Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUSH-Møte 29 april 2010 – Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF NOIS - Kvalitetssikring og bruk av egne data Finn Egil Skjeldestad Avd. for smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUSH-Møte 29 april 2010 – Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF NOIS - Kvalitetssikring og bruk av egne data Finn Egil Skjeldestad Avd. for smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 SUSH-Møte 29 april 2010 – Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF NOIS - Kvalitetssikring og bruk av egne data Finn Egil Skjeldestad Avd. for smittevern Folkehelseinstituttet

2 NOIS - Kvalitetssikring av data - nødvendig for: 1 ) Tilbakerapportering – kvalitet på tjenesten 2) Bruke data lokalt – potensiale for forbedring

3 Kvalitetssikring av data på sykehus og i NOIS  Hvorfor kvalitetssikre data i NOIS?  For å kunne stole på data!  Mål for kvalitet på behandlingen - trygg behandling  Til beste for pasientene  Gir gode tilbakemeldinger til behandler/avdeling  Gir trygghet til sykehuseier – sikre prosedyrer  Viktig for samfunnet - gode likeverdige trygge helsetj.

4 Kvalitetssikring av data på sykehus og i NOIS  Hvem er opptatt av NOIS-data?  Pasientene?  Sykehuseier?  Avdelingen?  Utøvere av behandlingen?  HOD/HDir  ansvarlig for nasjonalt helsetilbud og kvalitet  politiske vedtak om lik rett til likeverdige helsetilbud av høy kvalitet

5 Oppdragsdokument Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har to form å l:  Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene  Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon Oppdragsdokumentene sendes normalt ut en gang i å ret. Oppdragsdokumenter 2010  Oppdragsdokument 2010 Helse Nord RHFOppdragsdokument 2010 Helse Nord RHF  Oppdragsdokument Helse Midt-Norge RHFOppdragsdokument Helse Midt-Norge RHF  Oppdragsdokument Helse S ø r- Ø stOppdragsdokument Helse S ø r- Ø st  Oppdragsdokument til Helse Vest RHFOppdragsdokument til Helse Vest RHF

6 5.5.8 Smittevern Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012) legger føringene for de regionale helseforetakenes og helseforetakenes arbeid med smittevern • Forskning på og overvåkning av sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk er et spesielt innsatsområde i oppfølgingen av strategien i 2010 • De regionale helseforetakene må ha god oversikt over hva som rapporteres til • regionale/nasjonale registre • prevalensundersøkelser, antall inngrep som overvåkes prospektivt (insidens) i de ulike foretak • om data leveres databehandler innen fristen • hvordan data tilbakeføres til å kvalitetssikre tjenesten i det enkelte helseforetak. I denne sammenhengen har de regionale helseforetakene ansvar for å legge til rette for teknisk og personellmessige forhold for overvåkning, og helseforetakene ansvaret for å levere kvalitetssikret materiale og kvalitetssikring i egen virksomhet

7 Oppdragsdokumentet fortsetter: Oppgave for 2010: • RHF skal sørge for at det er tilstrekkelige ressurser til • å 1) rapportere og 2) kvalitetssikre at data blir brukt til evaluere klinisk praksis i enheter som rapporterer til NOIS-systemet • Alle foretak, hvor det utføres to eller flere inngrep som inngår i NOIS • skal rapportere minst to prosedyrer til NOIS- systemet innenfor 1) fastsatte tidsfrister og med 2) kvalitetssikrede data

8 Kvalitetssikring av data på sykehus og i NOIS  Kvalitetssikring  Internt på sykehuset – alle ledd – hvordan synliggjøre ansvar?  Internt i NOIS – kompletthet i variabler/konsistens  Tilbakemeldinger fra NOIS til ansvarlig enhet – opprettinger – sirkulær ansvarsskjede  Ekstern kvalitetssikring  Hva som rapporteres til NOIS sammenlignes mot hva som rapporteres til  NPR (koronar by-pass, keisersnitt, hofteleddsopr., kolecystektomi, kolonkirugi)  MFR (keisersnitt)  NRL/HBRR (hofteleddsoperasjoner)

