Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederteam: Den profesjonelle leder Vårt felles oppdrag: Forvalte ressursene våre slik at flest mulig elever fullfører og består, trives godt og lærer så.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederteam: Den profesjonelle leder Vårt felles oppdrag: Forvalte ressursene våre slik at flest mulig elever fullfører og består, trives godt og lærer så."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederteam: Den profesjonelle leder Vårt felles oppdrag: Forvalte ressursene våre slik at flest mulig elever fullfører og består, trives godt og lærer så mye som mulig! Oppgaver. • Leder skal oppnå gode resultater gjennom andre, og må derfor som sin primæroppgave sørge for at medarbeidere og team har gode arbeids- og utviklingsforhold • Følge opp og være tett på den enkelte medarbeider • Følge opp og være tett på den enkelte oppgave • Rose og gi konstruktive tilbakemeldinger • Koordinere, prioritere og legge til rette • Personalledelse og personalpleie • Strategiske og operative oppgaver • Oppgaver og ansvar avklares og fordeles, det skal ikke være tvil om hvem som eier oppgaven, forventningsavklaring Egenskaper. • Positivt innstilt, med godt humør og humoristisk sans • Empatisk, lojal og god lytter • Løsningsorientert, utviklingsorientert og resultatorientert • Tillitsvekkende, selvstendig og ansvarsfull • Målretta, tydelig og faglig dyktig • Kommuniserer godt, inspirerer og motiverer • Relasjonsbygger, kulturbygger og teambygger Praksis. • Tar felles ansvar for alle elevene og læringsmiljøet ved Horten vgs • Følger opp den enkelte medarbeider, er tett på og deltar i praksisfeltet • Er god rollemodell både overfor elever og andre medarbeidere • Engasjere seg i prosesser og medvirker aktivt underveis • Bidrar til å utvikle en sunn og god kultur for tilbakemelding og veileder sine medarbeidere • Motiverer til innsats gjennom å vise tillit og gi ansvar • Fører dialog, møter initiativ, etablerer delingskultur og leder prosesser • Tar ansvar for eget område og for helheten • Er etterspørrende, klargjør forventinger og gir tilbakemeldinger • Korrigerer uønsket praksis og tar tak i konflikter • Prioriterer og jobber systematisk og langsiktig

2 Lederteam : Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Følger opp elever, kollegaer og avtalte oppgaver • Tydelig, lojal og ansvarsfull voksenperson med faglig autoritet • Samarbeidsorientert og endringskompetent • Løsningsorientert, utviklingsorientert og resultatorientert • Læringsvillig og delingsvillig • Tillitsvekkende, serviceinnstilt og god til å kommunisere • Gode IKT- ferdigheter • Målretta Praksis. • Tar felles ansvar for alle elevene og læringsmiljøet ved Horten vgs • Er god rollemodell både overfor elever og andre medarbeidere • Stiller kritiske spørsmål ved skolens virksomhet for å bidra til økt kvalitet • Fremmer konstruktive forbedringstiltak • Følger opp og gjennomfører det som er vedtatt • Følger lojalt opp skolens / fellesskapets rutiner og retningslinjer • Engasjere seg i prosesser og medvirker aktivt underveis • Bidrar til å utvikle en sunn og god kultur for tilbakemelding På tvers. • Respektere hverandre som likeverdige • Opptre høflig og hensynsfullt overfor hverandre • Se alles oppgaver og roller i skolemiljøet • Være bevisste på hvordan vi omtaler hverandre • Avklare oppgaver og forventninger til hverandre • Alltid levere topp kvalitet til neste ledd • Finne optimale løsninger gjennom dialog • Samarbeide, hjelpe og støtte hverandre • Gir ros og konstruktive tilbakemeldinger

3 Avdelingslederne : Den profesjonelle leder OPPGAVER Faglig-pedagogiske oppgaver • Legge til rette for refleksjon, erfaringsdeling og faglig-pedagogisk utvikling (møtearenaer) • Implementere føringer i styringsdokumenter • Være med på å prioritere langsiktig perspektiv på utviklingsarbeid • Iverksette tiltak og følge opp beslutninger • Følge opp strategier for å forhindre frafall og øke gjennomstrømning • Sikre god informasjonsflyt • Delegere oppgaver videre i organisasjonen • Opparbeide og vedlikeholde egen faglig kompetanse og lederkompetanse Personalledelse • Utføre god personalforvaltning - rekruttering og ansettelse - rett person på rett plass - seniorpolitikk - sosial oppfølging av og tilrettelegging for sykemeldte (formell og juridisk oppfølging utføres av stab) • Være tilgjengelig for lærerne • Veilede og støtte pedagoger • gi konstruktiver tilbakemeldinger • korrigere uønsket praksis Elevoppfølging • Ivareta elevenes skolehverdag (normal drift) og sikre elevenes rettigheter • Være synlig for elevene i avdelingen • Korrigere uønsket adferd blant elever Administrative oppgaver • Representere avdelingen og være aktiv overfor samarbeidspartnere • Jobbe for gode rammebetingelser for sin avdeling • Økonomiansvar for avdelingen • Ha oversikt over ansvarsområder og oppgaver i organisasjonen Fortsettelse neste side

4 Avdelingslederne: forts. Den profesjonelle leder Egenskaper. • Tydelig • Engasjerende • Forutsigbar • Støttende • Evne til situasjonsbestemt ledelse • Sosial kompetanse • Handlekraftig • Ansvarsfull • Tillitsvekkende • Lojal • Kreativ • Strukturert, systematisk • Rasjonell Praksis overfor medarbeiderne. • Være tydelig. Vise vei, retning og prioritere mål. • Uttrykke klare forventninger og stille krav • Støtte lærerne og gjøre arbeidet mulig, hjelpe til med å prioritere oppgaver • ”Se” lærerne • Være rettferdig • Være en god rollemodell • Opparbeide og vedlikeholde tillit hos medarbeiderne

5 Avdelingslederne: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Er faglig dyktige og engasjerte • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner • Ser den enkelte elev/lærling, etablerer gode relasjoner og opptrer som positive rollemodeller • Har klare forventninger til elevene / lærlingene • Legger til rette for elevmedvirkning og er tydelige ledere av læringsarbeidet • Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi • Bruker vurdering, veiledning og differensiering for å fremme læring • Tar felles ansvar for og samarbeider om fag og helhet i opplæringen • Tar felles ansvar for og samarbeider om elevenes / lærlingenes sosiale og personlige utvikling • Er engasjert i utviklingsarbeid • Har høy profesjonsbevissthet og viser handlekraft Profesjonell adferd og praksis • Snakke med hverandre – ikke om hverandre • Være lojale overfor vedtak (f.eks husreglene) • Ta opp saker i riktig forum • Være lojal overfor arbeidsplassen • Være høflig og vise respekt • Være gode rollemodeller • Gjøre hverandre gode • Dele erfaringer • Være bevisst på å oppsøke informasjon • Være inkluderende

