Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederteam: Den profesjonelle leder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederteam: Den profesjonelle leder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederteam: Den profesjonelle leder
Vårt felles oppdrag: Forvalte ressursene våre slik at flest mulig elever fullfører og består, trives godt og lærer så mye som mulig! Oppgaver. Leder skal oppnå gode resultater gjennom andre, og må derfor som sin primæroppgave sørge for at medarbeidere og team har gode arbeids- og utviklingsforhold Følge opp og være tett på den enkelte medarbeider Følge opp og være tett på den enkelte oppgave Rose og gi konstruktive tilbakemeldinger Koordinere, prioritere og legge til rette Personalledelse og personalpleie Strategiske og operative oppgaver Oppgaver og ansvar avklares og fordeles, det skal ikke være tvil om hvem som eier oppgaven, forventningsavklaring Egenskaper. Positivt innstilt, med godt humør og humoristisk sans Empatisk, lojal og god lytter Løsningsorientert, utviklingsorientert og resultatorientert Tillitsvekkende, selvstendig og ansvarsfull Målretta, tydelig og faglig dyktig Kommuniserer godt, inspirerer og motiverer Relasjonsbygger, kulturbygger og teambygger Praksis. Tar felles ansvar for alle elevene og læringsmiljøet ved Horten vgs Følger opp den enkelte medarbeider, er tett på og deltar i praksisfeltet Er god rollemodell både overfor elever og andre medarbeidere Engasjere seg i prosesser og medvirker aktivt underveis Bidrar til å utvikle en sunn og god kultur for tilbakemelding og veileder sine medarbeidere Motiverer til innsats gjennom å vise tillit og gi ansvar Fører dialog, møter initiativ, etablerer delingskultur og leder prosesser Tar ansvar for eget område og for helheten Er etterspørrende, klargjør forventinger og gir tilbakemeldinger Korrigerer uønsket praksis og tar tak i konflikter Prioriterer og jobber systematisk og langsiktig

2 Lederteam : Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Følger opp elever, kollegaer og avtalte oppgaver Tydelig, lojal og ansvarsfull voksenperson med faglig autoritet Samarbeidsorientert og endringskompetent Løsningsorientert, utviklingsorientert og resultatorientert Læringsvillig og delingsvillig Tillitsvekkende, serviceinnstilt og god til å kommunisere Gode IKT- ferdigheter Målretta Praksis. Tar felles ansvar for alle elevene og læringsmiljøet ved Horten vgs Er god rollemodell både overfor elever og andre medarbeidere Stiller kritiske spørsmål ved skolens virksomhet for å bidra til økt kvalitet Fremmer konstruktive forbedringstiltak Følger opp og gjennomfører det som er vedtatt Følger lojalt opp skolens / fellesskapets rutiner og retningslinjer Engasjere seg i prosesser og medvirker aktivt underveis Bidrar til å utvikle en sunn og god kultur for tilbakemelding På tvers. Respektere hverandre som likeverdige Opptre høflig og hensynsfullt overfor hverandre Se alles oppgaver og roller i skolemiljøet Være bevisste på hvordan vi omtaler hverandre Avklare oppgaver og forventninger til hverandre Alltid levere topp kvalitet til neste ledd Finne optimale løsninger gjennom dialog Samarbeide, hjelpe og støtte hverandre Gir ros og konstruktive tilbakemeldinger

3 Avdelingslederne : Den profesjonelle leder
OPPGAVER Faglig-pedagogiske oppgaver Legge til rette for refleksjon, erfaringsdeling og faglig-pedagogisk utvikling (møtearenaer) Implementere føringer i styringsdokumenter Være med på å prioritere langsiktig perspektiv på utviklingsarbeid Iverksette tiltak og følge opp beslutninger Følge opp strategier for å forhindre frafall og øke gjennomstrømning Sikre god informasjonsflyt Delegere oppgaver videre i organisasjonen Opparbeide og vedlikeholde egen faglig kompetanse og lederkompetanse Personalledelse Utføre god personalforvaltning - rekruttering og ansettelse - rett person på rett plass - seniorpolitikk - sosial oppfølging av og tilrettelegging for sykemeldte (formell og juridisk oppfølging utføres av stab) Være tilgjengelig for lærerne Veilede og støtte pedagoger gi konstruktiver tilbakemeldinger korrigere uønsket praksis Elevoppfølging Ivareta elevenes skolehverdag (normal drift) og sikre elevenes rettigheter Være synlig for elevene i avdelingen Korrigere uønsket adferd blant elever Administrative oppgaver Representere avdelingen og være aktiv overfor samarbeidspartnere Jobbe for gode rammebetingelser for sin avdeling Økonomiansvar for avdelingen Ha oversikt over ansvarsområder og oppgaver i organisasjonen Fortsettelse neste side

4 Avdelingslederne: forts. Den profesjonelle leder
Egenskaper. Tydelig Engasjerende Forutsigbar Støttende Evne til situasjonsbestemt ledelse Sosial kompetanse Handlekraftig Ansvarsfull Tillitsvekkende Lojal Kreativ Strukturert, systematisk Rasjonell Praksis overfor medarbeiderne. Være tydelig. Vise vei, retning og prioritere mål. Uttrykke klare forventninger og stille krav Støtte lærerne og gjøre arbeidet mulig, hjelpe til med å prioritere oppgaver ”Se” lærerne Være rettferdig Være en god rollemodell Opparbeide og vedlikeholde tillit hos medarbeiderne

5 Avdelingslederne: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Er faglig dyktige og engasjerte Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner Ser den enkelte elev/lærling, etablerer gode relasjoner og opptrer som positive rollemodeller Har klare forventninger til elevene / lærlingene Legger til rette for elevmedvirkning og er tydelige ledere av læringsarbeidet Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi Bruker vurdering, veiledning og differensiering for å fremme læring Tar felles ansvar for og samarbeider om fag og helhet i opplæringen Tar felles ansvar for og samarbeider om elevenes / lærlingenes sosiale og personlige utvikling Er engasjert i utviklingsarbeid Har høy profesjonsbevissthet og viser handlekraft Profesjonell adferd og praksis Snakke med hverandre – ikke om hverandre Være lojale overfor vedtak (f.eks husreglene) Ta opp saker i riktig forum Være lojal overfor arbeidsplassen Være høflig og vise respekt Være gode rollemodeller Gjøre hverandre gode Dele erfaringer Være bevisst på å oppsøke informasjon Være inkluderende

6 Pedagogisk stab: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Medarbeiderne må få kunnskap om hva som rører seg i ledergruppa av utviklingsoppgaver etc. Lederen skal være bindeledd til den øverste ledelsen og kunne framføre medarbeidernes ønsker Medarbeiderne må få videreformidlet hva som finnes av nye oppgaver etc. Budsjett må holdes og fordeles. Det bør være midler for etterutdanning og videreutdanning. Fysisk miljø viktig - stoler, lys etc. økonomiske rammer slik at jobben kan gjøres. Kvaliteten i forhold til økonomien må vår leder kjempe for i ledergruppa. Må passe på at eget område ikke blir nedprioritet. Materiell etc. må kunne kjøpes inn når det er behov for dette. Det er ikke ønskelig at ting blir for slitt etc. Ingen tar da vare på dette. Jf. Nordahl som sier at må være godt vedlikeholdt. Lederen må kunne sørge for at de ansatte kan få utvikle seg videre med kurs og etterutdanning Stillingshjemler må kjempes for. Vi må kunne ha mulighet for å kunne kalle inn en vikar, ved sykdom eller langvarig fravær. Egenskaper. Balansen mellom det å være personlig og privat. Lederen må kunne takle dette. Medarbeideren skal ikke være i tvil om når lederen er leder. Lederen må kunne utfordre sine ansatte. Det betyr egentlig at lederen har tro på sine ansatte og deres kunnskaper og utfordringen vil føles som en anerkjennelse. Lederen må passe seg for og ikke bli spist opp av alle i organisasjonen. Lederen må kunne være tilgjengelig for sine medarbeidere. Praksis. Vi er ”elever” - lederen skal skape et godt sosialt miljø, oppmuntre og motivere. Lederen skal være sosial, støtte/oppdra sine medarbeidere. Skape tillit, skape gode relasjoner, inspirere. Lederen skal dra i vedtatt retning sammen med sine medarbeidere. Viktig med felles mål når vi skal begynne med noe nytt. Lederen må følge opp og støtte medarbeiderne på veien slik at de har forutsetninger for å få dette til. En leder bør kunne synliggjøre sine medarbeidere for andre ansatte, bære dem fram - markedsføre egne ansatte i forhold til resten av organisasjonen. Lederen bør kunne gi tilbakemelding til de egne ansatte synliggjøre medarbeidernes prosjekter og resultater til øverste ledelse fortelle om planer etc. Lederen bør kunne se potensialet i hver medarbeider, kunne bruke sine medarbeidere til det de er gode på - ta utgangspunkt i medarbeidernes kompetanse Styrer ikke for mye. Frihet under ansvar. Fint om du kan få gjøre jobben din uten overvåking. Tillit til at medarbeiderne kan sin jobb. Lederen bør være en ”psykolog” kunne se den enkelte og framheve det som er bra. Hvilken mennesketype er den enkelte medarbeider? Vise at alle er like viktige. Også de som arbeider i det stille. Lederen må kunne bruke medarbeiderne til det de er gode/trygge på. Lederen må kunne se alle sine medarbeidere. De som har gjort oppgaven får tilbakemelding og skryt for egen innsats. De som ikke alltid synes i organisasjonen må få skryt også, de andre skal ikke kunne ”stjele” disse medarbeidernes positive prosjekter. Positiv involvering. Ved en intervjusituasjon De medarbeidere som skal arbeide sammen med den ”nye” blir tatt med på råd.