9 Peroperative data •Duration of surgery •ASA-score •Wound contamination class •Endo-/laparoscopic surgery •Antibiotic prophylaxis •Elective/emergency surgery Outcome variables: •Infection status, type and date at discharge •Infection status, type and date during post- discharge follow-up period •Readmission/-operation due to infection •Death (of any cause) •Date of follow-up Intern kvalitetssikring på sykehuset: Hvem har ansvaret for å legge inn data hvor ? Background data: •Date of admission •Date of surgery •Date of discharge •Age •Gender •ICD-10 •Nomesco-kode Total ansvar for dataregistreringskjeden?Samhandling mellom aktørene lokalt?

10 Intern kvalitetssikring på sykehuset: Hvem har ansvar for å legge inn data - hvor? SystemsDIPS, WebPort, HEMIT Modules Personell PAS Adm. personell Surgery Planner Secretaries/nurses/MDs??? Manually* Secretaries/MDs. at the wards Variables BackgroundSurgery relatedOutcomes Date of admissionDuration of surgeryInfection Date of surgeryASA-scoreStatus, type at time for disch. Date of dischargeEndo-/laparoscopic surgeryStatus, type at time for FU Elective/emergency surgeryStatus re-admission* AgeAntibiotic prophylaxisStatus reop. due to infect.* GenderWound contamination classDeath (any cause)* In hospital? ICD-10/NomescoDate of follow-up?

11 Kvalitetssikring av data på sykehus og i NOIS  Kvalitetssikring  Internt på sykehuset – alle ledd – hvordan synliggjøre ansvar?  Internt i NOIS – kompletthet i variabler/konsistens  Tilbakemeldinger fra NOIS til ansvarlig enhet – opprettinger – sirkulær ansvarsskjede  Ekstern kvalitetssikring  Hva som rapporteres til NOIS sammenlignes mot hva som rapporteres til  NPR (koronar by-pass, keisersnitt, hofteleddsopr., kolecystektomi, kolonkirugi)  MFR (keisersnitt)  NRL/HBRR (hofteleddsoperasjoner)

12 Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Overvåkingsdagene 2010-04-12 Camilla Stoltenberg Folkehelseinstituttet

13 Gode helseregistre – bedre helse •Gode helseregistre Helseregistrene skal være operative og gi løpende oppdatert, nyttig og sikker kunnskap til pasienter, helsearbeidere, ledere i helsetjenestene og befolkningen generelt •Bedre helse Kunnskapen skal brukes til forbedring av kvaliteten på pasientbehandling og helsetjenester, følge med på helsetilstanden i befolkningen, forebygging og forskning •Norges helseregistre skal være blant de beste og sikreste i verden. De er et vesentlig virkemiddel for å nå helse- og omsorgspolitiske mål.

14 Betydelig overlapp Behandlings registre

15 Sentrale helseregistre •Juridisk definisjon •Etablert av den sentrale helseforvaltningen for å ivareta landsomfattende funksjoner •Landsdekkende – Meldeplikt •Lovhjemmel i helseregisterloven § 8 •Først og fremst et juridisk begrep •Formål: helseovervåking, kvalitetsforbedring, forskning, behandling, administrasjon, styring •Ingen sentrale registre er basert på samtykke i dag

16 Sentrale helseregistre §8FraAnsvar 1. Dødsårsaksregisteret1925/1951FHI 2. Medisinsk fødselsregister1967FHI 3. Register for svangerskapsavbrudd (avidentifisert)1979/2007 4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 5. Tuberkuloseregisteret 1977FHI 6. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)1998FHI 7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (anonymisert) 2003FHI 8. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) (anonymisert) 2005FHI 9. Reseptbasert legemiddelregister (pseudonymt)2004FHI 10. Kreftregisteret1952Helse Sør-Øst 11. Norsk pasientregister (NPR, personidentifis.)2007Helsedir 12. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren (IPLOS) (pseudonymt) 2005Helsedir 13. eResept2008Helsedir 14. Forsvarets helseregister2005Forsvarsdep