6 Pedagogisk stab: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Medarbeiderne må få kunnskap om hva som rører seg i ledergruppa av utviklingsoppgaver etc. • Lederen skal være bindeledd til den øverste ledelsen og kunne framføre medarbeidernes ønsker Medarbeiderne må få videreformidlet hva som finnes av nye oppgaver etc. • Budsjett må holdes og fordeles. Det bør være midler for etterutdanning og videreutdanning. • Fysisk miljø viktig - stoler, lys etc. økonomiske rammer slik at jobben kan gjøres. • Kvaliteten i forhold til økonomien må vår leder kjempe for i ledergruppa. Må passe på at eget område ikke blir nedprioritet. Materiell etc. må kunne kjøpes inn når det er behov for dette. Det er ikke ønskelig at ting blir for slitt etc. Ingen tar da vare på dette. Jf. Nordahl som sier at må være godt vedlikeholdt. • Lederen må kunne sørge for at de ansatte kan få utvikle seg videre med kurs og etterutdanning • Stillingshjemler må kjempes for. Vi må kunne ha mulighet for å kunne kalle inn en vikar, ved sykdom eller langvarig fravær. Egenskaper. • Balansen mellom det å være personlig og privat. Lederen må kunne takle dette. Medarbeideren skal ikke være i tvil om når lederen er leder. • Lederen må kunne utfordre sine ansatte. Det betyr egentlig at lederen har tro på sine ansatte og deres kunnskaper og utfordringen vil føles som en anerkjennelse. • Lederen må passe seg for og ikke bli spist opp av alle i organisasjonen. Lederen må kunne være tilgjengelig for sine medarbeidere. Praksis. • Vi er ”elever” - lederen skal skape et godt sosialt miljø, oppmuntre og motivere. • Lederen skal være sosial, støtte/oppdra sine medarbeidere. Skape tillit, skape gode relasjoner, inspirere. • Lederen skal dra i vedtatt retning sammen med sine medarbeidere. Viktig med felles mål når vi skal begynne med noe nytt. Lederen må følge opp og støtte medarbeiderne på veien slik at de har forutsetninger for å få dette til. • En leder bør kunne synliggjøre sine medarbeidere for andre ansatte, bære dem fram - markedsføre egne ansatte i forhold til resten av organisasjonen. • Lederen bør kunne gi tilbakemelding til de egne ansatte synliggjøre medarbeidernes prosjekter og resultater til øverste ledelse fortelle om planer etc. • Lederen bør kunne se potensialet i hver medarbeider, kunne bruke sine medarbeidere til det de er gode på - ta utgangspunkt i medarbeidernes kompetanse • Styrer ikke for mye. Frihet under ansvar. Fint om du kan få gjøre jobben din uten overvåking. Tillit til at medarbeiderne kan sin jobb. • Lederen bør være en ”psykolog” kunne se den enkelte og framheve det som er bra. Hvilken mennesketype er den enkelte medarbeider? Vise at alle er like viktige. Også de som arbeider i det stille. Lederen må kunne bruke medarbeiderne til det de er gode/trygge på. Lederen må kunne se alle sine medarbeidere. De som har gjort oppgaven får tilbakemelding og skryt for egen innsats. De som ikke alltid synes i organisasjonen må få skryt også, de andre skal ikke kunne ”stjele” disse medarbeidernes positive prosjekter. • Positiv involvering. Ved en intervjusituasjon De medarbeidere som skal arbeide sammen med den ”nye” blir tatt med på råd.

7 Pedagogisk stab: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Medarbeideren må ha kompetanse til å kunne utføre de ulike arbeidsoppgavene. Komme i tide, gi klare beskjeder hvis så ikke er tilfelle. Forutsigbarhet. • Lojalitet til forhold egen organisasjon og de beslutninger som er tatt der. • Fleksibel i forhold til de du samarbeider med og i forhold til egne arbeidsoppgaver, samarbeidsvillig, se egne forutsetninger utvikle seg selv dra i samme retning, se helheten i organisasjonen • Innsikt i eget arbeid innstilt for å jobbe for fellesskapet. • Endringsvillig og villig til å lære nytt både faglig og som menneske. Støtte hverandre. • Målrettet i forhold til arbeidsområdene og i forhold til planer. • Kunne formidle ulike behov til leder. Praksis. • Medarbeideren blir ikke handlingslammet når vi ikke når målet fullt og helt, vi må klare og ev. endre målsettingen eller ha andre tiltak for å kunne nå målet. Vi må kunne justere målene etter hvert., hvis vi ser at vi ikke kan nå det som opprinnelig er satt. • Hyggelig og imøtekommende, hilse på alle som oppsøker oss. I en stresset situasjon så må vi kunne ”blåse” ut hos hverandre Åpenhet og trygghet for å kunne dele konflikter/frustrasjoner og løse dem. • Yte god service. • Være en god rollemodell • Ta vare på hverandre. På tvers. • Respekt for alle yrkesgrupper i organisasjonen. Viktig at vi viser hverandre respekt. Avløse hverandre og ta et tak der det er behov også utenfor eget område. • Lojalitet i forhold til hverandre. Være forsiktig med å stille en annen i dårlig lys. Ev. å snakke med den det gjelder i etterkant.

8 Rådgivere: Den profesjonelle leder Overordnet for denne tankegangen er ”eleven i fokus”? Oppgaver. Være faglig visjonær, drive målrettet faglig arbeid. Bidra og stimulere til skolens utviklingsarbeid. • Skape positivt klima, samhold og glede, tar felles ansvar • Kommunisere tydelig med avdelingen og samarbeidspartnere(internt og eksternt) • Skape tillit, personlig og faglig trygghet, følge opp medarbeidersamtaler; ivareta sitt ansvar i iht til de oppgaver og utfordringer medarbeideren står i. • Se sin rolle mht konfliktløsning og ta konflikter på en ryddig måte • Arbeide aktivt for elevgjennomstrømning med best mulig resultat. Egenskaper. • Være tillitsvekkende, raus (menneskelig og mht handlingsrom), blid, ha humor, være høflig, respektfull, positiv og rettferdig. • Være tydelig leder, gripe inn når det er negative prosesser på gang (korrigere). • Ha gode sosiale fredigheter • Vise at man har tillit til medarbeiderne Praksis. • Ta ansvar for å skape trygghet og arbeidsglede og respektfull kommunikasjon. Unngå sladder og baksnakking. • Være god motivator og gi feedback faglig og personlig. Være handlingsrettet og resultatorientert. • Ta systematisk ansvar for å følge opp arbeidsrutiner og prosesser i virksomheten. Være en god strateg og organisator. • Være godt informert og viderebefordre nødvendig informasjon til samarbeidspartnerne.. • Synliggjøre økonomistyring og forvalte økonomien effektivt.

9 Rådgivere: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Ha en inkluderende holdning, være medmenneskelig, vise ydmykhet, ha humor, vise fleksibilitet. Praksis. • Vise lojalitet i forhold til beslutninger som er tatt i organisasjonen • Ha profesjonsbevissthet; være faglig dyktig og engasjert, ta ansvar • Være god formidler / god pedagog og god rollemodell • Se hele eleven i forhold til faglig og personlig utvikling, … være samarbeidsorientert i forhold til dette oppdraget. Ha et positivt menneskesyn. • Være rettferdig, hyggelig, streng/vise fasthet og tydelighet f eks i forhold til forventninger • Ha mot til å si ifra i de rette kanaler (bidra til en sunn og god organisasjonskultur) Fungere på tvers. • Vise respekt, dvs. likebehandle (Unngå snobberi, baksnakking … ) • Være høflig, imøtekommende, hjelpsom og positiv • Opptre støttende, kollegialt

10 SS og MK: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Faglig og pedagogisk utvikling på avdelingen • Underviser gjennom hele skoleåret innen sitt eget område, min. 20% • Legge til rette for at vi skal gjøre en god pedagogisk jobb i klasserommet. • Koordinere lærerteamene faglig • Utnevne mentor for nytilsatt kontaktlærere hele første skoleår. • Utnevne mentor for nye medarbeidere. • Fullføre og evaluere igangsatte prosjekter – ikke for mange på en gang.(3 år) Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: • Tilgjengelig og synlig • Er fornuftig og rettferdig ift fordeling av oppgaver blant lærere • Kaster seg ikke på alle nye pedagogiske trender • Jevnlig videreutvikling / videreutdannelse av personale • Sette sammen godt fungerende lærerteam i de enkelte klassene • Avholde jevnlige møter for avdelingen. • Delegere ledelsen av kontaktforum på trinnene. • Ikke ha ansvaret for å være kontaktlærer • Sosiale arrangementer og være det sosiale samlingspunktet • Vet hvor han/hun finner den informasjonen som er nødvendig for å hjelpe de ansatte i alle typer spørsmål for eksempel innenfor personaljus, oppføling ved sykemelding etc. • Hovedsakelig er faglige leder og har ansvaret for den faglige utviklingen på avdelingen • Oppdatere liste over fagkompetanse i avdelingen for vikarservice • Gi medarbeiderne konkret hjelp i f.h.t. klasseledelse • Tydelig på våre oppgaver. • Tydelig på logistikken på huset – passe på at vi ”snakker samme språk” • Ta varsling fra medarbeidere seriøst, og handle! • Sørge for en felles plattform -> gir eierskap -> lettere å diskutere om vi er på rett vei (faglig). • Bruke fellestiden relevant i forhold til hvem som er innkalt på møte. • Skape fora for erfaringsutveksling faglig/ klasseledelse/ pedagogisk osv. • Sørge for å opprettholde faglig nivå pedagogisk og ikke minst yrkesfaglig. • Styre pengebruken mer mot fag. • Faktabasert/forskningsmessig grunnlag. Fortsettes på neste side

11 SS og MK: forts. Den profesjonelle leder Oppgaver forts. • Orientere om og avkode forskrifter etc. fra høyere nivåer. Bestandig nye lærer sliter med å forstå disse tingene. • Se helhet og forstå den bakenforliggende meningen. Skape mening i pålegg. • Dreiebok for nye medarbeidere. • Hjelpe oss med elever med spesielle behov. Hva innebærer ulike diagnoser. Faste oppfølgingsmøter med pp-tjenesten! Konkrete råd. • Følge opp medarbeiderne systematisk i praksis. • Større kvalitetssikring i ansettelsesprosessen. -> Lære seg å ansette riktige personer. • Ikke bare stille standardspørsmål. Men konkrete pedagogiske. • Tilgjengelig. • Prioritere oppmerksomhet om undervisning. • Anskueliggjøre den økonomiske situasjon. Gi oss innsyn. • Oversikt over pengebruken nå i f.h.t. tidligere år – Hvorfor har vi dårlig råd?

