Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune

2 Hagen behandlingsenhet

3 Min erfaring med KOR Flere kurs m/utviklerne:
Barry Duncan og Scott Miller. Jacqueline Sparks Training of Trainers Brukt skalaene siden 2005 AU i KOR-nettverket Bokprosjekt Artikler

4 Blogg

5 Stange kommune – Virksomhet Barn og Familie
Virksomhetsleder som min nærmeste leder. En del av ledergruppa i Barn og Familie. KOR i BaFa: Forankret i ledelsen Familiehjelpa Barneverntjenesten Helsestasjonen/skolehelsestjenesten Konsulent for funksjonshemmede

6 Same shit – new wrapping?
Ethvert system er perfekt designet for å gi akkurat det resultat det gir Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser Vi vet at det ikke er nok å gjøre mer av det samme, men at vi må se på tjenestene på nye måter, med brukernes øyne, og lete etter løsninger på de utfordringer alle ser gjennom å tenke nytt.

7 Medisinsk modell versus kontekstuell modell
Det er generelle faktorer som forklarer et godt behandlingsresultat, der den viktigste er den terapeutiske alliansen. Terapien inneholder et rasjonale som gir en troverdig forståelse av klientens problemer; og en prosedyre for å oppnå endring. Spesifikke behandlingsformer for spesifikke lidelser/sykdommer. Det er den spesifikke fremgangsmåten eller teknikken innenfor en bestemt terapiform som kan forklare behandlingsresultatet overfor en spesifikk sykdom. “Vitenskapelig så er den medisinske modellen som metafor for psykoterapi ganske enkelt ikke overensstemmende med de data som foreligger fra psykoterapistudier.” (Wampold, 2001)

8 Klient og Resultatstyrt praksis (KOR)
KOR er et verktøy for systematiske tilbakemeldinger på Brukerens opplevelse av arbeidsalliansen Brukerens opplevelse av egen bedring Hvorfor? Psykoterapiforskning forteller oss at det som best predikerer positivt resultat er brukers opplevelse av allliansen og tidlig endring. Individuell plan blir aldri brukermedvirkning med mindre vi sikrer oss informasjon om hvordan brukerne opplever prosessen.

9 KOR Et system som fremmer brukermedvirkning
Et system for kvalitetssikring Et system som bidrar til bevisst kompetansebygging Et system som hjelper oss å måle resultater og fremmer effektivitet

10 Feedback is the breakfast of champions

11 Vet vi hvordan vi presterer?
De minst effektive terapeutene trodde de var like gode som de mest effektive. De gikk ut ifra at de presterte godt, uten å få direkte feedback. Studier viser at vi blir mer selvsikre etter hvert som vi få mer erfaring, selv om det er liten eller ingen forbedring i de faktiske resultatene. Lamberts studier viser at terapeuter er lite flinke til å oppdage klienter uten bedring. Misnøye uttrykkes sjelden før brukeren har bestemt seg for å slutte. Studie: 67% av terapeuter rated seg A eller over (fra A+ til F) 11

12 Tilbakemeldinger Hjelper hjelpen?

13 Gi eksempler: Venner – dette er veldig viktig for barn. Snakke om de tankene jeg har fordi det kan jeg ikke gjøre med andre. Trampolineterapi: Komme hjem til meg.

14 Klientens endringsteori
We have the answers – we just need someone to bring them to the front of our head Molly, 10 år Sterk korrelasjon mellom opprettholdelse av endring og hvorvidt klienten tilskriver endring egen innsats Klienter som tilskriver endring til et medikament eller terapeuten er mindre sannsynlig å opprettholde endring enn de som tilskriver endring egen innsats Frank, J.D. (1976). Psychotherapy and the sense of mastery. In R.L. Spitzer et al. (eds). Evaluation of Psychotherapies. Baltimore, MD: Johns Hopkins. Liberman, B. (1978). The maintenance and persistence of change. In J.D. Frank et al. (eds). Effective ingredients of effective psychotherapy. New York: Brunner Mazel.

15 Når barnet sier noe om endring
Ikke alltid vi får med oss det klientene prøver å fortelle oss. Da er det godt å ha kurven.