7 Pedagogisk stab: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Medarbeideren må ha kompetanse til å kunne utføre de ulike arbeidsoppgavene. Komme i tide, gi klare beskjeder hvis så ikke er tilfelle. Forutsigbarhet. Lojalitet til forhold egen organisasjon og de beslutninger som er tatt der. Fleksibel i forhold til de du samarbeider med og i forhold til egne arbeidsoppgaver, samarbeidsvillig, se egne forutsetninger utvikle seg selv dra i samme retning, se helheten i organisasjonen Innsikt i eget arbeid innstilt for å jobbe for fellesskapet. Endringsvillig og villig til å lære nytt både faglig og som menneske. Støtte hverandre. Målrettet i forhold til arbeidsområdene og i forhold til planer. Kunne formidle ulike behov til leder. Praksis. Medarbeideren blir ikke handlingslammet når vi ikke når målet fullt og helt, vi må klare og ev. endre målsettingen eller ha andre tiltak for å kunne nå målet. Vi må kunne justere målene etter hvert., hvis vi ser at vi ikke kan nå det som opprinnelig er satt. Hyggelig og imøtekommende, hilse på alle som oppsøker oss. I en stresset situasjon så må vi kunne ”blåse” ut hos hverandre Åpenhet og trygghet for å kunne dele konflikter/frustrasjoner og løse dem. Yte god service. Være en god rollemodell Ta vare på hverandre. På tvers. Respekt for alle yrkesgrupper i organisasjonen. Viktig at vi viser hverandre respekt. Avløse hverandre og ta et tak der det er behov også utenfor eget område. Lojalitet i forhold til hverandre. Være forsiktig med å stille en annen i dårlig lys. Ev. å snakke med den det gjelder i etterkant.

8 Rådgivere: Den profesjonelle leder
Overordnet for denne tankegangen er ”eleven i fokus”? Oppgaver. Være faglig visjonær, drive målrettet faglig arbeid. Bidra og stimulere til skolens utviklingsarbeid. Skape positivt klima, samhold og glede, tar felles ansvar Kommunisere tydelig med avdelingen og samarbeidspartnere(internt og eksternt) Skape tillit, personlig og faglig trygghet, følge opp medarbeidersamtaler; ivareta sitt ansvar i iht til de oppgaver og utfordringer medarbeideren står i. Se sin rolle mht konfliktløsning og ta konflikter på en ryddig måte Arbeide aktivt for elevgjennomstrømning med best mulig resultat. Egenskaper. Være tillitsvekkende, raus (menneskelig og mht handlingsrom), blid, ha humor, være høflig, respektfull, positiv og rettferdig. Være tydelig leder, gripe inn når det er negative prosesser på gang (korrigere). Ha gode sosiale fredigheter Vise at man har tillit til medarbeiderne Praksis. Ta ansvar for å skape trygghet og arbeidsglede og respektfull kommunikasjon. Unngå sladder og baksnakking. Være god motivator og gi feedback faglig og personlig. Være handlingsrettet og resultatorientert . Ta systematisk ansvar for å følge opp arbeidsrutiner og prosesser i virksomheten. Være en god strateg og organisator. Være godt informert og viderebefordre nødvendig informasjon til samarbeidspartnerne.. Synliggjøre økonomistyring og forvalte økonomien effektivt.

9 Rådgivere: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Ha en inkluderende holdning, være medmenneskelig, vise ydmykhet, ha humor, vise fleksibilitet. Praksis. Vise lojalitet i forhold til beslutninger som er tatt i organisasjonen Ha profesjonsbevissthet; være faglig dyktig og engasjert, ta ansvar Være god formidler / god pedagog og god rollemodell Se hele eleven i forhold til faglig og personlig utvikling, … være samarbeidsorientert i forhold til dette oppdraget. Ha et positivt menneskesyn. Være rettferdig, hyggelig, streng/vise fasthet og tydelighet f eks i forhold til forventninger Ha mot til å si ifra i de rette kanaler (bidra til en sunn og god organisasjonskultur) Fungere på tvers. Vise respekt, dvs. likebehandle (Unngå snobberi, baksnakking … ) Være høflig, imøtekommende, hjelpsom og positiv Opptre støttende, kollegialt

10 SS og MK: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Faglig og pedagogisk utvikling på avdelingen Underviser gjennom hele skoleåret innen sitt eget område, min. 20% Legge til rette for at vi skal gjøre en god pedagogisk jobb i klasserommet. Koordinere lærerteamene faglig Utnevne mentor for nytilsatt kontaktlærere hele første skoleår. Utnevne mentor for nye medarbeidere. Fullføre og evaluere igangsatte prosjekter – ikke for mange på en gang.(3 år) Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: Tilgjengelig og synlig Er fornuftig og rettferdig ift fordeling av oppgaver blant lærere Kaster seg ikke på alle nye pedagogiske trender Jevnlig videreutvikling / videreutdannelse av personale Sette sammen godt fungerende lærerteam i de enkelte klassene Avholde jevnlige møter for avdelingen. Delegere ledelsen av kontaktforum på trinnene. Ikke ha ansvaret for å være kontaktlærer Sosiale arrangementer og være det sosiale samlingspunktet Vet hvor han/hun finner den informasjonen som er nødvendig for å hjelpe de ansatte i alle typer spørsmål for eksempel innenfor personaljus, oppføling ved sykemelding etc. Hovedsakelig er faglige leder og har ansvaret for den faglige utviklingen på avdelingen Oppdatere liste over fagkompetanse i avdelingen for vikarservice Gi medarbeiderne konkret hjelp i f.h.t. klasseledelse Tydelig på våre oppgaver. Tydelig på logistikken på huset – passe på at vi ”snakker samme språk” Ta varsling fra medarbeidere seriøst, og handle! Sørge for en felles plattform -> gir eierskap -> lettere å diskutere om vi er på rett vei (faglig). Bruke fellestiden relevant i forhold til hvem som er innkalt på møte. Skape fora for erfaringsutveksling faglig/ klasseledelse/ pedagogisk osv. Sørge for å opprettholde faglig nivå pedagogisk og ikke minst yrkesfaglig. Styre pengebruken mer mot fag. Faktabasert/forskningsmessig grunnlag. Fortsettes på neste side

11 SS og MK: forts. Den profesjonelle leder
Oppgaver forts. Orientere om og avkode forskrifter etc. fra høyere nivåer. Bestandig nye lærer sliter med å forstå disse tingene. Se helhet og forstå den bakenforliggende meningen. Skape mening i pålegg. Dreiebok for nye medarbeidere. Hjelpe oss med elever med spesielle behov. Hva innebærer ulike diagnoser. Faste oppfølgingsmøter med pp-tjenesten! Konkrete råd. Følge opp medarbeiderne systematisk i praksis. Større kvalitetssikring i ansettelsesprosessen. -> Lære seg å ansette riktige personer. Ikke bare stille standardspørsmål. Men konkrete pedagogiske. Tilgjengelig. Prioritere oppmerksomhet om undervisning. Anskueliggjøre den økonomiske situasjon. Gi oss innsyn. Oversikt over pengebruken nå i f.h.t. tidligere år – Hvorfor har vi dårlig råd?

