Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor og hvordan forankrer vi MRS? Jan Bye Nasjonalt folkehelseinstitutt Sept. 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor og hvordan forankrer vi MRS? Jan Bye Nasjonalt folkehelseinstitutt Sept. 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor og hvordan forankrer vi MRS? Jan Bye Nasjonalt folkehelseinstitutt Sept. 2007

2 •”Fravær av prestasjonsmåling (PM- performance measurement) i offentlig sektor er en trussel mot demokratiet, fordi PM motvirker ulik tilgang på beslutningsinformasjon på forskjellige organisatoriske nivå (asymmetrisk informasjon).” •”Så lenge den fjerde statsmakt konsentrerer seg om enkelthendelser og skandalejakt, vil statsetatenes egentlige anliggende slumre i fred, nemlig produksjon av resultater som kan måles og synliggjøres.” •”Fravær av PM kan uttrykke en etats manglende vilje til å la seg styre av overordnet nivå, som til syvende og sist er befolkningen gjennom valgte politikere.” •”Er det slik at 9 av 10 statsetater, som hevder de driver med MRS eller å ha utviklet en måltavle, KPI e.l, ikke driver med mål og resultatstyring men med aktivitetsstyring?” •” Å kalle egen planlagt aktivitet for KPI (key performance indicator) er logisk selvmål.” •” En indikator kan indikere hva som helst. Bruken av indikatorer i offentlig etater indikerer ofte ikke noe annet enn at vi er på jobb og driver med noe”.

3 Fugl Fønix

4 Hovedperspektiv ved forankring av MRS •Rammebetingelser •Kommunikasjonsløsninger og begrepsbruk •Innhold: Målbare objekt •Bedriftskultur –Styring/ledelse •Læringsmiljø

5 •I. Rammebetingelser: –Fravær av krav til økonomisk overskudd –Komplekse målstrukturer –Manglende eierinteresse –Fravær av konkurranse –Fravær av egentlig strategi –…………

6 •II. System og kommunikasjonsløsning –Presentasjonsløsning –Rapporterings- og korreksjonsrutiner –Begrepsbruk: ”Definisjon av begrepsinnhold er avgjørende for metodebruken” •Mål versus Formål •Indikator versus Aktivitet ”En måltavle eller resultatplan er ikke det samme som en aktivitets -sjekkliste.”

7 •III. Innhold: Mangel på målbare objekt –Kostnader ved datafangst til måling –Verdier som ikke er kvantifiserbare –Effekter/resultater som etaten ikke påvirker alene –Korte rapporteringsperioder med innsats og resultat i forskjellige perioder. (diskontinuitet) –…. Ofte bak argumentene: ”Målstyring er skummelt fordi det innebærer å ta en risiko”

8 IV. Kultur •Livet er som en golfball, slag på slag inntil du ender i et hull i jorden” •Dette kunne også vært sagt om arbeidet med MRS, men det ender i skuffen

9 Slag 1: Definisjon av ledelse •Ledelse som ivaretakelse av omdømme –Representasjon –Mediahåndtering –Symbolhandlinger for legitimitet utad •Medarbeiderundersøkelser og andre analyser •Strategidokument •MRS…. •Ledelse som intern styring? ”Forskere lar seg ikke styre”

10 Slag 2: Valg av styringsmodell •Detaljstyring •Prosess-styring (KS/ISO/EFQM) •Aktivitetsstyring •MRS •Verdistyring ”MRS er en antikvitert modell som ikke passer hos oss, moderne organisasjoner styres i dag etter helt andre modeller”

11 Slag 3: Å gi MRS vekstmuligheter •”Planer og rapporter er unødvendig byråkrati, for det er ingen som bryr seg om hva vi gjør”

12 ”Ofte er det fraværet av læringsmiljø i bedriftskulturen som kveler fremveksten av MRS” •Læringsmiljø: –Evaluerer beslutninger og prosesser –Omsetter erkjennelse i handling og tiltak –Åpent for kritikk og tilbakemeldinger –Fokuserer på læringsmulighet, ikke syndebukk

13 Hva preger et læringsmiljø? •Et læringsmiljø preges av ansatte og ledere som ikke er redd for å gi tilbakemeldinger og som vet hvordan de skal gi konstruktive tilbakemeldinger •Et læringsmiljø preges av ledere og ansatte som i ord og handling viser at de ønsker å motta tilbakemeldinger og som bruker tilbakemeldingene konstruktivt.

14 Negative drivere hos mottaker av tilbakemeldinger •Fortielse •Bagatellisering •Motangrep •Represalier

15 Negative drivere hos avgiver av tilbakemeldinger •Personfokusert kritikk •Følelsesstyrt •Årsaksfokusert •Forskjellsbehandling •Mobbing

16 Veien ut av en læringshemmet kultur •Verdier med nulltoleranse •Bruk av mottatte tilbakemeldinger •Informasjon tilbake til avgiver og org. •Ny informasjonsinnhenting •……

17 Den evige konflikten •Feil avgitt kritikk eller •Feil mottatt kritikk Erkjennelsen av denne underliggende konflikten kan dreie fokus mot læring i stedet for å ”få rett”.

18 •” Å ta til ordet for konstruktiv håndtering av kritikk, kan strande på at det oppfattes som kritikk”


Laste ned ppt "Hvor og hvordan forankrer vi MRS? Jan Bye Nasjonalt folkehelseinstitutt Sept. 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google