17 Status formalia kobling NOIS til andre helseregistre (31/3) Sam- arbeid ProtokollREKDTInst. behandling hos reg. part. Når operativt NPR Ikke relev.JAGodkj Avventer DT* Innen september 2010 MFR Ikke relev.JAGodkj Godkjent NRL EtablertJAGodkjTil vurd.*Godkjent NKKR Litt etablert På vent CRR Ikke forsøkt NEI Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS

18 NOIS – kobling av data mot andre helseregistre A: Kvalitetssikre data i NOIS mot data i andre helseregist. 1) Kompletthet / nøyaktighet av data B: Utvide data i NOIS med data fra andre helseregistre 2) Studere risikofaktorer for SSI C: 3) (A og B) – vurdere behovet for et personidentifisert NOIS Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS

19 Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Kompletthet – hvor mange registreres i NOIS ifht NPR/MFR/NRL For kompletthet - data på gruppenivå – samme variabler i begge registre NOIS (begrenser)For eks. MFR (gullstandard) Register (NOIS=1)Register (MFR=2) Sykehus IDSamme sykehus som i NOIS År2005 til 2009 MånedSept-Okt-Nov Nomesco kodeSamme kode KjønnSom registrert FødselsårSom registrert

20 Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Kompletthet – hvor mange registreres i NOIS ifht NPR/MFR/NRL For kompletthet (2008) - data på gruppenivå tilstrekkelig - Datamatrise Reg. noRegisterSykehus ID ÅrMånedNomesco code KjønnFødsels- år 1118744420059Keisersnitt11950 2118744420059Keisersnitt21949 3118744420059Keisersnitt11966 ….1952Keisersnitt1959 10001218744420059Keisersnitt11950 10002218744420059Keisersnitt21947 10003218744420059Keisersnitt11968..12124218744420059Keisersnitt11966 NOIS 2008 MFR 2008 N=1952 N=2124 Kompletthet: 1952/2124=92%

21 Sykehus 2005200620072008 %% Kristiansund sykehus 100,095,2 St. Olavs Hospital 100,9104,599,3 Orkdal sykehus 100,0 Levanger sykehus 89,294,687,2 Namsos sykehus 83,3100,078,9 HS Sandnessjøen 54,5115,4 HS Rana 100,0 NS Bodø 52,641,0 NS Lofoten 100,0 NS Vesterålen 108,381,8 UNN Narvik 77,8 UNN Harstad (ikke rapportert) UNN Tromsø 65.7 HF Hammerfest 93,8 111,1 96,2 HF Kirkenes 84,6 80,0108,3 122,2 Kompletthet for antall opererte for keisersnitt i NOIS mot MFR

22 Kompletthet – hvor mange registreres i NOIS ifht MFR etter måned og over år NOIS (begrenser)For eks. MFR (gullstandard) Register (NOIS=1)Register (MFR=2) Sykehus IDSamme sykehus År2007-2008 MånedSept-Okt-Nov Nomesco kodeSamme kode KjønnSom registrert FødselsårSom registrert Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Måned NOIS N=36 MFR N=77 Kom- pletthet (%) Sept71741 Okt203459 Nov92635 Over år 367747 Data på gruppenivå – samme variabler i begge registre

23 Kompletthet – hvor mange registreres i NOIS ifht MFR ifht type inngrep (% akutt) NOIS (begrenser)For eks. MFR (gullstandard) Register (NOIS=1)Register (MFR=2) Sykehus IDSamme sykehus År2007- 2008 MånedSept-Okt-Nov Nomesco kodeSamme kode KjønnSom registrert FødselsårSom registrert Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Andel akutte NOIS N=36 (%) MFR N=77 (%) Kom- pletthet (%) Akutt-07 657638 Akutt-08 697445 Over år 677541 Data på gruppenivå – samme variabler i begge registre