12 SS og MK: forts. Den profesjonelle leder
Egenskaper.  Samarbeidsevner og god på kommunikasjon Har sosiale antenner, evner å fange opp signaler Stiller krav til medarbeideres profesjonalitet og følger opp Lydhør overfor medarbeideres kompetanse og tar signaler alvorlig Evnen til å ta veloverveide avgjørelser. Tørre å stå for dem. God på konflikthåndtering, tørre å ta opp problemer før de eskalerer til personkonflikter og tørre å stå i konflikter Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: Har gode fagkunnskaper Gode pedagogiske egenskaper Være rettferdig Gi konstruktive tilbakemeldinger (både ris og ros) Innehar den største yrkesstolthet. God på å bygge relasjoner mellom alle nivå Tillate ulikheter i ulike undervisningsopplegg / undervisningsmetoder Engasjert. Evne til å be om unnskyldning.. Lojalitet til skolen ikke oppover i systemet. Åpenhet. Blide og imøtekommende. Ser ulike avdelinger behov. Klare skille person og sak. Hvis en medarbeider opplever at dette ikke gjøres, vil problemer diskusjoner ikke komme opp. Tåler å stå i konflikter. Praksis.  Følge opp punkt en og to i praksis 

13 SS og MK: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper.  Har gode fagkunnskaper Gode pedagogiske egenskaper Er god på klasseledelse God på å bygge relasjoner mellom alle nivå God teamarbeider God på konflikthåndtering på alle nivåer. Gi konstruktive tilbakemeldinger (både ris og ros) Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: Har sosiale antenner Er rettferdig Tør å ta opp problemer før de eskalerer til personkonflikter. Innehar den største yrkesstolthet. Gode samarbeidsevner og god på kommunikasjon Er engasjert Har evne til å be om unnskyldning. Tar fag og pedagogikk/formidling på alvor. Profesjonell i forhold til pedagogikk og forskning. Er lojal og respekter instrukser fra ledelse/vedtak. Tar ansvar for å være i en kontinuerlig bevisstgjøingsprosess. (Hvordan kan vi bli enda bedre?) Er flinke til å veilede hverandre. Er flinke til å be om råd fra kolleger, PPT osv Tørr å være leder. Rollemodell = autoritet. Er tydelig voksen. Er konsekvent. Tørr å være upopulær komme i konflikt. Skiller sak og person. Setter seg inn i og følge læreplanen. Systematisk i tilbakemelding. Setter seg inn i arbeidsinstruks. Sørger for å innhente kunnskap for å kunne oppfylle den. Åpne for tverrfaglighet. Gjensidig respekt. Særlig overfor elevene. Fortsettelse neste side

14 SS og MK: Forts. Den profesjonelle medarbeider
Tar ansvar for å holde felles retningslinjer som teamet blir enige om. Evner å bli enig og respekterer. Setter ikke andre i dårlig lys. Har et positivt elevsyn. Alle kan lære noe. Behandle våre elever med respekt uten å miste vår autoritet. Støtte for hverandre og elevene. Ha omsorg for alles ve og vel. Arbeide ut i fra målet om at min innsats og videreutvikling skal komme elevene og undervisningen til gode. Arbeider ut i fra målet om at min innsats og videreutvikling skal komme elevene og undervisningen til gode. Kunnskapssøkende, men må ikke måtte ta igjen arbeidstiden vi er på kurs. Har i hjertet det som skal formidle – engasjert. Praksis. Formidler av fag, dvs. er en god fagdidaktiker Veileder (tilbakemeldinger, fremovermeldinger ut fra mål) Relasjonsbygger Tilrettelegger av et trygt og godt læringsmiljø Praksisfrihet innen rammene av kunnskapsbasert teori/metode Rollemodell og voksenperson Gi et godt førsteinntrykk Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: Reflektere og evaluere. Næring gir læring – individuelle tilpasninger i forhold til elevgruppen og i forhold til skolens regler. Tillate ulikheter i ulike undervisningsopplegg Profesjonell på tvers . Respektere og ”backe up” hverandres fagområder IAP tas bort – detaljstyring ødelegger for fleksibiliteten. Arbeid må synliggjøres på en annen måte. Unødvendig fellesmøter for alle ansatte tas bort. Benytte hverandres kompetanse for å få nytt påfyll. Erfaringsutveksling. Samarbeide på tvers: Lærerutveksling, gjesteforelesninger. Få større innsikt og forståelse i andres fagområder og gi nye faglige vinkler.

15 Idrett: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Vi definerer lederen som hele ledergruppa. Er synlig og tilgjenglig, observere undervisning innimellom Tar initiativ og leder. Må tørre å si nei til nye pedagogiske opplegg. Holde på med ting lenger, ikke bytte hele tida. Fullføre prosjekter og evaluerer i etterkant Se helheten, og gir de oss noe nytt må vi kanskje slutte med noe annet Stabilitet, må ikke endre struktur hele tida. Må følge opp regler og ikke sky konflikter Ta vare på personalet og se hver enkelt, følge opp i vannsklige tider. Omsorg, faglig og sosialt. Tillit til medarbeideren og tro at vi gjør jobben vår Tenke på lærernes tilfredshet. Lederen må passe på at vi gjør jobben vår Lederen må ta støyten utad om det skulle dukke opp problemer Må være solidarisk Må tørre å gå inn i ubehagelig sitasjoner, ikke være konfliktsky Likhet mellom de ulike lederne innad på skolen, med tanke på IAP Må ta tak i å følge opp Være en god rollemodell Må være mer synlig i dagliglivet, klasserom, kantina. Egenskaper. Må bli flinkere til å gå inn i konflikter Må forsvare ting vi har gjort utad i lokalmiljø, eks aviser Må være tydelig, må være klare konsekvenser for eks med tanke på anmerkninger Må være tydelige særlig med tanke på IV hva som kreves for å få karakterer. Og ha klarere grenser for anmerkning og fravær Legger til rette for sosiale relasjoner

16 Idrett: Forts. Den profesjonelle leder
Praksis. Synlig i hverdagen: undervisning. Skal støtte oss i konflikter med elever, foresatte, utad De skal gi oss mulighet til å videreutvikle oss med tanke på kurs Legge til rette for kompetansehevende tiltak for medarbeiderne Ikke at det skal gå ut over IAP, ta igjen timer, Kurs for lærere er jo fordi vi skal bli bedre lærere Sikre gode rammebetingelse med tanke på utstyr og ikke bare skylle på dårlig økonomi Motivere elever, gi mulighet å dra på tur. Dette gir gode relasjoner mellom lærer elev, elev – elev Må ikke få negativ tilbakemelding på positive ting, eks turer Legge til rette for /fokus på undervisning

17 Idrett: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Alle lærerne må solidarisk følge opp regler og bestemmelser og at det får konsekvenser om du lar vær Setter arbeidsplassens mål høyt, og holder fokus på jobben og dens arbeidsoppgaver. Arbeider med jobben i arbeidstida og ikke alt annet Samarbeider Møte elevene og kollegaer med respekt og positiv holdning Faglig tyngde Være utviklingsorienter, holde oss faglig oppdatert Tar vare på hverandre vise omsorg og ”lagånd”. Stille krav til lederen, eleven og oss selv Praksis. Profesjonell på tvers. Gjensidig respekt på tvers av fagområder Likestille alle fag og lærere Alle i organisasjonen må være likestilt i forhold til sine ulike arbeidsoppgaver uavhengig av stilling Alle må prøve å følge opp regler og være klare på konsekvens ved brudd

