Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Olje og Gass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Olje og Gass"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Olje og Gass
Endringene i oljebransjen de siste årene har skapt store utfordringer i markedet – hvordan sikre norsk leverandørindustri konkurransemuligheter? LOG Leverandørnett Olje og Gass Anne Grete Beinnes daglig leder Norskehavskonferansen, 3. april 2008 Norskehavskonferansen 3. april 2008

2 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Kort om LOG Olje- og gassnæringen Utviklingstrekk Den dominerende aktøren Leverandørindustrien Bransjen/markedet Utfordringer Ønsket utvikling Hva – og hvordan sikre i dagens situasjon? ”Krav” og behov Konkurransemulighet - virkemidler En uavhengig pådriver og tilrettelegger ”Verktøykassen” Bredt informasjonsbehov - koordinering Norskehavskonferansen 3. april 2008

3 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Kort om LOG Nasjonalt nettverk 400 bedrifter Etablert 2003 Utbygging, drift/vedlikehold og modifikasjoner Effektiv og tidlig formidling av leverandørrelevant informasjon Arena for samarbeid og allianser Kompetansebygging Samarbeidsavtaler med operatørselskapene Systematisk tilgang på korrekt informasjon Bidra til å realisere mål/planer i PUD/KU m.m. Konkurranseklima Stimulere til åpenhet Uavhengig, ideell, non-profit organisasjon Ikke næringspolitisk virksomhet Regional forankring Åpent for utenlandske bedrifter Norskehavskonferansen 3. april 2008

4 Norskehavskonferansen 3. april 2008
LOG Visjon & formål Visjon LOG skal være det ledende leverandørnettverket i Norge rettet mot olje- og gassbransjen. Formål Bidra til størst mulig verdiskapning i de prosjektene LOG arbeider med: bidra til flest mulig kontrakter/oppdrag/leveranser til norsk næringsliv (LOGs medlemsbedrifter) bidra til å realisere operatørselskapenes ambisjoner om verdiskapning/ leveranser (nasjonalt/regionalt) iht KU/PUD Bidra til at leverandørene kommer høyere opp i verdikjeden Norskehavskonferansen 3. april 2008

5 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Olje- og gassnæringen Norges største næring 26% av total verdiskapning Delvis moden sokkel Letevirksomhet – nye områder Infrastruktur - transportløsninger Mer krevende utbygginger Subsea Dypere vann, høyere trykk mm Kunnskapsintensiviteten øker Økte miljøutfordringer Strukturendringer i næringen Flere og store sammenslåinger Mange nye/mindre aktører Internasjonalisering 1/3 av statens samlede inntekter Vel 50% av Norges eksportinntekter Risikonivået øker Økte miljøutfordringer - sårbare områder / krevende områder (klimatisk – ift andre næringer m.m.) Mer krevende utbygginger Moden sokkel - Nye områder / store funn Dypere vann, distance to shore, krevende reservoar / trykk og temperatur, CO2 innhold, krav til utstyr Hvert nytt fat utvunnet blir mer kunnskapsintensivt Norskehavskonferansen 3. april 2008

6 Den dominerende aktøren
StatoilHydro Operatør for 80% av produksjonen Operatør for 70% av gjenværende påviste ressurser 30% av de totale investeringer ( ) Mulig økt mangfold Et mer nyansert aktørbilde ifm utbygging av nye felt / felt under utbygging Posisjon og ansvar – muligheter og farer Større kraft og moment Letevirksomhet, teknologiutvikling, FoU, innovasjon, leverandørutvikling Anskaffelsesprosessen Mer lukket / eksisterende strukturer? Større kontrakter - flere rammekontrakter/-avtaler? Integrasjonsprosessen Premisslegger – skaper bransjestandard 80% av produksjonen – synkende Stå for ca 30% av de totale investeringer på sokkelen ( ) Disponerer 1/3 av gjenværende reserver og påviste ressurser Nye felt (Victoria/Total, Onyx/Shell) Felt under utbygging (Skarv/BP, Gjøa / GdF drift) Et slags forvaltningsansvar for en bransje/næring må man kanskje kunne pålegge en aktør som har fått en så dominerende posisjon Leteaktivitet Teknologiutvikling – FoU Leverandørutvikling Integrasjonsprosessen – krevende / tidkrevende – varighet? Ny org. - Hvordan orientere seg? Norskehavskonferansen 3. april 2008