24 Kompletthet – hvor mange registreres i NOIS ifht NPR/MFR/NRL Fødsels-no.Nois-shNois-datoNois-NCMFR-shMFR-datoMFR-NC 2301584077818744420050910CS18744420050910CS 1105704411118744420050910CS 0505843177718744420050912CS18744420051012CS 2911804111118744420051011CS18744420051011CS Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Ikke rapportert til NOIS For kompletthet - data på individnivå - Datamatrise

25 ”Endepunktsregistrering” - Re-innleggelser i NOIS mot re-innleggelser i NPR - Årsaker re-innleggelser; infeksjoner av alle re-innl. Fødsels-no.Nois-shNois-datoNois- NC NPR-shNPR-datoNPR -NC Nois- re- innl NPR- re-innl 2301584077818744420050910CS18744420050910CSNei 11057044111Ikke evaluerbar i kompletthet18744420050910CSJa 0505843177718744420050912CS18744420051012CSNeiJa 2911804111118744420051011CS18744420051011CSJa Endepunktsvariabel: Kompletthet og nøyaktighet Hvordan er rutiner for registrering av re-innleggelser i NOIS? Hvem legger inn data hvor? For endepunktsregistrering – kun data på individnivå - Datamatrise Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre

26 Nøyaktighet av data i NOIS ifht samme variabel i NPR/MFR/NRL Fødsels-no.Nois-shNois-datoNois -NC NPR-shNPR-datoNPR -NC 2301584077818744420050910CS18744420050910CS 11057044111 Ikke evaluerbar i ”nøyaktighet” 18744420050910CS 0505843177718744420050912CS18744420051012CS 2911804111118744420051011CS18744420051011CS Variabler som: type inngrep: akutt/elektiv NOIS- inngr MFR- inngr AE A AE E Hvordan er rutiner for registrering av type inngrep i NOIS? Hvem legger inn data? Kun data på individnivå - Datamatrise

27 1) Nøyaktighet for dato – hvordan registreres variabelen i NOIS ifht NPR/MFR/NRL Fødsels-no.Nois-shNois-datoNois-NCMFR-shMFR-datoMFR-NC 2301584077818744420050910CS18744420050910CS 1105704411118744420050910CS 0505843177718744420050912CS18744420051012CS 2911804111118744420051011CS18744420051011CS Ekstern kvalitetssikring av data fra sykehus til NOIS mot data i andre helseregistre Ikke rapportert til NOIS Hvilken dato er riktig? Nøyaktighet – kun data på individnivå - Datamatrise

28 SUSH-Møte 29 april 2010 – Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF NOIS - Kvalitetssikring og bruk av egne data

29 NOIS – bruk av egne data •Bruker egne data – kvartalsvis? kontinuerlig? •Bruker egne data i et regionalt perspektiv – innenfor RHF? •Bruker egne data som rapportert fra NOIS –NOIS sender rapport som e-mail til smittevernkontaktene –NOIS sender formell rapport til sykehusadministrasjonen (Dir. HF) •Hvordan bruker dere egne data mot avdelingene? –Som oversendelse? –Som informasjon til kontaktlege/andre leger? –Gjennomgang med avdelingen på •Morgenmøte •Avdelingsmøte

30 NOIS – bruk av egne data •Nye rapporter fra FHI fra 2010 –Til smittevernkontaktene – rapport på e-mail –Direkte til avdelingene som rapporterer –Til sykehusadministrasjonen for de ulike inngrepene •Ny mal for rapportering

31 Antall leverte inngrep per år (ant sykehus)

32 30 dagers PDS •Mer enn 90 % er fullstendig oppfulgt •Fortsett det gode arbeidet!

33 Insidens - eget sykehus vs. nasjonalt nivå

34 Hva skal man gjøre med denne utviklingen? Bypass - Hva kan man gjøre: • Sjekke datakvalitet? • Audit alle infeksjoner? • Større intervensjoner?