18 Gruppe 1 HS/DH: Den profesjonelle leder
KVALITETSKJENNETEGN PÅ LEDERE I 2014 Inspirerer, motiverer og støtter TIMEPLANENE må ut til den enkelte før sommerferien Lærerne må få medbestemmelse i å legge timeplanene sine Være til stede, ha tid, prioritere og gi de ansatte følelsen av å ”bli sett” Kjenne den enkelte lærers fagområde Motiverer, inspirerer og legger til rette for faglige oppdateringer Gir positiv støtte i daglig elevproblematikk Viser tillitt og gir handlingsrom Gi rom og ha tillit til at den enkelte lærer kan ta og gjennomføre faglige beslutninger ”Prater ”med den enkelte lærer i forhold til planfestet arbeidstid Legger til rette for erfaringsdeling, refleksjon og spredning av god praksis Er så godt som fraværende Få fokus inn i skolen Planfeste tid for dette Opptrer som gode rollemodeller Stor forskjellsbehandling av lærere i SG/BG arbeidstidsavtale avdelingsmøter/fellesmøter (planfestede møter tirsdager og torsdager) avslutning av undervisningen til sommeren renholdernes informasjon som gjelder rydding må kordineres i forhold til lærernes undervisningstid respekt for planer og tidsaspekt som lærerne har lagt Uttrykker klare forventninger, gir konstruktive tilbakemeldinger og korrigere uholdbar praksis Leder vet ikke hva faget omhandler som resulterer i uklare forventninger Personalansvarlig må legge ut/gi informasjon om når og hvor vedkommende er for tilgjengelighet – med back up Leder må gjennomføre besøksrunder /vise ansikt for elevene ved skolesart Hva er uholdbar praksis og hva er konsekvensene? Konsekvenser når elevene klager på lærer? Følge opp lærernes individuelle fysiske behov Vikarer må få informasjon, ulike tilganger og oppfølging Avklare vikarbehov ved planlagt fravær Vikarene må bli presentert i klasseteamet Fortsettelse neste side

19 Gruppe 1 HS/DH: Forts. Den profesjonelle leder
Kommuniserer godt internt og eksternt Ser ut som kommunikasjonen eksternt er god videre oppover/i media Felles foreldre møter der skolen er ”åpen”, konferansetimer ved behov Personalansvarlig/lederne må vise interesse og følge opp lærere/vikarer i forhold til lønn, tilrettelegging av arbeidet og tilstedeværelse ”Åpne dager/uke” der ungdomsskolene inviteres til oss Ikke send e-post etter kl 15:30 som gjelder dagen etterpå Personalansvarlig og studierektor må bruke planene som lærerne må legge ut på it’s, dette for egen oppdatering/møter/vikarer Lærerne må få svar på stilte spørsmål som angår undervisningssituasjonen Er resultatorientert Bra Generell innføring av elevmedvirkning ved skolestart Påvirke /legge til rette for at felles fag og programfag lærerne får tid til samarbeid Utformer og følger opp strategier Utformer stadig nye strategier som ”spys ut” og ikke følges opp – eksempel Respons undersøkelsen Er handlekraftig og følger opp beslutninger Blir ikke gitt tid og rom til refleksjon og evaluering av igangsatte ”gode” prosjekter og metoder Bruk metoder som virker! Forvalter virksomhetens ressurser effektivt Innkjøpsprosedyrer uten mål og mening, lærerne tas ikke med Stole på at fagpersonene vet hva som trengs i undervisningen Tilbakemeldinger og forventninger Leder gir positiv tilbakemelding og ros Klare tilbakemeldinger når lærer melder behov Klare konsekvenser Ved stort elevfravær Når reglement og ”husregler” ikke blir fulgt Når lærer ikke følger opp egen tilstedeværelse Fikk ikke tid til å kommentere de 2 siste punktene

20 Gruppe 1 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider
KVALITETSKJENNETEGN PÅ LÆRERE I 2014 Tilbakemeldinger og forventninger Klare konsekvenser Markert start og avslutninger Repetisjon Er faglig dyktig og engasjerte Få støtte, mulighet, veiledning og hjelp til faglig oppdatering, tid til å oppdatere seg Tilrettelegging med vikarer slik at lærerne kan oppdatere seg og ikke blir pålagt for- og etter arbeid Lærerne som er under faglig oppdatering må ikke bli skyldig timer Engasjerte lærere er motiverte og liker å formidle fag Liker å jobbe med elevene, bryr seg om (positivt) Har gode kommunikasjons – og formidlingsevner Være bevisst eget kroppsspråk, egne holdninger Ta elevene på alvor, se muligheter Snakke et språk som elevene forstår, ha evne til å variere formidlingen Bruke bilder og praktiske erfaringer Evne til å ta ledelse i klasserommet Ser den enkelte elev/lærling, etablerer gode relasjoner og opptrer som positive rollemodeller ”Første møte”, håndhilse på elevene, få øyekontakt med elevene By på seg selv Humor Være tydelige på reglement og ”husregler”, konsekvenser når regler ikke følges Bruke et godt positivt språk, vise gjensidig respekt Har klare forventninger til elevene/lærlingene Stiller krav til at elevene har med lærebøker, skrive saker og annet materiell At elevene kommer på skolen, er motiverte, forberedte og deltar aktivt i læringen Legger til rette for elevmedvirkning og er tydelige ledere av læringsarbeidet At elevene blir kjent med læreplanene og bruker de aktivt Tydeliggjøre for elevene at ”dette” er elevmedvirkning Ta elevene med i forslag til når prøver, tester, oppgaver etc.. Legges Fortsettelse neste side

21 Gruppe 1 HS/DH: Forts. Den profesjonelle medarbeider
Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi Velge metoder som vi vet virker Elevene kan velge metoder som virker for dem for å nå mål i oppgaver Kollegabasert veiledning og samarbeid i forhold til metoder, få tid til å prøve ut og evaluere Lærere som mestrer og har it kompetanse innenfor fagområder må få ressurs for å kunne veilede, hjelpe og samarbeide med klasseteamet Oppfølgende kursing i pedagogisk bruk av it, tid til å jobbe med/videreutvikle det man har lært Bruker vurdering, veiledning og differensiering for å fremme læring Gi tilbakemeldinger og fremme elevenes forventninger Nivådifferensiert læring og prøver Tar felles ansvar for og samarbeider om fag og helhet i opplæringen Faglig innhold i teammøter, progresjon i møtene Felles faglærere og programfaglærere må få til samarbeid om felles mål i læreplanene Tar felles ansvar for og samarbeider om elevenes/lærlingenes sosiale og personlige utvikling Gi lærerne tid til samarbeid Fellesfaglærere må få samme informasjon som programfaglærerne og ta ansvar for elevenes læring, sosiale - og personlige utvikling Er engasjert i utviklingsarbeid Gi lærerne tid – og ressurs Har høy profesjonsbevissthet og viser handlekraft Mot hva?

22 Gruppe 2 HS/DH: den profesjonelle leder
Tilstedeværelse. Være tilstede fysisk (100 %). Være tilstede personlig for medarbeiderne. Være tilgjengelig i situasjoner som skjer i klasserom/skolesituasjon. Er ikke lederen tilstede må medarbeiderne vite hvem som er erstatning ved prekære situasjoner. Lederen bør komme innom klassen/lærerne med jevne mellomrom (uformelt for å vise interesse for elever/medarbeiderne) Tilbakemeldinger på henvendelser. Svare på e-post. Følge opp med tilbakemeldinger på hva som skjer eller når vi kan få svar på spørsmål. Gi tilbakemeldinger på hva som skjer med elever ved henvendelser fra lærerne. Ha medarbeidersamtaler. Følge opp IAP. Lederen bør være en veileder for medarbeiderne, slik at man trives og gjør et bedre arbeid (uttrykke klare forventninger, gi konstruktive tilbakemeldinger, gi ros osv.). Lederutfordringer i forhold til programområdene. Lederen må ha et tydelig mål for programområdet/ene som man i samarbeid med teamet/ene jobber kontinuerlig for å nå. Lederen må ha tilstedeværelse i teamsamarbeidet. Lederen bør legge opp til mer samarbeid på tvers av trinnene innen programfagene (Vg1, Vg2, Vg3). Lederen bør legge opp til samarbeid programfag/fellesfag (en større helhet). Planer for programområdene må følge programområdet og ikke være personavhengig ved eventuelt lederbytte. Gi tid, ressurser og tillit til å prøve ut nye metoder og/eller undervisningsopplegg.