12 SS og MK: forts. Den profesjonelle leder Egenskaper. • Samarbeidsevner og god på kommunikasjon • Har sosiale antenner, evner å fange opp signaler • Stiller krav til medarbeideres profesjonalitet og følger opp • Lydhør overfor medarbeideres kompetanse og tar signaler alvorlig • Evnen til å ta veloverveide avgjørelser. Tørre å stå for dem. • God på konflikthåndtering, tørre å ta opp problemer før de eskalerer til personkonflikter og tørre å stå i konflikter Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: • Har gode fagkunnskaper • Gode pedagogiske egenskaper • Være rettferdig • Gi konstruktive tilbakemeldinger (både ris og ros) • Innehar den største yrkesstolthet. • God på å bygge relasjoner mellom alle nivå • Tillate ulikheter i ulike undervisningsopplegg / undervisningsmetoder • Engasjert. • Evne til å be om unnskyldning.. • Lojalitet til skolen ikke oppover i systemet. • Åpenhet. • Blide og imøtekommende. • Ser ulike avdelinger behov. • Klare skille person og sak. Hvis en medarbeider opplever at dette ikke gjøres, vil problemer diskusjoner ikke komme opp. • Tåler å stå i konflikter. Praksis. • Følge opp punkt en og to i praksis 

13 SS og MK: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Har gode fagkunnskaper • Gode pedagogiske egenskaper • Er god på klasseledelse • God på å bygge relasjoner mellom alle nivå • God teamarbeider • God på konflikthåndtering på alle nivåer. • Gi konstruktive tilbakemeldinger (både ris og ros) Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: • Har sosiale antenner • Er rettferdig • Tør å ta opp problemer før de eskalerer til personkonflikter. • Innehar den største yrkesstolthet. • Gode samarbeidsevner og god på kommunikasjon • Er engasjert • Har evne til å be om unnskyldning. • Tar fag og pedagogikk/formidling på alvor. • Profesjonell i forhold til pedagogikk og forskning. • Er lojal og respekter instrukser fra ledelse/vedtak. • Tar ansvar for å være i en kontinuerlig bevisstgjøingsprosess. (Hvordan kan vi bli enda bedre?) • Er flinke til å veilede hverandre. • Er flinke til å be om råd fra kolleger, PPT osv • Tørr å være leder. • Rollemodell = autoritet. • Er tydelig voksen. • Er konsekvent. • Tørr å være upopulær komme i konflikt. • Skiller sak og person. • Setter seg inn i og følge læreplanen. • Systematisk i tilbakemelding. • Setter seg inn i arbeidsinstruks. Sørger for å innhente kunnskap for å kunne oppfylle den. • Åpne for tverrfaglighet. • Gjensidig respekt. Særlig overfor elevene. Fortsettelse neste side

14 SS og MK: Forts. Den profesjonelle medarbeider • Tar ansvar for å holde felles retningslinjer som teamet blir enige om. Evner å bli enig og respekterer. Setter ikke andre i dårlig lys. • Har et positivt elevsyn. Alle kan lære noe. • Behandle våre elever med respekt uten å miste vår autoritet. • Støtte for hverandre og elevene. Ha omsorg for alles ve og vel. • Arbeide ut i fra målet om at min innsats og videreutvikling skal komme elevene og undervisningen til gode. • Arbeider ut i fra målet om at min innsats og videreutvikling skal komme elevene og undervisningen til gode. • Kunnskapssøkende, men må ikke måtte ta igjen arbeidstiden vi er på kurs. • Har i hjertet det som skal formidle – engasjert. Praksis. • Formidler av fag, dvs. er en god fagdidaktiker • Veileder (tilbakemeldinger, fremovermeldinger ut fra mål) • Relasjonsbygger • Tilrettelegger av et trygt og godt læringsmiljø • Praksisfrihet innen rammene av kunnskapsbasert teori/metode • Rollemodell og voksenperson • Gi et godt førsteinntrykk Punktene under ble også diskutert og funnet viktige: • Reflektere og evaluere. • Næring gir læring – individuelle tilpasninger i forhold til elevgruppen og i forhold til skolens regler. • Tillate ulikheter i ulike undervisningsopplegg Profesjonell på tvers. • Respektere og ”backe up” hverandres fagområder • IAP tas bort – detaljstyring ødelegger for fleksibiliteten. Arbeid må synliggjøres på en annen måte. • Unødvendig fellesmøter for alle ansatte tas bort. • Benytte hverandres kompetanse for å få nytt påfyll. Erfaringsutveksling. • Samarbeide på tvers: Lærerutveksling, gjesteforelesninger. Få større innsikt og forståelse i andres fagområder og gi nye faglige vinkler.

15 Idrett: Den profesjonelle leder Oppgaver. Vi definerer lederen som hele ledergruppa. • Er synlig og tilgjenglig, observere undervisning innimellom • Tar initiativ og leder. • Må tørre å si nei til nye pedagogiske opplegg. Holde på med ting lenger, ikke bytte hele tida. • Fullføre prosjekter og evaluerer i etterkant • Se helheten, og gir de oss noe nytt må vi kanskje slutte med noe annet • Stabilitet, må ikke endre struktur hele tida. • Må følge opp regler og ikke sky konflikter • Ta vare på personalet og se hver enkelt, følge opp i vannsklige tider. Omsorg, faglig og sosialt. • Tillit til medarbeideren og tro at vi gjør jobben vår • Tenke på lærernes tilfredshet. • Lederen må passe på at vi gjør jobben vår • Lederen må ta støyten utad om det skulle dukke opp problemer • Må være solidarisk • Må tørre å gå inn i ubehagelig sitasjoner, ikke være konfliktsky • Likhet mellom de ulike lederne innad på skolen, med tanke på IAP • Må ta tak i å følge opp • Være en god rollemodell • Må være mer synlig i dagliglivet, klasserom, kantina. Egenskaper. • Må bli flinkere til å gå inn i konflikter • Må forsvare ting vi har gjort utad i lokalmiljø, eks aviser • Må være tydelig, må være klare konsekvenser for eks med tanke på anmerkninger • Må være tydelige særlig med tanke på IV hva som kreves for å få karakterer. Og ha klarere grenser for anmerkning og fravær • Legger til rette for sosiale relasjoner

16 Idrett: Forts. Den profesjonelle leder Praksis. • Synlig i hverdagen: undervisning. • Skal støtte oss i konflikter med elever, foresatte, utad • De skal gi oss mulighet til å videreutvikle oss med tanke på kurs • Legge til rette for kompetansehevende tiltak for medarbeiderne • Ikke at det skal gå ut over IAP, ta igjen timer, Kurs for lærere er jo fordi vi skal bli bedre lærere • Sikre gode rammebetingelse med tanke på utstyr og ikke bare skylle på dårlig økonomi • Motivere elever, gi mulighet å dra på tur. Dette gir gode relasjoner mellom lærer elev, elev – elev • Må ikke få negativ tilbakemelding på positive ting, eks turer • Legge til rette for /fokus på undervisning

17 Idrett: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Alle lærerne må solidarisk følge opp regler og bestemmelser og at det får konsekvenser om du lar vær • Setter arbeidsplassens mål høyt, og holder fokus på jobben og dens arbeidsoppgaver. • Arbeider med jobben i arbeidstida og ikke alt annet • Samarbeider • Møte elevene og kollegaer med respekt og positiv holdning • Faglig tyngde • Være utviklingsorienter, holde oss faglig oppdatert • Tar vare på hverandre vise omsorg og ”lagånd”. • Stille krav til lederen, eleven og oss selv Praksis. Profesjonell på tvers. • Gjensidig respekt på tvers av fagområder • Likestille alle fag og lærere • Alle i organisasjonen må være likestilt i forhold til sine ulike arbeidsoppgaver uavhengig av stilling • Alle må prøve å følge opp regler og være klare på konsekvens ved brudd