7 Norsk leverandørindustri
1000 foretak direkte leverandører til petroleumsnæringen sysselsatte 10% markedsandel (i det globale offshoremarkedet) Investeringsaktivitet 111 mrd. (2007) Bransje/marked i omfattende og varig omstilling Utfordringer Teknologiutvikling Kompetanse-/kunnskapskrevende Innovasjon / FoU Internasjonalisering Konsolidering / spesialisering Profesjonalisering Rekruttering Svingende aktivitets-/investeringsnivå 1000 foretak – 1500 enheter På flere områder er norske leverandører blant de ledende i verden Forventede investeringer i utbygging, drift og vedlikehold på norsk sokkel genererer betydelig etterspørsel etter produkter og tjenester fra leverandørindustrien Leverandørbedrifter i Norge driver virksomhet innenfor de fleste ledd i verdikjeden fra letevirksomhet og utbygging til produksjon og drift Kilde: SNF / Samfunns- og Næringslivsforskning, Bergen Norskehavskonferansen 3. april 2008

8 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Ønsket utvikling? Jevnt høyt aktivitetsnivå Bred deltagelse / mangfold Kvalifiserte, kompetente, kunnskapsbaserte leverandører Internasjonalisering Utvikling og vekst For norsk leverandørindustri Norskehavskonferansen 3. april 2008

9 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Hvordan oppnå? Reell mulighet til å delta Åpen konkurranse Kontraktsstrategi Reell tilrettelegging Åpenhet i anskaffelsesprosessen Planer / behov Informasjonsformidling Strategi - basert på åpenhet Kontinuerlig oppfølging En uavhengig pådriver EPC osv – fra prosjekt til prosjekt, men… Tidlig nok til å kunne agere / posisjonere seg - Leverandørrelevant – dvs. utvalgt info, fokusert på anskaffelser Norskehavskonferansen 3. april 2008

10 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Råd til leverandørene fra StatoilHydro Leverandørseminar Stjørdal : Identifisere egen plassering i verdikjeden Samarbeid med komplementære bedrifter Markedsføre seg Oppdatere seg om StatoilHydros anskaffelsesbehov Kvalifisere seg Achilles FKO Operatør-selskap Hovedkontraktør(er) Underleverandører Underleverandører Underleverandører Markedsføre seg – hvem ta kontakt med? Norskehavskonferansen 3. april 2008

11 Leverandørenes ”behov”
ODV konferansen i Bergen i oktober 2007 Fra innlegget til adm. direktør Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen: StatoilHydro er en kjempe, og vi - og mange med oss - har et godt forhold til dem. I tiden som kommer blir det veldig spennende å se hvordan de takler den oppgaven, når det gjelder sitt forhold til leverandørindustrien. Jeg skulle ønske at de ble enda flinkere til å få til et gjennomarbeidet forhold til leverandørindustrien. En bevisst og gjennomtenkt leverandørstrategi : En leverandørstrategi hvor det opprettes en mal og en holdning til hvordan man skal forholde seg til oss. Hvor mange kontrakter skal tildeles, hvilke og når? Dette er spørsmål som må være satt i system. Det blir håpløst å si: Ring oss! StatoilHydro er nå et selskap på tretti tusen mann, hvor i all verden skal du starte, sa Kyllingstad og understreket at giganten også må følges nøye med av norske myndigheter. Som du vil kjenne til har LOG en stor del av svaret på de forhold Kyllingstad etterlyser. Det er nettopp ”tidlig og strukturert formidling av leverandørrelevant informasjon” som er ett av LOGs hovedprodukt. Konkret går det på formidling informasjon om kontraktsomfang, tidsplaner (forespørsel/tildeling), kontraktsverdier, behov for underleveranser osv. – alt dette formidles gjennom en kontraktsstruktur som LOG bygger opp i samråd med operatørselskapet for de aktuelle prosjekter. I tillegg kjører vi på tidlig tidspunkt leverandør-/kontraktsseminar på større kontrakter i prosjektene – her med presentasjoner fra operatørselskap og kontraktør(er). Kilde: Oilinfo Norskehavskonferansen 3. april 2008