23 Gruppe 2 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Være en god leder i klasserommet Faglig dyktig Være presis Være tydelig og konsekvent Være godt forberedt og fleksibel Være strukturert Være imøtekommende Vise at man ser, og legger merke til den enkelte elev Være rettferdig Ha humor Være endringsvillig Gode samarbeidsferdigheter Kunne arbeide selvstendig Praksis. Være tilstede fysisk og på en medmenneskelig måte Vise at man ser den enkelte elev og at de blir likt for den de er Faglige oppdatert (foredle og forbedre kunnskapen) Variere undervisningsmetoder Bruke elevmedvirkning Gi elevene gode tilbakemeldinger på hvordan de kan forbedre seg faglig og praktisk Være en god leder i klasserommet (presis, tydelig, konsekvent, strukturert, imøtekommende, rettferdig, ha humor) Gode samarbeidsferdigheter (elev/lærer, lærer/lærer og leder/lærer med mer). Profesjonell på tvers. Alle ansatte må være lojale med det skolen har bestemt Ha respekt for andres arbeid uansett oppgavetype Respektfull omtale av alle linjene på skolen blant alle medarbeiderne (allmennfag – yrkesfag) Alle bør hilse på alle når de møtes Være villig til å dele ”opplegg” på tvers Være en profesjonell representant for faget også utover skoleveggene. Rom for mer ”Åpen skole” hvor vi kan utveksle erfaringer. ”Bygge broer, ikke vegger!”

24 Gruppe 3 HS/DH: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Bør følge instruksene som hører til stillingen. Men hvor mye skal inn i en instruks? Skal lede skolen ut mot andre samarbeidspartnere i fylke m.m. Skal lede og ivareta både elever og ansatte på skolen. Viktig at den enkelte ansatt får mer eierskap til ulike oppgaver. Dette skjer f eks når en ansatt har et behov (kan f eks være behov for nye metoder, retningslinjer, tiltak ved uønsket atferd i klasserommet etc) den/de ansatte blir tatt med på prosessen, og får være med på evaluering senere. Bør kunne velge ut hvilke områder en skal satse på, kanskje ulikt fra avdeling til avdeling. Egenskaper. Stikkord: Inspirerende Motiverende Støttende Engasjert i oss Synlig og tilgjenglig, ha trefftider Hjelpe til å rydde bort arbeidsoppgaver, velge ut satsningsområder Legge til rette for kurs og utvikling (videre- og etterutdanning) Evne til å lytte. Synliggjøre stedfortreder når en selv ikke er tilgjenglig. Pådriver for utviklingsarbeid, sørge for tid nok til refleksjon og evaluering. Må beskytte de ansatte mot for mange MÅ-oppgaver og pålegg, kunne si i fra om at det er nok. Være åpen for kreativ utprøving, lov til å prøve og å feile. Ivareta hvert enkelt individ. Nok støtte til det enkelte individ til å mestre ulike stormer. Oppfølging av den enkelte. Har et mottaksapparat som ivaretar nytt personell og vikarer på en forsvarlig måte (fadder/mentorordning, veiledning og oppfølging) Sørge for at det er tid/økonomi og tydelige ramme ved utvikling av nye elevtilbud, og at det er satt av tid over år – minimum 3 år. Savner nærmere faglig samarbeid på tvers i fylket.

25 Gruppe 3 HS/DH: den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Løsningsfokusert Ser etter løsninger, utnytte de ressursene som finnes, bruke hverandres sterke sider Bruke LØFT for å motivere, holde fokus på fag og i konfliktsituasjoner. Endringsvillig Skolen gjenspeiler samfunnet, endringer skjer fort og en må endre for å kunne gi riktig utdannelse som er i samsvar med krav og behov i samfunnet. Faglige og pedagogiske kunnskaper En må kunne faget som en underviser i. Samtidig som en må ha gode pedagogiske kunnskaper for å kunne tilrettelegge undervisningen for elevgruppene som en har. Tydelig leder i klasserommet som forholder seg avtaler, lover og regelverk. Være tydelig leder i forhold til regler og bestemmelser på skolen. Styre undervisningen med en klar plan for timen. Her er det viktig at en tør å være leder, ta upopulære avgjørelser, følge skolens regler – eks. husreglene, være lojal mot vedtakene, sette seg inn i gjeldene lover og regler som gjelder fagene en underviser i. Sosial kompetanse Må kunne vise empati, rose andre, ta hensyn, humor og glede m.m. Dette gjelder både overfor elever og kolleger (også viktig med kollegial støtte og oppmuntring) Samarbeidsorientert Vilje til å samarbeide med elever, kollegaer, foresatte, andre samarbeidspartnere. Være lojal mot det som er avtalt / bestemt (innenfor teamet / på skolen / i timene). Bruke It’s til informasjon og kommunikasjon med elevene – forutsetter at elevene pålegges å bruke dette. Være villig til å dele undervisningsopplegg, erfaringer og gode idèer. God rollemodell Være tydelig voksen, ha tid til elevene, følge opp eks husregler med gode eksempler. Å være en god rollemodell er kanskje spesielt viktig innenfor helse- og sosialfagene – for at elevenes skal lykkes i jobben sin - i og med at våre elever skal utdannes til å jobbe med mennesker i forkjellige aldre og livsfaser. Evne og vilje til å se den enkelte elev, kollegaer, samarbeidspartner Ha klare forventninger til elevenes innsats fra skolestart Eks. ”Hva skal til for å få karakter 3 i dette faget?” Se elevene og finne de sterke sidene. Jobbe med sosial kompetanse hos elevene  støtte og veilede  forebygge frafall (LØFT). Gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene. Sørge for medvirkning med fokus på læring og kunnskap (ref vår visjon). Følge opp kartleggingsprøver og annen informasjon om elever ( rådgiver / PPT). Evaluere og utvikle undervisningsopplegg og metoder i f t læreplanmål. Bruker IKT på en hensiktsmessig måte i undervisningen. Fortsettelse neste side

26 Gruppe 3 HS/DH: Forts. den profesjonelle medarbeider
Planlegging / samarbeid: Fortsette å lage planer (ukeplaner, halvårsplaner osv.), men ha et nært samarbeid om dette i teamene (yrkesfag og fellesfag), planlegge/skjevlese osv i f m praksisperioder (dette er vi jo gode på i dag, i alle fall på HS!:-) Tverrfaglig samarbeid skaper nytenkning og kreativitet  erfaringsdeling og felles evaluering. Kollegaveiledning i ulike situasjoner. Ha respekt for andres fagområder og fagenes egenart. La elevene bli kjent med annet personell, skape gode relasjoner med støttefunksjonene Felles skolestartprogram som inkluderer kartleggingstester, opplæring på It’s og bli kjent med støttefunksjonene. Eksternt samarbeid Overgang fra ungdomsskolen til vgo  nært samarbeid om spesielle forhold hos nye elever Fortsette det gode samarbeidet med det offentlige og næringslivet (praksis osv.), Internasjonalisering og utveksling  faglærere må ha god støtte og oppfølging av ledelsen (skal representere skolen som helhet). Viktig med fagforum – samarbeid mellom skolene i fylket – helhetlig tenkning rundt vurdering, eksamen og måloppnåelse for elevene! Nært samarbeid med elevenes foresatte etter behov  foreldremøter, konferansetimer og ansvarsgruppemøter (skole/hjem). Evne til å lytte Praksis.  Etterleve alle punktene ovenfor. På tvers. Forståelse, kunnskap og respekt for hverandres kompetanseområder Lojale i forhold til avtaler, lover og regler Respektere hverandres fagområder