35 Bruk av NOIS-data lokalt i sykehuset Overvåkingsdagen Folkehelseinstituttet 2010 04 12 Mette Walberg, Smittevernavdelingen, Vestre Viken HF

36 Statistisk prosesskontroll (SPC) •Filosofi, strategi og sett av metoder for forbedring av systemer, prosesser eller resultater •SPC benyttes for å sikre at prosesser er under statistisk kontroll

37

38 Arbeidsgruppe •Prosjekteier –Avdelingssjef KK •Prosjektleder –Ass. avdelingssjef KK •Prosjektmedlemmer –Føde-/Barselpost –Ass.lege KK –Overlege KK –Sekretær KK –Anestesi/intensiv –Operasjonsavd. –Smittevernseksjonen

39 Diverse verktøy •Brainstorming •Flytskjema •Fiskebensdiagram •Sjekkliste

40 Mål Team SPC Gjennomføre intervensjon Planlegge intervensjon Problem Verktøy Under nasjonalt nivå Arbeidsgruppe Sjekkliste Ooops…. Diverse NOIS sectio

41 Sjekkliste – kobling av ansvar/myndighet •Operasjonsstua –hudvask, lufttørringstid, tørketid håndvask og sprit, håndhygiene anestesipersonell, tilgang på sprit i operasjonsinngang, lukking av dører, trafikk/antall tilskuere, påkledning av jordmor, bandasje, sterilt håndkle •Barsel/jordmor –håndhygiene pasient/pårørende, diverse tiltak rundt bandasjer og bandasjeskift, utreisesamtalen, sykehusklær, preoperativ vask/dusj hjemme, palpasjon av abdomen, uterusmassasje, håndhygiene jordmor, CTG- registrering/stetoskop, rent sengetøy, hårklipping, barbering, nettingtruser •Lege –håndhygiene lege, doble hansker, uterusmassasje, operasjonsteknikk (knute ute), valg av tråd, telefoner, antibiotika

42 Fra sjekkliste til tiltak Ansvarsområde ProblemområdeTiltak Operasjons- avdelingen Påkledning Jordmor steril operasjonsfrakk Håndhygiene Fokus på etter-levelse av prosedyrer Antiseptikk Preoperativ hudvask, luftørres min 3 min BandasjeNy bandasjetype

43 Fra sjekkliste til tiltak Ansvarsområde ProblemområdeTiltak LegerOperasjonsteknikk Undervisning om optimal teknikk SuturmaterialeSkifte til monofil intracutan suturtråd

44 Mål Team SPC Gjennomføre intervensjon Planlegge intervensjon Problem Verktøy Under nasjonalt nivå Arbeidsgruppe Resultater Gjennomføring av sjekkliste Sjekkliste Ooops…. Diverse NOIS sectio

45

46

47 Peroperative data •Duration of surgery •ASA-score •Wound contamination class •Endo-/laparoscopic surgery •Antibiotic prophylaxis •Elective/emergency surgery Outcome variables: •Infection status, type and date at discharge •Infection status, type and date during post- discharge follow-up period •Readmission/-operation due to infection •Death (of any cause) •Date of follow-up Intern kvalitetssikring på sykehuset: Kan vi stole på data ? Background data: •Date of admission •Date of surgery •Date of discharge •Age •Gender •ICD-10 •Nomesco-kode Total ansvar for dataregistreringskjeden?Samhandling mellom aktørene lokalt?

48 Kvalitetssikring – trygge helsetilbud •Kvalitet i alle ledd –Antall rapporterte (ekstern) –Komplett oppfølgningstid (intern) –Komplett utfylling av ”target” variabler (intern/ekstern) –Insidens SSI – trygge tjenester •Hvis ikke – audit/intervensjon (SPC eller andre) –PASIENT TILFREDSHET –GODT ARBEIDSMILJØ/GODE PROSEDYRER/ HØY FAGLIG STANDARD


Laste ned ppt "SUSH-Møte 29 april 2010 – Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF NOIS - Kvalitetssikring og bruk av egne data Finn Egil Skjeldestad Avd. for smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google