18 Gruppe 1 HS/DH: Den profesjonelle leder KVALITETSKJENNETEGN PÅ LEDERE I 2014 Inspirerer, motiverer og støtter • TIMEPLANENE må ut til den enkelte før sommerferien • Lærerne må få medbestemmelse i å legge timeplanene sine • Være til stede, ha tid, prioritere og gi de ansatte følelsen av å ”bli sett” • Kjenne den enkelte lærers fagområde • Motiverer, inspirerer og legger til rette for faglige oppdateringer • Gir positiv støtte i daglig elevproblematikk Viser tillitt og gir handlingsrom • Gi rom og ha tillit til at den enkelte lærer kan ta og gjennomføre faglige beslutninger • ”Prater ”med den enkelte lærer i forhold til planfestet arbeidstid Legger til rette for erfaringsdeling, refleksjon og spredning av god praksis • Er så godt som fraværende • Få fokus inn i skolen • Planfeste tid for dette Opptrer som gode rollemodeller • Stor forskjellsbehandling av lærere i SG/BG • arbeidstidsavtale • avdelingsmøter/fellesmøter (planfestede møter tirsdager og torsdager) • avslutning av undervisningen til sommeren • renholdernes informasjon som gjelder rydding må kordineres i forhold til lærernes undervisningstid • respekt for planer og tidsaspekt som lærerne har lagt Uttrykker klare forventninger, gir konstruktive tilbakemeldinger og korrigere uholdbar praksis • Leder vet ikke hva faget omhandler som resulterer i uklare forventninger • Personalansvarlig må legge ut/gi informasjon om når og hvor vedkommende er for tilgjengelighet – med back up • Leder må gjennomføre besøksrunder /vise ansikt for elevene ved skolesart • Hva er uholdbar praksis og hva er konsekvensene? • Konsekvenser når elevene klager på lærer? • Følge opp lærernes individuelle fysiske behov • Vikarer må få informasjon, ulike tilganger og oppfølging • Avklare vikarbehov ved planlagt fravær • Vikarene må bli presentert i klasseteamet Fortsettelse neste side

19 Gruppe 1 HS/DH: Forts. Den profesjonelle leder Kommuniserer godt internt og eksternt • Ser ut som kommunikasjonen eksternt er god videre oppover/i media • Felles foreldre møter der skolen er ”åpen”, konferansetimer ved behov • Personalansvarlig/lederne må vise interesse og følge opp lærere/vikarer i forhold til lønn, tilrettelegging av arbeidet og tilstedeværelse • ”Åpne dager/uke” der ungdomsskolene inviteres til oss • Ikke send e-post etter kl 15:30 som gjelder dagen etterpå • Personalansvarlig og studierektor må bruke planene som lærerne må legge ut på it’s, dette for egen oppdatering/møter/vikarer • Lærerne må få svar på stilte spørsmål som angår undervisningssituasjonen Er resultatorientert • Bra • Generell innføring av elevmedvirkning ved skolestart • Påvirke /legge til rette for at felles fag og programfag lærerne får tid til samarbeid Utformer og følger opp strategier • Utformer stadig nye strategier som ”spys ut” og ikke følges opp – eksempel Respons undersøkelsen Er handlekraftig og følger opp beslutninger • Blir ikke gitt tid og rom til refleksjon og evaluering av igangsatte ”gode” prosjekter og metoder • Bruk metoder som virker! Forvalter virksomhetens ressurser effektivt • Innkjøpsprosedyrer uten mål og mening, lærerne tas ikke med • Stole på at fagpersonene vet hva som trengs i undervisningen Tilbakemeldinger og forventninger • Leder gir positiv tilbakemelding og ros • Klare tilbakemeldinger når lærer melder behov Klare konsekvenser • Ved stort elevfravær • Når reglement og ”husregler” ikke blir fulgt • Når lærer ikke følger opp egen tilstedeværelse Fikk ikke tid til å kommentere de 2 siste punktene

20 Gruppe 1 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider KVALITETSKJENNETEGN PÅ LÆRERE I 2014 Tilbakemeldinger og forventninger Klare konsekvenser Markert start og avslutninger Repetisjon Er faglig dyktig og engasjerte • Få støtte, mulighet, veiledning og hjelp til faglig oppdatering, tid til å oppdatere seg • Tilrettelegging med vikarer slik at lærerne kan oppdatere seg og ikke blir pålagt for- og etter arbeid • Lærerne som er under faglig oppdatering må ikke bli skyldig timer • Engasjerte lærere er motiverte og liker å formidle fag • Liker å jobbe med elevene, bryr seg om (positivt) Har gode kommunikasjons – og formidlingsevner • Være bevisst eget kroppsspråk, egne holdninger • Ta elevene på alvor, se muligheter • Snakke et språk som elevene forstår, ha evne til å variere formidlingen • Bruke bilder og praktiske erfaringer • Evne til å ta ledelse i klasserommet Ser den enkelte elev/lærling, etablerer gode relasjoner og opptrer som positive rollemodeller • ”Første møte”, håndhilse på elevene, få øyekontakt med elevene • By på seg selv • Humor • Være tydelige på reglement og ”husregler”, konsekvenser når regler ikke følges • Bruke et godt positivt språk, vise gjensidig respekt Har klare forventninger til elevene/lærlingene • Stiller krav til at elevene har med lærebøker, skrive saker og annet materiell • At elevene kommer på skolen, er motiverte, forberedte og deltar aktivt i læringen Legger til rette for elevmedvirkning og er tydelige ledere av læringsarbeidet • At elevene blir kjent med læreplanene og bruker de aktivt • Tydeliggjøre for elevene at ”dette” er elevmedvirkning • Ta elevene med i forslag til når prøver, tester, oppgaver etc.. Legges Fortsettelse neste side

21 Gruppe 1 HS/DH: Forts. Den profesjonelle medarbeider Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi • Velge metoder som vi vet virker • Elevene kan velge metoder som virker for dem for å nå mål i oppgaver • Kollegabasert veiledning og samarbeid i forhold til metoder, få tid til å prøve ut og evaluere • Lærere som mestrer og har it kompetanse innenfor fagområder må få ressurs for å kunne veilede, hjelpe og samarbeide med klasseteamet • Oppfølgende kursing i pedagogisk bruk av it, tid til å jobbe med/videreutvikle det man har lært Bruker vurdering, veiledning og differensiering for å fremme læring • Gi tilbakemeldinger og fremme elevenes forventninger • Nivådifferensiert læring og prøver Tar felles ansvar for og samarbeider om fag og helhet i opplæringen • Faglig innhold i teammøter, progresjon i møtene • Felles faglærere og programfaglærere må få til samarbeid om felles mål i læreplanene Tar felles ansvar for og samarbeider om elevenes/lærlingenes sosiale og personlige utvikling • Gi lærerne tid til samarbeid • Fellesfaglærere må få samme informasjon som programfaglærerne og ta ansvar for elevenes læring, sosiale - og personlige utvikling Er engasjert i utviklingsarbeid • Gi lærerne tid – og ressurs Har høy profesjonsbevissthet og viser handlekraft • Mot hva?

22 Gruppe 2 HS/DH: den profesjonelle leder Tilstedeværelse. – Være tilstede fysisk (100 %). – Være tilstede personlig for medarbeiderne. – Være tilgjengelig i situasjoner som skjer i klasserom/skolesituasjon. – Er ikke lederen tilstede må medarbeiderne vite hvem som er erstatning ved prekære situasjoner. – Lederen bør komme innom klassen/lærerne med jevne mellomrom (uformelt for å vise interesse for elever/medarbeiderne) Tilbakemeldinger på henvendelser. – Svare på e-post. – Følge opp med tilbakemeldinger på hva som skjer eller når vi kan få svar på spørsmål. – Gi tilbakemeldinger på hva som skjer med elever ved henvendelser fra lærerne. – Ha medarbeidersamtaler. – Følge opp IAP. – Lederen bør være en veileder for medarbeiderne, slik at man trives og gjør et bedre arbeid (uttrykke klare forventninger, gi konstruktive tilbakemeldinger, gi ros osv.). Lederutfordringer i forhold til programområdene. – Lederen må ha et tydelig mål for programområdet/ene som man i samarbeid med teamet/ene jobber kontinuerlig for å nå. – Lederen må ha tilstedeværelse i teamsamarbeidet. – Lederen bør legge opp til mer samarbeid på tvers av trinnene innen programfagene (Vg1, Vg2, Vg3). – Lederen bør legge opp til samarbeid programfag/fellesfag (en større helhet). – Planer for programområdene må følge programområdet og ikke være personavhengig ved eventuelt lederbytte. – Gi tid, ressurser og tillit til å prøve ut nye metoder og/eller undervisningsopplegg.