27 Gruppe 4 HS/DH: Den profesjonelle leder
Administrativt ansvar gjelder: Økonomi Pedagogisk ansvar Personal: Den profesjonelle leder kjennetegnes ved: -oppfølging av Elevundersøkelsen gjennomført i høst står på for å få gjennomslag for å etablere et godt lærings- og personalmiljø Eks.: tilrettelegging av kurs (hvorfor få dette når det ikke er realistisk grunnet økonomi), videreføring av LØFT, introdusering av ART -tilstedeværelse av leder som gir støtte i vanskelige situasjoner gi veiledning i dagligdagse situasjoner tar initiativ samtale uten at vi må søke lederne lederen må være klar og tydelig og kjenne sitt personale: lederen må kunne sette sammen klasseteam som gjør hverandre gode lederen må arbeide for at hele personalgruppa opplever seg som ”ett team” som står sammen lederen må være synlige for elevene, vise seg regelmessig (eks. ”inspeksjonsrunde” i friminutter). Dette kan bidra til at elevene ikke alltid forbinder ”skolens ledelse” med en negativ undertone lederen må vise forventninger til at elevene skal være på skolen og stille krav krav om at samme leder er til stede gjennom hele arbeidsdagen (mye tid går til å oppdatere flere leder) lederen må ha fokus på hvordan de presenterer ansatte for elevene (assistent -lærer). Elevene leser fort hvem som er ”tildelt” makt i klasserommet. Essensielt at man framstår som ETT TEAM!!! skal legge til rette for erfaringsdeling: sikre god informasjonsflyt viktig at det stilles like krav til alle på teamet stiller krav til omgivelsene(alle ledd)

28 Gruppe 4 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider
alle medarbeidere følger alle kjøreregler likt alle medarbeidere følger opp regler som er satt gir støtte, reflekterer sammen med og hjelper sine kollegaer er faglig dyktig og kan formidle sine kunnskaper er sosialt kompetente ved f. eks oppdatering av LØFT og ART som metode tar vare på hverandre er dyktig på informasjons- og kunnskapsdeling har tid til tilbakemeldinger sammen med elever (J.fr. Thomas Nordahl) samme konsekvens fra alle ansatte uansett rolle at man har klare forventninger til seg selv og til sine medarbeidere at man har en felles forståelse av sentrale begreper at kontaktlærer informerer teamet om HVA som vektlegges i forhold til reglementet at medarbeidere har respekt og anerkjennelse for hverandres arbeidsområder og kompetanse informerer om sin rolle til elevene ved skoleårets oppstart (rengjøringspersonell, vaktmestere, læringssenteret etc.) er relasjonsbygger mellom div. arbeidsgrupper ved HVGS

29 Gruppe AO: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Stillingsinstruksen er utarbeidet på høyt nivå og vi viser til denne. Har lederen for mange oppgaver i forhold til den tildelte ressurs? Egenskaper . Kan motivere Involverer seg Ser sine medarbeidere Lytter til sine medarbeidere Er tydelig på alle områder Har humor Praksis . Kommer innom i timene Har en klar og langsiktig plan for undervisningen Kjenner elevene godt Er til stede på avdelingen en stor del av tiden Skjermer sin egen undervisningstid for møter Oppmuntrer og roser sine medarbeidere Gir konstruktiv tilbakemelding Gir medarbeiderne handlingsrom

30 Gruppe AO: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Opplever elevene som et felles ansvar Kan samarbeide Er lojal i forhold til ting man er blitt enig om Er faglig dyktig og har vilje til å utvikle seg Praksis. Nye medarbeidere blir tatt godt imot Deler med hverandre, faglig og bare tull (VIKTIG) Viser omsorg og interesse for sine kolleger Roser hverandre og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger På tvers . På likefot Høflig, ser hverandre Respekt for hverandres arbeid

31 Gruppe 1 DataEl: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Visjonær Legge ting til rette for å være klar og tydelig på hvordan fagplaner skal gjennomarbeides. Fagteamet må få gode betingelser for å utarbeide gjennomføring av fagplaner under Under ledelse av den profesjonelle lederen. Kjøreregler må være presise og konsekvenser ved brudd på disse må være konkrete Felles bruk av pedagogiske ressurser Presise formuleringer og klare regler for hvordan det skal gjennomføres. Være tydelig på konsekvenser ved brudd på fastsatte regler. Være tydelig på konsekvenser ved brudd på plikter. Profesjonell personalledelse vedrørende områder som timeplan,IAP,lønn osv God kontakt sammen med faglærer på område skole/næringsliv. Gode konstruktive tilkbakemeldinger. Sørge for god kommunikasjon til medarbeiderne sine. Påpeke lojalitet for beslutninger/vedtak . God kunnskap innenfor lovverket og forskrifter Bedre rutiner for tilgjengelighet til ansvarlig leder til en hver tid. Oppgraderingsplan for utskifting av utstyr. God kunnskap innen HMS (les Qm +)  Medvirke til å skape arenaer for tverrfaglig samarbeid der det er naturlig. Egenskaper. Aktivt lyttende til sine medarbeidere og ved behov løfter saken opp til riktig beslutningsnivå Motiverende Konstruktive tilbakemeldinger Skape et godt inkluderende arbeidsmiljø med høy nærværsfaktor. Gode evner til organisering Rettferdig Kunne gi og ta

32 Gruppe 1 DataEl: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper.  Faglig kompetent  Team orientert Lojal til vedtak som er besluttet  Pliktoppfyllende  Ansvarsbevisst på mange plan, utstyr,verktøy,osv  Presis  Synligjøre behov i avd og gi grei tilbakemelding  Fokus på orden  HMS fokusert i oppfølging av rutiner og forskrifter osv  Rollemodell for elevene Praksis. Slik vi har beskrevet i punkt 1

33 Gruppe 3 Elektro: Den profesjonelle leder
Refleksjon: Vi setter spørsmålstegn om dagens arbeid er forankret i vitenskaplig forskning eller er det synsing ,tro ( og innunder teologisk fakultet). Vi presiserer at dette dokument er basert på vår erfaring. Oppgaver/skal ha ansvar for. Gode rutiner f.eks fadderordning, dreiebok Styringsdokument. Visjon – hva vil vi med elektroavdelingen på vår skole Tilrettelegge for medarbeidere slik at de kan gjøre best mulig jobb Egenskaper, kjennetegn:. Skal lytte, handle og gi tilbakemelding. Løsningsorientert ( ikke skyldfordeling) Tilstedeværelse Synlig også i klasserom ( faste rutiner på at en av lederne kommer og er tilstede i hel time , spesiellt for nye lærere-fadder?) Praksis. Påse at ting blir fulgt opp. ( f.eks kontakt med privat næringsliv) Tydelige og klare forventinger til oss Generer systemer som virker( spesiellt i forhold til utstyr, lab og verksted) Komme med ris og ros , men ikke bland dette sammen Når leder pålegger deg andre oppgaver skal det være tilrettelegging slik at du får utført oppgavene dine . Støttende og fleksibel Vise tillit til medarbeiderne Legge til rette for videre- og etterutdanning

34 Gruppe 3 Elektro: Den profesjonelle medarbeider
Skal ha ansvar for. Elevoppfølging Sine undervisningstimer og søke hjelp ved behov Lære elever ryddighet også med utstyr Utarbeide plan f.eks ryddeplan og alle følger den Kan være fadder ( inn i IAP) Egenskaper, kjennetegn. Klasseledelse Være god på tilbakemelding , spesiellt de positive Se sine egne og andres sterke og svake sider. Innrømme sine begrensninger- da kan vi gjøre hverandre gode Være den som ønsker å gjøre hverandre gode Gjøre hverandre gode og vite hva det betyr og hvordan Ønske om å videreutvikle seg, følge med i tiden Dele undervisningsopplegg (er skolens eiendom, eget arkiv) Vil delta på f.eks felles elektroteknikkfag på It´s og legge inn sine oppgaver Diskutere fagdidaktikk ( f.eks hvordan lære om strøm, spenning på best mulig måte) Er lojale mot hverandre, f.eks regelverk, klasseledelse, undervisningsopplegg. Refleksjonstid ( heng vyer opp på veggen… som daglig inspirasjon) Samarbeid f.eks om verktøybruk Vi følger retningslinjer fra leder Ønske å videre- og etterutdanne seg På tvers. Respektere hverandres profesjon og ha forståelse for viktigheten av alle jobber som en del av en helhet Alle gjør det vi blir enige om

35 Gruppe TIP: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Lede Inspirere Forbilde Egenskaper. Tydelighet (ikke dobbel kommunikasjon) Evnen til å motivere, tillit og respekt Evnen til å formidle konsekvenser ved avtalebrudd Kunnskaper om å skape et positivt arbeidsmiljø Ha evnen til å kunne gi konstruktiv kritikk Ha evnen til å gi positive tilbakemeldinger Praksis. Være tilgjengelig for de arbeidere han skal lede. Lederen bør ha kunnskaper om konflikthåndtering. Skape et godt psykososialt miljø og få medarbeidere til å samarbeide. Kunnskaps basert autoritet

36 Gruppe TIP: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Pliktoppfyllende, lojal og ærlig Praksis. Faglig dyktig og interessert i det han gjør. Lojal i forhold til avgjørelser og bestemmelser. Samarbeidsvillig og villig til å jobbe i team. Endrings kompetanse Nytenkende Respekt for andres meninger På tvers. Respekt for andres kunnskap og meninger.

