprettes en mal og en holdning til hvordan man skal forholde seg til oss. ~Hvor mange kontrakter skal tildeles, hvilke og når? Dette er spørsmål som må være satt i system. ~Det blir håpløst å si: Ring oss! StatoilHydro er nå et selskap på tretti tusen mann, hvor i all verden skal du starte, sa Kyllingstad og understreket at giganten også må følges nøye med av norske myndigheter. ODV konferansen i Bergen i oktober 2007 Kilde: Oilinfo

12 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet •Verktøykassa Informasjonsformidling Arena for samarbeid & allianser Medlemsdatabase Kompetansebygging Resultater Verktøy: LOG skal være en effektiv organisasjon som benytter ny og moderne teknologi i formidling av informasjon som er relevant for leverandørene.

13 Norskehavskonferansen 3. april 2008 •Hva kreves?  Åpenhet i anskaffelsesprosessen  Behov / planer må gjøres kjent  Rettidig informasjon  tidlig nok til å kunne agere  Informasjonsmal  Leverandørrelevant info  Lett tilgjengelig – ett sted  Systematisert/strukturert  Vedlikeholdt kontinuerlig  Standardisert/gjenkjennbar  ”Selskapsnøytral” Reell konkurransemulighet

14 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet Informasjonsformidling •Kontinuerlig og tilrettelagt www.oil-and-gas.net •Portal www.oil-and-gas.net  Generelt fra bransjen, aktørene og LOG  Medlemsdatabase •Prosjektnettstedene  Prosjektnyheter  Kontraktsrelatert info  Kontraktsstruktur, tidsplaner, tildelinger m.m.  Kontaktpersoner/kontaktinfo •Nodenettstedene  Info/nyheter - regionalt fokus •Nyhetsbrev pr. mail •Spørreundersøkelser o.a.

15 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet •Kontraktsstruktur  Utbygging og drift  Hovedkontrakter og underkontrakter  Estimert tildelingstidspunkt  Kontraktsverdi  Kontaktpersoner/kontaktinfo  Omfang og tidsplan  Annen info, presentasjoner etc. •Rammekontrakter/-avtaler •Utstyrspakker  PMP (Procurement Milestone Plan)  pr. disiplin og pakkenummer

16 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet Leverandørseminarer  Operatørselskap, hovedkontraktører og andre presenterer •Viktige kontrakter/temaer  Kontraktsstrategi og -struktur  Tidsplaner  Kontraktsomfang  Behov for underleveranser  Krav som stilles (kvalifisering m.m.)  Kontaktpersoner / kontaktinfo •Mulighet for markedsføring/møter Timing er avgjørende! Timing er avgjørende!

17 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet Arena for samarbeid og allianser •Strukturert medlemsdatabase  Kontaktinfo  Bedriftspresentasjon  Produkter og tjenester kategorisert iht Achilles koder Achilles JQS Categories SØK • SØK  stort antall søkemuligheter •Matchmaking - tilbydere/kontraktører og LOG medlemsbedrifter •Synliggjøre “nye” forretningsmuligheter gjennom samarbeid  Sammensatte/komplekse kontrakter  Store volum / stor kapasitet •Møteplasser, seminarer m.m.

18 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Reell konkurransemulighet Kompetansebygging •HMS seminar •Tilbuds- og kontraktsseminar •Achilles seminar  Prekvalifisering •Diverse opplæringstilbud mellom medlemsbedriftene  Datakurs  QA/QC kurs  Elektronisk samhandel  Rådgivning fra LOG

19 Norskehavskonferansen 3. april 2008 •Mer samarbeid og koordinering ift relevant informasjon fra andre aktører i bransjen  Programmer/ordninger, tilbud, arrangementer, lover og regler m.m. •www.oil-and-gas.net kan brukes som ekstra informasjonskanal for  Virkemiddelapparatet  FoU-miljøene  Leverandørutviklingsprogrammer  Bransjeorganisasjoner  Myndigheter  m.fl. Bredt informasjonsbehov - koordinering