16 Mors beskrivelse av barnets endring
Når barnet ikke vil medvirke. Lytte til mor

17 En historie om endring (eller mangelen på)
Klienten kan av og til ta feil, men det kan jammen meg fagfolk også. Dette er lave skårer, man forventer noe endring Utredning, innlegging, ambulant hjemme jobbing Å registrere resultater på en slik måte er respektfullt overfor klienten. Vi er regnskapspliktig i forhold til at de skal få det bedre i livet sitt. Det er vår jobb å hjelpe dem, vi bør vite når vi ikke gjør det. Dette trenger vi tilbakemelding på fra klienten. Jobben vår er at folk som har det vanskelig skal få det bedre i livet sitt. Det er bare de selv som kan svare oss på om vi lykkes, fordi det er de som lever dette livet. I tillegg har registrering av resultater stor virkning på effektivitet. Dette betyr at vi kan hjelpe flere med samme ressurser. 4 ganger så mange behandlede på Hagen I USA et senter sparte 1 million dollar på et år, åpnet ny avdeling med det samme budsjettet for barn som var utsatt for seksuelle misbruk.

18

19 Den terapeutiske alliansen
Består av tre komponenter Enighet om mål Enighet om arbeidsoppgaver Det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient Bordin, E.S (1979) The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, Historie fra om man er enige: Mitt besøk hos legen. Ny klient fra privatpraksis. Måtte grave, kanskje ikke kommet igjen. Skal lære dere metoder for lettere å få til dette

20 Jente med gode ideer

21 Å reagere på feedback - fleksibilitet
Fleksibel bruk av metode Fleksibel bruk av ressurser Fleksibel bruk av behandlingsarena Fleksibel bruk av tid

22

23 Statistikk myoutcomes

24 Praktisk Sørg for at kopier av skalaene ligger lett tilgjengelig. Pass på at det fylles på. Snakk om hvordan man kan lage gode systemer, slik at ikke skalaene blir ”liggende i en haug”. Plastmapper ol. Ikke undervurder verdien av god logistikk

25 Resultater ved bruk av KOR
Forskningsstudie gjort ved familiekontorene i Tønsberg og Drammen viste at den gruppen som fikk feedback oppnådde signifikant mer bedring enn de i TAU-gruppen (treatment as usual) ved slutten av behandlingen, og fikk bedre resultater seks måneder etter endt behandling. Feedbackgruppen oppnådde også signifikant mindre tilfeller av separasjon og skilsmisser (Anker et al, 2009). Ved The Center of Family Services i Palm Beach, Florida ble gjennomsnittelig antall timer redusert med 40%. Avbestillinger og ikke-møtt ble redusert med henholdsvis 40 og 25%. Og langtidspasienter uten bedring minket med 80% (fra 10% av alle klientene til 2%). På et år sparte senteret nesten en halv million dollar, penger som ble brukt på flere stillinger, og til å tilby flere tjenester. Community Health & Counseling Services, Bangor i Maine (USA) opplevde også dramatisk økning av effektivitet overfor klienter med alvorlige psykiske lidelser. Over en tre års periode ble ikke-møtt og avbestillinger redusert med 30%, mens gjennomsnittelig behandlingstid minket med 59%. Behovet for langvarig støtte enten i form av innleggelse eller case management minket henholdsvis 50 og 72%. Samtidig var det en forbedring i brukertilfredshet med tjenestene.

26 …og flere resultater Ved The Center for Alcohol and Drug Treatment (CADT) i Minnesota tilbys det tjenester til over 6000 nye klienter i ulike programmer hvert år. Sammenlignet med andre lignende tjenesteytere i Minnesota var fullførte behandlinger 15 % høyere hos CADT, mens behandlingslengde for innlagte pasienter og intensiv polikliniske pasienter var 20% og 43 % lavere. Resultatene har også forbedret seg. (Bohanske & Franczak, 2010) Etter at Hagen behandlingsenhet gikk over fra ekspertstyrt til klientstyrt behandling, økte antall behandlede barn med 300 %. Dette så vi da vi sammenlignet femårsperioden før omleggingen (1990–1995) med femårsperioden etter omleggingen (2000–2005). Og det hadde skjedd uten nyansettelser og økt ressursbruk. Det vi også så, var at gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra brukerne kom vi raskere i gang med tiltak som virket. I tillegg så vi at når familiene var med på å bestemme tiltakene, ble disse ofte mindre omfattende (Huggins, Valla, Huggins, 2007).

27 I fellesskap for endring

28 Hjemmesider Barry Duncans hjemmeside med blogg, skalaer, artikler, med mer. Her kan man registrere seg for å være med i heroicagencieslist (diskusjonsforum) Scott Millers hjemmeside, med blogg, skalaer med mer. The International Center for Clinical Excellence (ICCE) bygd opp av Scott Miller og andre. Her kan man melde seg inn og siden fungerer litt som en “facebook” community. Her finnes informasjon om nettverket for KOR som ledes av Anne-Grethe Tuseth ved R-BUP sør/øst


Laste ned ppt "KOR Klient- og resultatstyrt praksis – brukermedvirkning og effektiv hjelp - to sider av samme sak? Birgit Valla Psykolog, Stange kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google