37 Gruppe ST1: Den profesjonelle leder
Den profesjonelle leder definerer vi som skolens ledelse. Motivere og tilrettelegge, gjøre oss opplagt. Ta bort gamle oppgaver når vi får nye. Gi oss tid til å gjøre basisoppgavene, bl.a. tilbakemeldinger til elevene, i stedet for å kreve at vi skal drive med papirarbeid som burde vært sentralisert. Ikke legge nye strategier hvert år, la forsøkene få gå over noen år før vi går på noe nytt. Den profesjonelle leder skal være en buffer mellom medarbeideren og verden utenfor (mediene, foreldre…). Lederen skal være solidarisk med medarbeideren i slike situasjoner. Må være til stede, svare på mail. Bør vite hva medarbeideren driver med for å kunne være støttende ”til stede”. Må legge opp til et forutsigbart arbeidsår for medarbeideren (ingen vikartimepott). Gi korrigeringer på en konstruktiv og positiv måte. Konflikter skal løses bak lukket dør, ikke i gangen. Støtte og buffer

38 Gruppe ST1: Den profesjonelle medarbeider
Kjenne og utføre sine arbeidsoppgaver. Ta kontakt med hjelpeapparatet tidlig. Motivere elevene. Lojal. Ta elevene på alvor, være til stede, bry seg, se dem som personer. Gi klare beskjeder. Være en bevisst klasseleder. Inkludere nye medarbeidere og fagteam. Raushet overfor kollegaer. Gjensidig respekt for hverandres arbeid, hilse, jobbe for et godt skolemiljø. Konflikter skal løses bak lukket dør, ikke i gangen.

39 Gruppe ST2: Den profesjonelle leder
synlig og tydelig i hverdagen vise fasthet i forhold til regler og ordninger som er bestemt (konf. husregler, snus, kantine, klasserom) profesjonell leder skal ha oversikt over sin seksjon og sitt/sine fagområder den profesjonelle leder skal forsvare sine medarbeidere utad, både overfor media, foreldre og elever bruke sanksjonsmidler som fungerer og er hensiktsmessige profesjonelle leder bør ta mer del i det faglige teamet , og gjerne observere sine medarbeidere i klasserommet for så å gi en kvalifisert tilbakemelding av læringsmiljøet lederen må kunne ta konflikter som kan føles ubehagelige lederne må sørge for at igangsette prosjekter blir fullført, evaluert og fulgt opp lederen må hjelpe til at medarbeiderne får en regulert tilgjengelighet lederen må ha en streng prioritering om prosjekter som igangsettes den profesjonelle leder setter i gang tiltak som er vitenskaplig dokumentert, og unngår andre lederen må skaffe seg oversikt over endringer som blir gjort sentralt, sile ut i forhold til skolens målsetting og videreformidle dette til medarbeideren

40 GruppeST2: Den profesjonelle medarbeider
vise lojalitet overfor vedtak som er gjort, enten de kommer fra sentralt hold eller er vedtatt ved virksomheten( eierskap til vedtak som blir gjort, styrker lojaliteten) komme presis til arbeidsoppgaver som skal bli gjort medarbeideren har faglig dyktighet medarbeideren må si ifra og bli hørt når vedtak som er gjort ikke fungerer etter intesjonen. Innvendingen må medarbeideren få tilbakemelding på . medarbeideren må forholde seg til sin arbeidsinstruks/læreplaner medarbeideren må vise gjensidig respekt, uavhengig av yrkesprofesjon medarbeiderne skal bidra med sine fagkunnskaper og formidle og dele disse med sine kollegaer medarbeideren må få hjelp , om nødvendig, av lederen til å gjennomføre vedtak som er gjort (konf. husregler) medarbeideren skal være inkluderende, bry seg om andre kollegaer den profesjonelle medarbeider må ha arbeidsverktøy som fungerer, og få support om verktøyet ikke fungerer den profesjonelle medarbeider må lære seg å bruke/ta i bruk det verktøyet som befinner seg på arbeidsplassen den profesjonelle medarbeider må få anledning til å være oppdatert innenfor sine fagfelt medarbeideren må akseptere å få konstruktive tilbakemeldinger av kollegaer/lederen

41 Fengelsundervisningen: Den profesjonelle leder
Forventninger til leder Leder må gi medarbeider tid til nye oppgaver. Spre oss på færre områder, avgrense hva vi skal prioritere. Leder bør være strukturert og tilstede Gi medarbeidere tid til etterarbeid i forhold til medarbeider samtale Gi våre samarbeidspartnere info om Bastøy og Hof undervisning Stille krav til våre samarbeidspartnere Leder bør ta tak i ting som ikke fungerer mellom skole og fengsel Gi rom for etter/videre utdanning Gi tilbakemeldinger (skryt ;) ) Medbestemmelse over arbeidsplass Tydelig hva vi har av tilbud og hva vi ikke skal tilby (nettsider)

42 Fengelsundervisningen: Den profesjonelle medarbeider
Ta vare på vårt gode sosiale miljø og videreutvikle samarbeidet mellom lærere Være flinke på å støtte og gi hverandre gode tilbakemeldinger. Gi ledere konstruktive tilbakemeldinger Medvirke til et strukturert arbeidsmiljø Utvikle gode arbeidsinstrukser Forventninger til egen innsats og være i faglig utvikling

43 Horten Ressurs: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Den profesjonelle lederen bør ha ansvaret for å lede organisasjonen sin på en profesjonelt dyktig måte. Dette innebærer en sunn økonomisk styring, en faglig utviklende og nyskapende strategi for at bedriften skal være levedyktig i fremtiden. En lederstil som dyrker frem en positivt engasjerende kultur blant de ansatte både faglig og sosialt. Den profesjonelle leder bør ivareta at de ansattes kompetanse til enhver tid, er på et slik nivå at bedriften i sin helhet kan være stolt av sitt produkt, og at samfunnet rundt merker at det utdannes elever med ønsket kompetanse innenfor det aktuelle felt. Den profesjonelle leder bør ha ansvaret for at de ansatte er i stand til å utføre sine oppgaver på en best mulig måte, dette være seg både fysiske ting/utstyr på arbeidsplassen, men også de ansattes velvære/trivsel. Administrativt ansvar. Sitat: “For meg er en god leder en som kan ta tak i ting, både positiveog negative. En som kan veilede/oppmuntre meg i de daglige og fremtidige gjøremål. En som er nysgjerrig på nyutvikling/nytenking. En person som skal og må gjøre min arbeidssituasjon givende og spennende, en situasjon jeg kan utvikle meg i, både for meg og mine elever.” Egenskaper. En profesjonell leder må være tydlig, målrettet og må kunne vise handlekraft. Strukturert, engasjert og en god rollemodell med høy integritet. Må kunne gi ris og ros, være i stand til å gi tilbakemeldinger på de ansattes arbeid. En profesjonell leder må være målrettet , må være i stand til å inspirere og motivere, slik at alle jobber mot samme mål. Ta seg tid til å se på- / utvikle nye ideer. Praksis. Den profesjonelle lederen skal til enhver tid vite hvor i prosessen de ansatte befinner seg (godt informert). Være tilstede hvor ting foregår, være nysgjerrig og engasjert i den daglige driften. Føle seg trygg på rutinene som er satt opp i forbindelse med de ansatte/avdelingene Ta fullt ansvar for de administrative oppgavene. Menneskekjenner, en person som kan føle seg frem og oppfatte signalene blant de ansatte på et tidlig stadie. Man må også tenke seg om hvem man snakker med (med tanke på at mennesker er forskjellige). Meget bra formidlingsevne, må kunne delegere konkrete arbeidsoppgaver med gitte tidsfrister og hva som ønskes å oppnå med de gitte oppgavene. God på konfliktløsning, slik at evt. konflikter kan avverges på et tidlig stadie. Må kunne videreformidle orden og struktur til alle på arbeidsplassen, både til ansatte og elever. En profesjonell leder bør synliggjøre sine oppgaver for de ansatte, evt. informere dem om hva hans/hennes oppgver er i det daglige arbeidet. Være flink til å delegere oppgaver i henhold til mottakers ansvarsområde. Ha klare forventninger til sine ansatte og informere dem om hva som forventes.