20 Norskehavskonferansen 3. april 2008 LOG - tilbakemeldinger Olje- og energiminister Åslaug Haga under åpningen av Ormen Lange 6. oktober 2007: ”Ormen Lange har vist seg å være god distriktspolitikk. Prosjektet har stimulert lokalt næringsliv, og har fått ringvirkninger langt utenfor petroleumssektoren. Dette gjelder ikke minst for sysselsetting, og spesielt når det gjelder fremtidsrettede arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Denne positive effekten kommer Leverandørnettverk Olje og Gass (LOG), mye takket være Leverandørnettverk Olje og Gass (LOG), som har bidratt til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktig. Ormen Lange er noe hele regionen får nyte godt av, og regionen mottok ordrer for nærmere tre milliarder kroner. I tillegg har prosjektet tiltrukket seg verdifull utenlandsk kompetanse og arbeidskraft. Dette har skapt en gjensidig læringsprosess og styrket Midt-Norge som et internasjonalt senter for teknologi og innovasjon i offshoresektoren.”

21 Norskehavskonferansen 3. april 2008 LOG - tilbakemeldinger (Desemberkonferansen 2005): Tom Røtjer prosjektdirektør for Ormen Lange Prosjektdirektøren ga også ros til Leverandørnett Ormen Lange (LOL) i sitt innlegg, og mente at LOL har hatt svært mye å si for at så vel lokale som nasjonale bedrifter har fått, og kan få betydelige oppdrag også i fremtiden. Røtjer understreket at samarbeidet mellom Hydro og LOL har vært det aller beste. Hydro har støttet videreføringen av LOL til Leverandørnett Olje og Gass (LOG), og LOG er også engasjert av Hydro med hensyn til leverandørkommunikasjon i den innledende fase av deres Shtokman-prosjekt.

22 Norskehavskonferansen 3. april 2008 LOG - tilbakemeldinger Norsk Hydro ASA Knut Wennersgaard, anskaffelsesdirektør Ormen Lange ”Samarbeidet med LOL har fungert utmerket og har spart spesielt anskaffelsesdelen i prosjektet for flere årsverk” Norske Shell AS Stig Gravem, teamleder kontrakt og innkjøp (drift) ”Gjennom LOL har vi kunnet kommunisere med leverandør- markedet på en effektiv måte” Aker Kværner Verdal AS Kjell Eggen, direktør forretningsutvikling ” Medlemskapet i LOL har vært meget nyttig for oss både når det gjelder informasjon og som arena for kontakt og samarbeid”

23 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Tilbakemeldinger Om Skarv-Idun prosjektet: Om Skarv-Idun prosjektet: ”Plan for utbygging og drift for Skarv- og Idunforekomstene ble overlevert myndighetene 29. juni i år. BP er operatør for feltutbyggingen. Det etableres forsyningsbase med driftsstøtteenhet i Sandnes- sjøen og helikopterbase i Brønnøysund. Gjennom opprettelsen av leverandørnettverket LOG Nord legger BP i Skarv-utbyggingen til rette for videre utvikling av det industrielle miljøet langs Helgelandskysten.” Minister of Petroleum and Energy, Odd Roger Enoksen during ”JazzGass” in Molde on June 17, 2007

24 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Etter fusjonen - alt. 1?

25 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Etter fusjonen - alt. 2?

26 Norskehavskonferansen 3. april 2008 -løsningen for et velfungerende samkvem mellom operatører og leverandører: LOG – Leverandørnett Olje og Gass Etter fusjonen - alt. 3?

27 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Takk for oppmerksomheten!www.oil-and-gas.net

28 Norskehavskonferansen 3. april 2008 Produktutvikling

29 Produktutvikling


Laste ned ppt "Norskehavskonferansen 3. april 2008 Endringene i oljebransjen de siste årene har skapt store utfordringer i markedet – hvordan sikre norsk leverandørindustri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google