23 Gruppe 2 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. – Være en god leder i klasserommet – Faglig dyktig – Være presis – Være tydelig og konsekvent – Være godt forberedt og fleksibel – Være strukturert – Være imøtekommende – Vise at man ser, og legger merke til den enkelte elev – Være rettferdig – Ha humor – Være endringsvillig – Gode samarbeidsferdigheter – Kunne arbeide selvstendig Praksis. – Være tilstede fysisk og på en medmenneskelig måte – Vise at man ser den enkelte elev og at de blir likt for den de er – Faglige oppdatert (foredle og forbedre kunnskapen) – Variere undervisningsmetoder – Bruke elevmedvirkning – Gi elevene gode tilbakemeldinger på hvordan de kan forbedre seg faglig og praktisk – Være en god leder i klasserommet (presis, tydelig, konsekvent, strukturert, imøtekommende, rettferdig, ha humor) – Være endringsvillig – Gode samarbeidsferdigheter (elev/lærer, lærer/lærer og leder/lærer med mer). – Kunne arbeide selvstendig Profesjonell på tvers. – Alle ansatte må være lojale med det skolen har bestemt – Ha respekt for andres arbeid uansett oppgavetype – Respektfull omtale av alle linjene på skolen blant alle medarbeiderne (allmennfag – yrkesfag) – Alle bør hilse på alle når de møtes – Være villig til å dele ”opplegg” på tvers – Være en profesjonell representant for faget også utover skoleveggene. – Rom for mer ”Åpen skole” hvor vi kan utveksle erfaringer. ”Bygge broer, ikke vegger!”

24 Gruppe 3 HS/DH: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Bør følge instruksene som hører til stillingen. Men hvor mye skal inn i en instruks? • Skal lede skolen ut mot andre samarbeidspartnere i fylke m.m. • Skal lede og ivareta både elever og ansatte på skolen. • Viktig at den enkelte ansatt får mer eierskap til ulike oppgaver. • Dette skjer f eks når en ansatt har et behov (kan f eks være behov for nye metoder, retningslinjer, tiltak ved uønsket atferd i klasserommet etc) den/de ansatte blir tatt med på prosessen, og får være med på evaluering senere. • Bør kunne velge ut hvilke områder en skal satse på, kanskje ulikt fra avdeling til avdeling. Egenskaper. Stikkord: • Inspirerende • Motiverende • Støttende • Engasjert i oss • Synlig og tilgjenglig, ha trefftider • Hjelpe til å rydde bort arbeidsoppgaver, velge ut satsningsområder • Legge til rette for kurs og utvikling (videre- og etterutdanning) • Evne til å lytte. • • Synliggjøre stedfortreder når en selv ikke er tilgjenglig. • Pådriver for utviklingsarbeid, sørge for tid nok til refleksjon og evaluering. • Må beskytte de ansatte mot for mange MÅ-oppgaver og pålegg, kunne si i fra om at det er nok. • Være åpen for kreativ utprøving, lov til å prøve og å feile. • Ivareta hvert enkelt individ. • Nok støtte til det enkelte individ til å mestre ulike stormer. • Oppfølging av den enkelte. • Har et mottaksapparat som ivaretar nytt personell og vikarer på en forsvarlig måte (fadder/mentorordning, veiledning og oppfølging) • • Sørge for at det er tid/økonomi og tydelige ramme ved utvikling av nye elevtilbud, og at det er satt av tid over år – minimum 3 år. • • Savner nærmere faglig samarbeid på tvers i fylket.

25 Gruppe 3 HS/DH: den profesjonelle medarbeider Egenskaper. Løsningsfokusert • Ser etter løsninger, utnytte de ressursene som finnes, bruke hverandres sterke sider • Bruke LØFT for å motivere, holde fokus på fag og i konfliktsituasjoner. Endringsvillig • Skolen gjenspeiler samfunnet, endringer skjer fort og en må endre for å kunne gi riktig utdannelse som er i samsvar med krav og behov i samfunnet. Faglige og pedagogiske kunnskaper • En må kunne faget som en underviser i. Samtidig som en må ha gode pedagogiske kunnskaper for å kunne tilrettelegge undervisningen for elevgruppene som en har. Tydelig leder i klasserommet som forholder seg avtaler, lover og regelverk. • Være tydelig leder i forhold til regler og bestemmelser på skolen. • Styre undervisningen med en klar plan for timen. • Her er det viktig at en tør å være leder, ta upopulære avgjørelser, følge skolens regler – eks. husreglene, være lojal mot vedtakene, sette seg inn i gjeldene lover og regler som gjelder fagene en underviser i. Sosial kompetanse • Må kunne vise empati, rose andre, ta hensyn, humor og glede m.m. • Dette gjelder både overfor elever og kolleger (også viktig med kollegial støtte og oppmuntring) Samarbeidsorientert • Vilje til å samarbeide med elever, kollegaer, foresatte, andre samarbeidspartnere. • Være lojal mot det som er avtalt / bestemt (innenfor teamet / på skolen / i timene). • Bruke It’s til informasjon og kommunikasjon med elevene – forutsetter at elevene pålegges å bruke dette. • Være villig til å dele undervisningsopplegg, erfaringer og gode idèer. God rollemodell • Være tydelig voksen, ha tid til elevene, følge opp eks husregler med gode eksempler. • Å være en god rollemodell er kanskje spesielt viktig innenfor helse- og sosialfagene – for at elevenes skal lykkes i jobben sin - i og med at våre elever skal utdannes til å jobbe med mennesker i forkjellige aldre og livsfaser. Evne og vilje til å se den enkelte elev, kollegaer, samarbeidspartner • Ha klare forventninger til elevenes innsats fra skolestart • Eks. ”Hva skal til for å få karakter 3 i dette faget?” • Se elevene og finne de sterke sidene. • Jobbe med sosial kompetanse hos elevene  støtte og veilede  forebygge frafall (LØFT). • Gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene. • Sørge for medvirkning med fokus på læring og kunnskap (ref vår visjon). • Følge opp kartleggingsprøver og annen informasjon om elever (  rådgiver / PPT). • Evaluere og utvikle undervisningsopplegg og metoder i f t læreplanmål. • Bruker IKT på en hensiktsmessig måte i undervisningen. Fortsettelse neste side

26 Gruppe 3 HS/DH: Forts. den profesjonelle medarbeider Planlegging / samarbeid: • Fortsette å lage planer (ukeplaner, halvårsplaner osv.), men ha et nært samarbeid om dette i teamene (yrkesfag og fellesfag), planlegge/skjevlese osv i f m praksisperioder • (dette er vi jo gode på i dag, i alle fall på HS!:-) • Tverrfaglig samarbeid skaper nytenkning og kreativitet  erfaringsdeling og felles evaluering. • Kollegaveiledning i ulike situasjoner. • Ha respekt for andres fagområder og fagenes egenart. • La elevene bli kjent med annet personell, skape gode relasjoner med støttefunksjonene • Felles skolestartprogram som inkluderer kartleggingstester, opplæring på It’s og bli kjent med støttefunksjonene. Eksternt samarbeid • Overgang fra ungdomsskolen til vgo  nært samarbeid om spesielle forhold hos nye elever • Fortsette det gode samarbeidet med det offentlige og næringslivet (praksis osv.), • Internasjonalisering og utveksling  faglærere må ha god støtte og oppfølging av ledelsen (skal representere skolen som helhet). • Viktig med fagforum – samarbeid mellom skolene i fylket – helhetlig tenkning rundt vurdering, eksamen og måloppnåelse for elevene! • Nært samarbeid med elevenes foresatte etter behov  foreldremøter, konferansetimer og ansvarsgruppemøter (skole/hjem). Evne til å lytte Praksis. • Etterleve alle punktene ovenfor. På tvers. • Forståelse, kunnskap og respekt for hverandres kompetanseområder • Lojale i forhold til avtaler, lover og regler • Respektere hverandres fagområder