44 Horten Ressurs: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Både faglig og pedagogisk oppdatert, kunnskaper på høyt nivå. Er engasjert, tar initiativ og ansvar for sitt arbeid og sine elever. Er punktlig, strukturert og en god rollemodell for sine elever. Viser selvstendighet, samtidig som han har god evne til å samarbeide med sine medarbeidere. Gir gode instrukser, følger opp, viser handlekraft i praksis. Er en menneskekjenner, medmenneskelig og er en god konfliktløser. Engasjerende og motiverende. Har sosiale antenner og viser respekt for sine omgivelser. Har gode kommunikasjonsevner. Er relasjonsskapende. Viser interesse for faget sitt, holder seg oppdatert og er innovativ, slik at han aktivt er med på å sikre/utvikle arbeidsplassen. Praksis. I praksis utfører medarbeideren sitt arbeid i henhold til arbeidsinstruks. Han gjør sitt beste for å skape et godt arbeidsmiljø og respekterer sine medarbeidere og elever. Har klare forventninger til elevene og veileder i henhold til ønsket resultat. Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi. Er engasjert i utviklingsarbeid og bidrar med sine kunnskaper. Kommuniserer bra på tvers av bedriftens struktur og er flink til å gi tilbakemeldinger på aktuelle prosjekter og utfordringer. Er flink til å gi konstruktiv kritikk, samt ros. På tvers. Det skal vises gjensidig respekt og man skal være åpen for samarbeid.

45 Fagskolen: Den profesjonelle leder/medarbeider
Vi var enige om at en leder bør se medarbeidernes egenskaper og ha kunnskap om den og det de skal lede. I dette ligger det at en leder bør ha faglig kunnskap og være en god menneskekjenner. Dette gjelder ledere på alle nivåer. En leder bør ha tydelige rammer( viktig at medarbeideren vet hvilken leder som har hvilket ansvarsområde). Det neste spørsmålet som ble tatt opp, var hvordan en lærer ble evaluert. Arne var veldig opptatt av skolemiljøet kontra næringslivet. Han mente at en lærer var mindre fleksibel enn en medarbeider i næringslivet. Dette på grunn av at timeplanen for eksempel ofte stengte for samarbeid. Vi hadde litt problemer med å skille mellom ledere og medarbeidere i skolen, fordi vi også så på læreren som en leder i klasserommet. Vi konkluderte blant annet med at en lærer bør være streng, men rettferdig, noe som også gjelder for alle andre profesjonelle ledere. En leder skal få en medarbeider til å føle seg vel( en lærer skal få elevene til å føle seg vel). Gode tilbakemeldinger er viktig, også at medarbeiderne gir positive tilbakemeldinger til lederne. Vi kom så litt mer inn på den øverste lederen som vi mente måtte ha tid til langsiktig planlegging. Det er viktig at en leder ikke slites ut, og må derfor til tider avlastes mer. Utviklingsplaner bør synliggjøres for medarbeiderne slik at de vet hva de har å forholde seg til i framtiden. En god leder må også være lyttende og ydmyk( andre kan jo vite bedre). En god medarbeider deler med sine kollegaer( både positive og negative erfaringer og opplegg). Vi drøftet litt om en god leder i skolen bør pålegge lærerne å legge ut oppleggene sine til deling. På den måten kan man jo også få tilbakemelding på undervisningsopplegg. Vi konkluderte med at det bør bli en sunn kultur for deling og et system på dette( database). Tilhørighet var et annet stikkord i vår diskusjon. Dette er viktig for trivselen og tilhørighet er noe som skapes både av ledere og medarbeidere( begges ansvar). Arne var opptatt av mer avlastning når det gjaldt utenom pedagogiske oppgaver. Hva med utstyr? Vi burde ha et bedre system på at utstyr kan deles, og en leders oppgave bør være å systematiserer dette slik at dette utstyret kan komme alle til gode. Hvordan være profesjonell i forhold til hverandre? Vi burde ha et fora for deling. En siste konklusjon på vår diskusjon var at respekt og tillit på alle nivåer er viktig. Vi var alle enige om at vi hadde hatt interessante diskusjoner ,og at dagen hadde vært veldig nyttig. Vi ønsker å få muligheten til å treffes oftere for å diskutere enkelt emner, for det er det behov for.

46 Personal/drift: Den profesjonelle leder
Oppgaver. Følge bedriftens strategi, mål, rutiner og regler. Håndtere konflikter, ikke vike unna. Økonomistyring. God leder for avdelingen. skape et godt arbeidsmiljø utvikle/styrke samhold lik lønn for likt arbeid jobbe mot et felles mål Oppfølging av medarbeiderne. medarbeidersamtaler tilbakemeldinger konfliktløsing, ikke vike unna ansvar for intro av nyansatte Planlegging. Bemanning Oppgaver Gjennomføre faste avdelingsmøter Plan for kompetanseutvikling/opplæring Kvalitetssikring/-oppfølging. ansvar for forbedringstiltak langsiktig handlingsplan for avdelingen Egenskaper. Vise respekt. Omsorgsfull/empatisk imøtekommende forståelsesfull God kommunikasjonsevne Tillitsvekkende. ærlig rettferdig gjensidig tillit Sosial positiv God selvinnsikt Endringsvillig Praksis. Strukturert Være rollefigur/forbilde pålitelig / holde avtaler vise respekt rettferdig/upartisk motivere ha godt humør inkluderende forutsigbar tydelig lederskap God kommunikasjonsevne. konstruktive tilbakemeldinger konstruktiv kritikk/ ris og ros god lytter Imøtekommende ha god dialog Resultatorientert. bruke interne ressurser løsningsorientert Vise autoritet. følge fastsatt personalpolitikk håndtere konflikter, ikke vike unna/ utøve konsekvens være tydelig/bestemt ivareta avdelingens interesser ønske lederskap Være tilgjengelig

47 Personal/drift: Den profesjonelle medarbeider
Egenskaper. Sosial kompetanse. humor følge etiske prinsipper høflig positiv respektfull trygg ærlig/pålitelig Samarbeidsvillig. gjensidig respekt Positiv til forandring. fleksibel Initiativrik. Lojal. Praksis. Serviceinnstilt proaktiv Strukturert. Kvalitet i arbeidet. Følge regelverk og lover Følge arbeidsinstruks Fagstolthet/arbeidsstolthet Gjøre jobben riktig Ta ansvar for egne feil Varsle uregelmessigheter Foreslå forbedringer Holde avtaler Kundeservice Selvstendighet. Ta ansvar for egne oppgaver Ikke overlate jobben til andre Følge planer Ansvar for egenutvikling Forts. praksis Samarbeid. Hjelpe/støtte hverandre Dele kompetanse Gi tilbakemeldinger Stille krav Bidra til et godt arbeidsmiljø Felles plattform / jobbe for felles mål, respekt for hverandres arbeid Lojal mot rutiner og beslutninger. Føle arbeidsinstruks Føle regelverk og lover Følge etiske prinsipper På tvers. Gjensidig respekt. Likeverdig behandling Din jobb er like viktig som min Positivt innstilt til hverandre Ta ansvar for et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Kommunikasjon. Åpen og god dialog Et konkret samarbeid. Etablere samarbeidsfora Ta opp problemer der de hører hjemme Se hverandre som kunder Følge regler og rutiner Positiv endringsvilje


Laste ned ppt "Lederteam: Den profesjonelle leder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google