12 Reell konkurransemulighet
Verktøykassa LOG skal være en effektiv organisasjon som benytter ny og moderne teknologi i formidling av informasjon som er relevant for leverandørene. Informasjonsformidling Verktøy: Arena for samarbeid & allianser Medlemsdatabase Fra operatørselskapene Hovedkontraktørene Hovedkontraktørene (innkjøpsassistanse) Rammekontrakter/-avtaler Resultater Kompetansebygging Norskehavskonferansen 3. april 2008

13 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Reell konkurransemulighet Hva kreves? Åpenhet i anskaffelsesprosessen Behov / planer må gjøres kjent Rettidig informasjon tidlig nok til å kunne agere Informasjonsmal Leverandørrelevant info Lett tilgjengelig – ett sted Systematisert/strukturert Vedlikeholdt kontinuerlig Standardisert/gjenkjennbar ”Selskapsnøytral” EPC osv – fra prosjekt til prosjekt, men… Tidlig nok til å kunne agere / posisjonere seg - Leverandørrelevant – dvs. utvalgt info, fokusert på anskaffelser Norskehavskonferansen 3. april 2008

14 Reell konkurransemulighet
Informasjonsformidling Kontinuerlig og tilrettelagt Portal Generelt fra bransjen, aktørene og LOG Medlemsdatabase Prosjektnettstedene Prosjektnyheter Kontraktsrelatert info Kontraktsstruktur, tidsplaner, tildelinger m.m. Kontaktpersoner/kontaktinfo Nodenettstedene Info/nyheter - regionalt fokus Nyhetsbrev pr. mail Spørreundersøkelser o.a. Norskehavskonferansen 3. april 2008

15 Reell konkurransemulighet
Kontraktsstruktur Utbygging og drift Hovedkontrakter og underkontrakter Estimert tildelingstidspunkt Kontraktsverdi Kontaktpersoner/kontaktinfo Omfang og tidsplan Annen info, presentasjoner etc. Rammekontrakter/-avtaler Utstyrspakker PMP (Procurement Milestone Plan) pr. disiplin og pakkenummer Norskehavskonferansen 3. april 2008

16 Reell konkurransemulighet
Leverandørseminarer Operatørselskap, hovedkontraktører og andre presenterer Viktige kontrakter/temaer Kontraktsstrategi og -struktur Tidsplaner Kontraktsomfang Behov for underleveranser Krav som stilles (kvalifisering m.m.) Kontaktpersoner / kontaktinfo Mulighet for markedsføring/møter Timing er avgjørende! Norskehavskonferansen 3. april 2008

17 Reell konkurransemulighet
Arena for samarbeid og allianser Strukturert medlemsdatabase Kontaktinfo Bedriftspresentasjon Produkter og tjenester kategorisert iht Achilles koder Achilles JQS Categories SØK stort antall søkemuligheter Matchmaking - tilbydere/kontraktører og LOG medlemsbedrifter Synliggjøre “nye” forretningsmuligheter gjennom samarbeid Sammensatte/komplekse kontrakter Store volum / stor kapasitet Møteplasser, seminarer m.m. Norskehavskonferansen 3. april 2008

18 Reell konkurransemulighet
Kompetansebygging HMS seminar Tilbuds- og kontraktsseminar Achilles seminar Prekvalifisering Diverse opplæringstilbud mellom medlemsbedriftene Datakurs QA/QC kurs Elektronisk samhandel Rådgivning fra LOG Norskehavskonferansen 3. april 2008

19 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Bredt informasjonsbehov - koordinering Mer samarbeid og koordinering ift relevant informasjon fra andre aktører i bransjen Programmer/ordninger, tilbud, arrangementer, lover og regler m.m. kan brukes som ekstra informasjonskanal for Virkemiddelapparatet FoU-miljøene Leverandørutviklingsprogrammer Bransjeorganisasjoner Myndigheter m.fl. Norskehavskonferansen 3. april 2008