27 Gruppe 4 HS/DH: Den profesjonelle leder Administrativt ansvar gjelder: Økonomi Pedagogisk ansvar Personal: Den profesjonelle leder kjennetegnes ved: • -oppfølging av Elevundersøkelsen gjennomført i høst • står på for å få gjennomslag for å etablere et godt lærings- og personalmiljø • Eks.: tilrettelegging av kurs (hvorfor få dette når det ikke er realistisk grunnet økonomi), • videreføring av LØFT, introdusering av ART • -tilstedeværelse av leder som gir støtte i vanskelige situasjoner • gi veiledning i dagligdagse situasjoner • tar initiativ samtale uten at vi må søke lederne • lederen må være klar og tydelig og kjenne sitt personale: lederen må kunne sette sammen klasseteam som gjør hverandre gode • lederen må arbeide for at hele personalgruppa opplever seg som ”ett team” som står sammen • lederen må være synlige for elevene, vise seg regelmessig (eks. ”inspeksjonsrunde” i friminutter). Dette kan bidra til at elevene ikke alltid forbinder ”skolens ledelse” med en negativ undertone • lederen må vise forventninger til at elevene skal være på skolen og stille krav • krav om at samme leder er til stede gjennom hele arbeidsdagen (mye tid går til å oppdatere flere leder) • lederen må ha fokus på hvordan de presenterer ansatte for elevene (assistent -lærer). Elevene leser fort hvem som er ”tildelt” makt i klasserommet. Essensielt at man framstår som ETT TEAM!!! • skal legge til rette for erfaringsdeling: sikre god informasjonsflyt • viktig at det stilles like krav til alle på teamet • stiller krav til omgivelsene(alle ledd)

28 Gruppe 4 HS/DH: Den profesjonelle medarbeider • alle medarbeidere følger alle kjøreregler likt • alle medarbeidere følger opp regler som er satt • gir støtte, reflekterer sammen med og hjelper sine kollegaer • er faglig dyktig og kan formidle sine kunnskaper • er sosialt kompetente ved f. eks oppdatering av LØFT og ART som metode • tar vare på hverandre • er dyktig på informasjons- og kunnskapsdeling • har tid til tilbakemeldinger sammen med elever (J.fr. Thomas Nordahl) • samme konsekvens fra alle ansatte uansett rolle • at man har klare forventninger til seg selv og til sine medarbeidere • at man har en felles forståelse av sentrale begreper • at kontaktlærer informerer teamet om HVA som vektlegges i forhold til reglementet • at medarbeidere har respekt og anerkjennelse for hverandres arbeidsområder og kompetanse • informerer om sin rolle til elevene ved skoleårets oppstart (rengjøringspersonell, vaktmestere, læringssenteret etc.) • er relasjonsbygger mellom div. arbeidsgrupper ved HVGS

29 Gruppe AO: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Stillingsinstruksen er utarbeidet på høyt nivå og vi viser til denne. • Har lederen for mange oppgaver i forhold til den tildelte ressurs? Egenskaper. • Kan motivere • Involverer seg • Ser sine medarbeidere • Lytter til sine medarbeidere • Er tydelig på alle områder • Har humor Praksis. • Kommer innom i timene • Har en klar og langsiktig plan for undervisningen • Kjenner elevene godt • Er til stede på avdelingen en stor del av tiden • Skjermer sin egen undervisningstid for møter • Oppmuntrer og roser sine medarbeidere • Gir konstruktiv tilbakemelding • Gir medarbeiderne handlingsrom

30 Gruppe AO: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Opplever elevene som et felles ansvar • Kan samarbeide • Er lojal i forhold til ting man er blitt enig om • Er faglig dyktig og har vilje til å utvikle seg Praksis. • Nye medarbeidere blir tatt godt imot • Deler med hverandre, faglig og bare tull (VIKTIG) • Viser omsorg og interesse for sine kolleger • Roser hverandre og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger På tvers. • På likefot • Høflig, ser hverandre • Respekt for hverandres arbeid

31 Gruppe 1 DataEl: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Visjonær • Legge ting til rette for å være klar og tydelig på hvordan fagplaner skal gjennomarbeides. • Fagteamet må få gode betingelser for å utarbeide gjennomføring av fagplaner under • Under ledelse av den profesjonelle lederen. • Kjøreregler må være presise og konsekvenser ved brudd på disse må være konkrete • Felles bruk av pedagogiske ressurser • Presise formuleringer og klare regler for hvordan det skal gjennomføres. • Være tydelig på konsekvenser ved brudd på fastsatte regler. • Være tydelig på konsekvenser ved brudd på plikter. • Profesjonell personalledelse vedrørende områder som timeplan,IAP,lønn osv • God kontakt sammen med faglærer på område skole/næringsliv. • Gode konstruktive tilkbakemeldinger. • Sørge for god kommunikasjon til medarbeiderne sine. • Påpeke lojalitet for beslutninger/vedtak. • God kunnskap innenfor lovverket og forskrifter • Bedre rutiner for tilgjengelighet til ansvarlig leder til en hver tid. • Oppgraderingsplan for utskifting av utstyr. • God kunnskap innen HMS (les Qm +) • Medvirke til å skape arenaer for tverrfaglig samarbeid der det er naturlig. Egenskaper. • Aktivt lyttende til sine medarbeidere og ved behov løfter saken opp til riktig beslutningsnivå • Motiverende • Konstruktive tilbakemeldinger • Skape et godt inkluderende arbeidsmiljø med høy nærværsfaktor. • Gode evner til organisering • Rettferdig • Kunne gi og ta

32 Gruppe 1 DataEl: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Faglig kompetent • Team orientert • Lojal til vedtak som er besluttet • Pliktoppfyllende • Ansvarsbevisst på mange plan, utstyr,verktøy,osv • Presis • Synligjøre behov i avd og gi grei tilbakemelding • Fokus på orden • HMS fokusert i oppfølging av rutiner og forskrifter osv • Rollemodell for elevene • Praksis. Slik vi har beskrevet i punkt 1

33 Gruppe 3 Elektro: Den profesjonelle leder Refleksjon: Vi setter spørsmålstegn om dagens arbeid er forankret i vitenskaplig forskning eller er det synsing,tro ( og innunder teologisk fakultet). Vi presiserer at dette dokument er basert på vår erfaring. Oppgaver/skal ha ansvar for. • Gode rutiner f.eks fadderordning, dreiebok • Styringsdokument. • Visjon – hva vil vi med elektroavdelingen på vår skole • Tilrettelegge for medarbeidere slik at de kan gjøre best mulig jobb Egenskaper, kjennetegn:. • Skal lytte, handle og gi tilbakemelding. • Løsningsorientert ( ikke skyldfordeling) • Tilstedeværelse • Synlig også i klasserom ( faste rutiner på at en av lederne kommer og er tilstede i hel time, spesiellt for nye lærere-fadder?) Praksis. • Påse at ting blir fulgt opp. ( f.eks kontakt med privat næringsliv) • Tydelige og klare forventinger til oss • Generer systemer som virker( spesiellt i forhold til utstyr, lab og verksted) • Komme med ris og ros, men ikke bland dette sammen • Når leder pålegger deg andre oppgaver skal det være tilrettelegging slik at du får utført oppgavene dine. • Støttende og fleksibel • Vise tillit til medarbeiderne • Legge til rette for videre- og etterutdanning

34 Gruppe 3 Elektro: Den profesjonelle medarbeider Skal ha ansvar for. • Elevoppfølging • Sine undervisningstimer og søke hjelp ved behov • Lære elever ryddighet også med utstyr • Utarbeide plan f.eks ryddeplan og alle følger den • Kan være fadder ( inn i IAP) • Egenskaper, kjennetegn. • Klasseledelse • Være god på tilbakemelding, spesiellt de positive • Se sine egne og andres sterke og svake sider. • Innrømme sine begrensninger- da kan vi gjøre hverandre gode • Være den som ønsker å gjøre hverandre gode • Gjøre hverandre gode og vite hva det betyr og hvordan • Ønske om å videreutvikle seg, følge med i tiden • Dele undervisningsopplegg (er skolens eiendom, eget arkiv) • Vil delta på f.eks felles elektroteknikkfag på It´s og legge inn sine oppgaver • Diskutere fagdidaktikk ( f.eks hvordan lære om strøm, spenning på best mulig måte) • Er lojale mot hverandre, f.eks regelverk, klasseledelse, undervisningsopplegg. • Refleksjonstid ( heng vyer opp på veggen… som daglig inspirasjon) • Samarbeid f.eks om verktøybruk • Vi følger retningslinjer fra leder • Ønske å videre- og etterutdanne seg På tvers. • Respektere hverandres profesjon og ha forståelse for viktigheten av alle jobber som en del av en helhet • Alle gjør det vi blir enige om

35 Gruppe TIP: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Lede • Inspirere • Forbilde Egenskaper. • Tydelighet (ikke dobbel kommunikasjon) • Evnen til å motivere, tillit og respekt • Evnen til å formidle konsekvenser ved avtalebrudd • Kunnskaper om å skape et positivt arbeidsmiljø • Ha evnen til å kunne gi konstruktiv kritikk • Ha evnen til å gi positive tilbakemeldinger Praksis. • Være tilgjengelig for de arbeidere han skal lede. • Lederen bør ha kunnskaper om konflikthåndtering. • Skape et godt psykososialt miljø og få medarbeidere til å samarbeide. • Kunnskaps basert autoritet

36 Gruppe TIP: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Pliktoppfyllende, lojal og ærlig Praksis. • Faglig dyktig og interessert i det han gjør. • Lojal i forhold til avgjørelser og bestemmelser. • Samarbeidsvillig og villig til å jobbe i team. • Endrings kompetanse • Nytenkende • Respekt for andres meninger På tvers. • Respekt for andres kunnskap og meninger.

