Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune

2 Hagen behandlingsenhet

3 Min erfaring med KOR •Flere kurs m/utviklerne: •Barry Duncan og Scott Miller. Jacqueline Sparks •Training of Trainers •Brukt skalaene siden 2005 •AU i KOR-nettverket •Bokprosjekt •Artikler

4 Blogg

5 Stange kommune – Virksomhet Barn og Familie •Virksomhetsleder som min nærmeste leder. •En del av ledergruppa i Barn og Familie. KOR i BaFa: •Forankret i ledelsen •Familiehjelpa •Barneverntjenesten •Helsestasjonen/skolehelsestjene sten •Konsulent for funksjonshemmede

6 Same shit – new wrapping? Ethvert system er perfekt designet for å gi akkurat det resultat det gir Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser Vi vet at det ikke er nok å gjøre mer av det samme, men at vi må se på tjenestene på nye måter, med brukernes øyne, og lete etter løsninger på de utfordringer alle ser gjennom å tenke nytt.

7 Medisinsk modell versus kontekstuell modell Medisinsk modell •Spesifikke behandlingsformer for spesifikke lidelser/sykdommer. Det er den spesifikke fremgangsmåten eller teknikken innenfor en bestemt terapiform som kan forklare behandlingsresultatet overfor en spesifikk sykdom. Kontekstuell modell •Det er generelle faktorer som forklarer et godt behandlingsresultat, der den viktigste er den terapeutiske alliansen. Terapien inneholder et rasjonale som gir en troverdig forståelse av klientens problemer; og en prosedyre for å oppnå endring. “Vitenskapelig så er den medisinske modellen som metafor for psykoterapi ganske enkelt ikke overensstemmende med de data som foreligger fra psykoterapistudier.” (Wampold, 2001)

8 Klient og Resultatstyrt praksis (KOR) •KOR er et verktøy for systematiske tilbakemeldinger på •Brukerens opplevelse av arbeidsalliansen •Brukerens opplevelse av egen bedring •Hvorfor? •Psykoterapiforskning forteller oss at det som best predikerer positivt resultat er brukers opplevelse av allliansen og tidlig endring.

9 KOR •Et system som fremmer brukermedvirkning •Et system for kvalitetssikring •Et system som bidrar til bevisst kompetansebygging •Et system som hjelper oss å måle resultater og fremmer effektivitet

10 Feedback is the breakfast of champions

11 Vet vi hvordan vi presterer? •De minst effektive terapeutene trodde de var like gode som de mest effektive. De gikk ut ifra at de presterte godt, uten å få direkte feedback. •Studier viser at vi blir mer selvsikre etter hvert som vi få mer erfaring, selv om det er liten eller ingen forbedring i de faktiske resultatene. •Lamberts studier viser at terapeuter er lite flinke til å oppdage klienter uten bedring. •Misnøye uttrykkes sjelden før brukeren har bestemt seg for å slutte.

12 Tilbakemeldinger Hjelper hjelpen?

13

14 Klientens endringsteori We have the answers – we just need someone to bring them to the front of our head Molly, 10 år Sterk korrelasjon mellom opprettholdelse av endring og hvorvidt klienten tilskriver endring egen innsats Klienter som tilskriver endring til et medikament eller terapeuten er mindre sannsynlig å opprettholde endring enn de som tilskriver endring egen innsats Frank, J.D. (1976). Psychotherapy and the sense of mastery. In R.L. Spitzer et al. (eds). Evaluation of Psychotherapies. Baltimore, MD: Johns Hopkins. Liberman, B. (1978). The maintenance and persistence of change. In J.D. Frank et al. (eds). Effective ingredients of effective psychotherapy. New York: Brunner Mazel.

15 Når barnet sier noe om endring

16 Mors beskrivelse av barnets endring

17 En historie om endring (eller mangelen på)

18

19 Den terapeutiske alliansen Består av tre komponenter Enighet om mål Enighet om arbeidsoppgaver Det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient Bordin, E.S (1979) The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252-260-

20 Jente med gode ideer

21 Å reagere på feedback - fleksibilitet •Fleksibel bruk av metode •Fleksibel bruk av ressurser •Fleksibel bruk av behandlingsarena •Fleksibel bruk av tid

22

23 Statistikk myoutcomes

24 Praktisk •Sørg for at kopier av skalaene ligger lett tilgjengelig. Pass på at det fylles på. •Snakk om hvordan man kan lage gode systemer, slik at ikke skalaene blir ”liggende i en haug”. Plastmapper ol. •Ikke undervurder verdien av god logistikk

25 Resultater ved bruk av KOR •Forskningsstudie gjort ved familiekontorene i Tønsberg og Drammen viste at den gruppen som fikk feedback oppnådde signifikant mer bedring enn de i TAU-gruppen (treatment as usual) ved slutten av behandlingen, og fikk bedre resultater seks måneder etter endt behandling. Feedbackgruppen oppnådde også signifikant mindre tilfeller av separasjon og skilsmisser (Anker et al, 2009). •Ved The Center of Family Services i Palm Beach, Florida ble gjennomsnittelig antall timer redusert med 40%. Avbestillinger og ikke-møtt ble redusert med henholdsvis 40 og 25%. Og langtidspasienter uten bedring minket med 80% (fra 10% av alle klientene til 2%). På et år sparte senteret nesten en halv million dollar, penger som ble brukt på flere stillinger, og til å tilby flere tjenester. •Community Health & Counseling Services, Bangor i Maine (USA) opplevde også dramatisk økning av effektivitet overfor klienter med alvorlige psykiske lidelser. Over en tre års periode ble ikke-møtt og avbestillinger redusert med 30%, mens gjennomsnittelig behandlingstid minket med 59%. Behovet for langvarig støtte enten i form av innleggelse eller case management minket henholdsvis 50 og 72%. Samtidig var det en forbedring i brukertilfredshet med tjenestene.

26 …og flere resultater •Ved The Center for Alcohol and Drug Treatment (CADT) i Minnesota tilbys det tjenester til over 6000 nye klienter i ulike programmer hvert år. Sammenlignet med andre lignende tjenesteytere i Minnesota var fullførte behandlinger 15 % høyere hos CADT, mens behandlingslengde for innlagte pasienter og intensiv polikliniske pasienter var 20% og 43 % lavere. Resultatene har også forbedret seg. (Bohanske & Franczak, 2010) •Etter at Hagen behandlingsenhet gikk over fra ekspertstyrt til klientstyrt behandling, økte antall behandlede barn med 300 %. Dette så vi da vi sammenlignet femårsperioden før omleggingen (1990–1995) med femårsperioden etter omleggingen (2000–2005). Og det hadde skjedd uten nyansettelser og økt ressursbruk. Det vi også så, var at gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra brukerne kom vi raskere i gang med tiltak som virket. I tillegg så vi at når familiene var med på å bestemme tiltakene, ble disse ofte mindre omfattende (Huggins, Valla, Huggins, 2007).

27 I fellesskap for endring

28 Hjemmesider www.heartandsoulofchange.com Barry Duncans hjemmeside med blogg, skalaer, artikler, med mer. Her kan man registrere seg for å være med i heroicagencieslist (diskusjonsforum) www.scottdmiller.com Scott Millers hjemmeside, med blogg, skalaer med mer. http://www.centerforclinicalexcellence.com The International Center for Clinical Excellence (ICCE) bygd opp av Scott Miller og andre. Her kan man melde seg inn og siden fungerer litt som en “facebook” community. www.r-bup.no Her finnes informasjon om nettverket for KOR som ledes av Anne- Grethe Tuseth ved R-BUP sør/øst


Laste ned ppt "KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google