20 LOG - tilbakemeldinger
Olje- og energiminister Åslaug Haga under åpningen av Ormen Lange 6. oktober 2007: ”Ormen Lange har vist seg å være god distriktspolitikk. Prosjektet har stimulert lokalt næringsliv, og har fått ringvirkninger langt utenfor petroleumssektoren. Dette gjelder ikke minst for sysselsetting, og spesielt når det gjelder fremtidsrettede arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Denne positive effekten kommer mye takket være Leverandørnettverk Olje og Gass (LOG), som har bidratt til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktig. Ormen Lange er noe hele regionen får nyte godt av, og regionen mottok ordrer for nærmere tre milliarder kroner. I tillegg har prosjektet tiltrukket seg verdifull utenlandsk kompetanse og arbeidskraft. Dette har skapt en gjensidig læringsprosess og styrket Midt-Norge som et internasjonalt senter for teknologi og innovasjon i offshoresektoren.” Norskehavskonferansen 3. april 2008

21 LOG - tilbakemeldinger
(Desemberkonferansen 2005): Tom Røtjer prosjektdirektør for Ormen Lange Prosjektdirektøren ga også ros til Leverandørnett Ormen Lange (LOL) i sitt innlegg, og mente at LOL har hatt svært mye å si for at så vel lokale som nasjonale bedrifter har fått, og kan få betydelige oppdrag også i fremtiden. Røtjer understreket at samarbeidet mellom Hydro og LOL har vært det aller beste. Hydro har støttet videreføringen av LOL til Leverandørnett Olje og Gass (LOG), og LOG er også engasjert av Hydro med hensyn til leverandørkommunikasjon i den innledende fase av deres Shtokman-prosjekt. Norskehavskonferansen 3. april 2008

22 LOG - tilbakemeldinger
Norsk Hydro ASA Knut Wennersgaard, anskaffelsesdirektør Ormen Lange ”Samarbeidet med LOL har fungert utmerket og har spart spesielt anskaffelsesdelen i prosjektet for flere årsverk” Norske Shell AS Stig Gravem, teamleder kontrakt og innkjøp (drift) ”Gjennom LOL har vi kunnet kommunisere med leverandør- markedet på en effektiv måte” Aker Kværner Verdal AS Kjell Eggen, direktør forretningsutvikling ”Medlemskapet i LOL har vært meget nyttig for oss både når det gjelder informasjon og som arena for kontakt og samarbeid” Norskehavskonferansen 3. april 2008

23 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Tilbakemeldinger Minister of Petroleum and Energy, Odd Roger Enoksen during ”JazzGass” in Molde on June 17, 2007 Om Skarv-Idun prosjektet: ”Plan for utbygging og drift for Skarv- og Idunforekomstene ble overlevert myndighetene juni i år. BP er operatør for feltutbyggingen. Det etableres forsyningsbase med driftsstøtteenhet i Sandnes- sjøen og helikopterbase i Brønnøysund. Gjennom opprettelsen av leverandørnettverket LOG Nord legger BP i Skarv-utbyggingen til rette for videre utvikling av det industrielle miljøet langs Helgelandskysten.” Norskehavskonferansen 3. april 2008

24 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Etter fusjonen - alt. 1? Som leverandør kan kanskje dagens situasjon i olje- og gassbransjen fortone seg slik?? Norskehavskonferansen 3. april 2008

25 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Etter fusjonen - alt. 2? Noen ønsker kanskje gjerne at den isteden skulle være slik? Norskehavskonferansen 3. april 2008

26 Etter fusjonen - alt. 3? MEN DET BØR VÆRE SÅNN! Samarbeid gjennom leverandørnettverk som LOG kan bidra til å sikre åpen konkurranse, mangfold, levedyktighet, kontinuerlig kompetansebygging og kapasitet. Store og små aktører i samarbeid til felles beste – en langsiktig og bærekrafttig løsning. løsningen for et velfungerende samkvem mellom operatører og leverandører: LOG – Leverandørnett Olje og Gass Norskehavskonferansen 3. april 2008

27 www.oil-and-gas.net Takk for oppmerksomheten!
Norskehavskonferansen 3. april 2008

28 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Produktutvikling Norskehavskonferansen 3. april 2008

29 Norskehavskonferansen 3. april 2008
Produktutvikling Norskehavskonferansen 3. april 2008


Laste ned ppt "Leverandørnett Olje og Gass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google