37 Gruppe ST1: Den profesjonelle leder Den profesjonelle leder definerer vi som skolens ledelse. • Motivere og tilrettelegge, gjøre oss opplagt. • Ta bort gamle oppgaver når vi får nye. – Gi oss tid til å gjøre basisoppgavene, bl.a. tilbakemeldinger til elevene, i stedet for å kreve at vi skal drive med papirarbeid som burde vært sentralisert. • Ikke legge nye strategier hvert år, la forsøkene få gå over noen år før vi går på noe nytt. • Den profesjonelle leder skal være en buffer mellom medarbeideren og verden utenfor (mediene, foreldre…). Lederen skal være solidarisk med medarbeideren i slike situasjoner. • Må være til stede, svare på mail. • Bør vite hva medarbeideren driver med for å kunne være støttende ”til stede”. • Må legge opp til et forutsigbart arbeidsår for medarbeideren (ingen vikartimepott). • Gi korrigeringer på en konstruktiv og positiv måte. • Konflikter skal løses bak lukket dør, ikke i gangen. • Støtte og buffer

38 Gruppe ST1: Den profesjonelle medarbeider • Kjenne og utføre sine arbeidsoppgaver. • Ta kontakt med hjelpeapparatet tidlig. • Motivere elevene. • Lojal. • Ta elevene på alvor, være til stede, bry seg, se dem som personer. • Gi klare beskjeder. • Være en bevisst klasseleder. • Inkludere nye medarbeidere og fagteam. • Raushet overfor kollegaer. • Gjensidig respekt for hverandres arbeid, hilse, jobbe for et godt skolemiljø. • Konflikter skal løses bak lukket dør, ikke i gangen.

39 Gruppe ST2: Den profesjonelle leder • synlig og tydelig i hverdagen • vise fasthet i forhold til regler og ordninger som er bestemt (konf. husregler, snus, kantine, klasserom) • profesjonell leder skal ha oversikt over sin seksjon og sitt/sine fagområder • den profesjonelle leder skal forsvare sine medarbeidere utad, både overfor media, foreldre og elever • bruke sanksjonsmidler som fungerer og er hensiktsmessige • profesjonelle leder bør ta mer del i det faglige teamet, og gjerne observere sine medarbeidere i klasserommet for så å gi en kvalifisert tilbakemelding av læringsmiljøet • lederen må kunne ta konflikter som kan føles ubehagelige • lederne må sørge for at igangsette prosjekter blir fullført, evaluert og fulgt opp • lederen må hjelpe til at medarbeiderne får en regulert tilgjengelighet • lederen må ha en streng prioritering om prosjekter som igangsettes • den profesjonelle leder setter i gang tiltak som er vitenskaplig dokumentert, og unngår andre • lederen må skaffe seg oversikt over endringer som blir gjort sentralt, sile ut i forhold til skolens målsetting og videreformidle dette til medarbeideren

40 GruppeST2: Den profesjonelle medarbeider http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/7.html?id=147084 • vise lojalitet overfor vedtak som er gjort, enten de kommer fra sentralt hold eller er vedtatt ved virksomheten( eierskap til vedtak som blir gjort, styrker lojaliteten) • komme presis til arbeidsoppgaver som skal bli gjort • medarbeideren har faglig dyktighet • medarbeideren må si ifra og bli hørt når vedtak som er gjort ikke fungerer etter intesjonen. Innvendingen må medarbeideren få tilbakemelding på. • medarbeideren må forholde seg til sin arbeidsinstruks/læreplaner • medarbeideren må vise gjensidig respekt, uavhengig av yrkesprofesjon • medarbeiderne skal bidra med sine fagkunnskaper og formidle og dele disse med sine kollegaer • medarbeideren må få hjelp, om nødvendig, av lederen til å gjennomføre vedtak som er gjort (konf. husregler) • medarbeideren skal være inkluderende, bry seg om andre kollegaer • den profesjonelle medarbeider må ha arbeidsverktøy som fungerer, og få support om verktøyet ikke fungerer • den profesjonelle medarbeider må lære seg å bruke/ta i bruk det verktøyet som befinner seg på arbeidsplassen • den profesjonelle medarbeider må få anledning til å være oppdatert innenfor sine fagfelt • medarbeideren må akseptere å få konstruktive tilbakemeldinger av kollegaer/lederen

41 Fengelsundervisningen: Den profesjonelle leder Forventninger til leder • Leder må gi medarbeider tid til nye oppgaver. • Spre oss på færre områder, avgrense hva vi skal prioritere. • Leder bør være strukturert og tilstede • Gi medarbeidere tid til etterarbeid i forhold til medarbeider samtale • Gi våre samarbeidspartnere info om Bastøy og Hof undervisning • Stille krav til våre samarbeidspartnere • Leder bør ta tak i ting som ikke fungerer mellom skole og fengsel • Gi rom for etter/videre utdanning • Gi tilbakemeldinger (skryt ;) ) • Medbestemmelse over arbeidsplass • Tydelig hva vi har av tilbud og hva vi ikke skal tilby (nettsider)

42 Fengelsundervisningen: Den profesjonelle medarbeider • Ta vare på vårt gode sosiale miljø og videreutvikle samarbeidet mellom lærere • Være flinke på å støtte og gi hverandre gode tilbakemeldinger. • Gi ledere konstruktive tilbakemeldinger • Medvirke til et strukturert arbeidsmiljø • Utvikle gode arbeidsinstrukser • Forventninger til egen innsats og være i faglig utvikling

43 Horten Ressurs: Den profesjonelle leder Oppgaver. • Den profesjonelle lederen bør ha ansvaret for å lede organisasjonen sin på en profesjonelt dyktig måte. Dette innebærer en sunn økonomisk styring, en faglig utviklende og nyskapende strategi for at bedriften skal være levedyktig i fremtiden. En lederstil som dyrker frem en positivt engasjerende kultur blant de ansatte både faglig og sosialt. • Den profesjonelle leder bør ivareta at de ansattes kompetanse til enhver tid, er på et slik nivå at bedriften i sin helhet kan være stolt av sitt produkt, og at samfunnet rundt merker at det utdannes elever med ønsket kompetanse innenfor det aktuelle felt. • Den profesjonelle leder bør ha ansvaret for at de ansatte er i stand til å utføre sine oppgaver på en best mulig måte, dette være seg både fysiske ting/utstyr på arbeidsplassen, men også de ansattes velvære/trivsel. • Administrativt ansvar. Sitat: “For meg er en god leder en som kan ta tak i ting, både positiveog negative. En som kan veilede/oppmuntre meg i de daglige og fremtidige gjøremål. En som er nysgjerrig på nyutvikling/nytenking. En person som skal og må gjøre min arbeidssituasjon givende og spennende, en situasjon jeg kan utvikle meg i, både for meg og mine elever.” Egenskaper. • En profesjonell leder må være tydlig, målrettet og må kunne vise handlekraft. • Strukturert, engasjert og en god rollemodell med høy integritet. • Må kunne gi ris og ros, være i stand til å gi tilbakemeldinger på de ansattes arbeid. • En profesjonell leder må være målrettet, må være i stand til å inspirere og motivere, slik at alle jobber mot samme mål. • Ta seg tid til å se på- / utvikle nye ideer. Praksis. • Den profesjonelle lederen skal til enhver tid vite hvor i prosessen de ansatte befinner seg (godt informert). • Være tilstede hvor ting foregår, være nysgjerrig og engasjert i den daglige driften. • Føle seg trygg på rutinene som er satt opp i forbindelse med de ansatte/avdelingene • Ta fullt ansvar for de administrative oppgavene. • Menneskekjenner, en person som kan føle seg frem og oppfatte signalene blant de ansatte på et tidlig stadie. Man må også tenke seg om hvem man snakker med (med tanke på at mennesker er forskjellige). • Meget bra formidlingsevne, må kunne delegere konkrete arbeidsoppgaver med gitte tidsfrister og hva som ønskes å oppnå med de gitte oppgavene. • God på konfliktløsning, slik at evt. konflikter kan avverges på et tidlig stadie. • Må kunne videreformidle orden og struktur til alle på arbeidsplassen, både til ansatte og elever. • En profesjonell leder bør synliggjøre sine oppgaver for de ansatte, evt. informere dem om hva hans/hennes oppgver er i det daglige arbeidet. • Være flink til å delegere oppgaver i henhold til mottakers ansvarsområde. • Ha klare forventninger til sine ansatte og informere dem om hva som forventes.

44 Horten Ressurs: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. • Både faglig og pedagogisk oppdatert, kunnskaper på høyt nivå. • Er engasjert, tar initiativ og ansvar for sitt arbeid og sine elever. • Er punktlig, strukturert og en god rollemodell for sine elever. • Viser selvstendighet, samtidig som han har god evne til å samarbeide med sine medarbeidere. • Gir gode instrukser, følger opp, viser handlekraft i praksis. • Er en menneskekjenner, medmenneskelig og er en god konfliktløser. • Engasjerende og motiverende. • Har sosiale antenner og viser respekt for sine omgivelser. • Har gode kommunikasjonsevner. • Er relasjonsskapende. • Viser interesse for faget sitt, holder seg oppdatert og er innovativ, slik at han aktivt er med på å sikre/utvikle arbeidsplassen. Praksis. • I praksis utfører medarbeideren sitt arbeid i henhold til arbeidsinstruks. • Han gjør sitt beste for å skape et godt arbeidsmiljø og respekterer sine medarbeidere og elever. • Har klare forventninger til elevene og veileder i henhold til ønsket resultat. • Mestrer varierte arbeidsmetoder, inkludert pedagogisk bruk av ny teknologi. • Er engasjert i utviklingsarbeid og bidrar med sine kunnskaper. • Kommuniserer bra på tvers av bedriftens struktur og er flink til å gi tilbakemeldinger på aktuelle prosjekter og utfordringer. • Er flink til å gi konstruktiv kritikk, samt ros. På tvers. • Det skal vises gjensidig respekt og man skal være åpen for samarbeid.

45 Fagskolen: Den profesjonelle leder/medarbeider • Vi var enige om at en leder bør se medarbeidernes egenskaper og ha kunnskap om den og det de skal lede. I dette ligger det at en leder bør ha faglig kunnskap og være en god menneskekjenner. Dette gjelder ledere på alle nivåer. • En leder bør ha tydelige rammer( viktig at medarbeideren vet hvilken leder som har hvilket ansvarsområde). • Det neste spørsmålet som ble tatt opp, var hvordan en lærer ble evaluert. Arne var veldig opptatt av skolemiljøet kontra næringslivet. Han mente at en lærer var mindre fleksibel enn en medarbeider i næringslivet. Dette på grunn av at timeplanen for eksempel ofte stengte for samarbeid. • Vi hadde litt problemer med å skille mellom ledere og medarbeidere i skolen, fordi vi også så på læreren som en leder i klasserommet. Vi konkluderte blant annet med at en lærer bør være streng, men rettferdig, noe som også gjelder for alle andre profesjonelle ledere. • En leder skal få en medarbeider til å føle seg vel( en lærer skal få elevene til å føle seg vel). • Gode tilbakemeldinger er viktig, også at medarbeiderne gir positive tilbakemeldinger til lederne. • Vi kom så litt mer inn på den øverste lederen som vi mente måtte ha tid til langsiktig planlegging. Det er viktig at en leder ikke slites ut, og må derfor til tider avlastes mer. • Utviklingsplaner bør synliggjøres for medarbeiderne slik at de vet hva de har å forholde seg til i framtiden. En god leder må også være lyttende og ydmyk( andre kan jo vite bedre). • En god medarbeider deler med sine kollegaer( både positive og negative erfaringer og opplegg). • Vi drøftet litt om en god leder i skolen bør pålegge lærerne å legge ut oppleggene sine til deling. På den måten kan man jo også få tilbakemelding på undervisningsopplegg. Vi konkluderte med at det bør bli en sunn kultur for deling og et system på dette( database). • Tilhørighet var et annet stikkord i vår diskusjon. Dette er viktig for trivselen og tilhørighet er noe som skapes både av ledere og medarbeidere( begges ansvar). • Arne var opptatt av mer avlastning når det gjaldt utenom pedagogiske oppgaver. • Hva med utstyr? Vi burde ha et bedre system på at utstyr kan deles, og en leders oppgave bør være å systematiserer dette slik at dette utstyret kan komme alle til gode. • Hvordan være profesjonell i forhold til hverandre? Vi burde ha et fora for deling. • En siste konklusjon på vår diskusjon var at respekt og tillit på alle nivåer er viktig. • Vi var alle enige om at vi hadde hatt interessante diskusjoner,og at dagen hadde vært veldig nyttig. Vi ønsker å få muligheten til å treffes oftere for å diskutere enkelt emner, for det er det behov for.

46 Personal/drift: Den profesjonelle leder Oppgaver. Følge bedriftens strategi, mål, rutiner og regler. • Håndtere konflikter, ikke vike unna. Økonomistyring. God leder for avdelingen. • skape et godt arbeidsmiljø • utvikle/styrke samhold • lik lønn for likt arbeid • jobbe mot et felles mål Oppfølging av medarbeiderne. • medarbeidersamtaler • tilbakemeldinger • konfliktløsing, ikke vike unna • ansvar for intro av nyansatte Planlegging. • Bemanning • Oppgaver • Gjennomføre faste avdelingsmøter • Plan for kompetanseutvikling/opplæring Kvalitetssikring/-oppfølging. • ansvar for forbedringstiltak • langsiktig handlingsplan for avdelingen Egenskaper. Vise respekt. Omsorgsfull/empatisk • imøtekommende • forståelsesfull God kommunikasjonsevne Tillitsvekkende. • ærlig • rettferdig • gjensidig tillit Sosial • positiv God selvinnsikt Endringsvillig Praksis. Strukturert Være rollefigur/forbilde • pålitelig / holde avtaler • vise respekt • rettferdig/upartisk • motivere • ha godt humør • inkluderende • forutsigbar • tydelig lederskap God kommunikasjonsevne. • konstruktive tilbakemeldinger • konstruktiv kritikk/ ris og ros • god lytter • Imøtekommende • ha god dialog Resultatorientert. • motivere • bruke interne ressurser • løsningsorientert Vise autoritet. • følge fastsatt personalpolitikk • håndtere konflikter, ikke vike unna/ utøve konsekvens • være tydelig/bestemt • ivareta avdelingens interesser • ønske lederskap Være tilgjengelig

47 Personal/drift: Den profesjonelle medarbeider Egenskaper. Sosial kompetanse. • humor • følge etiske prinsipper • høflig • positiv • respektfull • trygg • ærlig/pålitelig Samarbeidsvillig. • gjensidig respekt Positiv til forandring. • fleksibel Initiativrik. Lojal. Praksis. Serviceinnstilt • proaktiv Strukturert. Kvalitet i arbeidet. • Følge regelverk og lover • Følge arbeidsinstruks • Fagstolthet/arbeidsstolthet • Gjøre jobben riktig • Ta ansvar for egne feil • Varsle uregelmessigheter • Foreslå forbedringer • Holde avtaler • Kundeservice Selvstendighet. • Ta ansvar for egne oppgaver • Ikke overlate jobben til andre • Følge planer • Ansvar for egenutvikling Forts. praksis Samarbeid. • Hjelpe/støtte hverandre • Dele kompetanse • Gi tilbakemeldinger • Stille krav • Bidra til et godt arbeidsmiljø • Felles plattform / jobbe for felles mål, respekt for hverandres arbeid Lojal mot rutiner og beslutninger. • Føle arbeidsinstruks • Føle regelverk og lover Følge etiske prinsipper På tvers. Gjensidig respekt. • Likeverdig behandling • Din jobb er like viktig som min • Positivt innstilt til hverandre Ta ansvar for et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Kommunikasjon. • Åpen og god dialog Et konkret samarbeid. • Etablere samarbeidsfora • Ta opp problemer der de hører hjemme • Se hverandre som kunder Følge regler og rutiner Positiv endringsvilje


Laste ned ppt "Lederteam: Den profesjonelle leder Vårt felles oppdrag: Forvalte ressursene våre slik at flest mulig elever fullfører og består, trives godt og lærer så."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google